မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဘာႏသာႏရေꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ဘာႏသာႏတရာꩻ (အဲင်းကလေတ်: Religion) (မန်း: ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု) ယို မဉ်ႏဟဲ့ꩻပအိုဝ်ႏနေးနောဝ်ꩻ ထွာ ယုမ်းလွူꩻထာꩻ/ ထာꩻယွုမ်းအံႏ ရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻသီး ကမော့ꩻလွောန်ထာꩻသမဲင်ꩻ(ကမ္ဘာ့သမိုင်း)ကို ဘာႏသာႏတရာꩻယို အောဝ်ႏပါအထျꩻအခိုႏ။ ထာꩻယိုနောဝ်ꩻ အနမ်းသမ်းတအောဝ်ႏတောဝ်းတွော့ꩻ ထွာလယ်ႏကွို့ꩻ နာမထာꩻမော့ꩻခွဲး (နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ) လုမ်ꩻ။ ဘာႏသာႏတရာꩻနဝ်ꩻ ထွာ သေထီႏ တီအိုလိုစီ (teology) ထွားထောင်လွိုက်ထန်ႏ ထာꩻထူႏဝါဒိတ၊ တောဝ်းလဲ့ ထီႏသေလိမ္မာႏ ပညာႏအောဝ်ႏသား အွောန်မာꩻ ဝွေꩻသီးထာꩻခမ်ႏထူႏ ဝါဒ(ဝါဒိတ) ဒျာႏတဲ့ ဝင်ꩻအောဝ်ႏရိုꩻနေနေ။ ဘာႏသာႏတရာꩻယို လိုꩻသီးဖုံႏခြာကို အွောန်ႏသေꩻခါꩻ နမ်းကျင်ꩻတရာꩻ နမ်းလောင်း တဲ့မွေး၊ နမ်းကျင်ꩻသိက္ခာႏ ထာꩻရဲးအထျꩻ တဲ့မွေးမွေးဒျာႏသွူ။ လိုꩻယေန်ႏငဲးထာꩻအတာႏ ဘာႏသာႏတရာꩻယို ထွာပဓာနတဗာႏ။ လိုꩻကေားမာꩻ သုတေသနသားရိုꩻ စိုးယိုခါနောဝ်ꩻ ကမ္ဘာႏဟံႏလောင်းကို ဘာႏသာႏယင်း ကျောင်ꩻဖေႏဝါႏဒ(ဝါဒိတ) ခြွောန်းအောဝ်ႏ ၄၃၀၀ လွိုတဲ့။

လိုꩻကမ္ဘာႏလောကကိုဖုံႏယို တယ်ႏစစခါကာႏ ခွဲးမော့ꩻဖိုဝင်ꩻ ရေားဂါႏပဉ်မျိုꩻမျိုꩻ၊ အန္တရာယ်ႏပဉ်စားစား၊ ကပ်တန် ပဉ်ခီႏခီႏဖုံႏ။ ယိုခါ ကအောဝ်ႏမော့ꩻနောဝ်ꩻ ဆုဲင်ꩻချာယောဝ်း အီးမော့ꩻဗာႏထဲင်း နေနေရင်ꩻ။ ကထွိုင်ႏခွဲးမော့ꩻ အာလဲင်ႏတော့ꩻ ကော့ꩻမောင်ꩻလွ့ဝင်ꩻ ထာꩻကေားရဲးကမ်း ထွားလွောန်ꩻဖေႏ ဝွေꩻသီးဖုံႏသား။ ထုမ်ႏလွဝင်ꩻ၊ မဉ်ယုမ်းအမ်ႏလွဝင်ꩻဖုံႏ။ အောဝ်ႏနောဝ်ꩻလဲင်ႏ ထီခြောင်တန်၊ ထီခြောင်ပေႏ၊ သေင်ႏမွူး၊ တနွိုင်တန် ကောင်ဖုံႏယို ထွာလွေꩻ လိုꩻသီးထာꩻယွုမ်းလော်။ ကထွိုင်ႏယွုမ်းလော်ထာꩻ နောဝ်ꩻလဲင်ႏခါ ယွုမ်းလော်ပါလွဝင်ꩻ မေႏ၊ ထီ၊ တလီꩻဖုံႏတဲင် စူꩻပါလွေꩻ မေႏလူꩻတနမ်၊ ထီလူꩻတနမ်၊ တလီꩻလူꩻတနမ်ဖုံႏ။ နက်ယွုမ်းအမ်ႏပါက လူꩻတနမ် အလောင်းအလင်ဖုံႏတဲ့ အာအေားတန်။
ဆုဲင်ꩻဝုဲင်ꩻနောဝ်ꩻ ယွုမ်းလွူꩻလွေꩻစလꩻ ထာꩻယူႏစွို့ꩻ ထာꩻသေဉာဏ်ႏအွောန် (စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်သော၊ ဉာဏ်ဖြင့်ယှဉ်သော ကိုးကွယ်မှု)။ ထာꩻယွုမ်းတဗာႏယို မဲန်ႏနဲ့ မဲန်ႏတောဝ်းနဲ့ သေချင်းနမ်းလွောန်ဝင်ꩻ။ ထွားခါꩻဗော့ꩻ စိုးယိုတာႏလုမ်ꩻမွေးဒုမ်၊ ယူႏယူႏထဲမ်ထွူ သေထွားတောင်ႏတာႏပါဝင်ꩻ စိုးငါတာႏထွူ ယုမ်းလွူꩻ (ကျင့်ကြံအားထုတ်) လွဝင်ꩻ။ ထာꩻယုမ်းအမ်ႏယို အဖေႏဒါႏမွေး လိုꩻသီးထာꩻငိမ်ꩻခွꩻရျူႏနဲ့၊ ဖေႏဒါႏတောဝ်းနဲ့ လိုꩻသီးသေထွားလွောန်ဝင်ꩻဖုံႏ။ အောဝ်ႏနောဝ်ꩻတွော့ꩻ ထာꩻယုမ်းအမ်ႏခြောင်ꩻ (ကိုးကွယ်မှုသမိုင်းကြောင်း) ကြုဲင်းလုဲင်ႏလွောန်လꩻ။ ဒေႏသရပ်ရာႏ တထွောင်းတွမ်ႏတထွောင်း ထာꩻမော့ꩻဗွိုန်ပီတောဝ်းဝင်ꩻတဲင် ထွာလွေꩻဘာႏသာႏတရာꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။

ထူႏတောမ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

[၁]

  1. ဘာသာတရား