မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

လမ်း

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
လမ်း

လမ်းယိုနောဝ်ꩻထွာဒျာႏ လိုꩻဖုံႏအုံကူႏသော့ꩻ အသွုံꩻဝင်ႏဒျာႏ အလမ်းအဟွိုန်တဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။လမ်းဖုံႏယိုနောဝ်ꩻ တယ်ႏဆို့အီႏဒျာႏတောမ်ႏဝါႏ၊ တောမ်ႏသေင်ႏ၊ တောမ်ႏအွတ်၊ တောမ်းကွန်ကရစ်၊ တောမ်ႏတခြွိုꩻအခြွိုင်းလင်ဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။လမ်းတဖြုံႏအကိုနောဝ်ꩻ ဆွုပ်ထီပြောင်ႏစနိတ်၊ တလီꩻနွို့တလီꩻထန်ႏဖေႏကဟောဝ်၊ ခွိုင်းဝွိုက်တောမ်ႏတျာႏမေႏ စနိတ်ဖုံႏယိုလဲ့ အွဉ်ႏဖွို့အာꩻ၊ တပ်ခါꩻဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။လမ်းဖုံႏယို ခမ်းလော့လူး၊ ဝထီလင်ꩻလူး တံႏဖုံႏယို ရဲးဖွေါင်ꩻပုံႏ၊ ရဲးဖွေါင်ꩻနယ်ꩻ လမ်းအခေါင်ႏဆꩻကီနောဝ်ꩻ တဖြုံႏတောမ်ႏတဖြုံႏ မာꩻအပွုံႏစံꩻတဗွိုန်ပီတောဝ်းဝင်ꩻသွူ။ခေတ်တသာ ကျွောန်တွို့ဖဲ့ꩻ လမ်းပုံႏစံႏဖုံႏနောဝ်ꩻ ခင်ႏလမ်းဗေင်ႏခန်ꩻဖုံႏ၊ ထီလူးခန်ꩻဖုံႏ၊ တဗာႏ(မိဉ်ႏတမွေးတောဝ်း) တဗာႏလွိုနောဝ်ꩻပါသော့ꩻဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။နောဝ်ꩻသွူတကာႏတောဝ်း မေႏဖာႏဆောင်ꩻ၊ (မိဉ်ႏတမွေးတောဝ်း)ဒွိုႏသွတ်ꩻအီတာႏခင်ႏလမ်း၊ ထဉ်ႏခန်ꩻဖုံႏလဲ့အောဝ်ႏပါသော့ꩻဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။လမ်းယဖြုံႏဖြုံႏနောဝ်ꩻ အံႏသော့ꩻအီဒဲဉ်အတာႏ ဒဲဉ်အံႏခန်ꩻအခန်ꩻတခန်ꩻနောဝ်ꩻအောဝ်ႏပါဒျာႏသွူ။ရိုꩻရိုꩻသာႏသာႏ ကလူးအံႏဒါႏနမ်း လိုꩻတစုတဗူႏယဟန်ႏသားနောဝ်ꩻ ဝွေꩻသီးလမ်းထျꩻလမ်းဆောင်ယို လွူးပါတောမ်ႏ ဖိုး၊ ပမာႏ၊ ဆျာ၊ ထာꩻသောင်ꩻထာꩻသားလင် ဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ လမ်းတဖြုံႏအကို ကအုံသော့ꩻဒါႏ လိုꩻတစုတဗူႏနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဒျာႏနာႏဟွိုန်စုနောဝ်ꩻသွူ။

ကဲဉ်းအာအာနောဝ်ꩻ အိန်ႏထောင်ႏစုတဗာႏယ်ို ထွာဒျာႏနာႏဟွိုန်စုနောဝ်ꩻသွူ။လမ်းယဟန်ႏနောဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ နာႏဟွိုန်စုအတွက်တာႏ လမ်းပေးတဖြုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ လမ်းယဟန်ႏနောဝ်ꩻ နာႏဟွိုန်စုအာအာ အုံသော့ꩻညီꩻဒျာႏဝင်ꩻခင်ႏလမ်းတဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။လမ်းတဖြုံႏယို ဒဲဉ်အံႏသော့ꩻခင်ႏလမ်း၊ ထူႏအုံပဆားသော့ꩻခင်ႏလမ်း ဖုံႏပါသော့ꩻဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. Schoenauer, Norbert (2000). 6,000 Years of Housing (rev. ed.) (New York: W.W. Norton & Company).
  2. housing papers။ clerk.house.gov။ 17 January 2013 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ December 18, 2012 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]