မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

လိုꩻခိုအတာႏတသီႏအာႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ရွမ်ဖြုဲင်ꩻမိဉ်ꩻနဝ်ꩻ "လိုꩻခိုအတာႏ တသီႏအာႏနယ်ꩻဖုံႏ" ရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် တသီႏနယ်ꩻယိုဖုံႏနဝ်ꩻ အံႏလꩻလိုꩻခိုလွုမ်ꩻ၊ လိုꩻမူႏအံႏလꩻတဝ်းဟောင်း-မီႏရီနဝ်ꩻ ယနယ်ꩻနယ်ꩻလဲ့ ဆဲင်ႏလိုꩻခိုလွုမ်ꩻ၊ ယနယ်ꩻနယ်ꩻလဲ့ လိုꩻမူႏလိုꩻခို အံႏလꩻလို့ဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကွယ်ႏတွော့ꩻ ရွမ်ဖြုဲင်ꩻယိုနဝ်ꩻ ရေႏဖေႏလိုꩻခိုတာႏတဲင် "လိုꩻခိုအတာႏ တသီႏအာႏနယ်ꩻဖုံႏ"ဖန်ဖေႏဗာႏ အမိဉ်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻခိုယဟန်ႏနဝ်ꩻ ပိုမာအဝ်ႏဒျာႏ၊ အခိန်ႏအရွယ်ႏမဲန်ႏနေဒျာႏလဲ့ ကွပ်ပွိုးသွီႏအာႏ၊ နမ်းအာႏ၊ တသာႏဖြွီꩻ (အကြော)အာႏ တဗွေတဝ်းတွော့ꩻ သꩻအဝ်ႏအတွိုင်ꩻ ထာꩻလိုႏတဗွေတဝ်း၊ ပိုမာထာꩻလိုႏလဲ့ တမာꩻဗွေဖေႏနွောင်ꩻတဝ်းတွော့ꩻ ထွာထိုꩻလိုꩻခို ဘဝသုမ်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏသွူ။ လိုꩻခိုနုဲင်းယိုအတာႏ မီႏအဝ်ႏလိုႏဒါႏလဲ့ ဖေႏကဖောႏအံႏနွောင်ꩻ ရေႏရွယ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ တဲမ်းနယ်ဗာႏ လိုꩻခိုအတာႏ တသီႏအာႏနယ်ꩻ နုဲင်းယိုဖုံႏသွူ။

တသီႏအာႏ ယနယ်ꩻနယ်ꩻနဝ်ꩻ မန်းကဟဲ့ꩻဒါႏ "ပန်းသေ၊ ပန်းညိုး" ရောႏဂါႏလဲ့ ဟဝ်အီတဲင် လိုꩻခိုကမော့ꩻဒါႏ ရောႏဂါႏနုဲင်းယိုလဲ့ ဖောႏအံႏနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ ပန်းသေ၊ ပန်းညိုး-ကရိုꩻဒါႏ ငဝ်းယိုနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏငဝ်းထွူ အဲန်ထဝ်းတဲင် တဲမ်းမန်းနေးလဲ့ အလွိုးသေနာႏဒျာႏသွူ။ လိုꩻခိုတသီႏအာႏကရိုꩻနဝ်ꩻ နမ်းတဗာႏလုမ်းတာႏ တသီႏအာႏတမွေးတဝ်းတွော့ꩻ မီႏဖေႏအာႏဗော့ꩻ ကိလေႏသာႏတဏှာႏဖဲ့ꩻလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ သုံꩻစွယ်ꩻအာတဟဝ်တဝ်းသွူ။ ခွိုင်းဒါႏ တဘဝတာႏ ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻသွူ။ သုံꩻတလဲင်ႏတာႏ (တခါသုံး) တသီႏအာႏနဝ်ꩻ တသီႏဆဲင်ႏကို ဝင်ꩻအဝ်ႏစာဒျာႏနေနေလဲ့ တဟဝ်သုံꩻတဝ်းသွူ။ နမ်းတဗာႏလုမ်း ကလိုႏအပ်ဒါႏ သံဓာတ်ဗီတာမေန်ဓာတ်သတ္တုဓာတ်ဖုံႏ တစွိုးစွိုးတရိုꩻတဝ်း၊ နီစွိုးမာꩻကီတရိုꩻတဝ်း ကပါဒါႏ တသီႏအာႏမျိုꩻမꩻ ဟဝ်အံႏသွူ။ လိုꩻသီးယို မူႏတရိုꩻတဝ်း၊ ခိုတရိုꩻတဝ်း နမ်းအာႏ၊ သွီႏအာႏ၊ တသာႏဖြွီꩻအာႏ ဖေႏကဗွေ၊ ဖေႏကတလာနဝ်ꩻ ကအံႏဒါႏ ထာꩻအံႏယိုလဲ့ အဝ်ႏလိုႏအံႏဖေႏ အရသာႏစွုမ်ႏစွုမ်ႏ၊ အမျိုꩻစွုမ်ႏစွုမ်ႏသွူတကာႏတဝ်း ဝင်ꩻကအဝ်ႏစာဒါႏ တသီႏအာႏအမျိုꩻမျိုꩻယိုလဲ့ တမျိုꩻတဝ်းတမျိုꩻ လိုႏဖြေꩻအံႏသွူ။

ပရိုတိန်း (အယာႏဓာတ်) ဖေႏကပါနဝ်ꩻ ထော့ꩻယာႏ၊ ဆျာယာႏ၊ ဟန်ႏအိုတနျာႏ-စတဲင် ဝင်ꩻသွီႏယာႏအမျိုꩻမျိုꩻယိုလဲ့ တမျိုꩻတဝ်းတမျိုꩻ ဆေ့ꩻတွမ်ႏအာ အဝ်ႏလိုႏအံႏပါဒျာႏ စွုမ်ႏနီꩻနီꩻသွူ၊ ဝင်ꩻသွီႏဝင်ꩻယာႏ ဟန်ႏအိုတနျာႏယို မီႏအံႏအာ အံႏခွိုꩻလွဉ်ꩻငါႏလဲ့ သက်အရွယ်ႏထွိုင်ႏတန်နဝ်ꩻ ကုဲင်းထွာဒါႏ "ကင်ဆာရောႏဂါႏ"သွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ "တန်ဆေး၊ လွန်ဘေး"ကရိုꩻဒါႏ မန်းငဝ်းအတွိုင်ꩻ ဖေႏကထွာဒျာႏ တသီႏ၊ ဖေႏကထွာပုဲင်ႏဘေꩻ၊ ဖေႏကထွာပုဲင်ႏရောႏဂါႏနဝ်ꩻ ထာꩻအံႏအမျိုꩻမုဲင်ꩻတယဝ်း အဝ်ႏလိုႏချင်းအံႏသွူ။ ထာꩻအံႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ တသီႏလဲ့နဝ်ꩻ အမျိုꩻမုဲင်ꩻတယဝ်း မန်းကရိုꩻဒါႏ "ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး"အကျိုꩻကုဲင်ဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ ဆေ့ꩻတွမ်ႏအာ အဝ်ႏပါလွဉ်းလွဉ်းသွူ။ ရော့ꩻတမျိုꩻလဲ့ ရော့ꩻတဝ်းတမျိုꩻကရိုꩻယို အဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏသတိသွူ။

လိုꩻခိုအတာႏ တသီႏအာႏနယ်ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ၁။ လိုꩻခိုအတာႏ တသီႏအာႏနယ်ꩻနဝ်ꩻ "ကြက်၊ ပျား၊ သံပုရာ"ကရိုꩻဒါႏ မန်းငဝ်းယိုအတွိုင်ꩻ "ကြက်"ကရိုꩻနဝ်ꩻ ဆျာတော်ꩻဒီႏတဒီႏ၊ "ပျား"ကရိုꩻနဝ်ꩻ တဝတ်ꩻထီ၊ "သံပုရာ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ မောက်ꩻဖါးရာႏတဖြုံႏသွူ။ နဝ်ꩻတွော့ꩻ ဆျာတော်ꩻဒီႏတဒီႏယို ဖောက်သော့ꩻသွော့ဝန်ႏ၊ တဝတ်ꩻထီနဝ်ꩻလဲ့ တွိုင်တွမ်ႏဆျာဒီႏခြုံနဝ်ꩻတခြုံတွော့ꩻ ထောက်ꩻသော့ꩻရော်ꩻသွော့ ဆျာဒီႏဝန်ႏကိုနဝ်ꩻ၊ မောက်ꩻဖါးရာႏတဖြုံႏယို ဖꩻနီခဝ်တွော့ꩻ စေ့ꩻသော့ꩻသွော့၊ ထွူနဝ်ꩻ ကွယ်ညီꩻသွူတဝင်ꩻတွော့ꩻ အွꩻသွော့တလဲင်ႏချင်ꩻနေား၊ အွꩻလွဉ်ꩻသွော့ ထီလိုမ်ꩻနေား၊ မီႏအွꩻလွဉ်ꩻထီခွꩻနဝ်ꩻ တသီႏစွန်ꩻယွမ်ꩻထိုꩻရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻခိုအတာႏ အာႏကရိုꩻနဝ်ꩻ စင်းဒေါ့ꩻဒွုမ်တဲ့၊ မီႏယွုမ်းတဝ်း စံꩻစံꩻလုဲင်း။
 • ၂။ လိုꩻခိုအတာႏ တသီႏအာႏ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ဗဲးဒီႏခူꩻတွမ်ႏ မန်းကဟဲ့ꩻ"ဆူးပန်းရွက်"နီမျိုꩻယို ဒွိုႏအံႏရော်ꩻတဝင်ꩻတဲ့၊ ဖြေꩻသွူဗဲးဒီႏခူꩻ တွမ်ႏဆူးပန်းရွက်အွိုးဝင်ꩻ တောင်ႏကီꩻတွော့ꩻ ဗဲးဒီႏခူꩻယို တဒွေါ့ꩻသွော့ ပဉ်တူႏတူႏ၊ တွမ်ႏဆူးပန်းရွက်၊ တွမ်ႏအမီႏအမက်ꩻ၊ ဖက်ꩻဗိုႏ၊ ပခေါ်၊ မေ့၊ ခဲန်ႏ၊ တသာႏ၊ နံးမန်ꩻဖုံႏဘို သော့ꩻထွူတွော့ꩻ သော့ꩻသံးတွမ်ႏထီတန်ႏတန်ႏ၊ ဒွိုႏသွူတွော့ꩻ ပေါႏမိဉ်လဲ့ အံႏခြေင်ခြေင်နေးလဲ့လꩻဒျာႏ၊ အံႏတွမ်ႏဒဲန်လဲ့ လꩻဒျာႏ၊ မီႏအံႏတွမ်ႏဒဲန်နဝ်ꩻ ဒန်နဝ်ꩻအံႏတန်ႏတန်ႏ၊ အံႏအာအာဗာႏ ဟန်ႏအိုသွူ။ လိုꩻခိုသီး မီႏထွာပန်းသေ၊ ပန်းညိုးရောႏဂါႏလဲ့ ဟဝ်ထိုꩻသွူတဲင် အွို့ꩻထာꩻမုဲင်ꩻအာႏလဲ့ တလာငါႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကစံꩻဗာႏဖို ပါꩻတဖြာꩻ ဒေါ့ꩻနယ်တေ့ꩻနေး ကေားတဲမ်းလိတ်သားသွူ။
 • ၃။ လိုꩻခိုအတာႏ တသီႏအာႏ ထဲင်းတနယ်ꩻယို လိုꩻခိုသီးနဝ်ꩻ ထွာပန်းသေ၊ ပန်းညိုးရောႏဂါႏတွော့ꩻ နမ်းတွမ်ႏနမ်းလဲ့ မီႏတအာႏရꩻချာတဝ်း၊ ပိုမာလဲ့ မီႏတရက်တဝ်းဒွုမ်နဝ်ꩻ မားသံတွန်ဒီႏ (ရှဉ့်မတက်ဥ)ယို သွယ်ꩻဗွိုဗွို အွဉ်ႏလိုသဲင်သွူတွော့ꩻ ပေါႏသဲင်လဲ့ ယိုႏတွမ်ႏတသာႏသိကျာꩻတွော့ꩻ အံႏသွော့တနီꩻ (၃)လဲင်ႏ၊ တလဲင်ႏ တစေားနေင်းထီနွိုး မောက်မောက်ရပ်နဝ်ꩻနေား၊ ပန်းသေ၊ ပန်းညိုးလွုမ်ꩻမကာႏ လိုꩻခိုသီးအတာႏ အာႏဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏလွဉ်သွူ။ "ယိုႏ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ သော့ꩻထီဆေ့ꩻဆေ့ꩻတွော့ꩻ တွမ်ႏမေႏဝုဲင်ꩻဝုဲင်ꩻ ဒွိုႏညီꩻတဝင်ꩻနဝ်ꩻ မန်းဟဲ့ꩻ "ယိုထိုး"ပအိုဝ်ႏဟဲ့ꩻ"အယိုႏ"သွူ။
 • ၄။ လိုꩻခိုသီး ပန်းသေ၊ ပန်းညိုးရောႏဂါႏနဝ်ꩻ ထထီႏဆျာႏ (ဖီးကြမ်း) မိဉ်ဖူးဖူးယို အိုႏအပီ ငိုးတသီးသီး တွမ်ႏနမ်းမန်ꩻထေင်ဗွာတွော့ꩻ ကွယ်နွတ်ရော်ꩻတွမ်ႏ တဝတ်ꩻထီထွူ မီႏအံႏဖေႏ တနီꩻ ၂-၃လဲင်ႏနဝ်ꩻ ဟဝ်ဒျာႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။
 • ၅။ လိုꩻခိုသီးတာႏ တသီႏအာႏ ပန်းသေꩻ ပန်းညီးဟဝ်အီ တသီႏနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ထော့ပတ် တစောအံႏဟန်ႏအိုယို ငိုးကျော်အီဖေႏ ဆျာဒီႏတော်ꩻတဖြုံႏ၊ ငိုးမမိဉ်တမိဉ်တွော့ꩻ သော့ꩻဝန်ႏ၊ သော့ꩻသံးတွမ်ႏဒဝ်တစေားဟန်ႏအိုတဲင် ကွယ်ꩻရော်ꩻတဝင်ꩻနဝ်ꩻ အံႏဖေႏစွုမ်ႏနီꩻ၊ တနီꩻတလဲင်ႏငါနဝ်ꩻလဲ့ ပန်းသေ၊ ပန်းညိုး ဟဝ်နွောင်ꩻအီဒျာႏ တသီႏအာႏနယ်ꩻ တနယ်ꩻသွူ။
 • ၆။ လိုꩻခိုသီး ဆန္ဒအာႏပေႏတွော့ꩻ သꩻကမဲန်ထွာအတွိုင်ꩻ နမ်းမီႏတလွောက်ꩻလွဉ်ꩻနွောင်ꩻတတ်းနဝ်ꩻ လိုꩻခိုဘဝသုမ်ꩻငါႏသွူ။ အာႏဖေႏကတလာနဝ်ꩻ သွီႏပေႏပူ (ခွေးလေးယား)ခူꩻ အယာႏခဉ်ႏ (၃၂ိ)ယို ပသေကြောင်းကြောင်းသွူတွော့ꩻ တွမ်ႏဖိုးနဲန်းထီစဲစ်စဲစ် အယာႏခဉ်ႏ (၂၅ိ)ယို အွဉ်ႏဝုဲင်ꩻဝုဲင်ꩻမေႏ သွတ်ꩻဖေႏသွော့နေား၊ ပေါႏဖိုးနဲန်းထီသေ့ꩻလဲ့ သွီႏပေႏပူခူꩻနဝ်ꩻ မဲ့ꩻပွစ်ꩻလွစ်လွဉ်ဒျာႏသွူ။ ပေါႏဖိုးနဲန်းထီသေ့ꩻလဲ့ သွီႏပေႏပူအခူꩻပီဖြေင်းယို အိုႏထိုꩻထွူတဲင် ချင်းသော့ꩻနမ်းမန်ꩻထောပတ်တွော့ꩻ ငိုးသံးယင်းသွော့နေား၊ ထွူနဝ်ꩻ တွမ်ႏတသာႏသိကျာꩻ အယာႏခဉ်ႏ သွီႏပေႏပူခူꩻ ၂-ဆယို သော့ꩻထီဆေ့ꩻဆေ့ꩻ မေႏဝုဲင်ꩻဝုဲင်ꩻ ဒွိုႏဖေႏ (ယိုႏဖေႏ)ယင်းသွော့နေား၊ ထွူနဝ်ꩻ စဲးခါꩻဖေႏတွမ်ႏ တဝတ်ꩻထီတွော့ꩻ အံႏဖေႏသွော့ တလဲင်ႏ တေစားနေင်းထီနွိုး၊ တနီꩻ ၂-လဲင်ႏနေား၊ မဲ့ꩻအာႏအဝ်ႏလွဉ်ဒျာႏ ရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။
 • ၇။ လိုꩻခိုသီး ပန်းသေ၊ ပန်းညိုးရောႏဂါႏဟဝ်နယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ဟန်ႏနွန်းကြိုႏတသဉ်ယို ကျာႏထိုꩻသွူ အပီတွော့ꩻ သွယ်ꩻဗွိုဗွို ထောင်းပဲစ်ꩻစေ့ꩻသွော့ အထီနေား၊ ဟန်ႏနွန်ႏကြိုႏထီ ၁ိ၊ ကုင်္ကုမံ ၁-ခြဲက်ꩻ၊ တသာႏသိကျာꩻဟားသျိုး၊ ယိုသိုမ်မျိုꩻ ဖျောႏရော်ꩻတဝင်ꩻတွော့ꩻ မာꩻသိုမ်ပြုံႏ၊ အံႏသွော့တလဲင်ႏတပြုံႏ၊ တနီꩻသိုမ်လဲင်ႏနေား၊ ပန်းသေ၊ ပန်းညိုးလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း ဗေင်ႏအွီႏတဝ်း၊ ထာꩻတဖေင်ꩻတန်၊ ဗာႏမူရောႏဂါႏဖုံႏလဲ့ ဟဝ်အီနွောင်ꩻသွူ။ ကုင်္ကုမံ-နဝ်ꩻ တသီႏအာႏမျိုꩻဒျာႏရင်ꩻတဲင် ဖြေꩻဗာႏပရတသီႏဆဲင်ႏ ဝေင်ꩻကိုသွူ။
 • ၈။ လိုꩻခိုအတာႏ တသီႏအာႏ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ သေင်ႏလာႏခူꩻ (သနပ်စေ့)ယို အွဉ်ႏသဲင် ထောင်းဖွန်ႏသွူတွော့ꩻ ရော်ꩻတွမ်ႏတသာႏသိကျာꩻ အယာႏခဉ်ႏတွာ၊ အံႏဖေႏသွော့ တလဲင်ႏအယာႏခဉ်ႏသုံꩻမတ်၊ အံႏတနီꩻ ၂-လဲင်ႏနဝ်ꩻ ကာမသတ္တိ အာႏတလာ၊ သုတ်ဓာတ်အာႏတလာလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း ငင်းဒေင်ဆာ၊ ငင်းဒေင်ဆွော့ꩻ၊ ထာꩻတဟေရောႏဂါႏဖုံႏလဲ့ ဟဝ်အီနွောင်ꩻသွူ။ သေင်ႏလာႏခူꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏကလိုပ်ꩻဒါႏ သေင်ႏလာႏ၊ အမွူးတန် အမွူးဖြားတွော့ꩻ အရာႏမဉ်အခူꩻနဝ်ꩻသွူ။
 • ၉။ လိုꩻခိုသီးအတာႏ သုတ်ဓာတ်အာႏကတလာအီ တသီႏနယ်ꩻနဝ်ꩻ ဆျာတော်ꩻဒီႏ ၄-ဒီႏ၊ ဖိုးနဲက်းထီတသဉ် ယာႏခဉ်ႏ (၅ဝိ)၊ ယမ်းဖြေꩻ (ရှားစောင်းလက်ပပ်)အောက်ꩻယုဲင်အကို ယာႏခဉ်ႏ (၁ဝိ)၊ တသာႏသိကျာꩻ (၁၀)ယို ၄-မျိုꩻအကို သော့ꩻသံးတွမ်ႏတသာႏဆိုမ်ဆိုမ်ဆေ့ꩻဆေ့ꩻ ကွယ်ရော်ꩻထွူတဝင်ꩻတွော့ꩻ တနီꩻ ၂-၃လဲင်ႏ အံႏဖေႏသွော့နေား၊ အံႏတလဲင်ႏ အဆေ့ꩻအအာနဝ်ꩻ ချင်းဒျာႏသွော့နေား၊ လိုꩻခိုသီးတာႏ သုတ်ဓာတ်အာႏတလာငါႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။
 • ၁၀။ လိုꩻခိုသီးတာႏ ပန်းသေ၊ ပန်းညိုး တသီႏအာႏနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ဟန်ႏဆျာယာႏ (ဒန့်သလွန်)လာႏယို သော့ꩻနွုမ်ꩻနွုမ်ꩻပခေါ်တွော့ꩻ ဒွိုႏအံႏဖေႏသွော့ ဟန်ႏအိုထီခါႏနေား၊ မီႏအံႏတွယ်ꩻပါတွမ်ႏ ထပေႏဗိန်ႏနဝ်ꩻ ယိန်းဟဝ်ရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဒွိုႏအံႏခွိုꩻခွိုꩻ၊ ဒွိုႏအံႏကုဲင်းကုဲင်းဗာႏသွူ။
 • ၁၁။ လိုꩻခိုသီးတာႏ ကာမသတ္တိ တသီႏအာႏနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ရီဖြေꩻထန်ꩻစူသဲင် (ထန်းနို့ခြောက်) အွိုးပရတသီႏဆဲင်ႏတွော့ꩻ ထောင်းဖွန်ႏ၊ ထန်ꩻစူသဲင်ဖွန်ႏ စေားအံႏဟန်ႏအို (၃)စေားယို တွမ်ႏဖိုးနဲန်းထီတသဉ် အယာႏခဉ်ႏ ၂၅ိ ကွယ်ရော်ꩻတဝင်ꩻတွော့ꩻ အံႏလို့ဗာႏတလဲင်ႏချင်ႏသွူ။ အံႏတရွေးဝင်ꩻ (၃)နီꩻငါလဲ့ သေနာႏလဲန်းဒျာႏ ကီႏခါႏအာႏသွူ။ ဖြဝ်ꩻခမ်းယိုနဝ်ꩻ ထန်ꩻမွူးအဲန်ထဝ်းတဲင် ထန်ꩻစူသဲင်နဝ်ꩻ ဖြေꩻဗာႏ ပရတသီႏဆဲင်ႏကိုသွူ။
 • ၁၂။ လိုꩻခိုသီးအတာႏ ကာမသတ္တိတသီႏအာႏနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ဆျာတော်ꩻဒီႏ တဒီႏ၊ တဝတ်ꩻထီ စေားဟန်ႏအို ၂-စောႏ၊ မောက်ꩻဖါးရာႏ တလောင်ꩻတဖြုံႏအထီ၊ ယို ၃-မျိုꩻကွယ်ရော်ꩻတဝင်ꩻတွော့ꩻ အံႏဖေႏ တနီꩻတလဲင်ႏနဝ်ꩻ နီသိုမ်နီꩻငါလဲ့ သေနာႏလဲန်းသွူအာႏ၊ ထီႏမူႏနံꩻလဲ့ ထီႏတရေꩻစွဉ်ႏ ကဲန်းအာအာသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ခွန်ကုဝေ-မုဲင်းကောင်
 2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်-၆၊ အစဲဉ်ႏ-၆၃