လိုꩻမုꩻရေꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

မနုဿတ္တ ဘာ၀ေါ ဒုလ္လဘော - ကအီႏထွာဗာႏလိုꩻယို ယပ်ꩻခုဲင်ႏငါႏ-ကရိုꩻန၀်ꩻအတွိုင်ꩻ ကအ၀်ႏလꩻဗာႏလွလိုꩻဘ၀ခိန်ႏကို လိုꩻလောကအခါႏ အထွာအကုဲင် ကအ၀်ႏပေါႏလွဉ်ဒါႏ အကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏယို မဉ်ႏသေနာႏသေꩻခါꩻ အကျောင်ꩻအကျိုꩻနုဲင်းန၀်ꩻမꩻ သဲင်ꩻလꩻလိုꩻဘ၀ယို အကျိုꩻအ၀်ႏသွူ။ ကထွားလွူꩻ ထုမ်ႏရွမ်ဒါႏ လိုꩻလောကသီးအခရာႏ ထာꩻသေပညာႏနုဲင်းယိုန၀်ꩻ ဟဲ့ꩻ လိုꩻမုꩻရေꩻပညာႏ န၀်ꩻသွူ ။

မဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏအချုပ်လဲ့ လိုꩻမုꩻရေꩻပညာႏကရိုꩻန၀်ꩻ ထွာဒျာႏသိပ္ပံထာꩻဒါႏပညာႏ လွူꩻထွားလိုꩻအစွိုꩻအဗူႏဖုံႏတွမ်ႏ ကတဲႏလွဉ်ဒါႏ လိုꩻလောကသီးသဘော်ꩻ အထင်ႏထို အပြွူႏဖြိုလွဥ်ပုံႏ တမျိုꩻဒျာႏန၀်ꩻသွူ။ ကထွင်ႏသုံꩻအွဉ်ရီးရီးဒါႏ "လိုꩻမုꩻရေꩻရာႏပညာႏ" င၀်းယိုသားန၀်ꩻ ထွာဒျာႏ ဒဿနိကဗေဒပညာႏသျင်ႏ ပဉ်တိစ်လိုꩻမျိုꩻ ဩဂတ်ကွန့်သွူ။ ဖရဲစ်ဒရိစ်လေပလေလဲ့ အ၀်ႏတဲမ်းသေꩻခါꩻ လိုꩻမုꩻရေꩻရာႏပညာႏခရာႏနေနေသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ ပွိုင်း၀ွို့တွမ်ႏလိုꩻမုꩻရေꩻပညာႏယို တဲမ်းသျင်ꩻခါꩻ အအာသွတ်ꩻ၀င်ꩻသားန၀်ꩻ ထွာဒျာႏ ဟာဗတ်သပဉ်သာကရိုꩻဒါႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏန၀်ꩻဒျာႏသွူ။ နီကလွူꩻထွားလွ လိုꩻမုꩻရေꩻထာꩻဒါႏအကို လိုꩻလောက လမ်းပွိုင်တန် အပေါႏထွာလွဉ်နုဲင်းမုဲင်ꩻ။ လွူꩻထွားလွဗာႏ လိုꩻသီးဖုံႏ ကအုံလွ ပဉ်စွိုꩻပဉ်ဗူႏထာꩻယို ပေါႏထွာလွဉ်အခိန်ႏမုဲင်ꩻ-စတဲင်ဖုံႏသွူ၊ "လိုꩻကရိုꩻန၀်ꩻ ထွာဒျာႏ ပေါင်ꩻကွိုက်ꩻသွုပ်ဆွိုက်ရေꩻသတ္တ၀ါႏတဖြာꩻ" ကရိုꩻင၀်းန၀်ꩻအတွိုင်ꩻ တဲႏစွဉ်ႏအွိုးပွိုင်းလဲင်ႏစခါကာႏ အချင်ꩻချင်ꩻ အုံဗူႏအုံခြွဉ်းလွဉ်နုဲင်းန၀်ꩻဒျာႏရင်ꩻသွူ။

ခါးလားကအုံ လိုꩻလောကအထန်ႏဖဲ့ꩻတဖြာꩻန၀်ꩻ မဥ်ႏအုံနုဲင်းယိုမꩻ ထင်ႏထိုလွိုင်ႏကွုန်ꩻနွောင်ꩻကရိုꩻန၀်ꩻ သေထွꩻလွနုဲင်းန၀်ꩻဖုံႏသွူ။ လိုꩻဖုံႏ ကအုံဗူႏကအုံခြွဥ်းဗာႏလို့၀င်ꩻအထျꩻထျꩻန၀်ꩻ ထွာဒျာႏ ထာꩻတောႏလမ်းတောႏပါႏစနစ်ဒျာႏသွူ ။ လမ်းတဗာႏအကို မွိုးဖါတွမ်ႏပိုဖုံႏ အုံဗူႏခြွဥ်းငီꩻ အံႏအွꩻလွ၀င်ꩻဖုံႏ၊ အ၀်ႏန၀်ꩻထွူမꩻ ဖူး၀ေးစွိုးခွိုꩻသွꩻခွဖုံႏ အာလွဥ်တလဲင်ႏတစိꩻစိꩻထွူတဲင် မာꩻတွမ်ႏအစွိုꩻအဗူႏတွော့ꩻ အုံအ၀်ႏလွဥ်ခန်းဒျာႏသွူ ။ လိုꩻအဖြာꩻထွိုင်ႏကွဲးအာအာလွဥ်တဲင် ပေါင်ꩻကွိုက်ꩻသွုပ်ဆွိုက်လို့၀င်ꩻအလောင်းလဲ့ ဗော့ꩻလွဥ်ဖဥ်းမွိုတ်လွဥ်စွဥ်ႏတွော့ꩻ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ ယိင်းအုံနောင်နောင်လွစွဥ်ႏလို့၀င်ꩻန၀်ꩻသွူ။

လိုꩻမုꩻရေꩻပညာႏအကို ကလဲဥ်းထိုꩻထွူဒါႏ နေင်ႏပေါင်ꩻအရေင်အသောင်ꩻ လိုꩻပွိုင်းလဲင်ႏသီး တောႏလမ်းတောႏပါႏကိစ္စ ပေါႏထွာလွဥ်၊ နမ်းကျင်ꩻတရာꩻတွမ်ႏ အထုံꩻစဲဥ်ႏဆက်ဖုံႏ ပေါႏထွာလွဥ်၊ တလဲင်ႏတစိꩻစိꩻ ကွဲးတရေင်ရေင်လွဥ်ဒါႏ မဲ့ဆꩻငါယိုခါ လိုꩻလောကကရိုꩻ ခင်ႏလမ်းအုံတန်အကို တောႏလမ်းတောႏပါႏထာꩻဖုံႏ ။ ပွိုင်ႏတခြိုꩻဥစ္စာႏဖုံႏ၊ ဒို့ꩻတခြို့ရေꩻ၊ သွဥ်ထူႏထာꩻဒါႏတာႏ၊ ထာꩻယူႏ(၀ါႏဒ)၊ ထွို့ꩻဗူႏခွုမ်မာꩻအီ-စတဲင် အစွိုးစွိုးအဒ၀်ႏဒ၀်ႏ အခရာႏအာအီတွမ်ႏ အုံအ၀်ႏ၀ေင်ꩻတန်အကို၊ ယပ်ꩻခုဲင်ႏကေန်ꩻခြေား၊ ထွာယိုထွာန၀်ꩻ၊ လိုꩻခမ်းလင်သား လွဉ်အုံသော့ꩻတဲင် လိုꩻအခွိုꩻတွမ်ႏတခွိုꩻ ကွပ်ထန်ႏခတ်ꩻလို့၀င်ꩻတွော့ꩻ ကထွာလွဉ်ဒါႏ အယပ်ꩻခုဲင်ႏ(ပျဿနာႏ)အခရာႏဖုံႏန၀်ꩻလဲ့ အ၀်ႏပါသော့ꩻ လိုꩻမုꩻရေꩻအကိုန၀်ꩻသွူ ။ ကရိုꩻဒါႏ လိုꩻမုꩻရေꩻထာꩻနယ်ꩻဖုံႏန၀်ꩻ အ၀်ႏတဉ်ႏ သီကြဲ့တမွေးတ၀်းရိုꩻကီလဲ့ ထွိုက်ရာꩻပေႏန၀်ꩻတဲ့ အ၀်ႏခွေါင်တဉ်ႏတန်ဒျာႏသွူ။ ထာꩻနယ်ꩻယိုအကို ခွုင်းကနွောင်ꩻရာꩻ လဲ့ꩻဖုဲင်းထိုꩻဗာႏ အယပ်ꩻအခုဲင်ႏတဲင် ဖေႏကလꩻဒျာႏ ထာꩻငိမ်ꩻခွꩻပျောႏသွင်ႏမုꩻန၀်ꩻ အ၀်ႏထိုမ်ႏအ၀်ႏထွား အ၀်ႏစမ်ꩻလွေꩻဗာႏ ထာꩻနယ်ꩻအစားန၀်ꩻသွူ ။ ကွဲႏတွော့ꩻ ဖေႏနေးကလွောက်ꩻလꩻအီ တွမ်ႏအကပေါႏတသာသာထဲင်းဒါႏ အခေႏအနေႏန၀်ꩻလဲ့ ဖျင်လုဲင်ႏလွဉ်လွဗာႏ လိုꩻမုꩻထာꩻနယ်ꩻသွူ။ ဥပမာႏ- ခေတ်မဲ့ဆꩻငါယိုခါ ဖေႏနေးကမဲဉ်ႏလွဥ်ꩻ ထာꩻဒါႏစက်ဖဲ့ꩻ ထာꩻဒါႏစူဖဲ့ꩻန၀်ꩻ လိုꩻသီးထာꩻနယ်ꩻတွမ်ႏ အအုံအအ၀်ႏယိုလဲ့ လုဲင်ႏထိုꩻဖေႏဗာႏအမန်ႏသွူ ။ လုဲင်ႏထိုꩻကရိုꩻန၀်ꩻ ထွာဒျာႏလိုꩻလောကသီးအထုံꩻဒျာႏ၊ ကအ၀်ႏလုဲင်ႏလွေꩻသေႏသေႏဒါႏနုဲင်းန၀်ꩻလဲ့ ထွာဒျာႏအထုံꩻနေနေသွူ။ ပွိုင်းလဲင်ႏလဲ့ အ၀်ႏလုဲင်ႏလွဥ်လဲဉ်းသေႏသေႏ၊ ဆုဲင်ꩻတနီꩻခါသူꩻလဲ့ အီႏလုဲင်ႏလွေꩻဗာႏသေႏသေႏဒျာႏရင်ꩻသွူ။

လိုꩻမုꩻရေꩻထာꩻဒါႏကရိုꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏသတိꩻ လွူꩻထွားလွိုလွိုဗာႏ အလုဲင်ႏထိုꩻစားနဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ အလုဲင်ႏထိုꩻတဗာႏနဝ်ꩻ ထွာအီလိုꩻလောကသီး အဟဝ်အကုဲင်ယိုလဲ့ ယူႏထွားနပ်တွက်ဗာႏသွူ။ အလုဲင်ႏဟ၀်န၀်ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏလိုꩻသီးထာꩻနယ်ꩻထင်ႏထိုမွော့ လိုꩻမုꩻရေꩻပညာႏသျင်ႏသီးဖုံႏန၀်ꩻ ထိုမ်ႏထွားလွ အလုဲင်ႏထိုꩻသဘော်ꩻတွမ်ႏ ကလုဲင်ႏထိုꩻအီဗာႏ အခရာႏ အထျꩻအထောင်ꩻဖုံႏန၀်ꩻသွူ။ တဲႏစွဉ်ႏအွိုးစခေါင်ႏစခါကာႏ နီမျန်မာခွိုꩻဖုံႏအကို ထာꩻယွုမ်းအံႏ ထာꩻယူႏခံႏတအဲဥ်ထ၀်းတဲင် လွောက်ꩻလွဉ်ꩻကွို့ꩻ စွိုးခွိုꩻထုံꩻစဲဉ်ႏလွုမ်ꩻသွူ။ နီခွိုꩻအကိုယိုလွုမ်ꩻတကာႏတ၀်း ကမ္ဘာႏတဖြုံႏလိုမ်းအကို လိုꩻခမ်းလင်ဖုံႏအကိုသူꩻလဲ့ ထာꩻယွုမ်းအံႏ အဗွန်နုဲင်းယို အ၀်ႏလွဒျာႏနေနေသွူ ။ ထာꩻယွုမ်းအံႏဖုံႏနဝ်ꩻစားနဝ်ꩻ ထွာအီထာꩻစွယ်ꩻ၊ လိုꩻမုꩻရေꩻထာꩻဒါႏအကို သျင်ꩻစဲင်းနယ်ခါꩻ ထာꩻစွယ်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻခရာႏကရိုꩻနဝ်ꩻ အီႏထီႏဗာႏသွူ။ နဝ်ꩻသွူတကာႏတဝ်း လိုꩻကထိုမ်ႏဒါႏ လိုꩻမုꩻရေꩻထာꩻဒါႏသားနဝ်ꩻ လိုꩻသီးကအဝ်ႏမာꩻကျင်ꩻလွိုဒါႏ၊ အထုံꩻစဲဉ်ႏဖုံႏ ပေႏပေႏငါတဲ့ယဝ်း တအွဉ်ႏကုဲင်တဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်တမုဲင်ꩻနဲးတဲင် ထာꩻရာꩻစားန၀်ꩻန၀်ꩻ အပေႏပေႏရိုꩻကီလဲ့ ကွိုက်ꩻပေါင်ꩻလို့၀င်ꩻ၊ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ ထွားနုဲင်းလို့၀င်ꩻ-စတဲင် လိုꩻမုꩻရေꩻအကိုသူꩻ ကွပ်ထွာအရေꩻတန်ငါႏ၊ အတွိုႏခြောင်ꩻငါႏန၀်ꩻသွူ။

စွုမ်ႏနီꩻ နီကအဝ်ႏခွုမ်စံႏခွုမ်မာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏပါသော့ꩻငီꩻ လိုꩻမုꩻရေꩻထာꩻဒါႏအကိုတဲင် နီဖုံႏကားကအဝ်ႏယို အုံဗွီႏဗွီႏဒျာႏလဲ့ တွမ်ႏပါꩻကထိုမ်ႏလွူꩻဒါႏ လိုꩻမုꩻရေꩻထာꩻဒါႏနဝ်ꩻ တကွာႏတဝ်းဒွုမ်လို့၀င်ꩻသွူ။ ကေားကသေအွဥ်ႏသတိꩻအချက်ယိုသားန၀်ꩻ တအ၀်ႏအာတ၀်း၊ ကွဲႏတွော့ꩻ အွဉ်ႏသတိꩻဒျာႏ နမ်းအသောင်အရင်ꩻ အခေႏအနေႏတဲင် ယူႏဆင်ႏချင်ႏတွက်ထွားထွူတွော့ꩻ ကေားကလွူꩻထွားဒါႏ တွမ်ႏအနယ်ꩻမဲဉ်ႏမဲဉ်ႏသားန၀်ꩻ အ၀်ႏအာလွဉ်လဲဉ်း တနီꩻတစိꩻစိꩻန၀်ꩻသွူ။ နီကထိုမ်ႏလွူꩻထွားဒါႏ လိုꩻမုꩻရေꩻထာꩻဒါႏယိုန၀်ꩻ နမ်းကအုံဒါႏ ဒုံ၀ေင်ꩻသမဲင်ꩻ၊ လိုꩻဖုံႏကအုံလွဒါႏ ဒုံ၀ေင်ꩻကိုသား အခရာႏအထျꩻအထောင်ꩻ၊ ခွုမ်မာꩻအုံအ၀်ႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ ဒုံ၀ေင်ꩻန၀်ꩻအကို ဘုရာꩻအ၀်ႏကားမုဲင်ꩻဆူႏ၊ ဗွေႏဗွန်ကျောင်ꩻ အ၀်ႏကားမုဲင်ꩻကျောင်ꩻ-စတဲင် အခရာႏအထျꩻအထောင်ꩻယို ကဖုဲင်ႏဖုဲင်ႏခိန်ႏတွင်ꩻ မဥ်ႏလွူꩻထွားဗို့ꩻဖြေ့လွေꩻနုဲင်းန၀်ꩻန၀်ꩻ လꩻလွဉ်နွောင်ꩻဒါႏ သꩻပါခရာႏန၀်ꩻသွူ။

လိုꩻမုꩻရေꩻထာꩻဒါႏန၀်ꩻ ထွာဒျာႏ နေးတွမ်ႏအနယ်ꩻမဲဉ်ႏမဲဉ်ႏတဲင် ထိုမ်ႏလွူꩻထွားသေꩻခါꩻ တဲႏစွဉ်ႏဒျာႏ ၁၉-ရျာꩻဗူႏကိုကာႏသွူ။ လိုꩻသီးဖုံႏ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ ပေါႏယိန်းဖဉ်းဖဉ်း ယိန်းကွိုက်ꩻကွိုက်ꩻလို့၀င်ꩻတဲ့ လိုꩻမုꩻရေꩻထာꩻဒါႏန၀်ꩻ အရေꩻယိန်းတန်စွဉ်ႏ ၊ ယိန်းတွိုႏခြောင်ꩻစွဉ်ႏဒျာႏန၀်ꩻသွူ။ လိုꩻမုꩻရေꩻထာꩻဒါႏကရိုꩻန၀်ꩻ ထွာဒျာႏ လွူꩻထွား လိုꩻသီးအပေါင်ꩻကွိုက်သွုပ်ဆွိုက်လို့၀င်ꩻ အကျိုꩻတွမ်ႏအကျောင်ꩻဖုံႏတဲင် ဗွန်ပီနုဲင်းစွဉ်ႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏကတဲမ်းထွို့ꩻဥပဒေႏသား ကယီးနယ်တဖူꩻန၀်ꩻအတွိုင်ꩻ လွောက်ꩻနာႏအီခရာႏ အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ ကယူႏဒါႏအခ၀်ဖုံႏန၀်ꩻလဲ့ ထေနယ်ဖေႏပါစွဉ်ႏသွူ ။ လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ႏ၊ အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်ႏစတဲင် နွောင်ꩻဟံႏအခ၀်တွို့ꩻ တက္ကသိုလ်ႏကျောင်ꩻတန်ဖုံႏကိုသူꩻ အ၀်ႏသွဉ်ထူႏအ၀်ႏသွဉ်ဖေႏ လိုꩻမုꩻရေꩻပညာႏဖုံႏ၊ ရန်ႏကုန်ႏတက္ကသိုလ်ႏအကိုလဲ့ အွဉ်ႏထွာဘာႏသာႏတဗာႏအနေႏ အ၀်ႏသွဉ်ဖေႏလဲဉ်း လိုꩻမုꩻရေꩻပညာႏန၀်ꩻသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း