လိုꩻမျိုꩻရေꩻရာႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ကမ္ဘာႏလောင်းယို လိုꩻလို့လို့နဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻညီꩻဝင်ꩻ "မနုဿလောက-လိုꩻပိုစွိုꩻ"သွူ။ လိုꩻပိုစွိုꩻယို ယံကငိမ်ꩻခွꩻ ယံကရောင်းရျူႏလို့လို့နဝ်ꩻ လိုꩻပိုတွိုင်ꩻ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ အုံညီꩻဝင်ꩻယို လွောက်ꩻနာႏလွ လိုꩻပိုစီꩻကန်ꩻတန်ငတ်ꩻချက်၊ နမ်းကျင်ꩻတရာꩻတန်ငတ်ꩻစွိုးနဝ်ꩻမꩻသွူ။ နမ်းကျင်ꩻတရာꩻငတ်ꩻစွိုးကရိုꩻနဝ်ꩻ -

 • ၁။ ယံလွစ်လွဆော့ဆာ
 • ၂။ ယံလွစ်လွဘေꩻရန်ႏ
 • ၃။ ယံယိုꩻသာႏလွစွုမ်ႏဖြာꩻအတွက် တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ စွဲးကမ်းကိုဝင်ꩻ
 • ၄။ တဖြာꩻ မဉ်ႏမော့ꩻထာꩻယပ်ꩻ တဖြာꩻကယ်ႏကို
 • ၅။ တဖြာꩻမဉ်ႏချမ်ꩻသာႏ တဖြာꩻဟွုန်ဟဝ်ညီꩻ ဗြဟ္မစိုရ်ꩻတရာꩻစားယို မဉ်ႏထွန်ꩻကာꩻလွမꩻသွူ။

ကွဲႏတွော့ꩻ လိုꩻပိုဖုံႏယိုနဝ်ꩻ တထွာနွောင်ꩻလꩻတဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ကျွိုက်ရာꩻဒေႏသချင်ꩻ ဗွိုန်ပီတဝ်းဝင်ꩻတဲင် သွီႏကွာႏ ယာႏကွာႏ ဓလေ့ꩻကွာႏ ငဝ်းငွါကွာႏ-စစွဉ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ ကွပ်ပွိုးကွာႏနုဲင်းနဝ်ꩻတြင် ခွေအုပ်စု နာꩻအုပ်စု ခွေခွိုꩻ နာꩻခွိုꩻ ခွေဒေသ နာꩻဒေသ ခွေဓလေ့ နာꩻဓလေ့ ခွေငဝ်းငွါ နာꩻငဝ်းငွါ-ကရိုꩻဒါႏ အစွယ်ꩻလံꩻဖုံႏလဲ့ ကွယ်ꩻပျာꩻလွဉ်ဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကမ္ဘာႏအဆက်ဆက် ကပါလွဉ်ဒါႏ "ဟဝ်နမ်းတာႏ ဟဝ်နမ်းဆဲင်ႏရာꩻတာႏ"ကရိုꩻဒါႏ အတ္တဝါဒ တဏှာႏဥပါဒါန်ႏ အစွယ်ꩻလံꩻယို ကောကတန်လုဲင်းငါႏဒျာႏသားဖုံႏနဝ်ꩻ ထွူဗော့ꩻအစွယ်ꩻလꩻလွုမ်ꩻမွေးတဝ်း ဝိသမလောဘအနေႏ တရိမ်ပါဝင်ꩻပစ္စေꩻ ဝင်ꩻတခြိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ဝင်ꩻလောင်ႏလင် အုံအံႏဗာႏ ခွꩻခွꩻသꩻသꩻ ပဲင်ႏဆဲင်ႏဗာႏခြွေခြွေခြာႏခြာႏ တန်လုဲင်းလဲန်းဝွေꩻနဝ်ꩻ ဝွေꩻနာႏလိုႏတဝ်း တကေးဝင်ꩻသွူ။ ဝွေꩻအစွယ်ꩻလံႏအတွိုင်ꩻ ဟဝ်ဗော့ꩻဝွေꩻတာႏနဝ်ꩻသွူ။ ဝွေꩻပိုလီꩻခွိုꩻနွယ်ႏတာႏ ဒေသတာႏအုပ်စုတာႏလွုမ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဝွေꩻအစွယ်ꩻလံꩻဖုံႏယိုအတာႏ ဝွေꩻထူႏဖေႏရိမ်ဖေႏတေား ဝွင်ꩻလောင်ႏလင်ထျꩻသွူ။ ဝင်ꩻလောင်ႏလင် လွောင်ႏဗူႏရေꩻ အာႏရဲင်ꩻသန်တွော့ꩻ ရိမ်နေးရိုꩻရိုꩻ မဉ်ႏတလꩻတဝ်းလဲ့ ဝင်ꩻအကိုလွောင်ႏဗူႏရေꩻယံကုဲင် အာႏယံပေႏတဲင် ယားသွေꩻကုဲင်နေးဝင်ꩻ သꩻဓာတ်ရေꩻရာႏ၊ ဝင်ꩻလိုꩻလင်ကို ဆဲင်ႏရာꩻဒေႏသစွယ်ꩻ စွိုးခွိုꩻစွယ်ꩻဖုံႏ ရက်ပဲင်ꩻမုꩻဖုံႏ ယံပြုဲင်ပြင်ꩻသွူ။ ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမꩻလဲ့ ကောကခံႏဗာႏသားဖုံႏအကိုလဲ့ လိုꩻမဲ့ထီႏ နားသေသားဖုံႏနဝ်ꩻ အုံခွꩻသꩻတဝ်းဒွုမ်ထာꩻတဲင် ခံႏဗာႏသားချင်ꩻချင်ꩻ စုပေါင်ꩻဝင်ꩻ ခုခံႏချာဗာႏ ကန်ႏကွက်ချာဗာႏလွနမ်း ကန်ႏကွက်ချာလွဗာႏ ဒေသခွိုꩻနွယ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ တဏှာဥပါဒါန်ႏတစင်တဝ်း၊ လိုꩻပိုသီးအတာႏ ဟဝ်နမ်းဟဝ်နမ်းဆဲင်ႏရာꩻ အတ္တဝါဒယို ကမ္ဘာႏအကို မုဲင်ꩻခါစွဉ်ႏလဲ့ လိုꩻပိုအဝ်ႏနေသမျ လိုꩻပိုကွုတ်နေသမျ အမျိုꩻထိုꩻမားနွောင်ꩻလဲ့ မွေးတဝ်းတဲင် ဟဝ်နမ်းဟဝ်နမ်းဆဲင်ႏရာꩻ အတ္တဝါဒ အာႏကတလာသား မာꩻနွောင်ꩻရိမ်နွိုင်ႏ ဝင်ꩻလိုꩻလင်ကိစ္စ ကခံႏဗာႏသားချင်ꩻချင်ꩻ ခုခံႏကန်ႏကွက်ဗာႏလွနီနမ်း၊ နီဒေႏသ နီစွိုးခွိုꩻအကျိုꩻကိစ္စ ကိစ္စယိုနီမျိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏကမ္ဘာႏနိယာမ လိုꩻပိုဖွါꩻဖက်တာႏဝွန်ႏ လိုꩻပိုသုခ ဒုက္ခရေꩻရာႏဖုံႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻလဲ့ နီဗွေႏဘုရာꩻလဲ့ ဟော်ꩻသေꩻခါꩻဗာႏ လိုꩻပိုရေꩻရာႏ နုဲင်းလဖုံႏယို ရိုꩻထွိုက်နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

 • ၁။ တဖြာꩻနဝ်ꩻ တဖြာꩻလောင်း တဒေႏသနဝ်ꩻ တဒေႏသလောင်း တစွိုးခွိုꩻနဝ်ꩻ တ စွိုးခွိုꩻလောင်း မာꩻနွောင်ꩻမွုန်း ခွေါင်းနိတ်စက်မွုန်းဝင်ꩻ၊ နေးတွမ်ႏပစ္စေꩻ အာႏဏာႏဆင်းရန်းတဲင် စောက်ကာꩻသွင်ꩻဖွီမွုန်းဝင်ꩻ၊ ဝင်ꩻဖေႏကယပ်ꩻခုဲင်ႏနဝ်ꩻ မာꩻမွုန်း၊ ယူႏမွုန်း၊ ဝင်ꩻအကျိုꩻနဝ်ꩻ စူခင်ႏနမ်းကြိုအနေႏ နီတတ်နွိုင်ႏတတွာမုဲင်ꩻလဲ့ မာꩻသွော့တတွာမုဲင်ꩻ သꩻအနေႏနဝ်ꩻ ခွဲꩻလိုꩻမျိုꩻခွဲꩻ သတ္တဝါႏခွဲꩻအရန်း ခွဲꩻပေႏတန် ဟွုန်ဟဝ်ပဉ်ဖဲ့ꩻ လွꩻထီႏပဉ်ဖဲ့ꩻမွုန်းတဝ်းထာꩻ ခွုင်းကားသꩻသား နမ်းသားလိုꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ သတ္တဝါႏစွုမ်ႏဒူလောင်းနဝ်ꩻ သꩻအနေႏ မဉ်မာꩻချမ်ꩻသာႏဖေႏလို့လို့ဗာႏ ရက်လို့လို့ဟွုန်ဟဝ်လို့လို့ဗာႏ ဗွိုန်ပီမွိုးကရက်ဒါႏ ပိုသွီႏယာႏရင်ꩻ အဝ်ႏတဖြာꩻတဲ့ ငမ်းအကုဲင်နဝ်ꩻအတွိုင်ꩻသွူ။ (မေတ္တာသုတ်ဒေႏသနာႏတောႏကိုအလꩻ)
 • ၂။ ကွဲႏတွော့ꩻ အတ္တဝါဒ ဟဝ်နမ်းတာႏ ဟဝ်နမ်းဆဲင်ꩻရာႏတာႏသား လိုꩻပိုဖုံႏယိုနဝ်ꩻ နီဝ်ꩻ ခွယ်ꩻချာꩻတဝ်း၊ ရက်လို့လို့ဒျာႏရိုꩻလဲ့ အစွယ်ꩻလံꩻတန် ဝိသမလောဘ ဒေါသသားနဝ်ꩻ ခွယ်ꩻနေးနမ်းတာႏ နမ်းဆဲင်ႏရာꩻတာႏ ရက်ပဉ်ခဝ် စင်ꩻပဉ်ခဝ် မာꩻနွောင်ꩻဝင်ꩻ ရိမ်ဝင်ꩻပဲင်ႏဆဲင်ႏမုꩻဖုံႏတဲင် ထင်ႏတွိုႏနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ နီလိုꩻအဝ်ႏတဒေသချင်ႏ တစွိုးစွိုꩻခွိုꩻချင်ႏ ဗွိုန်ရာꩻစွီႏဝင်ꩻစူ လွောင်ႏဗူႏဝင်ꩻ ကယ်ႏကိုဝင်ꩻ၊ မꩻကိုဝင်ꩻ ပင်ႏထိုကိုဝင်ꩻ ကရိုꩻဒါႏ "ဉာတိသဂံဟ-ဝံသာနုရက္ခိတ" တရာꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏဗာႏလွဒျာႏနဝ်ꩻမꩻ ထွာနွောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။

နဝ်ꩻလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း နီကေꩻဇူꩻတကင်ꩻတဝ်းဝင်ꩻ စွိုးချင်ꩻမျိုꩻချင်ꩻ ဒေႏသချင်ꩻဖုံႏသီး အကေꩻဇူꩻနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏဖေင်ꩻထွိုက်တဝ်း သေချာဗာႏ၊ ဆပ်ချာဗာႏ ဝွေꩻသီးကေꩻဇူꩻကရိုꩻဒါႏ "ကတညုတ ကတဝေဒီ"တရာꩻဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏလွဗာႏဒျာႏသွူ၊ မေတ္တာႏမူဝါဒအလꩻ ခွယ်ꩻထန်ႏတဝ်းအခွိုꩻနွယ်ႏ အပေႏတန်အဆင်းအရန်း ရက်လို့လို့ဗာႏ နုဲင်းမွိုးကရက်ဒါႏ သွီႏယာႏရင်ꩻတဖြာꩻတဲ့ꩻတဲ့ꩻ နဝ်ꩻအတွိုင်ꩻရိုꩻကီလဲ့ မေတ္တာႏသꩻတအဲဉ်ထဝ်း အတ္တဝါဒအာႏတလာသားဖုံႏ မဉ်ႏတိတ်ꩻနျꩻလွဉ်တဲင် ယံခံႏဗာႏမွုန်းအရေꩻ သေကေꩻဇူꩻ ဆပ်ကေꩻဇူꩻ အရေꩻချင်ꩻချင်ꩻ အာႏကွိုꩻအုံနောင်ဝင်ꩻအရေꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏထွိုက်အဝ်ႏသင်ꩻဗာႏဒျာႏကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွားသွော့ဇာတ်နိပါတ်ဖုံႏ သဂံဟသုတ္တန်ႏကိုဖုံႏ မဂံလသုတ္တန်ႏကစ သုတ္တန်ႏဒေႏသနာႏကိုဖုံႏ ဝိနယ်ꩻခန္ဓကဝွတ်ကို သေဗာႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ အချက်ယိုနီချက် မီႏဒေါ့ꩻနယ်အယာႏအဗဲ့ꩻ အချက်နဝ်ꩻ -

 • ၁။ ဝင်ꩻလောင်ႏလင်အကျိုꩻလဲ့ ဟွုန်ဟဝ် စောင်းသျောက်ကိုဗာႏ ။
 • ၂။ ကွဲႏတွော့ꩻ ဝင်ꩻတိတ်ꩻနျꩻ နိတ်စက်နီနမ်း နီစွိုးခွိုꩻ နီဒေသလဲ့ ယံခံႏဗာႏမွုန်းနဝ်ꩻ ကန်ႏကွက်ညီႏညာႏဗာႏလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း နီကေꩻဇူꩻကအဝ်ႏလို့ဝင်ꩻ အချင်ꩻချင်ꩻလဲ့ တာႏဝွန်ႏအနေႏ ဆောင်ႏရွက်လွဗာႏ ဝင်ꩻအကျိုꩻသွူ။

အတ္တဝါဒ ဟဝ်နမ်းတာႏ ဟဝ်နမ်းဆဲင်ႏရာꩻတာႏ ကရိုꩻဒါႏစွယ်ꩻအလံꩻယို ကွပ်ပွိုးစွဉ်ႏတကင်ꩻသာႏတဝ်း နီနာꩻကမ္ဘာႏ လိုꩻပိုကိုတဲင် အချက်တန်ဆꩻကီ ယိုနီချက်နဝ်ꩻ အရေꩻတန်နုဲင်းနုဲင်းဝင်ꩻ၊ အဝ်ႏစုံႏလင်လိုလို့နီစွိုးမꩻ နီနာꩻကမ္ဘာႏယို ချမ်ꩻသာႏခွꩻသꩻလꩻနဝ်ꩻ စီꩻပွာꩻထွန်ꩻကာꩻနွောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ အချက်ယိုနီချက်အကို လိုꩻရေꩻရာႏယိုနဝ်ꩻ ပါနွို့သော့ꩻ အချက်အမုဲင်(၂)ကိုသွူ။ ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမꩻ ပေါႏထွာလဲဉ်းလိုꩻတဖြာꩻနဝ်ꩻ အချက်အမုဲင်(၁)အနေႏ မန်ႏသမျမျိုꩻ ခွယ်ꩻမွုန်းပေႏတန် ခွယ်ꩻမွုန်းဆင်းရန်း ခွုင်းကားသွုန်ႏသꩻသား မန်ႏသမျယို ယံဖေႏကခွꩻလို့လို့၊ ဖေႏရောႏဂါႏယံကင်ꩻလို့လို့၊ ထာꩻယပ်ꩻယံလွစ်လို့လို့၊ ပစ္စေꩻခမ်းသီးစေꩻစိန်ႏ ယံတဉ်ႏခွေါင်လို့လို၊ သွုန်ႏသꩻစားယိုလဲ့ အဝ်ႏလိုႏလွူး ခွုမ်မာꩻဒေါ့ꩻဖြဝ်ႏစားယိုလဲ့ အဝ်ႏလိုႏခွုမ်မာꩻဒေါ့ꩻဖြဝ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ အချက်အမုဲင်(၂)အနေႏ ဝင်ꩻလိုꩻဘင် မဉ်ႏတေက်ꩻနျꩻနီလိုꩻမျိုꩻ နီဒေသယံဖေႏကလꩻဗာႏမွုန်းကရိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ ကန်ႏကွက်သေꩻခါꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ အချင်ꩻချင်ꩻ ကေꩻဇူꩻတကင်ꩻတဝ်းဖုံႏအလောင်းတဲ့ သေဗာႏကေꩻဇူꩻ၊ ဆပ်ꩻဗာႏကေꩻဇူꩻသွူ၊ အချက်ယိုနီချက် ကပြဲ့ꩻစုံႏဒါႏလိုꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻထွိုက်လိုꩻဟဝ် လိုꩻဒါႏနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻယံလိုꩻကျ လိုꩻထီႏလောကအကျိုꩻ လိုꩻထီႏနမ်းအကျိုꩻ ဝင်ꩻအကျိုꩻ လိုꩻဆောင်ႏရွက်းအကျိုꩻ ဝင်ꩻအကျိုꩻ လိုꩻအာႏဇာႏနီႏ လိုꩻထာꩻထီႏလုဲင်း ထာꩻထီႏတန်နဝ်ꩻသွူ။ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏယိုတဲင် ထွားလေ့လာသွော့ မဟောသဓာဇာတ် ဝိဓူရဇာတ် ကစဇာတ်နိပါ်တ်ဖုံႏ၊ သီရိဓမ္မာသောကခွန်ကစ ခွန်ဟဝ်ခွန်မျတ် ကစီႏရင်ႏခမ်းထီဖုံႏနဝ်ꩻ ဟဝ်ငါႏနဝ်ꩻသွူ။ အချက်အမုဲင်(၁)နဝ်ꩻ အွဉ်ႏတဝ်းအရေꩻ မဉ်ႏကျင်ꩻသုံꩻတဝ်းအတ္တဝါဒ ဟဝ်နမ်းတာႏ၊ ဟဝ်ခွိုꩻတာႏလွုမ်ꩻ မဉ်ႏထွာနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ကမ္ဘာႏလောကကို တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ တခွိုꩻတွမ်ႏတခွိုꩻ တဒေသတွမ်ႏတဒေသ ထွာသေႏသေႏဗော့ꩻဝင်ꩻရန်ႏ ခွေခံႏဗာႏ နာꩻခံႏဗာႏ ခံႏဗာႏပီပီဒျာႏဝင်ꩻတဖြာꩻဖြာꩻ သꩻခွꩻခွင်ꩻ အမျိုꩻအဝ်ႏနွောင်ꩻမွေးတဝ်းသွူ။ ထွားသွော့ "ဖဲစ်သစ်ဂျာမနီ၊ ဖဲစ်သစ်ဂျပန်"သီး မဟာနီꩻမစာႏနီꩻ ကဖန်ဆင်ꩻဒါႏ မဟာႏလိုꩻမျိုꩻဝါႏဒနဝ်ꩻ စဲင်းနဲင်းနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ ဝွေꩻသီးလဲ့ တလꩻတဝ်းခြာ ထာꩻချမ်ꩻသား သီဗာႏပြုံႏပြုံႏပြင်ႏပြင်ႏ၊ ဝင်ꩻလဲ့ကမော့ꩻညီꩻထာꩻယပ်ꩻ ထာꩻဖြန် ထာꩻသီပြုံႏပြင်ႏနဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻနွောင်ꩻတဝ်း တွက်နွောင်ꩻတဝ်းသွူ။ ကမ္ဘာႏလောင်း ဝင်ꩻကဲ့ꩻရဲ့ꩻ သဲ့ꩻသွမ်ꩻပသို့ꩻလွꩻထီႏဒျာႏ ဝွေꩻသီးထာꩻနဝ်ꩻလဲ့ တွိုႏယိုခါတလꩻဆွိုးတဝ်း လꩻဆွတ်ꩻတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ မုဲင်ꩻခါခါစွဉ်ႏလဲ့ ကမ္ဘာႏလောင်းယို ဝွေꩻသီးအလွိုးနွုမ်ꩻသင်နဝ်ꩻ အမျိုꩻဟွမ်ချာနွောင်ꩻလဲ့ မွေးတဝ်းသွူ။ ထင်ႏတွိုႏသီရိဓမ္မသောကခွန်သီး မဟတ္ထမဂန္ဒီ နေရူးလင်ကွန်းသီးဖုံႏနဝ်ꩻ အမဉ်ꩻနွိုးတွိုႏယိုခါ မုဲင်ꩻခါစွဉ်ႏလဲ့ ဝင်ꩻအမျာꩻအွဉ်ႏဖေင်ꩻနွောင်ꩻတဝ်း ဝွေꩻသီးကေꩻဇူꩻသွူ၊ မဉ်ႏယူႏစဲင်းစဲင်းလဲ့ သဲင်ꩻထွာလိုꩻယို အဝ်ႏလိုႏမာꩻဒျာႏ လိုꩻပိုစွိုꩻသီး လို့လို့အကျိုꩻနဝ်ꩻ အဟဝ်သွတ်ꩻသွူ။ ထမုဲင်ꩻတဖြာꩻစွဉ်ႏလဲ့ လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻ ဒေသတဒေကိုယို အီႏထွာသော့ꩻ အုံသော့ꩻဗာႏ နေင်ႏရျာꩻနေင်ႏရေင်မွေးတဝ်း အုံယို့ꩻအုံဆောင်း သက်တန်ꩻအတွင်ꩻ နေင်ႏလစ်ꩻငတ်ꩻသူဆီလွုမ်ꩻတဲင် အမုဲင်(၁)အချက်နဝ်ꩻ အွဉ်ႏဒွုမ်အရေꩻ မဉ်ႏဖန်ဆင်ꩻဗော့ꩻဒျာႏ ဟဝ်နမ်းတာႏ ဟဝ်မျိုꩻတာႏ နုဲင်းဖဲစ်ဆစ်ဂျပန် ဂျာမနီသီး မဟာမဟာႏနဝ်ꩻ လိုꩻပိုခွိုꩻနွယ်ႏယို တခွိုꩻတွမ်ႏတခွိုꩻ တဒေသတွမ်ႏတဒေႏသ ယံရွို့ꩻရန်ႏဝင်ꩻ ယံရိမ်တဖန်းဝင်ꩻ တွမ်ႏကဖေႏသေꩻခါꩻအမွေႏ သွဉ်ဖေႏအနယ်ꩻ တကမ္ဘာႏလွုမ်းအကို တွမ်ႏလိုꩻတလဲ့ꩻဝဲစ်ꩻသေꩻခါꩻမေႏနဝ်ꩻဗွိုန်ပီဝင်ꩻသွူ။ ဘဝယို ထွာဒေသခွိုꩻကို အံႏနွောင်ꩻဒါႏဝင်ꩻလဲ့ ဘဝငါသဲင်ꩻကွုတ်တောလုဲင်ႏ ခုံႏဗာႏအသွုမ်ꩻသား ဒေသစွိုးခွိုꩻကို ခံႏဗာႏချာ၊ အယပ်ꩻအခုဲင်ႏတဲင် စင်ႏစဲစ်နဝ်ꩻ အမျတ်တမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ အဝ်ႏဗော့ꩻလိုꩻခိုပိုချင်ꩻချင်ꩻ ရွို့ꩻရန်း တသေတနာႏဝင်ꩻ တဖြာꩻဖြာꩻ သꩻတခွꩻဗာႏတဝ်းသွူ။ ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမꩻ ကမ္ဘာႏနိယာမ လိုꩻပိုသဘာဝအလꩻ တကင်ꩻသာႏဖိုတဝ်း လိုꩻမျိုꩻရေꩻရာႏ လိုꩻမျိုꩻအဝ်ႏဗာႏလွဉ်းလွဉ်းတဲင် ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻ "လိုꩻပိုတကမ္ဘာႏလွုမ်း"လဲ့ယံချမ်ꩻသာႏ၊ နီလိုꩻမျိုꩻလဲ့ ယံလုမ်းဗဉ်ႏ၊ ဝင်ꩻတေက်ꩻနျꩻ အံႏနွောင်ꩻ ယံခံႏဗာႏမွုန်း ကအာႏမခံႏနွောင်ꩻဒါႏ မူဝါဒနဝ်ꩻ ချꩻမတ်အွဉ်ႏထွော့သေꩻခါꩻဗာႏလွ တဲးတဲးဝါးဝါးသွူ။ ဘုရာꩻလောင်ꩻသီးဖုံႏ မဉ်ꩻကအွီႏနွိုး၊ လိုꩻအမျာꩻကအုပ်ꩻအံႏဖြာႏလွဒါႏ ခွန်အဖြာꩻဖြာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ကျင်ꩻသုံꩻလွမူယိုအတွိုင်ꩻ ရိုꩻနွောင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ထွားနုဲင်းသွော့နဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ၊ မဉ်ႏကျင်ꩻသုံꩻနွောင်ꩻနဝ်ꩻ ဝင်ꩻခွိုꩻမျိုꩻလဲ့ချမ်ꩻသာႏ၊ နီလဲ့ လꩻဗာႏမဉ်ꩻအွီႏ၊ ဝင်ꩻအာႏကွိုꩻ အုံနောင်ရောင်၊ နီလိုꩻမျိုꩻလဲ့ လုမ်းဗဉ်ႏ၊ ဝိသမလောဘ ဒေါသ အတ္တ ဝါဒအစွယ်ꩻသန်သား တေက်ꩻနျꩻနွောင်ꩻလꩻတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ အချက်အမုဲင်(၁)အလꩻ မေတ္တာႏသꩻယို နီအွဉ်ႏညီႏညီႏမျမျ ခွေါင်းနိတ်စက်တဝ်း ဝင်ꩻလောင်ႏလင်နဝ်ꩻ မွေးမဲဉ်ႏဒျာႏ။ အချက်အမုဲင်(၂)အလꩻ ဝင်ꩻမဉ်ႏတေက်ꩻနျꩻ မာꩻနွောင်ꩻလွဉ် နီခွိုꩻနီဒေႏသနဝ်ꩻ အီႏကာႏကွယ်ႏဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ - အွိုးတလဲင်ႏ မာဂဓခမ်း အမတ်တန် အီႏတွိုက်ဝဇ္ဇီခမ်းတဲင် ရီရွောင်ခမ်းထီရေꩻ စွိုးခွိုꩻရေꩻ ဗွေႏဘုရာꩻထျꩻတဲင် ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻ မိန့်ချာနုဲင်းယို -

 • ၁။ ဝွေꩻသီးမဉ်ႏတွိုင်ႏပင်ႏခွိုꩻခွိုꩻဝင်ꩻ
 • ၂။ တွိုင်ႏပင်ႏတွိုင်ꩻလဲ့ ဖျော်ညီႏထွူ ဖြီႏဖြီႏစီႏစီႏ ခမ်းရေꩻ ထီရေꩻ မန်ႏသမျ ထူႏတာႏဝွန်ႏလွနုဲင်းနုဲင်းဝင်ꩻ
 • ၃။ မွိုးဖါအဆက်ဆက် ကလွောက်ꩻနာႏလွဉ်ဒါႏ ထုံꩻစံႏအတွိုင်ꩻ မဉ်ႏကျင်ꩻသုံꩻလွောက်ꩻနာႏလွ ယားလွတဝ်းဝင်ꩻ ဖျင်ထဲလွတဝ်းဝင်ꩻ
 • ၄။ ခွိုꩻမျိုꩻကို သက်ရွယ်ႏတန်ဖုံႏအလောင်း မဉ်ႏထင်းဖွီတဝ်း မဉ်ႏဟွုန်ဟဝ် ရိုႏသေႏနာႏငဝ်းဝင်ꩻ
 • ၅။ စွိုးခွိုꩻကို လိုꩻမူႏဖုံႏအလောင်း မဉ်ႏစောက်ကာꩻနွိုင်ႏဆေꩻတဝ်းဝင်ꩻ
 • ၆။ ဝေင်ꩻ-ရပ်/ဒုံ အကိုအထန်ႏ ကပူႏဇောႏဖေႏအံႏ ကတင်ႏသေႏနားဒျာႏ တနံဒဲဉ်ဟန်ႏကိစ္စလဲ့ မဉ်ႏအွဉ်ႏကုဲင်လွတဝ်းဝင်ꩻ
 • ၇။ ခမ်းကိုယို ပုဂ္ဂိုလ်ႏဟဝ်ဒါႏ အရိယာႏရဟန္တာႏသီးဖုံႏ ယံကဖျော်လွဉ် ကဖျော်လွဉ်ထွူသမျဖုံႏလဲ့ နမ်းသꩻယံချမ်ꩻသာႏတဲင် မဉ်ႏဖျင်ဆင် ထွားမိုးလွဝင်ꩻ ယို(၇)ချက် မဉ်ႏအဝ်ႏနေသမျနဝ်ꩻ ဝဇ္ဇီခွန်ခွိုꩻတွမ်ႏခမ်းယို လင်ꩻဖွိုႏနွောင်ꩻတဝ်း အဝ်ႏအတိုꩻတက် ထင်ႏထိုမပ်မပ်လွုမ်ꩻ ခွေမိန့်နယ်ဗာႏ ဖူးအာနန္ဒာႏသွူ မာဂဓအမတ်တန်ဟွေး ဗွေႏဘုရာꩻဟော်ꩻဖေႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

နီဗွေႏကဟော်ꩻဒါႏ အချက်(၇)ချက်တွမ်ႏရိုꩻမွုန်း တချက်ချက်ငါ မဉ်ႏအဝ်ႏနေဒွိုန်း ဝဇ္ဇီခွန်မျိုꩻဖုံႏ အနမ်းလောင်းနဝ်ꩻ ဝဇ္ဇီခွန်မျိုꩻ ထင်ႏထိုမပ်မပ်လွုမ်ꩻသနဲ့ဗွေႏ မာဂဓအမတ်လဲ့ လဝ်းချာဘုရာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ဗွေႏဘုရာꩻတပဲ့ꩻသံႏဃာႏဖုံႏလဲ့ သံႏဃာႏချင်ꩻချင်ꩻ သံႏဃာႏထု အုံအဝ်ႏနုဲင်းအချက်(၇)ချက်အတွိုင်ꩻတဲင် ဗွေႏဘုရာꩻတပဲ့ꩻသံႏဃာႏနဝ်ꩻ တယ်ႏဘုရာꩻစိုး ဗꩻတွိုႏဟန်ႏနီꩻယို လိတ်လုဲင်ꩻပိဋကတ်ဖုံႏ တဖြုံႏငါလဲ့ ကွယ်ꩻထိုꩻမားဗာႏတဝ်း၊ အကံကျင်ꩻအုံအဝ်ႏမုꩻဖုံႏလဲ့ တွမ်ႏဘုရာꩻစိုးနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ ဗွိုန်ဗွိုန်ဝင်ꩻ သံႏဃာႏရဟန်ꩻသီးခွိုꩻနွယ်ႏစဲဉ်ႏဆက် တွမ်ႏဝွေꩻဗွေႏသီး အမွေႏမျတ်ဖုံႏယိုနဝ်ꩻ တဉ်ႏခွေါင်တွိုႏဒျာႏ ဟန်ႏနီꩻယိုသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ အချက်(၇)ချက်အတွိုင်ꩻ ကကျင်ꩻသုံꩻနွောင်ꩻလွကရိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ ကွပ်ပွိုး တဲမ်းမုဲင် ခြဲစ်ꩻ ကဲစ်ꩻသေꩻခါꩻနေးတွမ်ႏ အက္ခရာႏ(လိတ်)တဲင်သွူ။ လိတ်အက္ခရာႏ ခြဲစ်ꩻ ကဲစ်ꩻ တဲမ်းမုဲင်မုꩻ မဉ်ႏမွေးတဝ်းနဝ်ꩻတဲးတဲ့ မွိုးမွေႏဖါမွေႏ နဲင်ငန်ႏရေꩻ လိုꩻမျိုꩻရေꩻ အုံအဝ်ႏကွဉ်ကꩻရေꩻ ဘာႏသာႏရေꩻ သာႏသနာႏရေꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ပိုလီꩻလင်ꩻဆုဲင်ꩻချာသား ထီႏထွꩻနွောင်ꩻတဝ်းတဲင် တလင်ꩻဖွိုႏနွောင်ꩻတဝ်း အကျောင်ꩻတရာꩻ(၇)ချက်အတွိုင်ꩻ အီႏအုံကျင်ꩻသုံꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ လို့လို့တထွာနွောင်ꩻတဝ်း ပုံႏသေႏထာဝရသွူ။ ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမꩻ လိုꩻမျိုꩻရေꩻရာႏ ခမ်းထီရေꩻရာႏ ယံထဲ့ဖွိုႏဗာႏမွုန်းတဝ်းကရိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏလွောက်ꩻနာႏကျင်ꩻသုံꩻလွ မာဂဓအမတ်တန်ရီတွော့ꩻ ဗွေႏဘုရာꩻကဟော်ꩻသေꩻခါꩻဒါႏ တလင်ꩻဖွိုႏနွောင်ꩻအီတဝ်း အကျောင်ꩻတရာꩻ(၇)ချက်နဝ်ꩻအတွိုင်ꩻသွူ။ ယံလွောက်ꩻနာႏလွဉ်ꩻလို့လို့ ပုံႏသေႏထာဝရနဝ်ꩻလဲ့ မွိုးဖါထုံꩻစံႏ ဘာႏသာႏ သာႏသနာႏကစ တဲမ်း မုဲင် ခြဲစ်ꩻ ကဲစ်ꩻမုꩻ အက္ခရာႏ(လိတ်) ယံထွန်ꩻကာꩻနဝ်ꩻ ကျိုꩻစာꩻဗာႏလွသွူ။ မွိုးဖါခမ်းထီမွေႏကရိုꩻနဝ်ꩻ အုံအဝ်ႏရေꩻ အုပ်ချုပ်ရေꩻ ကွဉ်ကꩻရေꩻ နဲင်ႏငန်ႏရေꩻ ဒုံႏအူရေꩻ ဘာႏသာႏရေꩻ သာႏသနာႏရေꩻကစ အမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ခွုင်းကားအမွေႏဖုံႏစားယို ယံတဉ်ႏခွေါင်လွေꩻရေꩻနဝ်ꩻ စွိုးခွိုꩻလိတ်လုဲင်ꩻအက္ခရာႏ တဲမ်း မုဲင် ခြဲစ်ꩻ ကဲစ်ꩻမုꩻ ယံထွန်ꩻကာꩻနဝ်ꩻ ထွာအချုပ်သွူ။ ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမꩻ တယ်ႏအထျꩻ ကခြုဲင်းနယ်လဲဉ်းဖုံႏ အချက်တန်သွံဗာႏအတွိုင်ꩻ လိုꩻတန်ꩻဘိုꩻ လိတ်တန်ꩻဘိုꩻ လိုꩻမျိုꩻရေꩻရာႏ အဝ်ႏနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ သေစဲင်းလဲဉ်းဒျာႏဝင်ꩻဖုံႏသွူ။ ကခြုဲင်းနယ်ဗာႏ တတွာယိုနဝ်ꩻ အလင်တမွေးတဝ်း "သွဉ်လိတ်အံႏဒဲဉ်၊ သွဉ်တဝ်းလိတ်အံႏဒဲဉ်၊ ဒါႏလိတ်အံႏဒဲဉ်၊ ဒါႏတဝ်းလိတ်အံႏဒဲဉ်" ကွပ်ပွိုးထာꩻထီႏဒွေါင်ႏစားယို၊ အစွိုꩻစားယို ပအိုဝ်ႏကို မဉ်ႏအဝ်ႏနေဒွိုန်းကလဲ့ ယံထိုꩻမား၊ ယံဖေႏနေး ကသေနာႏစဲင်းလွ လိတ်လုဲင်ꩻတန်ꩻဘိုꩻ ရေႏရွယ်ႏလွေꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမꩻ - လိုꩻတဖြာꩻအလောင်းယို မဉ်ႏထွားလေ့လာဗာႏနဝ်ꩻ -

 • ၁။ လိုꩻယို မူလအထျꩻနဝ်ꩻ ဆောင်ႏရွက်ခွုမ်မာꩻဗာႏ နမ်းအကျိုꩻကရိုꩻဒါႏ (အတ္တဟိတ)
 • ၂။ သမဂ္ဂသွꩻစွိုꩻ လိုꩻအမျာꩻအကျိုꩻကရိုꩻဒါႏ ဝင်ꩻအကျိုꩻ (ပရဟိတ)
 • ၃။ သဘာအလꩻနဝ်ꩻ မဉ်အုံ မဉ်မာꩻ မဉ်ဆောင်ႏရွက်ဒျာႏထာꩻ လွတ်လွတ်လတ်လတ် မော့ꩻလွဉ်ဗာႏ အင်္ဂါႏယိုသွံစွိုးနဝ်ꩻသွူ။

အင်ႏဂါႏလက္ခဏာႏယိုသွံပါꩻ ခွꩻခွꩻသꩻသꩻ ဖေႏကဆောင်ႏရွက် ခွုမ်မာꩻနွောင်ꩻနဝ်ꩻ လိုꩻအခွင်ꩻအရေꩻဖုံႏယို အဗွေတဗာႏမဉ်ႏအဝ်ႏနဝ်ꩻမꩻ ဆောင်ႏရွက်ခွုမ်မာꩻနွောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻအခွင်ꩻအရေꩻ ဖေႏနေးကလꩻ ကအဝ်ႏနဝ်ꩻလဲ့ ကျိုꩻစာꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏအစွိုꩻ
 2. လိုꩻမျိုꩻရေꩻရာႏ