မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

လော့လင်ꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
[၁]လာအလွောက်ꩻ ကခိဉ်ႏခါꩻဒါႏခမ်းထီ ခြိꩻတွာကိန်ꩻ
စွုမ်ႏနေင်ႏ ကခြိꩻတွာခါꩻဒါႏ ခမ်းထီခိဉ်ႏအလွောက်ꩻ ခမ်းထီဖုံႏ

လော့လင်ꩻထာꩻ (မန်း: ရွာကျခြင်း) (အိန်းကလေတ်: Precipitation) ကရိုꩻနဝ်ꩻ ခမ်းတလီꩻဝသပညာႏကိုအလꩻ ထီလူးဖုံႏကအဝ်ႏစုပြုံႏအလူႏ အွိုးအာႏကာႏမို့ꩻလောင်းကီသူꩻနဝ်ꩻ ကွပ်ပွိုးစွဉ်ႏဒျာႏ ဟံႏတန်ပထဝီႏထွို့ꩻငင်ႏအာႏသန်ငါႏတဲင်တွော့ꩻ ကထဲ့လင်ꩻ(ကလော့လင်ꩻ)လွဉ်ဗာႏထာꩻသူꩻနဝ်ꩻ ဝင်ꩻဟဲ့ꩻအလော့လင်ꩻထာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။[၂]

အပွုံႏအငုဲင်ꩻတွမ်ႏအမျိုꩻအသာꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ခမ်းကလော့လင်ꩻထာꩻနဝ်ꩻ လော့လင်ꩻနေးအထီ၊ လော့လင်ꩻနေးအခြုံး၊ လော့ရော်ꩻရယ်ꩻနေးတဝင်ꩻ စတဲင် ခွဲꩻချာꩻနွောင်ꩻနုဲင်းယိုဖုံႏသွူ။

လော့လင်ꩻနေးအထီ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ခမ်းထီ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကလော့လင်ꩻထာꩻအကို လော့လင်ꩻနေးခမ်းထီယိုနဝ်ꩻ ထီႏဗာႏအာလွိုလဲဉ်းဝင်ꩻသွူ။ ခမ်းကလော့လင်ꩻထာꩻယို ဝင်ꩻထူႏတွမ်ႏ ကိရိယာႏကတဲက်အီႏဒါႏ ခမ်းထီအဆေ့ꩻအအာနဝ်ꩻတဲင် ခွဲꩻချာꩻအီခမ်းအပေႏအတန်နုဲင်းလ့ယိုအတွိုင်ꩻသွူ။

  1. ခမ်းလော့အပေႏစား - တနီꩻ(၁၀)မီလီမီတာမာꩻလ။
  2. ခမ်းလော့ပွုံႏမဲဉ်ႏ - တနီꩻ (၁၀ တွမ်ႏ ၂၅)မီလီမီတာအခါႏလယ်ႏကို။
  3. ခမ်းလော့အတန်စား - တနီꩻ (၂၅ တွမ်ႏ ၅၀) မီလီမီတာ အခါႏလယ်ႏကို။
  4. ခမ်းလော့အကျံꩻစား - တနီꩻ (၅၀ တွမ်ႏ ၁၀၀)မီလီမီတာ အခါႏလယ်ႏကို။
  5. ခမ်းလော့ကျံꩻအတန်စား - တနီꩻ (၁၀၀ တွမ်ႏ ၂၅၀) မီလီမီတာအခါႏလယ်ႏကို။
  6. ခမ်းလော့အကျံꩻသွတ်ꩻစား - လော့တနီꩻ (၂၅၀) မီလီမီတာလွိုတဲင် လော့ဆဲက်ဝင်ꩻ ခွုင်းမုဲင်ꩻနီꩻနီꩻ - စတဲင် ခွဲꩻချာꩻနွောင်ꩻနုဲင်းယိုဖုံႏသွူ။

ခမ်းမီႏလော့ပေႏပေႏ မီႏလော့ကြုန်ႏကြင်ႏနေးဗော့ꩻထာꩻလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ ဝင်ꩻဟဲ့ꩻခမ်းတဆေ့(ခမ်းတဆီ)နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

ဝလင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ခမ်းတꩻအို[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အလျားခိဉ်ႏမီႏအဝ်ႏလွဉ်သွူ (၀) ဒီႏဂရီႏရပ်နဝ်ꩻ ခမ်းတွမ်ႏတꩻအိုကုဲင်းရောꩻဒါႏတဝင်ꩻတဲင် ခမ်းတွမ်ႏတꩻအို ကလော့ꩻရော်ꩻတဝင်ꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ဝင်ꩻဟဲ့ꩻခမ်းတꩻအိုလော့ꩻထာꩻသွူ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. Karger, Dirk Nikolaus (2016-07-01). "Climatologies at high resolution for the Earth land surface areas". arXiv. 
  2. PrecipitationGlossary of Meteorology။ American Meteorological Society (2009)။ 9 October 2008 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ 2009-01-02 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။