ဝင်ယိစဉ်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
ဝင်ယိစဉ်
မိဉ်ꩻ ဇာႏတိ王艺瑾
လွူးဖွာꩻwang yunxuan
(1996-12-25) ဒီသဲဉ်ဗာ ၂၅၊ ၁၉၉၆ (သက် ၂၇)
စိနန်၊ ဆျန်းတုန်း (တရုတ်)
ခမ်းထီလိုꩻခွိုꩻခယ်ႏ
ထာꩻမာꩻ
  • သရုပ်ဆောင်ႏ
  • အရွစ်ယံ
ရုဲင်ꩻတသွိုးသန်ဒါႏနေင်ႏဖုံႏ၂၀၁၇–ယိုခါ
နမ်းခြောင်ꩻတင်စေးဝေါ့ခ်စတူဒီယို
မိဉ်ꩻခယ်ႏ
ဂီတတဖူꩻခြောင်ꩻ
မိဉ်ꩻလင်ဖိုင်ႏရစ်ဒါဝင်(Rita wang)၊ xuanxuan၊ ယိစဉ်သွူ
ဂီတငုဲင်ꩻ
  • ခယ်ႏပေါပ်
  • မန်ဒိုပေါပ်
  • ကေပေါပ်
နွို့ပါညီꩻ

ဝင်ယိစဉ် မိဉ်ꩻရင်ꩻနဝ်ꩻဟဲ့ꩻ ဝင်ယွီဆန်း (王韵宣) (အိန်းကလေတ်: Wang Yijin) တဲင်[၁]လွူးဖွာꩻမွူးနီꩻနဝ်ꩻ ၁၉၉၆ ဗာႏနေင်ႏ ဒီသဲဉ်ဘာ ၂၅ နီꩻသွူ။ ဝွေꩻမိဉ်ꩻအွီႏလွီးဟွမ်အီဒါႏ မိဉ်ꩻအဲင်းကလေတ်နေးနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဖေႏ ရစ်ဒါဝင်(rita wang)နဝ်ꩻသွူ။ ဝွေꩻနဝ်ꩻသရုပ်ဆောင်ႏ တွမ်ႏ အရွစ်ယံတဖြာꩻဒျာႏသွူ။ ၂၀၂၀ ခုနေင်ႏတွင်ꩻ ထန်သန်ဗီယိုကထေအွဉ်ႏစွꩻဒါႏ နင်ꩻမူႏအရွစ်ယံအစွိုꩻပြဲင်ႏပွယ်ꩻကထွာဒါႏ Produce Camp 2020 အကို ဝွေꩻနွို့ပါခေးပြဲင်ႏလွေꩻတဲင် လꩻအရန်း(၃)တွော့ꩻ ထွာလꩻခန်း ဗိုန်းဗိုန်းနင်ꩻမူႏ ၃၀၃ အစွိုꩻနွို့တဖြာꩻသွူ။ ဝွေꩻသီးထွို့ꩻဗူႏဒါႏ ဗိုန်းဗိုန်းနင်ꩻမူႏ (၃၀၃) အစွိုꩻယို တိန်ႏတွိုႏ (၂၀၂၂ခုနေင်ႏ၊ လာသူလုဲင်၊ ၄နီꩻ) လိတ်ချုတ်ကိုအလꩻ အခိန်ႏဗွေထိုꩻတဲင် တရာꩻဝင်ႏအွဉ်ႏသွတ်ဆွိုးထိုꩻခန်းအစွိုꩻထာꩻမာꩻသွူ။ အဝ်ႏနဝ်ꩻတဲင် ဝွေꩻလဲ့နမ်းတဖြာꩻအရွစ်ယံ တွမ်ႏ သရုပ်ဆောင်ႏတဖြာꩻအနေႏ အဝ်ႏရုဲင်ꩻတသွိုးလွေꩻ ဗ့ꩻတွိုႏစွဉ်ႏယိုခါသွူ။

ဘဝပေႏခါ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ယိစဉ်မိဉ်ꩻရင်ꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဖေႏ ဝင်ယွီဆန်းသွူ။ ဝွေꩻနဝ်ꩻ တယ်ႏပေႏခါ ဗ့ꩻထံအသက်တဆီလွိုတွင်ꩻနဝ်ꩻ ပြွောင်ႏမွေးစွဉ်ႏထာꩻသွူ။ ဝွေꩻနဝ်ꩻ လꩻလွေꩻဗွဲ့ ဆျန်းတုံးကိုကအဝ်ႏဒါႏ စိနန်ဘာႏသာႏငဝ်းငွါလိတ်အေင်ကျောင်းကိုသွူ။ ဝွေꩻထင်ႏလွေꩻထဲင်း Beijing Dance Academy က Musical theater department လိတ်သွဉ်ကျောင်ꩻကိုတဲင် ထူႏဒဲ့ꩻလွေꩻကောလိပ်ဗွဲ့နဝ်ꩻကိုသွူ။ ယိစိဉ်နဝ်ꩻ ပေႏပေႏခါခိန်ႏကာႏ တွမ်ႏ ရုပ်မွန်ဖဲ့ꩻ တညာꩻငါႏတဝ်းတဲင် လိုꩻပေႏသရုပ်ဆောင်ႏအနေႏလဲ့ အဝ်ႏနွို့ပါသရုပ်ဆောင်ႏဗာႏဖို အာတန်သွူ။ ၂၀၀၀ခုနေင်ႏတွင်ꩻ ဆျန်းတုံးတီဗီ ကထေအွဉ်ႏစွꩻဒါႏ 'Sunshine Expressway' တီဗီအစီႏအစဲဉ်ႏကိုနဝ်ꩻလဲ့ လိုꩻပေႏသရုပ်ဆောင်ႏအနေႏ အဝ်ႏပါသရုပ်ဆောင်ႏဗာဖိုနေနေသွူ။

လွူးနမ်းထာꩻမာꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၂၀၁၆ခုနေင်ႏအတွင်ꩻနဝ်ꩻ ဝွေꩻထေအွဉ်ႏစွꩻထန်ႏခန်း သိုလိုအယ်လ်ဗမ်ကထွာဒါႏ "the dream of feng hua yuan" ကရိုꩻဒါႏ ငေါဝ်းသချင်ꩻယိုတပုဒ်သွူ။ ၂၀၁၆ခုနေင်ႏ၊ ဇွန်လာနဝ်ꩻ ခယ်ႏသီးရီး (Growing Pain) အကို ဇာတ်ရံႏတဖြာꩻအနေႏ နွို့ပါပုင်ႏဆောင်ႏဗာႏ လျန်ယန်ဆျုကရိုꩻဒါႏ ဇာတ်နမ်းတဖြာꩻသွူ။ တိန်ႏတွိုႏ ၂၀၁၈ခုနေင်ႏ လာဒီသဲဉ်ဘာခိန်ႏတဲင် စေးဝေါ့ခ်နျူးစွိုင်းကုမ္ပဏီႏနဝ်ꩻ ကေႏညာႏလွေꩻခန်းယိကျင်နဝ်ꩻ အေပလဲတ်သွဉ်တန်ꩻသားတဖြာꩻအကျောင်ꩻသွူ။[၂]

ဂီတ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နမ်းတဖြာꩻရွစ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

List of singles, showing year released,
selected chart positions, and name of the album
ခုနေင်ႏ ငဝ်းသချင်ꩻမိဉ်ꩻ Peak (TME Uni Chart) အခွေႏမိဉ်ꩻ
CHN လꩻမတ်
2016 "FengHuaYuan Dream"
风华媛梦
အခွေႏအဲဉ်ထဝ်း (ထန်ႏတပုဒ်လွုမ်ꩻ)
2021 "White Moonlight"
白月光
အခွေႏအဲဉ်ထဝ်း (ထန်ႏတပုဒ်လွုမ်ꩻ)
2022 "Like You"
喜歡你
အခွေႏအဲဉ်ထဝ်း (ထန်ႏတပုဒ်လွုမ်ꩻ)
"Can't Get Any Closer"
無法再靠近
အခွေႏအဲဉ်ထဝ်း (ထန်ႏတပုဒ်လွုမ်ꩻ)

လဉ့်အထန်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]


အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. Weibo Wang၊ Yijin။ weibo yijin
  2. Newjoy၊ Jaywalk။ Jaywalk Newjoy Weibo