မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝီခီပီးဒီးယားဖုံႏ စာႏရင်ꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
Map of the most popular edition of Wikipedia by country
ခမ်းထီအလွောက်ꩻ လိုꩻစွယ်ꩻအာသွတ်ꩻ ဝီခီပီးဒီးယားဖုံႏ။ In grayed-out countries, the "national-language" edition is usually the most popular, but there are exceptions: for example, Afghanistan has Persian Wikipedia as the most popular (there is no Dari Wikipedia).

ဝီခီပီးဒီးယားကရိုꩻနဝ်ꩻ ကေားသုင်ꩻသားဖုံႏ လွစ်လွစ်တခြင်ခြင် ခြွဉ်းဗူႏမွဉ်းဖျင်တဲမ်းစန်ႏညီꩻသော့ꩻလို့ဝင်ꩻတာႏ တွမ်ႏ ထိန်ꩻသိမ်ꩻဖေႏ ကလꩻဒါႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါစွုမ်ႏ လဲင်းလောင်း ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏတမျိုꩻဒျာႏသွူ။ တယ်ႏစလွေꩻဒျာႏ ၂၀၀၁ ဗာႏ လာဇန်နဝါရီ(၁၅)နီꩻကို တွမ်ႏ အိန်းကလေတ်ဘာႏသာႏ ဝီခီပီးဒီးယား လိတ်မဲ့ငါနဝ်ꩻသွူ။ ညတဝ်းအခိန်ႏကို ဘာႏသာႏအလင်ဖုံႏတဲ့ ဗွောင်လွေꩻစွဉ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ဂျာမနီ တောမ်ႏ ကတ်တလန်ဘာႏသာႏနဝ်ꩻ ဗွောင်လွေꩻ မတ်လာ(၁၆)နီꩻ၊ ပိဉ်တိစ်ဘာႏသာႏနဝ်ꩻ မတ်လာ(၂၃)နီꩻ၊ သွီဒိဉ်ဘာႏသာႏနဝ်ꩻ မေလာ(၂၃)နီꩻ နဝ်ꩻသွူ။ ၂၀၂၄ ဗာႏ ဇွန်လာ စာႏရင်ꩻအလꩻ ဝီခီပီးဒီးယားကို ကဗွောင်ခါꩻဒါႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလဲဉ်း (၃၄၃)ဘာႏသာႏသွူ။ နဝ်ꩻအကို ၃၃၀ နဝ်ꩻ အဝ်ႏသောင်ႏသာ(active)ထွူ အွိုး ၁၃ ဘာႏသာႏနဝ်ꩻ ထွာတဝ်းactiveတဲင် ပေ့ꩻထိုꩻလဲဉ်းနဝ်ꩻသွူ။

မေတာ-ဝီခီ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ ကောႏမတီႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏစီႏမံႏဖန်းဖြယ်ဖေႏ ဖန်ဆင်ꩻ ဝီခီမီဒီယာ ပရောစဲစ် တသာဖုံႏအတာႏ စီꩻကန်ꩻပေါ်လသီဖုံႏသွူ။ ဖေႏကအောင်ႏလꩻတာႏ အဝ်ႏလိုႏဒါႏအထီအသွီႏဖုံႏနဝ်ꩻ- ဘာႏသာႏငဝ်းငွါကိုဒ် ISO 639 ကိုဒ် အဝ်ႏဗာႏ၊ တဲမ်းသုင်ꩻသား အဝ်ႏဗွေစွုမ်ႏဗာႏ နဝ်ꩻသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]