မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝီခီပီးဒီးယား:ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယံအင်္ဂါႏဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အမွူးအထျꩻအင်္ဂါႏဖုံႏယီးနယ်ချက်ဖုံႏဒင်ႏသွင်ꩻအမိဉ်ꩻစာႏရင်ꩻဖုံႏအိုင်ကိုမ်ချက်ဖုံႏယူႏဖန်းဒေါ့ꩻချာဒင်ႏအစီႏရင်ႏခံႏ
Good article nominations
Good article nominations

ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယံအင်္ဂါႏဖုံႏနဝ်ꩻ ဖေႏနေးကခိဉ်ႏတဲက်အီနွောင်ꩻ ကဒင်ႏသော့ꩻလွေꩻဒါႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယံတပုဒ် အမိဉ်ꩻယံစာႏရင်ꩻကိုတာႏ အွဉ်ႏထွော့ချက် အဝ်ႏ ၆-ချက်နဝ်ꩻသွူ။

အွဉ်ထွော့ချက်ဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ထွာနွောင်ꩻ/တထွာနွောင်ꩻတဝ်းရောမ်ဖြုဲင်ꩻယံ (အအောင်ႏ/အထဲ့)နဝ်ꩻ ခြိꩻတဲက်အီဗာႏ တွမ်ႏကအွဉ်ႏခါꩻ အချက်နုဲင်းဖုံႏယိုသွူ။ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအထီအသွီႏ ဖေႏနးကယိန်းယံလွဉ်နဝ်ꩻ လိုႏအပ်နုဲင်းမုဲင်ꩻ လွောက်ꩻရာꩻမာꩻတောင်ꩻသေꩻအဝ်ႏလꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

ထဲ့သွုမ်ꩻသွူးစွဉ်ႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

သဲစ်ကဒင်ႏသော့ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတပုဒ်အမိဉ်ꩻထွူလဲ့ မိဉ်ႏထီႏအချက်နုဲင်းဆꩻလယိုဖုံႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏထဲ့(သွုမ်ꩻ)သွူးစွဉ်ႏနဝ်ꩻသွူ။

 1. သစ်ထိုꩻလို့စွဉ်ႏဒျာႏ အင်္ဂါႏ ၆-ဗာႏလွုမ်း
 2. ကာႏပွန်းထိုꩻ ခွုမ်ပဲင်ႏခွင်ꩻ(နမ်းပဲင်ႏခွင်ꩻမူ)
 3. {{cleanup}}၊ {{POV}}၊ {{unreferenced}}၊ {{citation needed}}၊ {{clarify}} နုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏ ယံဖေႏကမာꩻကြောင်းသျင်ꩻ အွဉ်ႏသေချက်ဖုံႏ (cleanup banner) အဝ်ႏပါသော့ꩻရော်ꩻ၊ (ထွားပါသွော့ {{QF}} ယိုဩ။)
 4. ထွာထိုꩻမွဉ်းဖျင်တွိုက်ꩻပွဲꩻ (edit war)၊
 5. ကဒင်ႏသော့ꩻ အမိဉ်ꩻစာႏရင်ꩻခိန်ႏနဝ်ꩻ ပျဿနာႏတလꩻပြေႏလို့တဝ်းဒွိုန်း၊

လွိုတဲင်ကီယိုဖုံႏ အဝ်ႏကုဲင်အလင်လင် Reviewer အနေႏ မီႏမဲဉ်အွဉ်ႏထဲ့သွုမ်ꩻထိုꩻလဲ့ တောမ်ႏကအွဉ်ႏထွော့သေꩻခါꩻအတွိုင်ꩻ ဖေႏဗာႏကလိုႏတောင်ꩻသေꩻချက်ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။

ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယံအင်္ဂါႏ ၆-ချက်[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယံတပုဒ်နဝ်ꩻ -

 1. တဲမ်းခါꩻတဲးတဲးဝါးဝါးအဝ်ႏဗာႏ။
  1. တဲမ်းဗာႏဖြွောင်ႏဖြွောင်ႏသျင်ꩻသျင်ꩻ တောမ်ႏဝင်ꩻကသေနာႏယိုꩻဒါႏ ငဝ်းမျိုꩻ၊ ပေါင်ꩻလိတ်ဖြုံႏတောမ်ႏ သဒ္ဒါႏနယ်ꩻဖုံႏတဲ့ မဲဉ်ႏဗာႏ။
  2. ငဝ်းတဲႏအွဉ်အပွိုက်ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအပွိုင်အဆင်ကလိုႏအွဉ်ႏသတိꩻငဝ်းရာႏဖုံႏသꩻယူႏဇာတ်ခြုံဖုံႏ၊ ပွိုင်းဝွို့တောမ်ႏ စာႏရင်ꩻ(အကွက်ꩻ)ဇယားဖုံႏနဝ်ꩻ တဲမ်းလွောက်ꩻနာႏလွဉ်ꩻဗာႏ ယီးထွဉ်ႏတဲမ်းနယ်ꩻချက်ဖုံႏအတွိုင်ꩻသွူ။
 2. နမ်းထေနယ် အချက်ဖုံႏတပါတဝ်းကရိုꩻနဝ်ꩻ ခံႏစဲစ်ထွားအွဉ်ႏတီႏနွောင်ꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ။
  1. ကအွဉ်ႏထွော့ခါꩻဒါႏအနယ်ꩻအလꩻ ကတဲမ်းစုသေꩻခါꩻဒါႏ ယီးနယ် အာႏကွိုꩻစာႏရင်ꩻဖုံႏဖေႏကပါဗာႏ။
  2. ကအာႏကွိုꩻစွဉ်ႏသွူးဒါႏ ကွိုꩻလိတ်စာႏရင်ꩻ၊ စာႏရင်ꩻအင်ꩻအချက်ဖုံႏ၊ ထာꩻယူႏထာꩻထီႏ ကဖန်းဖြယ်နယ်လဲဉ်းဒါႏလိုꩻအမျာꩻ၊ တသေသွူးစွဉ်ႏလꩻတဝ်းအချက်ဖုံႏ၊ ပဲစ်တင်ႏခရာႏ အချက်ကထေင်ညင်ꩻအီဒါႏလို့ဝင်ꩻဖုံႏ၊ သက်အဝ်ႏထင်ႏသျာꩻနေဒါႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏသီး အလုဲင်ႏအပြောင်ꩻတွမ်ႏ ကအာႏကွိုꩻဒါႏ တပွိုက်အကိုနဝ်ꩻ ဖေႏနေးကထွာဗာႏဒျာႏ အဝ်ႏအွိုးယွုမ်းအံႏခရာႏ အထျꩻအထောင်ꩻကိုလွဉ်နဝ်ꩻသွူ။ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏသိပ္ပံရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ လွောက်ꩻနာႏဗာႏ အာႏကွိုꩻယီးထွဉ်ႏနယ်ချက် ကပွိုင်းဝွို့ဒါႏဝွေꩻခရာႏနဝ်ꩻသွူ။
  3. နမ်းတွမ်ႏနမ်း ကဖောႏဒါႏအချက်ဖုံႏ ပါသော့ꩻဗာႏတဝ်း[၁]
  4. ကာႏပွန်းထိုꩻ ခွုမ်ပဲင်ႏခွင်ꩻ မွေးတဝ်းတဲ့ ဖေႏကထွာဗာႏမွုန်းတဝ်း တဲမ်းထွားကူꩻလိတ်]နဝ်ꩻသွူ။
 3. ကလွောက်ꩻထွိုက်ရာꩻ ဖေႏစွစ်ꩻတိုးဗာႏ
  1. ဖေႏကတခြို့ဒို့ꩻလꩻချာနွောင်ꩻ အရာႏကစပ်ဆွိုင်ꩻတွမ်ႏ ကတူႏစဲဉ်ႏနဝ်ꩻသွူ။
  2. အာႏရုဏ်ႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏဗာႏဒျာႏ ကစပ်ဆွိုင်ꩻတွမ်ႏကတူႏစဲဉ်ႏနဝ်ꩻလွုမ်ꩻ၊ ဖေႏကငေါ်ꩻထေ့ဗာႏမွုန်းတဝ်း တလိုႏအပ်တဝ်း အချက်ပစော့ꩻပနျꩻထျꩻသွူ၊ (ထွားပါသွော့ တဲမ်းအအဲဉ်ႏချုတ်နယ်ꩻနေား။)
 4. အုံပိဉ်ဖဲ့ꩻဗာႏတဝ်းထာꩻ
  1. တလဲ့ပဉ်ဖဲ့ꩻတဝ်းထာꩻတဲင် အဝ်ႏအဖဲ့ꩻစွုမ်ႏထွားတွော့ꩻ တဲမ်းတရျားရျားဗာႏ။
 5. စွူဖြွိုးဗာႏ
  1. အွဉ်ႏသꩻ ကွပ်ခွဲးတနꩻတဝ်းဒွုမ်ဝင်ꩻတဲင်၊ ပွိုးခြွူႏမွဉ်းတွိုက်ꩻပွယ်ꩻတွော့ꩻ အဝ်ႏပြောင်ꩻလုဲင်ႏ စဲင်းလွေꩻစွဉ်ႏ တနီꩻထွူတနီꩻ ဖေႏကထွာဗာႏမွုန်းနုဲင်းနဝ်ꩻ။[၂]
 6. အွဉ်ႏနယ်ကွုန်ꩻကွုန်ꩻဟွိုင်ꩻဟွိုင်ꩻဗာႏ တွမ်ႏပုင်ႏဖုံႏရုက်မွန်ဗီဒီယိုဖုံႏအငဝ်းဖုဲင်စတဲင် မီဒီယာဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။
  1. မီဒီယာဖုံႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏနယ်ပါဗာႏ ခွုမ်ပဲင်ႏခွင်ꩻမူဖုံႏသွူ။ မိဉ်ႏထွာ အကျောင်ꩻခရာႏ လꩻခြေင်နေးတမွေးတဝ်းနဝ်ꩻ အွဉ်ႏနယ်ပါဗာႏ သုင်ꩻတရျားရျားခွင်ꩻ ခွေါင်ခွေါင်ခံႏခံႏနဝ်ꩻသွူ။
  2. သုင်ꩻဒျာႏ မီဒီယာ တွမ်ႏကလွောက်ꩻဒါႏ အကတူႏစဲဉ်ႏဖုံႏထွူတဲင် လွောက်ꩻရာꩻအပုင်ႏလိတ်ဖုံႏလဲ့ ဖေႏကပါဗာႏနဝ်ꩻသွူ။
 1. ကိုးကားမည့် အချက်အလက်အားလုံးသည် ယုံကြည်ရသည့် ရင်းမြစ်များမှ အများပြည်သူသို့ ဖြန့်ချီထားပြီးသည်များ ဖြစ်ရမည်။
 2. လျှောက်ရေးသွားသည်ကို နောက်ပြန်ပြင်ခြင်း၊ အကြောင်းအရာ ပေါင်းခြင်း၊ ချဲ့ခြင်းဆိုင်ရာ အဆိုပြုမှုများ၊ (အရေးအသား ပြုပြင်ခြင်း ကဲ့သို့) ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် စေတနာဖြင့် လာရောက်တည်းဖြတ်ခြင်း၊ reviewer ၏ မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများသည် သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ဟူသော ခေါင်းစဉ်အောက်၌ အကျုံးမဝင်ပါ။