မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝီခီပီးဒီးယား:ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယံဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အမွူးအထျꩻအင်္ဂါႏဖုံႏယီးနယ်ချက်ဖုံႏဒင်ႏသွင်ꩻအမိဉ်ꩻစာႏရင်ꩻဖုံႏအိုင်ကိုမ်ချက်ဖုံႏယူႏဖန်းဒေါ့ꩻချာဒင်ႏအစီႏရင်ႏခံႏ

ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယံတပုဒ်ကရိုꩻနဝ်ꩻ မဲဉ်ႏတနꩻသော့ꩻ တောမ်ႏဝီခီးပီးဒီးယားသီး ကခြွူႏမွဉ်းအရန်း၊ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယံအင်္ဂါႏဖုံႏလဲ့ ဗွေစွုမ်ႏသွူတကာႏတဝ်း ရောမ်ဖြုဲင်ꩻနဝ်ꩻတပုဒ်နဝ်ꩻ ထွာလဲဉ်းအယံမွေးအနေႏ ဖေႏကဗꩻလꩻစွဉ်ႏ ဝင်ꩻကသွင်ꩻသော့ꩻအယံစာႏရင်ꩻကိုသူꩻနဝ်ꩻသွူ။

ဖေႏကထွာဒျာႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတဲမ်းသေꩻခါꩻ တဲးတဲးဝါးဝါးစား၊ ယွုမ်းအံႏအာႏကွိုꩻခရာႏအရွီးအခိုႏယို အထျꩻအထောင်ꩻ ခွေါင်ခွေါင်ခံႏခံႏအဝ်ႏ၊ အထွိုက်အလွိုက် ဖေႏကစွစ်ꩻလီဗာႏ၊ အုံပိဉ်ဖဲ့ꩻဗာႏတဝ်းထာꩻ၊ အထွာနွောင်ꩻသွတ်ꩻ သုင်ꩻဗာႏဒျာႏ ခွုမ်ပဲင်ႏသားကစွꩻခွင်ꩻဒါႏ အရုက်အပုင်ႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။

ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယံဖုံႏနဝ်ꩻ ဗွိုန်နုဲင်းရောမ်ဖြုဲင်ꩻထူꩻ(FA)ဖုံႏအတွိုင်ꩻ ဖေႏနေးကဗွေစွုမ်ႏ ဖေႏနေးကယံလို့လို့ဗာႏ တရိုꩻနွောင်ꩻတဝ်းလဲ့ အထျꩻအထောင်ꩻ အချက်ဖုံႏနဝ်ꩻတဲး ဖေႏကချော်ꩻပြေဗာႏနဝ်ꩻသွူ။

ရောမ်ဖြုဲင်ꩻထွေဖဲ့ꩻ အမော့ကီ အဝွိုင်ꩻကို အပေါင်ꩻလက္ခဏာႏ အမုဲင်() မိဉ်ႏပေါႏနဝ်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယံမွော့ သေထွꩻနွောင်ꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယံတပုဒ်အနေႏ ကသော့ꩻဖေႏဗာႏစာႏရင်ꩻကိုနဝ်ꩻ အသျင်ꩻဟဝ်မွေးငါႏ၊ ကေားကစီႏခြပ်ရောမ်ဖြုဲင်ꩻသား မွေးတဝ်းတဲ့ ခံႏအထျꩻ ကေားကမွဉ်းသား ပါမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း ပေါႏမိဉ်ႏယူႏ မဲဉ်ႏတနꩻသော့ꩻတောမ်ႏ အွဉ်ႏထွော့ချက်ဖုံႏမွော့နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဒင်ႏသော့ꩻအမိဉ်ꩻစာႏရင်ꩻ လꩻနွောင်ꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ပါꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း တောမ်ႏကအွဉ်ႏထွော့ခါꩻအချက်ဖုံႏအတွိုင်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအထီအသွီႏ ဖေႏနေးကယိန်းယံယံနဝ်ꩻ စဲစ်ထွား(review)ချာနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ ပေါႏReviewer မိဉ်ႏလက်ခံႏလဲ့ ကသော့ꩻသေꩻခါꩻဒါႏအမိဉ်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ပါသော့ꩻခန်း ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယံစာႏရင်ꩻကိုနဝ်ꩻသွူ။ အနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယံတပုဒ်နဝ်ꩻနဝ်ꩻ မိဉ်ႏယူႏဒျာႏ တမဲဉ်ႏတနꩻသော့ꩻတဝ်း တောမ်ႏကအွဉ်ႏထွော့ချက်ဖုံႏနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ ပါꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း အဝ်ႏစာႏရင်ꩻကို ယံကထေထန်ႏထိုꩻဖေႏ ဒေါ့ꩻသော့ꩻနွောင်ꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

ကစပ်ဆွိုင်ꩻဒါႏ အခရာႏဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]