ဝီခီပီးဒီးယား:Administrators

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
ယိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ် ဝီခီပီးဒီးယားသားတဖြာꩻ အမုဲင်သင်္ကေတတန်ဒျာႏသွူ။

ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားဖုံႏ (အဲတ်မိဉ်-နုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏဟဲ့ꩻလွ့)ကရိုꩻနဝ်ꩻ- ထွာဒျာႏကေားသုင်ꩻသားဖုံႏတဲင် ဖေႏနေးဝီခီပီးဒီးယား ကဝေ့ꩻပန်ႏလွေꩻလꩻယံယံအီတာႏ ထွာလိုꩻကေားထူႏသုင်ꩻနွောင်ꩻ ကိရိယာႏတဲးဝါးအခြွိုင်းကကွာႏခေါ်သားဖုံႏဒျာႏသွူ။ ကွပ်လိုꩻအစွိုꩻအဗူႏသီး ယွုမ်းအံႏတဲင် သုင်ꩻနွောင်ꩻဗာႏ အခြွိုင်း(ကိရိယာႏ)နုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏ၊ အချက်နဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဖေႏကလွိုကယ်ꩻအီထဲင်း ဝင်ꩻအလောင်ႏအလင် (မွေးတဝ်းလဲ့) ဖေႏအရေꩻကပါအီတာႏလဲ့ တမွေးတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်လꩻသေꩻခါꩻ ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သား အခွင်ꩻအရေꩻတဲင် ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားတဖြာꩻ အထာꩻထီႏယို အရေꩻပါလဲဉ်းက ကေားသုင်ꩻဝီခီပီးဒီးယားအလင်သား (ဥပမာႏ- လိုꩻသုင်ꩻအီတွမ်ႏ အုဲင်ပီလိတ်လွေꩻလွဉ်ꩻ) တဖြာꩻအထာꩻထီႏ ကလွိုက်ရွေꩻရေႏပြောင်ꩻလုဲင်ႏထိုꩻ ဝီခီပီးဒီးယားသားနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏလိုႏယူႏတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။

ယိုခါခဲ့ꩻခဲ့ꩻ ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သား အဝ်ႏ ၁ ဖြာꩻသွူ။

ရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်အီအခြွိုင်းဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မာꩻဖေ့ယားကုဲင်[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားဖုံႏ ကခွုမ်မာꩻဖေႏနွောင်ꩻနဝ်ꩻ မာꩻဖေ့ထိုꩻလိတ်မဲ့ငါဖုံႏ၊ ထိန်ꩻသိမ်ꩻဟဝ်ချာယင်း လိတ်မဲ့ငါဖုံႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ယံဖေႏနေးကမာꩻဖေ့ ကကွီလွဉ်ဒါႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ (မွေးတဝ်းလဲ့) မူဝါဒအလꩻ မာꩻဖေ့သွူးစွဉ်ႏတလဲင်ႏချင်ꩻ၊ ကခံႏဗာႏအမာꩻဖေ့ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏယို ကကွီလွဉ်ယံဖေႏနေးကထိန်ꩻသိမ်ꩻဟဝ်ချာတာႏနဝ်ꩻ မာꩻဗာႏလုဲင်ႏ အွိုးနပ်စမ်ꩻချာယင်း အမာꩻဖေ့အကိုနဝ်ꩻသွူ။

မာꩻဖေ့ယားကုဲင်ထိုꩻကမွဉ်းဖျင်[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကမွဉ်းဖျင်ဒါႏ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏယို မာꩻဖေ့ထိုꩻနေးတဲင် ဖေႏလိုꩻအာသီးကထီႏလꩻမွုန်းနဝ်ꩻ ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သား အွဉ်ႏပလို့ꩻဗဉ်ႏခါꩻလꩻဒျာႏသွူ။ ထီႏလꩻနွောင်ꩻကွို့ꩻ ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်အလင်သား ကမာꩻထိုꩻမားဒါႏ အမွဉ်းဖျင်ဖုံႏလွုမ်ꩻသွူ။ အမွဉ်းဖျင်ဖုံႏယို အဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏပလို့ꩻဒျာႏ ကအွဉ်ႏနယ်ခါꩻဒါႏ အခေႏနေႏထူꩻ ယိုကိုခြာငါနဝ်ꩻသွူ။

ရဲးကမ်းသေꩻခါꩻ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ယီးနယ်မီဒီယာဝီခီမဉ်ꩻ ကေားသုင်ꩻသား ပုဂ္ဂိုလ်ႏလောင်ႏလင်သီး ပုဂ္ဂိုလ်ႏရေꩻရာႏ Javascript မွေးတဝ်းလဲ့ CSS (.Js or.css) လိတ်ဆင်းဖုံႏ အပါအဝင်ႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏယို ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားဖုံႏ ရဲးကမ်းနွောင်ꩻဒျာႏ၊ အရဲးအကမ်းယို အွဉ်ႏဖုဲင်းထိုꩻ၊ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏထိုꩻ အရဲးအကမ်း-နုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ မာꩻဖေႏနွောင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

ပေ့ꩻပစ်ꩻထိုꩻ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပေ့ꩻဗိဉ်ႏထိုꩻ လိုꩻသုင်ꩻသား ကမာꩻထွာအီဒါႏ ပျဿနာႏစား တောမ်ႏ ဖုဲင်းထိုꩻယင်း အပေ့ꩻဗိဉ်ႏဖုံႏယို ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားဖုံႏ ခွုမ်မာꩻခွင်ꩻအဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။

သဲင်ꩻမွဉ်းဖျင်ချာယင်း[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

သဲင်ꩻမွဉ်းဖျင်ချာယင်း အပြောင်ꩻအလုဲင်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားယို မာꩻဖေႏနွောင်ꩻဒျာႏ၊ ကေားသုင်ꩻသားတဖြာꩻ အလိတ်မဲ့ငါတဗာႏကို ခွုင်းတဲင်ကမွဉ်းဖျင်ဖုံႏယို (မဉ်ႏထွာမွဉ်းဖျင်မုꩻ အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻန၀်ꩻ) ယံဖေႏကသဲင်ꩻမွဉ်းဖျင်ချာ မွိုင်မွိုင်အတာႏ ဖေႏခါꩻဒျာႏအခွင်ꩻသွူ။ အပြောင်ꩻလုဲင်ႏနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏကွို့ꩻ အရေꩻတတန်တဝ်း အပြောင်ꩻအလုဲင်ႏအနေႏ တောင်ꩻခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻထွူတဲင် အွဉ်ႏနယ်ဖေႏဗော့ꩻ မွဉ်းဖျင်မုꩻ အအဲဉ်ႏစား နုဲင်းဆꩻလယိုသွူ။

ကမွဉ်းဖျင်ဒါႏ အရေꩻတတန်တဝ်း

User A (ကအိုင်ကိုမ်)ယို သဲင်ꩻမွဉ်းဖျင်ချာဖေႏ User B သား ကမွဉ်းဖျင်အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻကိုသူꩻနဝ်ꩻသွူ။

ထဲမ်သော့ꩻဖေႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အဝ်ႏအွိုးဝီခီပီးဒီးယား အလောင်ႏလင်ကို ထဲမ်သော့ꩻဖေႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ လꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

ထွားလိတ်မဲ့ငါ တအုံပွေါးထွားဗာႏနေးတဝ်းစားဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ တပါသော့ꩻတဝ်း ကေားပွေါးထွားဆွုမ်ႏသား တဖြာꩻဖြာꩻအစာႏရင်ꩻကိုလဲ့ ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားဖုံႏနဝ်ꩻ ထီႏလꩻနွောင်ꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

ရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်ဖေႏ ကေားသုင်ꩻသား အခွင်ꩻအရေꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားဖုံႏနဝ်ꩻ ဖေႏအပ်နွောင်ꩻ ကေားသုင်ꩻသားအလောင်ႏလင် သုင်ꩻခွင်ꩻယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻသွူ။

လိဉ့်အထန်ႏဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]