ဝေဿန္တရာႏဇာတ်တောႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ကလဲဉ်းခိုႏချာ အွိုးစခါနောဝ်ꩻ သိဝိတိုင်း စေတုတ္တရာႏခမ်းကို သိဝိခွန်နောဝ်ꩻ အောဝ်ႏစိုꩻစံႏ အုပ်ချုပ်ထွာခွန်သွူ၊ ကရိုꩻဒါႏ သိဝိခွန်တန်နောဝ်ꩻ အပိုခိုအောဝ်ႏတဖြာꩻ၊ အမဉ်ꩻနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"သိဉ္စည်ꩻ"တဲ့၊ ခွန်ပိုသိဉ္စည်ꩻ အရွယ်ႏကထင်ႏလꩻ အသက်ထင်ႏလꩻနောဝ်ꩻ အဖါခွန်တန်သိဝိတဲ့ မင်္ဂလာႏလက်ထပ်ဖေႏခန်း တွမ်ႏခွန်မဒ္ဒရာဇ်အပိုမူႏ နင်ꩻဖုဿတီႏနောဝ်ꩻသွူ။ မွူးနီꩻပေါင်ꩻထွိုင်ႏအာ လာပေါင်ꩻထွိုင်ႏညနောဝ်ꩻ ဘုရာꩻလောင်ꩻအုံခန်း ပဋိသန္ဓေႏ နင်ꩻဖုဿတီႏဟို့ꩻကိုသွူ။ ဘုရာꩻလောင်ꩻ ကထွိုင်ႏအုံ ပဋိသန္ဓေႏဟို့ꩻကိုတွင်ꩻနောဝ်ꩻ အမွိုးနင်ꩻဖုဿတီႏယို မျဉ်လူႏငါႏထာꩻ၊ မျဉ်မာꩻငါႏဒါႏနတဲင် ဝေင်ꩻလစ်ꩻဖဲ့ꩻ၊ ဝေင်ꩻထာႏဝ၊ ဟော်တလင်ꩻ ဌာႏနသူထွောင်းကို ဆို့ꩻမာꩻထာꩻလူႏမဏ္ဍပ် တဗာႏစီႏ၊ မဏ္ဍပ်တဗာႏတဗာႏကို တနီꩻယိုလူႏထာꩻ တသိန်ႏစီႏ၊ မဏ္ဍပ်သူဗာႏတဲင် လူႏထာꩻတနီꩻသူသိန်ႏသွူ။

ဘုရာꩻလောင်ꩻ အုံပဋိသန္ဓေႏ ကထွိုင်ႏဗွေ အလာတဆီနောဝ်ꩻ လွေꩻလယ်ႏထွားထာꩻဝေင်ꩻကို၊ ကထွိုင်ႏဖျော်လွေꩻ ကုန်ႏသယ်ႏတဖူꩻတန်ကိုတွော့ꩻ လွူးဖွါꩻလင်ꩻခန်း အပိုခိုဘုရာꩻလောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ဘုရာꩻလောင်ꩻ ကလွူးဖွါꩻလင်ꩻနောဝ်ꩻ အဲ့ꩻမဲ့လွူးဖွါꩻလင်ꩻဒျာႏသွူ။ သဲစ်ကလွူးလင်ꩻတဲင် မဉ်လူႏငါႏထာꩻတွော့ꩻ လျာအစူကွီစွဉ်ႏ အမွိုးတခြိုꩻလူႏသွူ၊ အမွိုးနင်ꩻဖုဿတီႏတဲ့ သꩻရေꩻငါႏတွော့ꩻ ဖေႏခန်းအပို ရွဉ်တရေင်၊ "ကမ်းသꩻလူႏလုဲင်း ပိုခို"ဒေါ့ꩻဖေႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ သဲစ်ကလွူးဖွါꩻလင်ꩻတဲင် ကဒေါ့ꩻသွူးဒါႏငေါဝ်း ဘဝနဝ်ꩻ မဟောႏသဓာႏဘဝ၊ ဝေဿန္တရာႏဘဝ၊ သိဒ္ဓတ္ထဘဝသွူ။ ဘုရာꩻအလောင်ꩻ ခွန်ပေႏမင်ꩻသာꩻယို အမွိုးလွူးဖွါꩻလင်ꩻ ဝေဿန္တရ-ကုန်ႏသယ်ႏတဖူꩻကိုနောဝ်ꩻမꩻ ဖန်ဖေႏအမဉ်ꩻ "ဝေဿန္တရာႏ"နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ဝေဿန္တရာႏ ကလွူးဖွါꩻလင်ꩻ အနိꩻနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ ဥပေါသထဆင်မွူးတဗာႏ ကအောဝ်ႏကျောင်ႏဒါႏထာꩻ မို့ꩻလောင်းယို အီလင်ꩻလွဉ်ဖေႏ ဆင်ဗွာပေႏတဗာႏ၊ အမဉ်ꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဖေႏ "ပစ္စယ"ဆင်ဗွာတဲ့၊ လင်ꩻစွိုင်ဟောဝ်သော့ꩻခန်း သိုမ်းကိုသွူ။

ဝေဿန္တရာႏယို မွိုးဖါသီး အွဉ်ႏဟွဲးဖေႏစွဉ်ႏ အငွဉ်ꩻဟွဲး တန်ႏဖိုꩻအငိုꩻတန်ႏတရေင်၊ ဝေဿန္တရာႏ အသက်ကထွိုင်ႏလꩻ လစ်ꩻငတ်ꩻနေင်ႏကို ဝွေꩻကအောဝ်ႏဟွဲးဒါႏ အငွဉ်ꩻဟွဲးနောဝ်ꩻ ဗွောင်ႏလူႏထိုꩻခန်း လိုꩻကကောနေးဒါႏ ဝွေꩻနောဝ်ꩻသွူ၊ မွိုးဖါသီး အွဉ်ႏဟွဲးဖေႏယင်းတလဲင်ႏ၊ ဝွေꩻဗွောင်ႏထူႏလူႏထိုꩻယင်း၊ မာꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻ ဗွေစွဉ်ႏကွတ်ꩻလဲင်ႏသွူ။ ဝေဿန္တရာႏ အသက်ထွိုင်ႏလꩻ သွစ်ꩻနေင်ႏကိုနောဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏတခြိုꩻ ပစ္စေꩻဥစ္စာႏ ဝွေꩻကလူႏဗာႏထာꩻယို တွိုႏသꩻအာႏရꩻတောဝ်းဒွိုန်းတဲင် "ပါꩻအဖြာꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတောဝ်း မီႏမဉ်လꩻ ခွေကတူႏ၊ ခွေမဲ့နား၊ သွီႏယာႏ-စတဲင် စားယိုဖုံႏတဲ့ ခွေအီႏလူႏဒျာႏ မီႏမဉ်ထွဉ်ႏမာꩻသွဉ်း၊ လိုꩻထွဉ်ႏအံႏလဲ့ ခွေအီႏမာꩻဖေႏဒျာႏ"ယူႏခန်းနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် ဟံႏတန်ပထဝီႏယိုလဲ့ ခြီအငေါဝ်း လောဝ်းခြွိုင်ꩻငွိုးတသွိုး တဖွုန်လွဉ်စွဉ်ႏထာꩻ တလဲင်ႏချင်ꩻသွူ။ (ပထမလဲင်ႏ ဟံႏတသွိုး)။ ဝေဿန္တရာႏ အသက်ထွိုင်ႏလꩻ တဆီသူနေင်ႏကို မွိုးဖါသီး မင်္ဂလာႏဆောင်ႏ လက်ထပ်ဖေႏခန်း တွမ်ႏမဒ္ဒရာဇ်ခွန်ဟော်ခံꩻအပိုမူႏ "နင်ꩻမဒ္ဒီႏ"နောဝ်ꩻသွူ၊ စေတုတ္တရာႏခမ်းတန်ယိုလဲ့ လွယ်ꩻအပ်လင်ꩻဖေႏခန်း ဝေဿန္တရာႏနဝ်ꩻသွူ။ ဝေဿန္တရာႏနောဝ်ꩻ တယ်ႏစွဉ်ႏ ဝွေꩻကထွာစခွန်နောဝ်ꩻမာꩻငါ လူႏထာꩻတနီꩻတနီꩻယို သူသိန်ႏစွဉ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

ခွန်ဝေဿန္တရာႏနောဝ်ꩻ အပိုခို အောဝ်ႏတဖြာꩻ၊ အမဉ်ꩻ"ဇာႏလီႏ"တဲ့၊ အပိုမူႏ အောဝ်ႏတဖြာꩻ၊ အမဉ်ꩻနောဝ်ꩻ "ကဏှာႏဇိန်ႏ"တဲ့။ ခွန်ဝေဿန္တရာႏနောဝ်ꩻ တလာသူလဲင်ႏ၊ ထုမ်ႏတွမ်ႏဆင်ꩻဗွာ ပစ္စယတဲင် လယ်ႏထွားလွဉ်ꩻ ဝွေꩻထာꩻလူႏ မဏ္ဍပ်သူဗာႏကိုသွူ။ ဟꩻတလဲင်ႏခါနောဝ်ꩻ ကလိင်္ဂခမ်းနဲင်ႏငံႏကိုသူꩻ ခမ်းခေါင်ႏထာꩻတွော့ꩻ လုပ်ꩻသွို့ꩻလုဲင်းခြံ လꩻတောဝ်းဒွုမ်တဲင် ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရကပ် တွိုႏဖျော်လွဉ်တဲင် အံႏအောဝ်လို့ထာꩻ ပငါပရာꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကလိင်္ဂရာဇ် ခွန်ဟော်ခံꩻနောဝ်ꩻ ယံဖေႏခမ်းကလော့တဲင် ဆောက်တယ်ႏစွဉ်ႏဥပုသ်သီႏလလဲ့ ခမ်းတလော့တောဝ်းဒျာႏနေနေသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ ပညာႏအောဝ်ႏလိုꩻဒါႏ ပါꩻတဖြာꩻနောဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻနယ်ဖေႏခန်း ကလိင်္ဂရာဇ် ခွန်ဟော်ခံꩻနုဲင်းယို- "အွိုး စေတုတ္တရာႏခမ်းကိုသူꩻ ပစ္စယဆင်ဗွာအောဝ်ႏ၊ ကရိုꩻဒါႏ ပစ္စယဆင်ဗွာနောဝ်ꩻ ဖျော်တွိုႏမုဲင်ꩻကိုလဲ့ ခမ်းလော့စွဉ်ႏ-တဲ့ သတင်ꩻအောဝ်ႏကျောႏကျာꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ပစ္စယဆင်ဗွာအဗွေႏ ခွန်ဝေဿန္တရာႏယိုလဲ့ စေႏတနာႏဟောဝ်လူႏငါႏထာꩻ၊ နီဗွေႏဟော်ခံꩻ အောဝ်ႏလိုႏလူႏခံႏ ထွားစံꩻမွိုင်ဩ"ဒေါ့ꩻနယ်ခန်းနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏနောဝ်ꩻတဲင် ကလိင်္ဂရာဇ် ခွန်ဟော်ခံꩻနောဝ်ꩻ ထွဉ်ႏခန်းပုဏ္ဏာꩻဝင်ꩻသွစ်ꩻ လွေꩻလူႏထံႏ ခွန်တန်ဝေဿန္တရာႏ အပစ္စယဆင်ဗွာနောဝ်ꩻသွူ၊ ပုဏ္ဏာꩻဖုံႏလဲ့ နဲတ်တလျူ လွေꩻလူႏခံႏစွဉ်ႏဒျာႏသွူ၊ ခွန်တန်ဝေဿန္တရာႏလဲ့ လူႏစွဉ်ႏဒျာႏသွူ၊ ခွန်တန်ဝေဿန္တရာႏ ကထွိုင်ႏလူႏဒါႏ ပစ္စယဆင်ဗွာနောဝ်ꩻ ဟံႏသီႏသွိုးလွဉ်စွဉ်ႏဒျာႏထာꩻသွူ။ (ဒုတိယလဲင်ႏ ဟံႏတသွိုး)။

ခွန်တန်ဝေဿန္တရာႏ ကထွိုင်ႏလူႏထိုꩻ ပစ္စယဆင်ဗွာယိုနောဝ်ꩻ လိုꩻခမ်းသားဖုံႏ ကေႏနပ်တောဝ်းဒွုမ် ခွန်တန်ဝေဿန္တရာႏနောဝ်ꩻသွူ၊ နောဝ်ꩻမꩻ ထင်ႏဒေါ့ꩻနယ်ခန်း ခွန်ဝေဿန္တရာႏ အဖါခွန်တန် သိဉ္စည်ꩻထျꩻ၊ ထွဉ်ႏခန်း အဖါခွန်တန် ဝါးထန်ႏထိုꩻခမ်းနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ အဖါသိဉ္စည်ꩻခွန်တန် ဟဲ့ꩻခန်း အမတ်တန်တဖြာꩻ ထွဉ်ႏလွေꩻဒေါ့ꩻနယ်ဖေႏခန်း ခွန်ဝေဿန္တရာႏသွူ၊ အမတ်တန်လဲ့ လွေꩻဒေါ့ꩻဟွုန်နယ်ခန်း ခွန်ဝေဿန္တရာႏအကျောင်ꩻလံꩻခရာႏဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ခွန်တန်ဝေဿန္တရာႏ ကထွိုင်ႏသေဗာႏတဲင် "လိုꩻအမျာꩻတင်ꩻလုဲင်ဖုံႏ မီႏတကျွိုက်တောဝ်းခွေလဲ့ မဲ့ꩻခွေအီႏထိုꩻထန်ႏဒျာႏ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ မွူးရောဝ်ꩻနီꩻတနီꩻ တွက်တာႏပေႏယို ယွုန်းဖေႏဒွိုန်းကခွေ၊ ခါးလားကလွေꩻယို လူႏသေဒွိုန်းကထာꩻထွူမꩻ ကွဲးလွေꩻ၊ နာꩻတောင်ꩻပြန်ႏဖေႏဗဲင်းသွော့ခွေ နီဖါထျꩻလုဲင်း"ရိုꩻဖေႏအမတ်တန်နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ အမတ်တန် တောင်ꩻပြန်ႏဖေႏ အဖါထျꩻတဲင် လꩻခန်းအခွင်ꩻအရေꩻ တနီꩻတာႏနောဝ်ꩻသွူ၊ ခွန်တန်ဝေဿန္တရာႏ လွေꩻထေ့ခန်း အမာနင်ꩻမဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏ အဆောင်ကို၊ လွေꩻဒေါ့ꩻနယ်ခန်း အမာနင်ꩻမဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏ နုဲင်းယိုသွူ- "နင်ꩻမဒ္ဒီႏဟွေး- နီဝေးခို ကဖေႏနာꩻ လက်ဆောင်ႏဖုံႏ ပွိုင်းလဲင်ႏခါနောဝ်ꩻလဲ့ မာနင်ꩻဖူးမူႏ အွဉ်ႏသေꩻဟူႏသွော့ဟောဝ်ဟောဝ်၊ မာꩻနင်ဖူးမူႏသီးမွိုးဖါ ကဖေႏသဲင်ꩻဒါႏ ပစ္စေꩻဥစ္စာႏဖုံႏနောဝ်ꩻလဲ့ မာနင်ꩻဖူးမူႏ အွဉ်ႏသေꩻဟူႏသွော့ဟောဝ်ဟောဝ်"ဒေါ့ꩻဖေႏခန်း အမာနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

နောဝ်ꩻမꩻ အမာနင်ꩻမဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏနောဝ်ꩻ "ဝါꩻဗွေႏဝေးခို- ပွိုင်းလဲင်ႏခါနောဝ်ꩻ တဒေါ့ꩻဖိုတောဝ်း ငေါဝ်းနုဲင်းယို၊ ယိုခါ ကဒေါ့ꩻဗာႏငေါဝ်းနုဲင်းယိုနောဝ်ꩻ ကွပ်ပွိုးအကျောင်ꩻ အောဝ်ႏနုဲင်းမုဲင်ꩻဟောင်း"ရီချာယင်းအဝါꩻ နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ ခွန်တန်ဝေဿန်ႏ ဒေါ့ꩻပြန်ႏချာဖေႏ အမာနုဲင်းယို-

 • "မာနင်ဖူးမူႏ- ပစ္စေꩻဥစ္စာႏဖုံႏယို လူႏထိုꩻလို့လို့ခန်း၊ ပိုခိုဇာႏလီႏ ပိုမူႏကဏှာႏဇိန်ႏသီးဖုံႏယိုလဲ့ ရက်ရက်ပဲင်ꩻပဲင်ꩻဒျာႏလုဲင်း၊ နီဖါတွမ်ႏနီမွိုးယိုလဲ့ နာꩻအုံကုဲင်ဆꩻချာ နာꩻရက်ဒျာႏသွော့၊ ဝေးခိုခွေယို မီႏထိုꩻထန်ႏထွူနောဝ်ꩻ မာရက်ဖူးမူႏ မီႏမဲဉ်ထူႏတောႏလမ်းထဲင်း လိုꩻလင်တဲ့ တောႏလမ်းတောႏပါႏထဲင်း အောဝ်ႏလꩻဒျာႏ၊ ခွိုင်းယိုမာꩻငါ ပိုဖါမာဝါꩻ ခွေတွမ်ႏနာꩻယို ဆဲင်ႏတောဝ်းဒွုမ်ဝင်ꩻတဲင် တွမ်ႏနန်းမွိုန်းလုဲင်း၊ ဖူးမူႏအုံကုဲင်ချာပျောႏပျောႏဒျာႏသွော့"ခွင်ꩻဖေႏခန်းအမာနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

နောဝ်ꩻမꩻ အမာနင်ꩻမဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏ ဒေါ့ꩻချာဖေႏ အဝါꩻနုဲင်းယို-

 • "ဝါꩻခိုဗွေႏဟွေး- မလွေꩻဒေါ့ꩻဗာႏတွိုႏ ငေါဝ်းနုဲင်းနောဝ်ꩻ၊ ဖူးမူႏမာနင်ꩻခွေယို ပိုဝါꩻဝွတ္တရာꩻ တမာꩻကေႏဗာႏတဝ်း အပဲစ်အောဝ်ႏဟောင်း၊ အပဲစ်မိႏအောဝ်ႏကရိုꩻလဲ့ ဝေးခိုဝါꩻဗွေႏ ဒေါ့ꩻသွဉ်ဆွုံꩻမꩻဖေႏဒျာႏမွိုင်၊ လဲင်ꩻဒေါ့ꩻဗာႏစွဉ်ႏ ငေါဝ်းအွဉ်ႏကုဲင်လို့ဝင်ꩻ၊ ငေါဝ်းခွင်ꩻပိုမာနုဲင်းယို"အမာကထွိုင်ႏဒေါ့ꩻချာနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် အဝါꩻခိုခွန်ဝေဿန်ႏ ဒေါ့ꩻပြန်ႏချာယင်းနုဲင်းယို-
 • "ဖူးမူႏရက် နင်ꩻမဒ္ဒီႏဟွေး- နာꩻစွေးမွုန်းတောဝ်းအလင်၊ နာꩻယူႏကွင်မွုန်းတောဝ်းတမျိုꩻ၊ ဝေးခို ခွန်ဝေဿန်ႏ ကလူႏတန်ꩻထိုꩻဗာႏ ပစ္စယဆင်ဗွာယို ခမ်းသားထီသား လိုꩻအမျာꩻတင်ꩻလုဲင် တကေႏနပ်တောဝ်းတဲင် ခမ်းသားထီသား လိုꩻအမျာꩻတင်ꩻလုဲင် ဝါးထန်ႏထိုꩻဒျာႏ ဝါꩻရက်ဝေးခို ခွေယိုဒျာႏသွူ၊ မွူးရောဝ်ꩻနီꩻယို အီႏထိုꩻထန်ႏဗာႏသွူ"ဒေါ့ꩻနယ်နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

နဝ်ꩻမꩻ အမာနင်ꩻမဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏ ကထွိုင်ႏဟွုန် အဝါꩻဒေါ့ꩻဖေႏငေါဝ်းနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် ငွိုးစွဉ်ႏထာꩻ တလဲင်ႏချင်ꩻ၊ ဖြောင်းခါလဲ့ ဒေါ့ꩻထင်ႏစွဉ်ႏနုဲင်းယို-

 • "ဝါꩻခို မီႏနွို့မေႏလဲ့ နွို့ပီပီ၊ မီႏနွို့ထီတဲ့ နွို့နုဲင်းနုဲင်း၊ မီႏခွꩻလဲ့ တရျားရျား၊ မီႏလျားလဲ့ လျားဗွိုန်ဗွိုန်ဝင်ꩻ၊ ကအီႏဖလင်ꩻ ပိုဝါꩻယို ဖနွောင်ꩻတောဝ်း၊ ပိုခိုရက်ဇာႏလီႏ၊ ပိုမူႏရက် ကဏှာႏဇိန်ႏသီးလဲ့ပါ အီႏထောင်လွဉ်ꩻဒျာႏဆꩻချာ၊ အီႏကာလွဉ်ꩻဒျာႏ ဖဲ့ꩻစေႏ၊ သေႏသေႏစိုးသက်၊ တွမ်ႏဝါꩻရက် အီႏလွေꩻညီꩻ၊ စွုမ်ႏနီꩻနီꩻ စွုမ်ႏဟာဟာ၊ ခမ်းတခြာကောင်တန်ကို၊ တွမ်ႏပိုခိုတွမ်ႏပိုမူႏ၊ ပဉ်ဗူႏဗူႏ လွေꩻသွိုဝင်ꩻ"ဒေါ့ꩻလင်ꩻခန်း ခွန်ဝေဿန်ႏ၊ ပြန်ႏလင်ꩻခန်း ဝါꩻခိုစောဝ်း ငေါဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

ထင်ႏတွိုႏမွူးရဝ်ꩻနီꩻတဲင် လူႏယင်းထာꩻထွူတွော့ꩻ ကွီစွဉ်ႏအဆု သဗ္ဗညုတဉာဏ်ႏ၊ ဟံႏတန်လဲ့ တသွိုးစွဉ်ႏထာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ (တတိယအလဲင်ႏ)။

ခွန်တန်ဝေဿန်ႏတွမ်ႏ နင်ꩻမဒ္ဒီႏသီး ကန်းတော့ꩻသေꩻခါꩻခန်း အဖါခွန်သိဉ္စည်ꩻ အမွိုးဖုဿတီႏဒေႏဝီႏထွူမꩻ အွဉ်လို့ဝင်ꩻ တွမ်ႏဖွါꩻဖက် အမတ်သူမွိုန်ႏ ထန်ႏထိုꩻခန်းခမ်းနောဝ်ꩻသွူ၊ ဆုဲင်ꩻနောဝ်ꩻ အမတ်ဖုံႏ ဝွေꩻထွဉ်ႏသဲင်ꩻချာလို့ထိုꩻတဲင် တမာဝါꩻ ယွော့တွမ်ႏပို လွေꩻတငါဖျော်စွဉ်ႏ ဟိမဝန္တာႏ ဝင်္ကပါႏကောင်လောင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ခွန်ဝေဿန်ႏသီး လွေꩻဟိမန္တာႏတဖူꩻစဲဉ်ႏနဝ်ꩻ- သုဝဏ္ဏဂီရိဘာလကောင်၊ ကောန္တိမာရထီခြောင်၊ အဉ္ဇဂီရိကောင်၊ တုဏ္ဏဝိနာလိဒဏ္ဍပုဏ္ဏာꩻဒုံ၊ နင်ꩻမဒ္ဒီႏသီးမွိုးဖါ ကအုပ်ချုပ်ဒါႏ စေတတွိုင်ꩻ မဒ္ဒရာဇ်ခမ်း၊ ဂန္ဓမာဒနကောင်၊ ဝေပုလ္လကောင်၊ ကေတုမတီႏခြောင်၊ တွုန်းဟုန်ꩻမွူးတန်၊ နာလိကကောင်၊ မုစလိန္ဒထီနောင်၊ တခြာကိုထီနောင်၊ ဝင်္ကပါႏကောင်ဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ၊ စေတမုတ်ဆိုꩻနောဝ်ꩻ ကောအွဉ်နယ်ဖေႏ တဖူꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ခွန်ဝေဿန်ႏတွမ်ႏ အမနာနင်ꩻမဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏ တွမ်ႏအပိုခိုဇာႏလီႏ၊ အပိုမူႏကဏှာႏဇိန်ႏသီး ကထွိုင်ႏဖျော်တွိုႏ ဝင်္ကပါႏကောင်ထျꩻနောဝ်ꩻ သီကျာꩻထွဉ်ႏခန်း ဝိသူကျုံႏနတ်သာꩻ ဖန်ဆင်ꩻဖေႏကျောင်ꩻပေႏတွမ်ႏ ပရိက္ခရာႏဖုံႏ စွုမ်ႏစီႏတဲင် ဝွေꩻသီးလွေꩻအုံသော့ꩻ ဗုဲင်ဝင်ꩻရသေ့ꩻဖုံႏသွူ။ စွုမ်ႏနီꩻစွုမ်ႏတာႏ အံႏဒျာႏသိန်ႏရောင်ꩻသိန်ႏရာꩻဖုံႏသွူ၊ ဝွေꩻသီးကလွေꩻအုံဒါႏ ကျောင်ꩻဝင်္ကပါႏကို ကထွိုင်ႏလꩻသွူ နွတ်ꩻလာကိုနောဝ်ꩻ ကလိင်္ဂရာဇ်တွိုင်ꩻ ဒုန္နိဝိဋ္ဌပုဏ္ဏာꩻဒုံကို ကအောဝ်ႏအုံဒါႏ ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြားနောဝ်ꩻ အမာမူႏ အမိတ္တာႏပုံႏ အီႏမာꩻသွဉ်း ထွဉ်ႏအံႏအီတာႏ လွေꩻထုမ်ႏသွဉ်းသယ်ႏတဲင် ဖျော်တွိုႏလွဉ်စွဉ်ႏဒျာႏ ဝင်္ကပါႏကောင် ခွန်ဝေဿန်ႏ ကျောင်ꩻပေႏထျꩻသွူ၊ နောဝ်ꩻတွင်ꩻ နင်ꩻမဒ္ဒီႏ လွေꩻထုမ်ႏဒျာႏသိန်ႏရာႏ အဲဉ်ထဝ်းကျောင်ꩻကိုသွူ။

ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြား ကထွိုင်ႏဖျော်တွိုႏထေ့ ခွန်ဝေဿန်ႏထျꩻနောဝ်ꩻ အွဉ်ႏဒေါ့ꩻသန် တရံꩻထာꩻ "ခွေယိုနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏထွဉ်ႏအံႏတာႏ မဉ်လꩻငါႏ သွဉ်းမူႏသွဉ်းခိုတဲင် နာꩻပိုခိုဇာႏလီႏ၊ ပိုမူႏကဏှာႏဇိန်ႏသီးယို နာꩻလူႏခန်းခွေလုဲင်း"လူႏခံႏစွဉ်ႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ ခွန်ဝေဿန်ႏလဲ့ သꩻရေꩻငါႏ လူႏထင်ႏစွဉ်ႏဒျာႏ အပိုဖုံႏသွူ။ ဇာႏလီႏတွမ်ႏ ကဏှာႏဇိန်ႏသီး တဖူးဝေးနောဝ်ꩻ ဇူႏဇကာႏ ကဒေါ့ꩻဒါႏ အီႏမာꩻသွဉ်း မာꩻကူႏလီႏ အီႏထွဉ်ႏအံႏ ဒေါ့ꩻကျံꩻတရံꩻထာꩻနောဝ်ꩻ ဝွေꩻသီးတဖူးဝေး အောဝ်ႏဟွိုန်တဲင် ငမ်းငါႏသꩻဝꩻငါႏထာꩻတွော့ꩻ ဖင်းထိုꩻလွေꩻအုံနို့ꩻခန်းထာꩻ ကျောင်ꩻဗꩻချာ တခြာလုံꩻကိုသွူ။ ငမ်းသꩻတဗဉ်ႏတောဝ်း၊ ငမ်းငါႏပုဏ္ဏာꩻဖြား ထီႏလွဉ်ꩻတဲင် အုံစွူစွူတဗွိုန်ႏတောဝ်း၊ ဖင်းလင်ꩻအုံနို့ꩻသော့ꩻခန်း ထီနောင်ကိုဗိုခြာ၊ ငမ်းသꩻပုဏ္ဏာꩻဖြားထီႏတွော့ꩻ ဝွေꩻသီးကတူႏယို ဝွေꩻသီးထူႏဗိုလာႏ ဗိုပပ်ꩻဖုံႏ ခူးဒို့ꩻတခြိုကုတ်ခါꩻခန်းသွူ။ တွိုႏနောဝ်ꩻတဲင်ခါ ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြား အပဲစ်တင်ႏစွဉ်ႏ ခွန်ဝေဿန်ႏ "နာꩻဖြောင်းနောဝ်ꩻ နာꩻရိုꩻလူႏ၊ မီႏတွိုႏနာꩻမဲ့ယို နာꩻယိပ်ꩻတေ့ꩻ နာꩻပိုခိုပိုမူႏ ထွဉ်ႏဖင်းထိုꩻ၊ နာꩻယို လိုꩻသꩻထင်ႏလင်ꩻကီလ"ဟွိုက်ꩻဟက်ꩻ ကဒက်ꩻ တျက်ꩻအစူ ခွန်းထွမ်စွဉ်ႏ ခွန်ဝေဿန်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ ခွန်ဝေဿန်ႏ ကထင်ႏဟွုန် ပုဏ္ဏာꩻဖြား ခွန်းထာꩻနောဝ်ꩻ သꩻဝꩻဗွုက်စွဉ်ႏ တလဲင်ႏချင်ꩻ၊ "ခွေပိုဖုံႏ ဖင်းထိုꩻဒျာႏ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ နန်းဗာႏတောဝ်း၊ မဲ့ꩻခွေဟဲ့ꩻဖေႏဒျာႏနာꩻ"ရိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

နောဝ်ꩻမꩻ ခွန်ဝေဿန်ႏ လွေꩻထုမ်ႏထွားလွဉ်ꩻခန်း အပိုကျောင်ꩻဗꩻချာ ထာꩻပုံကို၊ သမ်းမော့ꩻတောဝ်းတဲင် ထုမ်ႏချာထုမ်ႏငါ ဖျော်တွိုႏလင်ꩻခန်း ထီနောင်ထျꩻ၊ လင်ꩻမော့ꩻအခင်ႏခြောင်ꩻ နွို့လင်ꩻသော့ꩻထီနောင်ကို၊ ဟဲ့ꩻခန်းအပိုခို ဇာႏလီႏ၊ အပိုမူႏကဏှာႏဇိန်ႏ။

 • "လွဉ်အွိုး နီဖါထျꩻယိုလုဲင်း ပိုခို၊ လွဉ်အွိုးယိုလုဲင်း ပိုမူႏ၊ ကူႏညီႏဗွေကိုသွော့ နီဖါဒါႏနပါႏရမီႏယိုလုဲင်း၊ ပုဏ္ဏာꩻဖြားရိုꩻတေား နီဖါထွဉ်ႏသီထိုꩻပက်၊ ပုဏ္ဏာꩻဖြား ဟွိုက်ꩻဟက်တေားစွဉ်ႏ နီဖါယို၊ နီဖါသꩻကိုချမ်ꩻသာႏတဝ်း၊ နီဖါသွုန်ႏယိုယံကခွꩻ၊ သꩻယံချမ်ꩻသာႏနောဝ်ꩻ နာႏနီဖါငေါဝ်း ပိုခိုရက် ပိုမူႏရက်သီးဖုံႏ။ လွဉ်ခန်းသွော့မွိုင်မွိုင်လုဲင်း၊ နီဖါကတန်ꩻဗာႏပိုမူႏ၊ နီဖါကလူႏဗာႏ ပိုခိုသီးယို ဘဝပေါင်ꩻအာငါႏလဲဉ်းသွူ မရေႏမရာႏ၊ တွက်လဲင်ꩻတဒါႏတောဝ်းဒွုမ်၊ ဒါႏနပါႏရမီႏယံကထွာ ကယ်ႏဆယ်ꩻပါသတ္တဝါႏ၊ သံႏသရာႏယံလွစ်၊ ယံတွိုႏရွစ်နိဗ္ဗာန်ႏ၊ ပိုရက်သီး မာꩻသောင်ႏသာ၊ နာႏနီဖါငေါဝ်းတဲင် သီလွဉ်ထေ့မွိုင်မွိုင်ခန်း နီဖါထျꩻ အွိုးယိုလုဲင်း"ဟဲ့ꩻခန်းအပိုနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

နောဝ်ꩻမꩻ အပိုခိုဇာႏလီႏ၊ အပိုမူႏကဏှာႏဇိန်ႏသီး ကထင်ႏဟွိုန်အဖါဟဲ့ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် "နီယို ပုဏ္ဏာꩻဖြား မာꩻခန်းနုဲင်းမုဲင်ꩻတယောဝ်း" နာႏအဖါငေါဝ်းတဲင် လောႏထင်ႏထေ့ခန်းအဖါ၊ အွဉ်ႏတခို့အမြ့ငါ အဖါခင်ႏခိုႏလောင်း တဖြာꩻတပင်ပင်၊ ငွိုးတဖေါ့ခန်း အဖါနောဝ်ꩻသွူ။ ထင်ႏတွိုႏနောဝ်ꩻတဲင်ခါ အဖါခွန်ဝေဿန်ႏလဲ့ ယွိုန်းအွုန်ထာꩻငွိုး လꩻတဝ်းဒွုမ်တဲင် မဲ့ထီရီႏလင်ꩻဗာႏစွဉ်ႏ အပိုငင်းလောင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ တွိုႏနောဝ်ꩻတဲင်ခါ အဖါခွန်ဝေဿန်ႏ ချော်ꩻတေ့ꩻယင်းအပိုဖုံႏ၊ ဒေါ့ꩻနယ်ခန်းနုဲင်းယို-

 • "နီဖါနောဝ်ꩻ ဝါႏသနာႏငါႏ ဒါႏန၊ ဆန္ဒငါႏကုသိုလ်ႏ၊ ကျိုꩻလိုႏငါႏပါႏရမီႏ၊ ပိုရက်သီး အောဝ်ႏထီႏဒျာႏအတွိုင်ꩻ၊ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ နီဖါအလိုႏဆန္ဒ ယံကဗွေတွော့ꩻ ပိုရက်သီးဖုံႏ ကူႏညီႏဆောင်ႏရွက်ကိုဖေႏခန်းတဲင် ပိုရက်သီး တဖူးဝေးဖုံႏယို မာꩻဖေႏခန်း ဝင်ꩻလိုꩻထွဉ်ႏအံႏ၊ ခံႏထွာဖေႏခန်းဝင်ꩻသွဉ်း၊ နောဝ်ꩻမꩻ သီဖုံႏယို နီဖါအီႏလူႏခန်း ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြား"ဒေါ့ꩻပျꩻချꩻနားဖေႏခန်း အပိုခိုဇာႏလီႏ အပိုမူႏ ကဏှာႏဇိန်ႏသီးနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ဟဲ့ꩻထင်ႏကျောင်ꩻကီ ထူႏထီတကောက်ꩻ ရေႏစက်ချဆျာꩻထီ လူႏခန်းပုဏ္ဏာꩻ၊ ရွစ်တောင်ꩻစွဉ်ႏနုဲင်းယို-
 • "(ဣဒံ မေ ပုညံ) သဗ္ဗညုတဉာဏဿ ပစ္စယော ဟောတု-ခွေကလူႏတန်ꩻဗာႏ ခွေပိုခိုပိုမူႏ ဝင်ꩻနီယိုနောဝ်ꩻ ယံကလꩻအီမန်ႏမန်ႏ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ႏသွူနဲးဩ"ဆုတောင်ꩻခန်းနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ ပထဝီႏဟံႏတန်တဲ့ တသွိုးစွဉ်ႏထာꩻသွူ။ (ပဉ္စမလဲင်ႏ)။

ခွန်ဝေဿန်ႏနောဝ်ꩻ လူႏအပိုဖုံႏယို ကထင်ႏအောင်ႏထွူတဲင် နိက်နိက်သက်သက် နေးတွမ်ႏသꩻရက် ထွားစဲင်းခန်းအပိုဖုံႏသွူ၊ နောဝ်ꩻမꩻ ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြား ထူႏတွမ်ႏသွီႏဖြွီꩻတဲင် ဇာႏလီႏစူပင်ထွေ၊ ကဏှာႏဇိန်ႏစူပင်စေႏ စွိုင်ပူꩻလို့ဝင်ꩻထွူတွော့ꩻ ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြား အစူပင်စေႏနောဝ်ꩻ ခွုမ်သွီႏဖြွီꩻမော့၊ အပင်ထွေနဝ်ꩻ ခွုမ်ခွဉ်းရေးတဲင် ထာꩻသညင်ꩻတဗဲက်ꩻငါလဲ့ အဲဉ်ထောဝ်း၊ တွဲႏနက်စွဉ်ႏဒျာႏ ဇာႏလီႏတွမ်ႏ ကဏှာႏဇိန်ႏသီး တဖူးဝေး၊ အဖါခွန်ဝေဿန်ႏ မဲ့ဆꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြား တွဲႏတွမ်ႏခွဉ်းရေးတဲင် ဇာႏလီႏတွမ်ႏကဏှာႏဇိန်ႏသီး တဖူးဝေးငင်းအုံႏ ကီႏကွံပီဖြို့ꩻဖုံႏ လဲင်ꩻသဲ့အျာႏ၊ ယာႏတနျာႏ လဲင်ꩻအဝ်ႏလို၊ သွီႏယိုလဲ့ ရီႏလင်ꩻစွဉ်ႏစဲက်စဲက်နောဝ်ꩻသွူ၊ ပုဏ္ဏာꩻဖြား တွဲႏဆာငါႏတဲင် တဖူးဝေးဝင်ꩻနီ ငင်းအုံႏချင်ꩻချင်ꩻယို အွဉ်ႏတောႏခြꩻ တနꩻလို့စွဉ်ႏဝင်ꩻသွူ။ ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြား ခင်ႏတကြတ်ꩻသော့ꩻ ထာꩻအောင်ကိုတဲင် ခြို့ꩻလင်ꩻခန်းထာꩻ၊ သွီႏဖြွီꩻကစွိုင်ကျꩻအီဒါႏ ဇာႏလီႏကဏှာႏဇိန်ႏသီးနောဝ်ꩻ ထဲ့ဖြတ်ꩻထိုꩻတွော့ꩻ တဖူးဝေး အွဉ်လို့ဝင်ꩻ ဖင်းသဲင်ꩻချာထေ့ယင်း အဖါဝေဿန်ႏထျꩻ၊ တနွော့ꩻတနꩻ သဲင်ꩻဝုဲင်ႏလောဝ်းနယ်ခန်းအဖါ နုဲင်းယို-

 • "ဖါဗွေႏစောဝ်ႏဩ- နီမွိုးလွေꩻထိုမ်ႏသိန်ႏရာႏဆꩻချာ နီယိုခါ နီဖါလူႏထိုꩻပုဏ္ဏာꩻ၊ အုံပွေါးဒွိုန်းက နီမွိုးဖျော်၊ နီမွိုးမီႏဖျော်မꩻ နီဖါကွဲးလူႏ၊ တွိုႏနောဝ်ꩻမꩻ နီယိုခါ ပုဏ္ဏာꩻဖြား မဉ်မာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻမာꩻ၊ မာꩻသီခန်းတယောဝ်း အုံပွေါးဒွိုန်းက နီမွိုဖျော်လုဲင်းဖါ"ရိုꩻခန်းနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

ပုဏ္ဏာꩻဖြားယို ရုပ်အင်္ဂါႏလက္ခဏာႏနောဝ်ꩻ-[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. အခင်ႏယာႏတဲ့ ဖါး
 2. အစူမီႏခင်ႏမီႏလဲ့ သေင်
 3. အယာႏလဲ့ တယုဲင်း
 4. အဖြောင်းဗီႏ တလဲ့
 5. ယုဲင်ꩻထီလဲ့ ရီႏ
 6. တငါစွဲႏ တငေါင်း
 7. အနေ့ꩻဖူ တငဲက်
 8. အဟို့ꩻလဲ့ နုဲင်းစွဉ်ႏခြေင်း (ခြိန်း)
 9. အငင်းလဲ့ ကောင်ႏ
 10. အမဲ့အဲဉ်ႏလုဲင်း၊ အမဲ့လွိုတ်ꩻ
 11. အဖြောင်းဆွဉ်ႏလဲ့ တနျာႏ၊ တကျောင်ႏ
 12. အကလူꩻလဲ့ တနျာႏ
 13. အယာႏပီလဲ့ တရူႏတရာႏ
 14. အနမ်းတဗာႏလွုမ်းယို ထွာစွဉ်ႏမုဲင့်လွဉ်းလွဉ်း
 15. အမဲ့ခူꩻလဲ့ တနျာႏ
 16. အငင်းဒေင် (ဒိန်)အရွို့ အငွဉ်ꩻတကဲင်ႏ
 17. အခင်ႏတကွက်
 18. အနမ်းတန်လဲ့ထို၊ ရွိုင်ꩻစွိုင်ꩻကျံထံꩻ ငမ်းခရာႏငါႏသွူ။

ပါꩻပုဏ္ဏာꩻယိုနောဝ်ꩻ လိုꩻယုတ်လိုꩻကုဲင် လက္ခဏာႏတဆီသွစ်ꩻပါꩻ အောဝ်ႏလို့တဲင် နုဲင်းစွဉ်ႏလိုꩻတမွေးတောဝ်း၊ ဗွိုန်ပီစွဉ်ႏ ဖီပလူꩻတန်နောဝ်ꩻသွူ။

"ဖီပလူꩻနောဝ်ꩻ မဉ်အံႏနီသွီႏနီယာႏတဲင် လွဉ်ကွီဒျာႏ နီဖါမကောင်း၊ ကရိုꩻဒါႏ ဖီပလူꩻယိုနောဝ်ꩻ လွဉ်ထွို့ꩻငင်ႏတရန် နီတဖူးဝေး၊ နီဖါဗွေႏလဲ့ အောဝ်ႏထီႏဒျာႏ မာꩻနုဲင်းစွဉ်ႏ တထီႏတောဝ်း၊ အောဝ်ႏစွဉ်ႏဗော့ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻ၊ မွိုးဖါသီးယို ပိုဖုံႏမီႏမော့ꩻ ထာꩻဒုက္ခနောဝ်ꩻ ထွားလွိုဗာႏတဝ်း။ တွိုႏနီဖါစောဝ်းနောဝ်ꩻ နီကမော့ꩻ ထာꩻဒုက္ခယို နီဖါလဲ့ တကူႏညီႏကိုတောဝ်းနီ၊ နီဖါဗွေႏ သွုန်ႏယာႏသꩻရာႏထီယို ပသီႏပျာꩻသံပတ် အောဝ်ႏခြပ်ပတ်ဗဲဉ်ခါꩻ လုံးတူႏ သုဲင်ꩻခြုံးတန်ဒျာႏရင်ꩻနဲ့၊ ပုဏ္ဏာꩻဖြားကျံꩻတရံꩻနောဝ်ꩻ ကထီႏနီယို မတ်နုဲင်းစွဉ်ႏ ဖိုးပနား၊ ကတွယ်ႏကဗွုမ်နီ၊ ကနိက်စက် ညဉ်ꩻဆယ်ꩻနီ၊ ထွို့ꩻငင်ႏနီယို နီဖါဗွေႏ အောဝ်ႏထီႏဒျာႏ၊ နီဖါမာꩻစွဉ်ႏ တထီႏတောဝ်းသွူ" နောဝ်ꩻမꩻ ဇာႏလီႏဒေါ့ꩻဖေႏ အဖါနုဲင်းယို-

 • "လူႏဗော့ꩻပိုခိုဇာႏလီႏ ခွေသွဉ်းယိုငါ၊ ဖူးမူႏ ကဏှာႏဇိန်ႏနဝ်ꩻ ပေႏငါႏဒွိုန်းက၊ ထာꩻဒုက္ခလဲ့ သေတောဝ်း၊ အမဉ်ꩻထီႏဗာႏတောဝ်း နီမွိုးနောဝ်ꩻ မဲ့ꩻအငိုးထာꩻ၊ မဲ့ꩻအသီထိုꩻဗော့ꩻ တဖူꩻလောင်း၊ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ နီဖါလူႏဗော့ꩻ ခွေသွဉ်းယိုငါဩ၊ ခွေသွဉ်းဖူးမူႏ ကဏှာႏဇိန်ႏယို အွဉ်ႏကုဲင်ချာဒွိုန်းကဩ"ငွိုးလဲ့ငွိုး၊ ဖြောင်းလဲ့ဒေါ့ꩻဖေႏပါအဖါ နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

အဖါခွန်ဝေဿန်ႏ တဒေါ့ꩻချာတဝ်း ငေါဝ်းနုဲင်းမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ၊ အုံဒျာႏတေ့ꩻတေ့ꩻသွူ၊ နောဝ်ꩻမꩻ ဇာႏလီႏငွိုးသမ်းယင်းထာꩻသွူ၊ "ခွေယိုအတာႏ ကခံႏဗာႏ ပုဏ္ဏာꩻဖြား ကတွဲႏကနက် ထာꩻဒုက္ခ ဆင်ꩻရယ်ꩻဖုံႏယို ဒုက္ခငါႏ၊ ဆင်ꩻရယ်ꩻငါႏ ရိုꩻဗာႏတောဝ်းဒွိုန်း၊ ပါꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတောဝ်း ပေါႏကျင်ႏလယ်ႏ အုံသော့ꩻဗာႏ သံႏသရာႏကိုယို ကရိုꩻဒါႏ ထာꩻဒုက္ခနုဲင်းယိုနောဝ်ꩻ မော့ꩻဗာႏစွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻသွူ။ ထီႏဗာႏတောဝ်းမွိုး တဟာ၊ ထီႏဗာႏတဝ်းဖါ တနီꩻ ထာꩻဒုက္ခယို လွိုကယ်ꩻဒွိုန်းက ဇူႏဇကာႏဖြား ကတွဲႏကနက်၊ ကနိက်စက်ညဉ်ꩻဆယ်ꩻ ထာꩻဆင်ꩻရယ်ꩻဒုက္ခယိုနောဝ်ꩻသွူ။ ကေꩻဇူꩻဗွေႏနီမွိုး မီႏတထီႏဗာႏတောဝ်း ပိုမူႏကဏှာႏဇိန်ႏအလောင်ႏလွိုးယို သောကပရိဒေဝ မေႏခိုးလဲမ်ႏတဲင် အီႏငွိုးခိုးလျားညထာꩻသွူ၊ နီဖါဗွေႏလဲ့ခါ မီႏတထီႏဗာႏတောဝ်း ပိုမူႏကဏှာႏဇိန်ႏမဲ့ငါနောဝ်ꩻ အုံကုဲင်ဆုဲင်ꩻ ခိုးလျားဗာႏထာꩻသွူ။

ဖါဗွေႏ- နီဗွေႏသီး မီႏယူႏလꩻနီယို မဲ့ꩻအီႏငွိုးထာꩻတဲင် ဗွိုန်တွမ်ႏထီခြောင်ပေႏ ကသေ့ꩻသဲင်ထိုꩻ၊ သွီႏယိုတွမ်ႏယာႏ တဝေ့ꩻထိုꩻဒျာႏတဲင် မဲ့ꩻအီႏသီထိုꩻဒျာႏသွူ၊ ကျောင်ꩻထျꩻသောင်ရင်ꩻ၊ ကျောင်ꩻတလင်ꩻကို နီတဖူးဝေးယို စွုမ်ႏနီꩻနီꩻ၊ သွီႏထီꩻခွုမ်ဆိုး၊ ဒဲ့ꩻသိန်ႏရာႏ၊ ကဉ်ႏသေင်ႏကောဝ်ႏ၊ ကအုံအဝ်ႏထေ့ သေင်ႏတွမ်ႏဝါႏစားယိုလဲ့ တယ်ႏဟန်ႏနီꩻ အီႏအွဉ်ႏကုဲင်ဖထိုꩻဗာႏ။ နီတဖူးဝေး စွုမ်ႏနီꩻကမွန်းရောင် ထီနောင်ယိုလဲ့ခါ တယ်ႏဟန်ႏဟာ စဟန်ႏနီꩻ အီႏအွဉ်ကုဲင်ဖထိုꩻဗာႏ၊ နီမွိုးနီဖါသီး ကမာꩻဗွော့ꩻဖေႏ လိုꩻပေႏရုပ်၊ ဖိုး ပနား သေ ဆင်ရုပ်ဖုံႏစားယိုလဲ့ခါ တယ်ႏဟန်ႏဟာ စဟန်ႏနီꩻ အီႏအွဉ်ႏကုဲင်ထိုꩻဗာႏသွူ" ဇာႏလီႏမင်ꩻသာꩻပေႏ ငွိုးတဗေႏထာꩻ အယံတွင်ꩻ ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြား တရားရား နဲစ်လွဉ်ထာꩻ၊ ခွန်ဝေဿန်ႏမဲ့ဆꩻလ တွမ်ႏအခွဉ်းရေးယို ဗွုမ်တွဲႏနက်စွဉ်ႏ ဇာႏလီႏသီးတဖူးဝေး၊ စွီႏငင်ႏလွေꩻထိုꩻစွဉ်ႏဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဇာႏလီႏသီးတဖူးဝေး ဒေါ့ꩻထွဉ်ႏခါꩻဖေႏအဖါ နုဲင်းယို-

 • "ဖါဗွေႏ ဖါစောဝ်းဩ- နီမွိုးမီႏဖျော်သဲင်ꩻနောဝ်ꩻ နီဖါဒေါ့ꩻဖေႏပါ နီတဖူးဝေး ဝင်ꩻနီနောဝ်ꩻ အုံဟောဝ်အဝ်ႏသန်ꩻဒျာႏအကျောင်ꩻ အခရာႏယိုလဲ့ မဲ့ꩻနီဖါဗွေႏ ဒေါ့ꩻနယ်ဖေႏသွော့ နီမွိုး၊ နီထာꩻခွုမ်ဆိုးဖုံႏယိုလဲ့ မဲ့ꩻနီဖါဗွေႏ အွဉ်ႏနယ်ဖေႏသွော့ နီမွိုး၊ နီမွိုးမီႏထီႏဗာႏ နီထာꩻခွုမ်ဆိုး ထာꩻရုပ်ဖုံႏယိုနောဝ်ꩻမꩻ အသွုန်ႏထီအီႏခွꩻ၊ အသꩻအီႏရောင်းသွူ၊ နီဖါဗွေႏ ဒေါ့ꩻဖေႏပါသွော့နုဲင်းနောဝ်ꩻဩ"ရိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻထွူတဲင် ဖူးဝေးနီဖြာꩻ ပါသဲင်ꩻလွဉ်ꩻခန်းဒျာႏ ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြားဆꩻချာနောဝ်ꩻသွူ။

ခွန်တန်ဝေဿန်ႏ သောကမေႏထွိုင်ႏတဲင် သꩻရာႏလျားကတစ်ꩻစွဉ်ႏထာꩻ၊ သတိအွဉ်ႏဆွော့ꩻသꩻ နွို့ချာသော့ꩻခန်း အကျောင်ꩻကို၊ အုံတငိုငွိုးစွဉ်ႏထာꩻသွူ။

 • "ခွေပိုခို ဇာႏလီႏ၊ ပိုမူႏ ကဏှာႏဇိန်ႏသီး မီႏတွိုႏတဖူꩻလောင်းသူꩻ မီႏဟို့ꩻခိုးဒဲဉ်၊ ဟို့ꩻခိုးထီနောဝ်ꩻ ပါꩻမုဲင်ꩻအီႏဖေႏအံႏဖေႏအွꩻဟောင်း၊ ခွေပိုခိုဇာႏလီႏ၊ ပိုမူႏကဏှာႏဇိန်ႏသီးယို တဖူꩻညာꩻ ယူႏဇနာႏ ပဉ်သူဆီသူ ဆင်လဲ့မထုမ်းဗာႏ၊ ခင်ႏဖါႏလဲ့ တပါတဝ်း၊ အီႏမာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻလွေꩻ၊ ခင်ႏယာꩻမီႏဆာ လွေꩻတငါ မီႏတဒါႏတဝ်းနောဝ်ꩻ ပါꩻမုဲင်ꩻအီႏဆွန်ꩻဖေႏအစူ စွီႏလွေꩻဖေႏ၊ ပုဏ္ဏာꩻဖြားယို ခွေပိုရင်ꩻ သွီႏယာႏဒျာႏယို ဝွေꩻကမ်းသꩻ ကတွဲႏဆာ၊ ဝွေꩻလဲင်ꩻဝင်ꩻသꩻဒွုမ်၊ ငမ်းဒွုမ်၊ အာႏနာႏတောဝ်းဒွုမ်အဖါ၊ ဝွေꩻတွဲႏဆာဗွုမ်ဆာစွဉ်ႏ ခွေမဲ့ဆꩻငါနုဲင်းယို"ခွန်တန်ဝေဿန်ႏ သောင်ခြင်ꩻစွဉ်ႏထာꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ "ပုဏ္ဏာꩻဖြားမွော့ လဲင်ꩻနိက်စက်ငါႏ ခွေပိုဖုံႏနုဲင်းယို"ယူႏယူႏထွူတဲင် စဲင်သꩻငါႏတွော့ꩻ "လွေꩻလွဉ်ꩻ ဟဲ့ꩻချာယင်း ခွေပိုဖုံႏ၊ ပုဏ္ဏာꩻဖြားသူꩻလဲ့ ဒုံႏသီစွဉ်ႏဟောင်း"စွေးခန်းသꩻဖူꩻ ယူႏခန်းသꩻကိုနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

တွိုႏနောဝ်ꩻတဲင်ခါ ဝွေꩻသတိꩻလꩻ ယူႏချာယင်းနုဲင်းယို-

 • "ထာꩻလူႏတန်ꩻ ဒါႏနသီးမျိုꩻယို လူႏတန်ꩻထွူလဲဉ်းနဝ်ꩻ နောင်ႏတဆုဲင်ꩻ၊ ကော့ꩻမာႏဆုဲင်ꩻ၊ သꩻခိုးလျားဆုဲင်ꩻထာꩻယို သူႏတောႏကောင်ꩻသီးသꩻ၊ သူႏတောႏကောင်ꩻသီးထာꩻမာꩻ တမွေးတောဝ်းမွော့နဲး"ဆုံꩻမꩻချာယင်းအနမ်းတွော့ꩻ ထန်ႏအုံလင်ꩻတပန်းထာꩻ ကျောင်ꩻတခါꩻငွါထျꩻ လုံးပျာꩻတန်လောင်းနောဝ်ꩻသွူ။

ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြား တွဲႏဆာငါႏတဲင် ဇာႏလီႏငွိုးခြီစွဉ်ႏထာꩻနုဲင်းယိုသွူ-

 • "လောကလိုꩻခမ်းယို မွိုးအဲဉ်ထောဝ်း အောဝ်ႏဖါလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ တွမ်ႏမွိုးဖါ နီဖြာꩻတအဲဉ်ထောဝ်းနောဝ်ꩻ ဗွိုန်ပီလို့ဝင်ꩻ" တင်ꩻလုဲင်သီးကရိုꩻဒါႏငေါဝ်းနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ မွေးမဲဉ်ႏငါႏထာꩻ၊ လွဉ်ခန်းလုဲင်း ဖူးမူႏကဏှာႏဇိန်ႏ၊ နီတဖူးဝေးယို နီမာꩻချာဒျာႏတွမ်နီနမ်း၊ နီယို အသက်မွန်ကီလဲ့ အကျိုꩻတအဲဉ်ထောဝ်း၊ နီတဖူးဝေးယို နီဖါလူႏထိုꩻစွဉ်ႏ ပုဏ္ဏာꩻကျံꩻ လိုꩻကုဲင်နောဝ်ꩻသွူ။ ပုဏ္ဏာꩻဖြားယိုနောဝ်ꩻ တွဲႏဖိုးတွဲႏပနားစွဉ်ႏဒျာႏနီ၊ ပေါႏနီအသက် အောဝ်ႏမွန်နေဒွိုန်းကနောဝ်ꩻ နီခံႏဗာႏ ဝွေꩻနိက်စက်၊ နီအသက်မွန်စွဉ်ႏလဲ့ နီအကျိုꩻတမုဲင်ꩻ တအဲဉ်ထောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ" အယံတွင်ꩻနောဝ်ꩻ ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြား ခြို့ꩻယွားယင်းထာꩻတလဲင်ႏတဲင် သွီႏဖြွိꩻကအောဝ်ႏစွိုင်ဒါႏ ဝွေꩻသီးနဝ်ꩻ ထဲ့ဖြတ်ꩻထိုꩻတွော့ꩻ ဝွေꩻသီးတဖူးဝေး ဖင်းသဲင်ꩻချာယင်း အဖါထျꩻ၊ ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြားလဲ့ လောႏနဲစ်ထွိုင်ႏချာယင်းထာꩻ၊ ထူႏယꩻစက်ꩻစွဉ်ႏ အသွီႏဖြွီꩻ တွမ်ႏခွဉ်းရေးတဲင် နုဲင်းစွဉ်ႏကမ္ဘာႏမေႏလောင်ႏ၊ လောႏခြေင်းဆွမ်ꩻစွိုင်ကျꩻတွော့ꩻ ဗွုမ်တွဲႏနက်ယင်းစွဉ်ႏ ဇာႏလီႏသီး တဖူးဝေးသွူ။

တွိုႏနောဝ်ꩻတဲင်ခါ အဖူးမူႏ ကဏှာႏဇိန်ႏ ထွားခန်းအဖါ-

 • "အွိုႏဖါဟွေး- ပုဏ္ဏာꩻဖြား ကတွဲႏဗွုမ်နီယို ဗွိုန်ပီစွဉ်ႏဒျာႏ ဝွေꩻသွဉ်းလမ်းကိုနောဝ်ꩻသွူ၊ ပုဏ္ဏာꩻယိုနဝ်ꩻ ပုဏ္ဏာꩻအစဲစ်တမွေးတဝ်း၊ မီႏထွာပုဏ္ဏာꩻမွေးနောဝ်ꩻ စောင်ꩻဒျာႏတရာꩻ၊ ဖီပလူꩻယောင်ႏဆောင်ႏဒျာႏအနမ်းပုဏ္ဏာꩻ၊ မဉ်အံႏနီတဲင် လွဉ်ထွို့ꩻစွီႏထိုꩻလဲဉ်း နီယိုဖါ၊ နီဖါ မာꩻတမုဲင်ꩻ သမ်းထွားဗော့ꩻစွဉ်ႏနုဲင်းနောဝ်ꩻ"ငွိုးခြီလောဝ်းခန်း အဖါနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

ပိုမူႏကဏှာႏဇိန်ႏ ဒွူထာꩻငွိုး တုံးတုံးတဲင်းတဲင်း ပါလွေꩻလွဉ်ꩻခန်း ပုဏ္ဏာꩻဖြားဆꩻချာ၊ အဖါ ခွန်ဝေဿန်ႏ ကထင်ႏထီႏတဲင် ခွေါင်းမွေးစွဉ်ႏအသꩻ၊ ခြꩻမွေးစွည်ႏအသွုန်ႏ၊ မဲ့ထီဟူႏရီႏ သꩻခိုးလျားမွေးစွဉ်ႏထာꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ ခွန်ဝေဿန်ႏ အွဉ်ႏခန်းသတိꩻဟောဝ်ဟောဝ်၊ "ထာꩻခိုးလျား ထာꩻဒုက္ခ ကထွာဗာႏယိုနောဝ်ꩻ ကွပ်ပွိုးထာꩻရက်ဒျာႏ"ဖြေႏသွုန်ႏဖြေႏသꩻချာလꩻခန်းသွူ။ ဇာႏလီႏတွမ်ႏကဏှာႏဇိန်ႏသီး ကထင်ႏတွိုႏလွေꩻ ဝင်္ကပါႏကောင်ထျꩻနောဝ်ꩻ သေနန်းငါႏမွိုးဖါတဲင် ငွိုးယင်းထာꩻ။

ဇာႏလီႏတွမ်ႏကဏှာႏဇိန်ႏသီး ပုဏ္ဏာꩻစွီႏတဲင် ထင်ႏတွိုႏလွေꩻ ဝင်္ကပါႏကောင်ထျꩻနောဝ်ꩻ သေနန်းငါႏမွိုး ငွိုးယင်းထာꩻတဲင် တွိုင်ႏတယ်ႏခန်း လူꩻကောင်ဆောင်ဖုံႏနုဲင်းယိုသွူ-

 • "ခွန်လူꩻသီးဖုံႏဟွေး- နီသွဉ်းသီးမွိုး မီႏထောင်လွဉ်ꩻနီဆꩻချာနောဝ်ꩻ နာꩻပိုခိုပိုမူႏဖုံႏ အောဝ်ႏဝင်္ကပါႏကောင်ထျꩻသူꩻ၊ မီႏထွေလွဉ်ꩻမော့ꩻယင်းဒျာႏ'ဒေါ့ꩻသွော့နုဲင်းနောဝ်ꩻလုဲင်း"တွိုင်ႏတယ်ႏခန်းနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ "ခွန်ဝေဿန်ႏ ကလူႏထိုꩻ အပိုယို နင်ꩻမဒ္ဒီႏ လွေꩻထုမ်ႏဒျာႏသိန်ႏရာႏ၊ မီႏသဲင်ꩻတွိုႏစောဝ်းငါႏ မဲ့ꩻအီႏထုမ်ႏလွဉ်ꩻ အပိုတခြာကိုတဲင် အီႏမော့ꩻဒုက္ခသွူနဲး"လူꩻသီးတွိုင်ႏပင်ႏဝင်ꩻတဲင် ဖန်ဆင်ꩻဝင်ꩻအနမ်းချင်ႏသေ့ꩻ၊ ကေ၊ ကေဖုဲင်ꩻဖုံႏတွော့ꩻ အုံပွေါးရဲးဆွုမ်ႏ မဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏ တဖူꩻလောင်း၊ မွူးအီႏပြေ့ꩻ လာရောင်ႏထန်ႏထွူမꩻ ကွဲးအွဉ်ႏစွꩻသဲင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ မဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏလဲ့ "ဟန်ႏနီꩻယို သဲင်ꩻစောဝ်းစောဝ်းတွမ်"ရိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် ဝွေꩻစူကအဝ်ႏခွုမ်စော်ꩻလဲ့ ထဲ့လင်ꩻ၊ ဝွေꩻကအဝ်ႏဆဲင်သေးချင်ႏလဲ့ ထဲ့လင်ꩻ၊ မဲ့ပင်ထွေလဲ့ ထီႏထွို့ꩻ၊ အွိုးမဟာနီꩻ ကအောဝ်ႏဒါႏ သိန်ႏရာႏဖုံႏလဲ့ အနီꩻနောဝ်ꩻ ထီႏဒွုမ်၊ မဲ့လဲ့ဗန်ႏထိုꩻ၊ "ဟန်ႏနီꩻယို ခွေထွာတမုဲင်ꩻနဲး၊ တရိုꩻရိုꩻတောဝ်းတဲ့ ခွေယို အီႏထွာအန္တရာယ်ႏတစွိုးစွိုးဟောင်း၊ မီႏတမွေးတောဝ်းလဲ့ ခွန်ဝေဿန်ႏသူꩻ အီႏထွာအန္တရာယ်ႏတစွိုးစွိုးကောင်း"မဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏသꩻကို ထွာခန်းနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် ဝွေꩻကအောဝ်ႏသဲင်ꩻလွဉ်တွင်ꩻ နတ်သာꩻလူꩻပိုသွံဖြာꩻ ကဖန်ဆင်ꩻဒါႏအနမ်း ချင်ႏသေ့ꩻ၊ ကေ၊ ကေဖုဲင်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ အုံရဲးပေ့ꩻခါꩻခန်း တဖူꩻလောင်း ဝွေꩻဆꩻငါနောဝ်ꩻသွူ။

တွိုႏနဝ်ꩻတဲင် မဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏလဲ့ "မွူးအီႏပြေ့ꩻလင်ꩻသွူကောင်၊ ကျောင်ꩻလဲ့ အောဝ်ႏညာꩻနေဒွိုန်းက၊ ပိုခိုပိုမူႏသီးတွမ်ႏ ခွန်ဝေဿန်ႏသူꩻနောဝ်ꩻ ခွေမီႏဖျော်သဲင်ꩻမꩻ အီႏအံႏဗာႏ အာဟာႏရ၊ အီႏလတ်ꩻထန်ႏတဖူꩻ တဖဲ့ꩻနောဝ်ꩻလဲ့ ထီနောင်သမ်းအဝ်ႏ၊ တဖဲ့ꩻနောဝ်ꩻ ခြောင်သမ်းအောင်ႏ၊ လတ်ꩻထန်ႏတဖူꩻလဲ့ တလꩻတောဝ်း၊ အွဉ်ႏချꩻလင်ꩻထိုꩻ သိန်ႏရာႏခြောင်းတဲင် စူဝုဲင်ႏတောင်ꩻပြန်ႏ ချင်ႏသေ့ꩻ ကေ ကေဖုဲင်ꩻသီးဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ၊ ချင်ႏသေ့ꩻ ကေ ကေဖုဲင်ꩻဖုံႏလဲ့ တောႏတောႏတဖုဲင်ႏထိုꩻဖေႏတဝ်း ဝွေꩻတဖူꩻ၊ မွူးထွိုင်ႏပြေ့ꩻထွူမꩻ ကွဲးဖုဲင်းထိုꩻဖေႏ ဝွေꩻတဖူꩻသွူ၊ တွိုႏနောဝ်ꩻမꩻ မဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏ ကွဲးသဲင်ꩻဗာႏကျောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ မဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏ ကထွိုင်ႏဖျော်သဲင်ꩻ ကျောင်ꩻတခါꩻငွါထျꩻနောဝ်ꩻ အပိုဖုံႏ လောႏလွဉ်ထေ့ဆွုမ်ႏ စွုမ်ႏနီꩻနီꩻ၊ "ဟန်ႏနီꩻယို တဖြာꩻဖြာꩻ တထီႏတောဝ်းဒွုမ်၊ ကျောင်ꩻထျꩻသောင်လဲ့ ယေန်ကတစ်ꩻစွဉ်ႏဒျာႏ၊ ဝါးငေါဝ်းငါလဲ့ တဟွုန်တောဝ်းဒွုမ်၊ အထွာတမုဲင်ꩻနဲး၊ ခွေပိုဖုံႏနောဝ်ꩻ အသီထိုꩻလို့လဲဉ်းဟောင်း၊ မီႏတမွေးတောဝ်းလဲ့ ပါꩻတဖြာꩻဖြာꩻ လွဉ်ဟဲ့ꩻထိုꩻဒျာႏဟောင်း၊ တဖြာꩻဖြာꩻလဲ့ တထီႏတောဝ်းဒွုမ်"သꩻပေႏငွိုးစွဉ်ႏထာꩻတဲင် အသိန်ႏရာႏခြောင်းလဲ့ အွဉ်ႏချꩻလင်ꩻထိုꩻ၊ လွေꩻမိုးထေ့ခန်း အဖါခွန်ဝေဿန်ႏထျꩻ ရီခန်းအပိုဖုံႏသွူ၊ ခွန်ဝေဿန်ႏလဲ့ ငေါဝ်းတငွါငွါ တဒေါ့ꩻချာတောဝ်း၊ အုံနားသွိုန်း ယေန်ကတစ်ꩻစွဉ်ႏဒျာႏထာꩻသွူ။

နောဝ်ꩻမꩻ နင်ꩻမဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏ ရီသမ်းယင်းနုဲင်းယို- "ဩဗွေႏ ခွန်တန်ဟွေး- ထွာတမုဲင်ꩻ တရုဲင်ꩻတသွိုးဒွုမ်၊ အုံလင်ꩻယေန်ကတစ်ꩻစွဉ်ႏထာꩻ၊ ပါꩻမုဲင်ꩻဟဲ့ꩻလွေꩻထိုꩻ နီပိုဖုံႏယို"မဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏ ရီစွဉ်ႏအခြွိုက်ခြွိုက်လဲ့ တဒေါ့ꩻပြန်ႏချာတောဝ်း၊ မဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏ သꩻခိုးလျားငွိုးယင်းစွဉ်ႏထာꩻ၊ နဝ်ꩻမꩻ ခွန်ဝေဿန်ႏလဲ့ "မဒ္ဒီႏနန်းအပို ယံသက်သာႏတဲင် ဒေါ့ꩻဆာဒွိုန်းကဝွေꩻမꩻ"ယူႏထွူနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် "နာꩻမာꩻတမုဲင်ꩻ ဟန်ႏနီꩻယို နာꩻသဲင်ꩻဟာထာꩻ"ရိုꩻချာခန်းနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ မဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏ လောဝ်းချာခန်း "ဝွေꩻကသဲင်ꩻ တဖူꩻလောင်း ချင်ႏသေ့ꩻ ကေ ကေဖုဲင်ꩻဖုံႏ အုံပွေါးရဲးဆွုမ်ႏဝွေꩻ အကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏတဲင် အခိန်ႏမန်ႏ တတွိုႏသဲင်ꩻတောဝ်းအကျောင်ꩻ"လောဝ်းဟွုန်ချာခန်းနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻထွူတဲင် ခွန်ဝေဿန်ႏ ဒေါ့ꩻဒွုမ်ထာꩻ ရွစ်တွိုႏစွဉ်ႏ အရုံႏထန်ႏ အုံတေ့ꩻစွဉ်ႏထာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ နင်ꩻမဒ္ဒီႏလဲ့ သꩻခိုးလျား ငွိုးသောင်ခြင်ꩻ နွို့နွို့ထန်ႏထန်ႏ ထုမ်ႏအပို တနာꩻလုမ်း ထာꩻလဲင်ꩻလေထံစွဉ်ႏဒျာႏ၊ မော့ꩻတဝ်းတဲင် တဖေင်ꩻနမ်း သဲင်ꩻခြို့ꩻပြာႏစွဉ်ႏထာꩻ ဝေဿန်ႏဆꩻငါသွူ။ တွိုႏနောဝ်ꩻတဲင် ခွန်ဝေဿန်ႏနောဝ်ꩻ ထင်းမဒ္ဒီႏသီထိုꩻတဲင် ထွိုင်ႏလွေꩻစံႏထွားခန်း နင်ꩻမဒ္ဒီႏသꩻအင်၊ ထာꩻသာအောဝ်ႏနေဒွိုန်းကမꩻ ယွော့အွဉ်ႏဒင်ႏ အကီႏလောင်း၊ ဖြစ်ꩻပသာႏထီတဲင် သတိလꩻထွိုင်ႏချာ၊ ဝုဲင်ႏစွဉ်ႏ ခွန်ဝေဿန်ႏတဲင် "ခွေပိုဖုံႏ လွေꩻအွိုးမုဲင်ꩻဟောင်း"ရီဖျင်ယင်းစွဉ်ႏ တလဲင်ႏချင်ꩻသွူ။

နောဝ်ꩻမꩻ ခွန်ဝေဿန်ႏလဲ့ နေႏသာႏတောဝ်းဒွုမ်တွော့ꩻ "ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြားနောဝ်ꩻ မဉ်လꩻသွဉ်းသယ်ႏ ကူႏလီႏထွဉ်ႏအံႏအီတာႏတဲင် လွဉ်လူႏခံႏခွေနောဝ်ꩻမꩻ နီပိုခို ပိုမူႏဖုံႏနောဝ်ꩻ ခွေလူႏထိုꩻလဲဉ်း ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြား၊ ငမ်းငါႏနာꩻသꩻရာႏပꩻတွော့ꩻ ခွေတဒေါ့ꩻနယ်သွူးတောဝ်းနာꩻ၊ နာꩻတွမ်ႏနန်းမွုန်း၊ ထွားဒွုမ်ပိုမဲ့ငါ၊ ထွားဗော့ꩻသွော့ ခွေမဲ့ငါယို၊ ပုဏ္ဏာꩻသူꩻ ဟဲ့ꩻသဲင်ꩻထိုꩻနီပိုဖုံႏ၊ နီဖါမဉ်ႏဟွုန်နောဝ်ꩻ မဲ့ꩻအီႏဟဲ့ꩻသဲင်ꩻချာနီ၊ ခွေနဝ်ꩻ ပါꩻမီႏလွဉ်လူႏခံႏ ခွေသꩻရာႏသွုန်ႏထီလဲ့ ခွေလူႏလူႏဒျာႏရင်ꩻသွူ၊ ကလူႏဗာႏ ပိုခိုပိုမူႏ ထာꩻယူႏယို နာꩻနိက်သက်သာႏဓုသွော့"ဒေါ့ꩻပြန်ႏချာဖေႏ နင်ꩻမဒ္ဒီႏနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် နင်ꩻမဒ္ဒီႏလဲ့ နိက်သက်သွိုꩻသွင်ႏ သာဓုခန်းဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဝွေꩻသီး ကအောဝ်ႏဒေါ့ꩻရီဝင်ꩻ လူႏပိုပွုံႏ အခိန်ႏတွင်ꩻနဝ်ꩻ သီကျာꩻယူႏခန်းနုဲင်းယို- "ဝေဿန်ႏသူꩻ အပိုလဲ့ လူႏထိုꩻလို့လဲဉ်း၊ ကအောဝ်ႏကုဲင် အမာနင်ꩻမဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏယိုလဲ့ လိုꩻတဟဝ်တဝ်း ပါꩻတဖြာꩻဖြာꩻ မီႏလွဉ်လူႏခံႏလဲ့ မဲ့ꩻဝွေꩻအီႏလူႏထိုꩻသွူ၊ တနီꩻခါမဲ့ꩻ လိုꩻကောပျုစု လွူးမွီးဖေႏဝွေꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ လင်ꩻလူႏခံႏတွမ် မဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏသူꩻ"ယူႏထွူတဲင် ဖန်ဆင်ꩻအနမ်းပုဏ္ဏာꩻတွော့ꩻ လင်ꩻလူႏခံႏစွဉ်ႏ မဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏသွူ၊ ခွန်ဝေဿန်ႏလဲ့ သွိုꩻသွိုꩻသွင်ႏသွင်ႏ ခွုမ်မဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏစူတဲင် လူႏမွေးစွဉ်ႏသွူ၊ ဟံႏတန်လဲ့ တသွိုးစွဉ်ႏဒျာႏသွူ။ (ဆဋ္ဌမလဲင်ႏ)

မဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏလဲ့ "ခွေဝါꩻခို ဝေဿန်ႏယို ဘုရာꩻဆုꩻသူꩻ ဝွေꩻရက်လွိုလဲဉ်းခွေနောဝ်ꩻမꩻ ဝွေꩻလူႏထိုꩻခွေသွူနဲး"အွဉ်ႏသꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် ဝေဿန်ႏအလောင်း သꩻတဆာချာတောဝ်းသွူ။ သီကျာꩻလဲ့ "နာꩻထာꩻလူႏယို သဗ္ဗညုတဉာဏ်ႏ ယံဖေႏကဗွေသွူနဲး"သာႏဓုစွဉ်ႏဒျာႏသွူ၊ "အဝါꩻခိုလဲ့ သꩻဖျူႏ၊ အမာမူႏလဲ့ သꩻဗွာ၊ တမာဝါꩻဝင်ꩻနီယို လိုꩻသꩻဗွာနုဲင်းနုဲင်းဝင်ꩻ"သီကျာꩻရိုꩻဖေႏနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် အမာနင်ꩻမဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏနောဝ်ꩻ သီကျာꩻအပ်ဖေႏယင်း အဝါꩻခွန်ဝေဿန်ႏထျꩻထွူတဲင် ဝွေꩻယို ထွာဒျာႏသီကျာꩻအကျောင်ꩻ၊ ကလူႏခံႏဗာႏအကျောင်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ကူႏညီႏကိုဒျာႏ ဒါႏနပါႏရမီႏအကျောင်ꩻ ခြုဲင်းနယ်ထွူမꩻ "နီဗွေႏခွန်တန်ယို ခွေအီႏဖေႏဆုꩻသွစ်ꩻပါꩻ၊ နီဗွေႏခွန်တန် ကမဉ်လꩻဒါႏဆုꩻနောဝ်ꩻ ကွီသွော့လုဲင်း"ရိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ ခွန်ဝေဿန်ႏလဲ့ "သီကျာꩻဟွေး- နာꩻမီႏဖေႏကရိုꩻလဲ့ ကရိုꩻဒါႏဆုꩻသွစ်ꩻပါꩻယို ခွေမဉ်လꩻတဲင် ခွေအီႏကွီသွူ။ ခွေကမဉ်လꩻဒါႏ ဆုꩻသွစ်ꩻပါꩻ ကရိုꩻနောဝ်ꩻ-

 1. နီဖါခွန်သိဉ္စည်ꩻ ယံကဟဲ့ꩻသဲင်ꩻချာယင်းသွော့ခွေ၊ ယံကအွဉ်ႏထွာယင်းသွော့ခွေ ခွန်။
 2. ခွေမဉ်ႏထွာခွန်နောဝ်ꩻ လိုꩻအမုꩻသီသားဖုံႏယို ယံဖေႏခွေကမာꩻသီဗာႏမွုန်း။
 3. ခွိုင်းကားတဲင် ဝင်ꩻထာꩻအာႏကွိုꩻယို ခွေယံကထွာဗာႏ။
 4. ယံဖေႏ ခွေကပဲစ်မာႏဗာႏမွုန်းတောဝ်း ဝင်ꩻပိုဝင်ꩻမာ။
 5. ပိုဖုံႏ အသက်ယံဆွာꩻ နေးတွမ်ႏထာꩻမျတ တရာꩻတဲင် ယံကခံႏစာꩻဗာႏ ခွန်သီးစေꩻစိန်ႏ။
 6. မီႏတွိုႏမွူးရောဝ်ꩻနီꩻယို လူꩻသီးထာꩻအံႏအွꩻ၊ လူꩻသီးခဲဖွယ် ဘောဇဉ်ဖုံႏ ယံကပေါႏလွဉ်သွော့။
 7. လူႏတွင်ꩻလဲ့ သꩻယံကစွူ၊ လူႏထွူလဲ့ ကော့ꩻမာႏဗာႏမွုန်းတောဝ်း၊ ပစ္စေꩻဥစ္စာႏဖုံႏယို လူႏစွဉ်ႏလဲ့ ယံကလို့ထိုꩻဗာႏမွုန်းတောဝ်း။
 8. ခွေမီႏသီတနီꩻခါ ယံကထင်ႏထွာသွော့ တုသိတာႏခမ်းသူꩻ၊ အောဝ်ႏလူꩻခမ်း မီႏသီတနီꩻခါ ယံလင်ꩻထွာချာယင်း လိုꩻခမ်းတလဲင်ႏ ယံကထွာဘုရာꩻ။

ဆုꩻသွစ်ꩻပါꩻယို ခွန်ဝေဿန်ႏ ကထင်ႏကွီတဲင်ခါ သီကျာꩻနောဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻချာနုဲင်းယို- "ခွိုင်းတဲင် နီဗွေႏခွန်တန် ကကွီဒါႏဆုꩻယို တညတောဝ်း မဲ့ꩻအီႏဗွေဒျာႏ"ရိုꩻထွူနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် သဲင်ꩻချာထိုꩻယင်းဒျာႏ တာဝတိံသာႏခမ်းနောဝ်ꩻသွူ။ ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြားနောဝ်ꩻ ကအွဉ်သဲင်ꩻဒါႏ ဇာႏလီႏတွမ်ႏကဏှာႏဇိန်ႏသီးနောဝ်ꩻ ယူႏဇနာႏ သူဆီတဖူꩻ တလီးလုမ်းသူꩻ လူꩻသီးအောဝ်ႏစောင်ꩻသျောက်လွဉ်ꩻဖေႏဒျာႏသွူ၊ ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြားနဝ်ꩻ ထင်ႏတွိုႏထာꩻခေ့ꩻတဲင် ဇာႏလီႏတွမ်ႏကဏှာႏဇိန်ႏသီး တဖူးဝေးနောဝ်ꩻ ဝွေꩻစွိုင်သော့ꩻထာꩻပုံကို အွဉ်ႏဗေင်ႏပြာႏဒျာႏဝင်ꩻ ဟံႏခိုႏလောင်းသွူ။ တွိုႏဝွေꩻနမ်းနောဝ်ꩻ ငမ်းထာꩻသားကုဲင် တိရစ္ဆာန်ႏကုဲင်ဖုံႏတွော့ꩻ ထင်ႏဗေင်ႏဒျာႏ သေင်ႏမွူးလောင်းကီနောဝ်ꩻသွူ၊ တွိုႏနောဝ်ꩻတဲင်ခါ နတ်သာꩻလူꩻပိုတဖြာꩻနောဝ်ꩻ ဖန်ဆင်ꩻအနမ်း အဖါခွန်ဝေဿန်ႏ တဖြာꩻနောဝ်ꩻ ဖန်ဆင်ꩻအနမ်း အမွိုးနင်ꩻမဒ္ဒီႏတဲင် စေꩻထိုꩻတဖြွီꩻတွော့ꩻ ပျုစုဖေႏအံႏဖေႏအွꩻခန်း၊ အွဉ်ႏဗိန်ႏဟဝ်ဖေႏခန်း လူꩻသီးခင်ႏလမ်းဗေင်ႏကိုသွူ။ အရုဏ်ႏမဉ်ႏထန်ႏနောဝ်ꩻ စွိုင်ချာသေꩻဖေႏယင်းနုဲင်းအလီꩻတဲင် အွဉ်ႏဗေင်ႏချာယင်း ဟံႏလောင်းထွူမꩻ အွဉ်ႏထိုꩻမားချာယင်း အနမ်းနောဝ်ꩻသွူ။ လူꩻသီး ပွေါစောင်ꩻသျောက်ဖေႏဒျာႏနုဲင်းနဝ်ꩻလွဉ်းလွဉ်းတဲင် ဇာႏလီႏတွမ်ႏ ကဏှာႏဇိန်ႏသီးနောဝ်ꩻ မော့ꩻဗာႏတောဝ်း ဘေꩻရန်ႏ၊ ချမ်ꩻချမ်ꩻသာႏသာႏ လွေꩻဗာႏဒျာႏသွူ။ ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြား ဝွေꩻရေႏသဲင်ꩻချာဒျာႏ ကလိင်္ဂရာဇ်ခမ်းကိုလဲ့ လူꩻသီးအံႏစာ ချာႏတဗန်ႏထိုꩻ အမဲ့တွော့ꩻ ထွိုင်ႏလꩻတဆီငတ်ꩻနီꩻနောဝ်ꩻ သဲင်ꩻဖျော်တောစွဉ်ႏဒျာႏ စေတုတ္တရာႏခမ်း ခွန်ဝေဿန်ႏသီးဖါ သိဉ္စဉ်ꩻလဲ့ခွန်တန် အဟော်တလင်ꩻကိုသွူ။

ခွန်တန်သိဉ္စည်ꩻလဲ့ အနီꩻနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ ထာꩻအီႏလေကို ဗေင်ႏမင်းခန်း "ပါꩻခိုယာႏဖြိန်းတန်တဖြာꩻ လွဉ်ဆက်ခန်းဝွေꩻ ပဒုမ္မာႏဗိုကောဝ်ႏ နီတုဲင်"နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ပုဏ္ဏာꩻဟော်ꩻဖေႏ "ကဖညာꩻဗာႏ နီဗွေႏခွန်တန် ကရက်ငါႏ ခွိုꩻမျိုꩻဖူးဝေးခမ်းညာꩻ အီႏဖျော်လွဉ်"နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ အနီꩻနောဝ်ꩻ ခွန်တန်သိဉ္စည်ꩻ တွမ်ႏအမတ်ဖုံႏ အောဝ်ႏစီꩻဝွေꩻဝင်ꩻတွင်ꩻ မဲ့အောဝ်ႏထွားလွေꩻခန်း တဖူꩻတန်ကို၊ ထီႏခန်း လိုꩻပေႏနီဖြာꩻတဲင် "ပါꩻပေႏသူꩻနီဖြာꩻ မွော့ဗွိုန်ငါႏ ခွေလီꩻပေႏဇာႏလီႏတွမ်ႏ ကဏှာႏဇိန်ႏသီးနဲး၊ ခွေသꩻထင်း ခွေလီꩻပေႏဖုံႏဒျာႏရင်ꩻနဲ့ꩻ" ယူႏထွူတဲင် ထွဉ်ႏခန်းအမတ်တဖြာꩻ လင်ꩻဟဲ့ꩻထင်ႏလွဉ် ပါꩻပေႏဝင်ꩻနီတွမ်ႏ ပုဏ္ဏာꩻဖြားသူꩻနောဝ်ꩻသွူ၊ အမတ်တန်လဲ့ နဲစ်လောႏလင်ꩻဟဲ့ꩻလွဉ်တဲင် ဖျော်ထင်ႏထန်း ဟော်လောင်းဟော်ခံꩻဆꩻငါ၊ ခွန်တန်သိဉ္စည်ꩻလဲ့ ရီခန်းဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြား၊ "ပါꩻပေႏယိုနီဖြာꩻယို နာꩻဟဲ့ꩻလွဉ်မုဲင်ꩻကိုခြာ၊ နာꩻအီႏအွဉ်လွေꩻအွိုးမုဲင်ꩻ "ရီခန်းနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြား ဒေါ့ꩻလောဝ်းချာ "ပါꩻပေႏယိုနီဖြာꩻနောဝ်ꩻ ခွန်ဝေဿန်ႏ နေးတွမ်ႏစေႏတနာႏ သꩻဗွာရင်ꩻ လူႏလင်ꩻဒျာႏခွေ၊ ဖေႏကလꩻ ပါꩻပေႏယိုနီဖြာꩻနောဝ်ꩻ လꩻလဲဉ်းသွူ တဆီငတ်ꩻနီꩻဩ"လောဝ်းချာခန်းနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

တွိုႏနောဝ်ꩻတဲင်ခါ အမတ်သီးကအဝ်ႏဒါႏ ခွန်တန်သိဉ္စည်ꩻထျꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ကဲ့ꩻရဲ့ꩻသဲ့ꩻသွမ်ꩻစွဉ်ႏ ခွန်ဝေဿန်ႏနုဲင်းယို-

 • "ခွန်ဝေဿန်ႏနောဝ်ꩻ ဝွေꩻသဒ္ဓါႏတရာꩻ မဉ်ဟောဝ်နုဲင်းမုဲင်ꩻဟောဝ်၊ အဝ်ႏအုံစွဉ်ႏခမ်းကို နန်ꩻလောင်းလဲ့ ပိုဖုံႏယို ဟောဝ်လူႏထွိုက်တောဝ်း၊ ယိုခါ ဝွေꩻယို ဝင်ꩻလဲင်ꩻဝါးထန်ႏထိုꩻလဲန်းခမ်း၊ လွေꩻအောဝ်ႏအုံဗာႏတခြာကို၊ ဝွေꩻပိုဖုံႏယို ဝင်ꩻအီႏမာꩻ သွဉ်းကူႏလီႏ ဝွေꩻအောဝ်ႏသေသေလဲ့ လူႏထိုꩻနုဲင်းယိုနောဝ်ꩻ တမွေးတောဝ်းဒွုမ်ငါႏထာꩻသွူ။ ဝင်ꩻကူႏလီႏ ဝင်ꩻသွဉ်း ထွဉ်ႏအံႏအီတာႏ ကလူႏဒါႏ ပိုဖုံႏယို ပါꩻမုဲင်ꩻကဲး ကလူႏဖို၊ ကလူႏနွောင်ꩻ၊ ဝွေꩻမီႏမဉ်လူႏငါႏလဲ့ လူႏဒျာႏသွော့ သွဉ်းမူႏသွဉ်းခို၊ သေယိုတွမ်ႏဆင် စတဲင်စားယိုဖုံႏမွိုင်"အမတ်ဖုံႏ ကဲ့ꩻရဲ့ꩻသဲ့ꩻသွမ်ꩻလို့ဝင်ꩻဖုံႏ ပငါပရာꩻ နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

တွိုႏနောဝ်ꩻမꩻတဲင် အပိုခို ဇာႏလီႏနောဝ်ꩻ အမတ်ဖုံႏကဲ့ꩻရဲ့ꩻအဖါယို ဝွေꩻယွုန်းသယ်ꩻခံႏနွောင်ꩻတောဝ်းတဲင် လောဝ်းဒေါ့ꩻခန်းအဖါဖြား ခွန်တန်သိဉ္စည်ꩻထျꩻနုဲင်းယို-

 • "ဩဖါဖြားဟွေး- နီဖါနောဝ်ꩻ အုံဒျာႏတခြာကိုတဲင် သွဉ်းမူႏသွဉ်းခို သေဆင်-စတဲင် လူႏခရာႏဖုံႏ အဲဉ်ထောဝ်းတွော့ꩻ လူႏခရာႏအောဝ်ႏဒျာႏ အပိုလွုမ်ꩻတဲင် နီဖါခွန်ဝေဿန်ႏနောဝ်ꩻ လူႏဗာႏအပိုနီဖုံႏယိုသွူ" တွိုႏနောဝ်ꩻမꩻ အဖါဖြား ခွန်တန်သိဉ္စည်ꩻနောဝ်ꩻ "လီꩻပေႏ ဇာႏလီႏဟွေး- သီဖါကလူႏဒျာႏ ပိုခိုပိုမူႏ ထာꩻလူႏဖုံႏယို နီကဲ့ꩻရဲ့ꩻအံႏသွမ်ꩻတောဝ်းဒွုမ်၊ နီအံႏဖြာႏလို့ဒျာႏဝင်ꩻ ပငါပရာꩻဖုံႏသွူ"

နောဝ်ꩻမꩻ အဖါဖြားရီခန်း "သီဖါ ကလူႏသဲင်ꩻသီယို ဖျတ်အငိုꩻခွိုင်းမုဲင်ꩻဟောင်း" "ခွိုင်းယို-ခွိုင်းနောဝ်ꩻ"ဒေါ့ꩻနယ်ထွူတဲင် အဖါဖြား ထွဉ်ႏခန်းအမတ်တန်ဖုံႏ နုတ်ချာယင်း အလီꩻပေႏဖုံႏသွူ၊ ဇာႏလီႏတာႏနောဝ်ꩻ ဖေႏဗာႏခံႏယာႏခဉ်ႏ နိက္ခတရေင်၊ ကဏှာႏဇိန်ႏတာႏနဝ်ꩻ ဖေႏဗာႏခံꩻယာႏခဉ်ႏ နိက္ခတရျာꩻ၊ သွဉ်းခို၊ သွဉ်းမူႏ၊ ဆင်၊ သေ၊ ဖိုးတရျာꩻစီႏတွမ်ႏ ပျသာဒ်နွတ်ꩻထပ် တဆောင်ဖုံႏသွူ၊ ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြားလဲ့ လꩻဖိုတောဝ်း စေꩻစိန်ႏတွော့ꩻ စေꩻစိန်ႏကားကအဝ်ႏ ဝွေꩻသိမ်ꩻထိုꩻထွူတဲင် ထင်ႏအုံခန်း ပျသာဒ်နွတ်ꩻထပ်လောင်းကီ၊ ပျောႏသွင်ႏအံႏအွီႏ၊ အွꩻအွီႏဗေင်ႏယံခန်းဒျာႏထာꩻနောဝ်ꩻသွူ။

နောဝ်ꩻမꩻ ခွန်တန်သိဉ္စည်ꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏလူးဖေႏခန်း အလီꩻပေႏနီဖြာꩻထီ၊ ဒွူပွစ်သွူႏဖေႏ ကတူႏဖုံႏထွူတဲင် ခြွိုင်းကွဉ်ကꩻဖေႏ သေႏချာႏထွူမꩻ အဖါဖြားနောဝ်ꩻ ယွော့ဇာႏလီႏ၊ အမွိုးဖြားဖုဿတီႏဒေႏဝီႏနောဝ်ꩻ ယွော့ကဏှာႏဇိန်ႏ၊ ဒေါ့ꩻရီခန်းဝင်ꩻ ရီပါလင်ꩻဝွေꩻသီးဖါအကျောင်ꩻဖုံႏသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ ဇာႏလီႏခြုဲင်းနယ်ဖေႏ "ဝွေꩻသီးမွိုးဖါ အုံဗာႏဆင်ꩻရယ်ꩻငါႏအကျောင်ꩻ၊ ဟဲ့ꩻချာယင်း နီမွိုးဖါတဲင် ယံကအပ်ဖေႏ ဟော်နန်ꩻအကျောင်ꩻ"လောဝ်းနယ်ဖေႏ အမွိုးဖြားဖါဖြားအကျောင်ꩻခံꩻခရာႏ စုံႏစုံႏလင်ႏလင်ႏသွူ။ ခွန်တန်သိဉ္စည်ꩻနဝ်ꩻ အီႏလွေꩻဟဲ့ꩻသဲင်ꩻချာ အပိုခို ဝေဿန်ႏသီး တမာဝါꩻတွက်တာႏ ထွဉ်ႏအမတ်တန် ရဲဉ်ꩻစုင်ႏလင်ႏခန်း အင်္ဂါႏလစ်ꩻပါꩻ ကပြဲ့ꩻစုံႏဒါႏစဲ့ꩻတပ် ဆင် သေဖုံႏ အခြွိုင်းခြိုꩻ အံႏအွꩻ အဒုံႏအအူ ထာꩻကျူႏသား-စတဲင်စားယို ရဲဉ်ꩻစုံႏလင်ႏသေꩻခန်းနောဝ်ꩻသွူ။ ဝင်ꩻလိုꩻအမျာꩻတင်ꩻလုဲင် ကအောဝ်ႏစီႏမန်ႏ အီႏလွေꩻတဖူꩻအယံတွင်ꩻကို ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြားနောဝ်ꩻ တလꩻဖိုတောဝ်းစေꩻစိန်ႏဖုံႏတဲင် ဝွေꩻကထွိုင်ႏလꩻနောဝ်ꩻ သေချင်းတောဝ်းအဟို့ꩻ အံႏအွꩻတန် အံႏအွꩻလွဉ်ꩻ တမွိုꩻတမာꩻထာꩻတွော့ꩻ အဟို့ꩻမင်း သီစွော့ꩻထိုꩻခန်းဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြား ကထင်ႏသီထိုꩻနောဝ်ꩻ ဝွေꩻပစ္စေꩻဥစ္စာႏ ကအောဝ်ႏကုဲင်ယို ဒုံႏတွမ်ႏမောင်း လယ်ႏဆောႏအွဉ်ႏဟွုန်ဖေႏ အဖူးအဝေးဖုံႏ ထွဉ်ႏလွဉ်သိမ်ꩻ ဝွေꩻတခြိုꩻဖုံႏရိုꩻလဲ့ အဖူးဝေးသမ်းတအဲဉ်ထောဝ်း၊ ပါꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻလဲ့ တလွဉ်ထူႏတောဝ်းနောဝ်ꩻမꩻ ခွန်သိမ်ꩻဟောဝ်သော့ꩻခန်းဒျာႏ ဘဏ္ဍာႏတွိုက်ကိုနောဝ်ꩻသွူ။

အောဝ်ႏနောဝ်ꩻထွူမꩻ ကစီႏမန်ႏဒါႏအတွိုင်ꩻ ခွန်တန်သိဉ္စည်ꩻ နင်ꩻဖုဿတီႏဒေႏဝီႏတွမ်ႏ မူꩻမတ်ပရိသတ်ဖုံႏနောဝ်ꩻ ဇာႏလီႏတွမ်ႏကဏှာႏဇိန်ႏသီး အွဉ်တဖူꩻတဲင် နက်လွေꩻစွဉ်ႏဒျာႏ ဝင်္ကပါႏကောင်၊ ဖျော်တွိုႏလွေꩻခန်း ခွန်ဝေဿန်ႏသီးကျောင်ꩻ၊ ဟဲ့ꩻသဲင်ꩻချာယင်း ခွန်ဝေဿန်ႏသီးနောဝ်ꩻသွူ။ ပစ္စယဆင်ဗွာရတနာႏ ကလဲဉ်းလွေꩻထိုꩻဒါႏ ကလိင်္ဂရာဇ်ခမ်းနောဝ်ꩻ လမ်းလော့ဟဝ်လဲဉ်းတဲင် ကလိင်္ဂရာဇ်ခွန် ပသာချာယင်းလဲဉ်းဒျာႏ၊ ဝွေꩻသီးကလွေꩻဟဲ့ꩻသဲင်ꩻချာ ဝေဿန်ႏနောဝ်ꩻ ပစ္စယဆင်ဗွာလဲ့ ပါလွေꩻသွူ။ ကထွိုင်ႏတွိုႏလွေꩻ ဘုရာꩻလောင်ꩻ ဝေဿန်ႏထျꩻ မဗော့ꩻမညာꩻကအောဝ်ႏဒါႏ မုစလိန္ဒာႏထီကန်ႏနောဝ်ꩻ ချꩻအုံပဆားခန်း၊ ကောင်တဖြုံႏ လဲင်ꩻအွန်ထံစွဉ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ၊ အောဝ်ႏနောဝ်ꩻမꩻ ခွန်တန်သိဉ္စည်ꩻ တွမ်ႏဖွါꩻဖက် အမတ်သူမွိုန်ႏ ရံႏခူထွူတဲင် ထုမ်းတွမ်ႏပစ္စယဆင်ဗွာ လွေꩻထေ့ကရီးခန်း ခွန်ဝေဿန်ႏထျꩻသွူ၊ ဝေဿန်ႏသီးတမာဝါꩻလဲ့ ဝုဲင်ႏကျိုႏဆွုမ်ႏခန်းနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ ခွန်တန်သိဉ္စည်ꩻလဲ့ ကလွဉ်ဗာႏအကျောင်ꩻ၊ အလီꩻပေႏဖုံႏအကျောင်ꩻ ခြုဲင်းနယ်ဖေႏနောဝ်ꩻသွူ၊ တညတောဝ်း ဖုဿတီႏဒေႏဝီႏလဲ့ တွမ်ႏအချွေႏအရံႏဖုံႏ ဖျော်လွဉ်ယင်းသွူ။

မဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏ ကထင်ႏထီႏအပိုနောဝ်ꩻ ငွိုးတဖန်ꩻနမ်း ခြို့ꩻဝꩻပြာႏလင်ꩻစွဉ်ႏ၊ အပိုလဲ့ငွိုး၊ ခွန်ဝေဿန်ႏလဲ့ ခိုးလျားတဖေင်ꩻခြို့ꩻဝꩻလင်ꩻစွဉ်ႏဒျာႏ၊ သိဉ္စည်ꩻခွန် ဖုဿတီႏဒေႏဝီႏလဲ့ ထင်ႏထီႏဝွေꩻသီး ထွာပုံႏဖုံႏတွော့ꩻ သတိလွစ်ခြို့ꩻဝꩻလင်ꩻနုဲင်းနုဲင်းစွဉ်ႏဒျာႏ၊ အမတ်သူမွိုန်ႏဖုံႏလဲ့ ခြို့ꩻဝꩻလင်ꩻလို့ကြောင်းစွဉ်ႏဒျာႏနေနေသွူ၊ တွိုႏနောဝ်ꩻခါ ဟံႏတန်လဲ့ တသွိုးစွဉ်ႏထာꩻ တလဲင်ႏချင်ꩻသွူ။ (သတ္တမလဲင်ႏ) သီကျာꩻအွဉ်ႏလော့လင်ꩻဖေႏခမ်းတဲင် ခမ်းထွိုင်ႏစောဝ်ႏမꩻ လိုꩻအားလုံး သတိကွဲးလꩻချာယင်းဝင်ꩻသွူ၊ ခွန်ဝေဿန်ႏသူꩻ ဒင်ႏဖေႏစွဉ်ႏ ခွန်အရာႏထွူတဲင် မာꩻစွဉ်ႏပွယ်ꩻလံꩻ ဝင်္ကပါႏကောင်ခြာ တလာလုမ်းလုမ်းသွူ။ အောဝ်ႏနောဝ်ꩻမꩻ ထန်ႏသဲင်ꩻစေတုတ္တရာႏခမ်း၊ တွိုႏသွူတဖူꩻ တယူႏဇနာႏတွိုင်ꩻ အုံပဆား မာꩻယင်းပွယ်ꩻ၊ လꩻနီလာမꩻ ကွဲးဖျော်သဲင်ꩻတွိုႏ စေတုတ္တရာႏခမ်းကိုသွူ၊ တွိုႏသွူလဲ့ မာꩻယင်းပွယ်ꩻ၊ လိုꩻကအောဝ်ႏခံထောင်ႏဖုံႏနောဝ်ꩻလဲ့ အွဉ်ႏစွꩻလို့စွဉ်ႏဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ခွန်တန်ဝေဿန်ႏ ကထွိုင်ႏသဲင်ꩻချာ စေတုတ္တရာႏခမ်းကို အနာꩻနောဝ်ꩻ ဝွေꩻယူႏခန်းနုဲင်းယို-

 • "ခွေဖျော်သဲင်ꩻချာလဲဉ်းယို၊ အလူႏခံႏပုဂ္ဂိုလ်ႏသီးဖုံႏ မဉ်ႏဟွုန်တဲင် ဝွေꩻသီးအီႏလွဉ်လူႏခံႏခွေသွူ၊ တွိုႏနောဝ်ꩻခါ ခွေအီႏလူႏဗာႏတမုဲင်ꩻနော" ယူႏခန်းနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ဝွေꩻထာꩻယူႏနောဝ်ꩻ သီကျာꩻခွန်သေတွော့ꩻ အွဉ်ႏလော့လင်ꩻဖေႏစွဉ်ႏ ခမ်းရတနာႏနွုတ်ꩻပါꩻနောဝ်ꩻသွူ။

ခမ်းကလော့ꩻဒါႏ ရတနာႏနွုတ်ꩻပါꩻနောဝ်ꩻ ဝေင်ꩻတခါꩻထျꩻ တွိုႏစွဉ်ႏငင်းဒေင်၊ ဟော်တလင်ꩻကို တွိုႏခင်ႏလိန်းတူႏ၊ ခမ်းသားဖုံႏလဲ့ သꩻသွိုꩻသွင်ႏငါႏဝင်ꩻဖုံႏသွူ၊ ခွန်ဝေဿန်ႏ လူႏယင်းထာꩻစွုမ်ႏနီꩻတဲင် ကထွိုင်ႏသီနောဝ်ꩻ ထင်ႏထွာခန်းလူꩻ တုသိတာႏခမ်းနောဝ်ꩻသွူ။

ဇာတ်ပေါင်ꩻခန်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • မော့ꩻလဲင်ႏခါ ဇူႏဇကာႏပုဏ္ဏာꩻဖြားနောဝ်ꩻ ယိုခါ သဲင်ꩻထွာ ဒေႏဝဒတ်။
 • အမိတ္တာႏပုံႏ - စိဉ္စမာဏဝိကာႏ
 • စေတမုတ်ဆိုꩻ - ဆန္နအမတ် (ငဆန်ႏ)
 • အစ္စုတရသေ့ꩻ - သျင်ႏသာရိပုတ္တရာႏ
 • ခွန်သီကျာꩻ - သျင်ႏအနုရုဒ္ဓါႏ
 • ခွန်တန်သိဉ္စည်ꩻ - သုဒ္ဓေါဒန
 • ဖုဿတီႏဒေႏဝီႏ - သီရိမဟာႏမာႏယာႏဒေႏဝီႏ
 • မဒ္ဒီႏဒေႏဝီႏ - ယသောႏဓရာႏ
 • ဇာႏလီႏ - ရာဟုလာႏ
 • ကဏှာႏဇိန်ႏ - ဥပ္ပလဝဏ်ႏ

ပရိသတ်ဖုံႏ - တပဲ့ꩻပရိသတ်

 • နောဝ်ꩻခါ ဝေဿန္တရာႏ - သဲင်ꩻထွာဘုရာꩻဂေါတမသွူ။

[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ပါႏရမီႏဆီပါꩻ၊ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏအစွိုꩻ