အခိန်ႏဒွေါင်ႏဒွေါင်ႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"အခိန်ႏဒွေါင်ႏဒွေါင်ႏ ဖေႏကထွာနွောင်ꩻ ကုမ္ပဏီႏဗွေႏတဖြာꩻနဝ်ꩻ" လိုꩻသီးဖုံႏယို နမ်းထာꩻမိဉ်ထွာနဝ်ꩻ အဝ်ႏလွစွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻသွူ၊ ကွဲးတွော့ꩻ လိုꩻတဖြာꩻတောမ်ႏတဖြာꩻယို ထာꩻမိဉ်ထွာနဝ်ꩻ အီႏတဗွိုန်လွတဝ်းဝင်ꩻသွူ၊ အဝ်ႏပေႏပေႏခါခိန်ႏနဝ်ꩻ ထီႏဟွုန်အာႏရꩻမုအလောင်း မိဉ်ထွားနုဲင်းတဲ့အဝ်ႏဒျာႏ၊ သꩻဟွုန်သာႏယာႏ ဟွုန်ယံတဲင် မိဉ်ထွာမွေးမွေးတဲ့ အဝ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ အဝ်ႏပေႏခိန်ႏနဝ်ꩻ မိဉ်ထွာတသီႏဆရာႏဝွန်ႏသားတဲ့ အဝ်ႏဒျာႏ၊ မိဉ်ထွာတရာꩻခြေႏသားတဲ့ အဝ်ႏဒျာႏ၊ မိဉ်ထွာစဲ့ꩻဗိုလ်ချုပ်သားဖုံႏတဲ့ အဝ်ႏဒျာႏ-စတဲင် အဝ်ႏပေႏခိန်ႏ ထာꩻဗေင်ႏမင်းတဲ့ အဝ်ႏအာမျိုꩻတန်ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ၊ ကွဲးတွော့ꩻ ထွိုင်ႏတွိုႏလွဉ်မွေး ထာꩻကျုံႏခွဲးတွိုႏနဝ်ꩻ ထာꩻအရာꩻယို အီႏလꩻဗာႏယိုꩻယိုꩻ တအဝ်ႏတဝ်းနဝ်ꩻ သေလွောန်ဗာႏ၊ သွောန်ထူႏဒါႏခန်းဒျာႏဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ထွိုင်ႏတန်လွောန်၊ ထွိုင်ႏနွို့လိုꩻဖုံႏခြာ ရွောန်ခံꩻမိဉ်ႏအဲဉ်ထဝ်း မဲ့ငါပေႏဗာႏဒျာႏတမျိုꩻ၊ ပညာႏမိဉ်ႏအဲဉ်ထဝ်း တရေႏလင်ꩻဗာႏဒျာႏတစွိုးတဲင် ထွာလိုꩻဖဝယို အရေꩻတန်တမုဲင်ꩻ ကရိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ ဖဝဖေႏသွောန်ခန်ꩻအတွိုင်ꩻ လꩻလွေꩻခန်းဒျာႏထာꩻသေ၊ ခြွေလွေꩻခန်းဒျာႏထာꩻယူႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ တွိုႏလဲန်းအခိန်ႏအရွယ်ႏမဲန်ႏကို မိဉ်ဒါႏခန်းပညာႏလဲ့ သမ်းအဝ်ႏလိုႏလွူးလဲန်းနမ်း၊ မိဉ်ခြွေခန်းထာꩻလဲ့ ပညာႏအခေႏခံႏယို သမ်းတသွောန်ထူႏဗာႏဟဝ်ဟဝ်တဝ်း၊ တွိုႏလဲန်းအရွယ်ႏမဲန်ႏ ဝီႏဝါးလဲ့ အီႏမာꩻစရီးဗာႏတမုဲင်ꩻ ယူႏသူႏသေတဝ်း၊ တဖြီးတဖြဝ်းဖဝ၊ ပွိုင်ႏပွိုင်ႏ ထွူထွာဗော့ꩻစွဉ်ႏ ယိုတဖဝ။ ယိုနဝ်ꩻ တဲမ်းနယ်လွေꩻဗာႏဒျာႏ လိုꩻအုံယိုꩻယိုꩻထာꩻသား၊ လိုꩻကစူꩻယိုꩻထာꩻသား၊ လိုꩻကအံႏယိုꩻထာꩻသားဖုံႏ၊ ဖဝနဝ်ꩻ ထောင်လွေꩻတဝ်းတောမ်ႏ နီကထောင်အတွိုင်ꩻ ဖေႏကထွာလွောန်ဗာႏအနယ်ꩻတွော့ꩻ ထောင်လွေꩻဒျာႏတောမ်ႏ ထွာလွောန်အတွိုင်ꩻ၊ ထောင်လွေꩻလွောန်ꩻအနယ်ꩻ လိုꩻသားဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ နီဖဝယို ထောင်လွေꩻအတွိုင်ꩻ၊ မိဉ်ထွာအတွိုင်ꩻ၊ ရေႏရွယ်ႏအတွိုင်ꩻ ဖေႏကထွာလွောန်ဗာႏနဝ်ꩻ- နမ်းဖဝယို မိဉ်ခြွေခြာႏနေရွောန်ခံꩻဟောင်း။ လိုꩻကဲန်းအာအာနဝ်ꩻ ရွောန်ခံꩻယို မိဉ်ခြွေခြာႏဒျာႏရင်ꩻသွူ။ ကွဲးတွော့ꩻ ထွိုင်ႏတွိုႏနမ်းထွာဖဝ နမ်းမော့ꩻအမွေးနဝ်ꩻ နမ်းတဖြာꩻတောမ်ႏလမ်းတဗူႏကို လိုꩻဖုံႏ ဖေႏကတွိုႏဗာႏမွုန်း ထာꩻအံႏမနဝ်ꩻ အဝ်ႏရွန်ꩻထန်ႏနေးဗာႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ၊ တောမ်ႏရိုꩻမွုန်း အီႏခြွေအီႏခြာႏ၊ ထိုမ်ႏဖေႏဒျာႏ လိုꩻတလမ်းအံႏအွꩻတာႏငါ တယိုꩻတဝ်း။ နဝ်ꩻက ဖေႏကခြွေခြာႏနဝ်ꩻ အီႏမာꩻဗာႏနေးမုဲင်ꩻ။ နမ်းကအဝ်ႏမာꩻထာꩻမာꩻ ယိုခါခါယို ဖေႏကထွာအီ နီနမ်းထာꩻမိဉ်ထွာ၊ ဖေႏကထွာအီ နီထာꩻရေႏရွယ်ႏဖုံႏ အစွဲးအကမ်းနဝ်ꩻသွူ၊ ယိုခါနဝ်ꩻ အဝ်ႏမာꩻခန်း တမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတယဝ်း၊ အဝ်ႏမာꩻခန်း ဝွန်ႏထမ်ꩻတယဝ်း၊ အဝ်ႏမာꩻခမ်း ကူႏလီႏလိုꩻစင်းတယဝ်း၊ အဝ်ႏမာꩻခန်းဆို့ꩻရုဲင်ရေꩻတယဝ်း အအာမꩻတမွေးတဝ်း၊ အဆေ့ꩻပေႏငါတယဝ်း ဖေႏကထွာလွေꩻ နီထာꩻမိဉ်ထွာ၊ နီထာꩻရေႏရွယ်ႏ အစွဲးအကမ်းတာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏယူႏ အဝ်ႏလိုႏမာꩻနဝ်ꩻသွူ။ အီႏထွာဗာႏ လိုꩻဒါႏပညာႏတဖြာꩻနဝ်ꩻ ယပ်ꩻ၊ အီႏထွာဗာႏ လိုꩻတဒါႏတဝ်းပညာႏနဝ်ꩻ ယိုꩻ၊ အီႏထွာဗာႏ လိုꩻခြွေခြာႏတဖြာꩻနဝ်ꩻ ယပ်ꩻ၊ အီႏထွာဗာႏ ဝင်ꩻထာꩻမာꩻသားနဝ်ꩻ ယိုꩻ။ ယိုခါနဝ်ꩻ စူထွꩻရာꩻအရန်း တောမ်ႏဘွဲ့လက်မှတ်တဗာႏတဲင် လꩻရာꩻထာꩻမာꩻနဝ်ꩻ မာꩻခွင်ꩻလꩻနွောင်ꩻ၊ နမ်းအထီအသွီႏထွꩻရာꩻ တန်ႏရာꩻအရန်း မာꩻလꩻခန်း။ နမ်းထာꩻဗေင်ႏမင်းတောမ်ႏ ထာꩻမိဉ်ထွာနဝ်ꩻ တောမ်ႏပိုဖါမာဝါꩻ တောမ်ႏလမ်းတွိုက်သာႏယာႏတဖြုံႏ၊ ရွဉ်နွို့ရွဉ်ထန်ႏ နန်းဗာႏတဝ်း၊ ဗွေပြဲ့ꩻစွုမ်ႏငါႏ ဖဝပေႏတဗာႏနဝ်ꩻသွူ၊ နမ်းစိက္ကူꩻခါꩻဖဝပေႏပေႏအတွိုင်ꩻ ဖေႏကထွာလွဉ်နဝ်ꩻ ကျိုꩻစာꩻတနီꩻထွူတနီꩻ၊ တလာထွူတလာ၊ တနေင်ႏထွူတနေင်ႏ ထောင်လွေꩻခန်းဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻသီးယို နမ်းပဲင်ႏထာꩻမာꩻ မိဉ်ႏအဝ်ႏချာနဝ်ꩻ လွစ်တခြင်မုꩻ အဝ်ႏကရိုꩻယို အဝ်ႏသေဒျာႏ စွုမ်ႏဖြာꩻသွူ၊ နဝ်ꩻတဲင် လိုꩻသီးနဝ်ꩻ နမ်းမိဉ်မာꩻချာ နမ်းထာꩻမာꩻယို ထာꩻစိက္ကူꩻအဝ်ႏဒျာႏလဲ့ အအွဉ်ႏကုဲင်ချာဗော့ꩻဒျာႏ အထာꩻစိက္ကူꩻကိုဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ နမ်းထာꩻမာꩻ၊ နမ်းကုမ္ပဏီႏ မိဉ်ႏအဝ်ႏချာနဝ်ꩻ နမ်းအတာႏတဲ့ လွစ်တခြင်၊ နားဟွိုန်ꩻအတာႏတဲ့ အီႏသာႏယာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏသေဒျာႏလဲ့ ဖေႏကထောင်ႏနွောင်ꩻ ထာꩻမာꩻကုမ္ပဏီႏနဝ်ꩻ သမ်းအဝ်ႏလိုႏဒွုန်းက ရွောန်အနီꩻအရင်ꩻ၊ အီႏရောမ်ဗာႏဖျင်က ရွောန်ရင်ꩻ။ အီႏရောမ်ရွောန်ရင်ꩻတာႏ တောမ်ႏရိုꩻဒုမ် တလာတလာ မိဉ်းလို့နဝ်ꩻ တဲဉ်ꩻဒျာႏနီး၊ ဖေႏဒျာႏလမ်း၊ ဖြေႏဒျာႏနမ်းထာꩻလိုႏ၊ အနာႏလွို စူကို ရွောန်အဝ်ႏကုဲင်ဒျာႏ တစျꩻပေႏ-အွူး၊ အဝ်ႏဝေ့ꩻချာငါဗော့ꩻနုဲင်းယို မိဉ်းတွိုႏလာငါ မိဉ်ႏတွိုႏလာဆုဲင်ꩻမဲ့ꩻ အင်းရောမ်လဲ့ တရောမ်ထွာတဝ်း၊ တလာထွူတလာ၊ တနေင်ႏထွူတနေင်ႏ တမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတဲ့ တထွာလွဉ်တဝ်း၊ အဝ်ႏဒျာႏတွိုင်ꩻတွိုင်ꩻ နုဲင်းဖီးလွိုင်ꩻ။ မိဉ်ႏအဝ်ႏလွေꩻစွူစွူဗော့ꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ နမ်းကစိက္ကူꩻခါꩻ ဖဝမျိုꩻ မုဲင်ꩻခါအီႏထွာလွဉ်၊ နမ်းမော့ꩻဖဝ အီႏအွောန်ႏဆွိုင်ꩻဗာႏတောမ်ႏ နမ်းကစိက္ကူꩻ ရေႏရွယ်ႏခါꩻဒါႏဖဝနဝ်ꩻ မွော့လဲင်ꩻယပ်ꩻငါႏ။ လိုꩻဖဝယို တယ်ႏဒျာႏသုည၊ သမ်းမိဉ်လွိင်ႏအာရွောန်ခံꩻ၊ သမ်းမိဉ်ပဲင်ႏဆဲင်ႏ ထာꩻမာꩻခွင်ႏကုမ္ပဏီႏတန်၊ အီႏမာꩻအီႏပဲင်ႏဆဲင်ႏဗာႏနဝ်ꩻ သမ်းအဝ်ႏလိုႏအနီꩻအရင်ꩻ၊ ထွာလွောန်လိုꩻ တယ်ႏဒျာႏသုညတဲင် အနီꩻအရင်ꩻအဲန်ထဝ်း အီႏမာꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ။ နဝ်ꩻမꩻ လိုꩻသီးသဘောꩻထာꩻယူႏနဝ်ꩻ ရွောန်မိဉ်ႏအဝ်ႏအာဒျာႏ သိန်ႏပေါင်ꩻအဆီ၊ သိန်ႏပေါင်ꩻအရျာꩻ၊ သိန်ႏပေါင်ꩻအရေင်ဒျာႏမꩻ မာꩻထာꩻမာꩻအီႏလꩻ အဝ်ႏယူႏဒျာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ အဝ်ႏလာတာႏ တလာနီသိန်ႏ သိုမ်သိန်ႏနဝ်ꩻ အီႏရောမ်လꩻဗာႏ သိန်ႏပေါင်ꩻအရျာꩻအရေင်တဲ့ ပေါႏအနယ်ꩻ မိဉ်ႏတယံတဝ်းနဝ်ꩻ အီႏလꩻဗာႏ တယိုꩻတဝ်းသွူ၊ နမ်းထာꩻမာꩻ မိဉ်ႏရိုꩻသွူယို ဖျင်ခင်ႏဖါႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ စာဒျာႏ အကဉ်ဆဲင်ႏတဖူꩻမော့ꩻနဝ်ꩻ စတဲင်ထာꩻမာꩻဖုံႏဒျာႏလွောန်းလွောန်းနဝ်ꩻသွူ။ မာꩻထာꩻမာꩻ လာတာႏစားတယဝ်း အဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏထွော့ခါꩻ နုဲင်းလယိုသွူ၊ နမ်းကအဝ်ႏမာꩻ ထာꩻမာꩻယိုခါနဝ်ꩻ အီႏမာꩻလွေꩻ ဗꩻတွိုႏအခိန်ႏမုဲင်ꩻ၊ နမ်းကအဝ်ႏမာꩻထာꩻ ယိုခါနဝ်ꩻ မိဉ်လꩻတမုဲင်ꩻဖုံႏ၊ စူအွောန်ႏဒင်ႏကတူႏ ယူႏသွော့၊ ထိုမ်ႏလꩻလꩻသွော့အဖြေႏယို။ နမ်းကအွောန်ႏထွော့ခါꩻ အခိန်ႏကာႏလတွင်ꩻကို ရင်ꩻနမ်းအခိန်ႏတွော့ꩻ ကလꩻလွောန်ထာꩻမာꩻ အခွဲးအကျုံႏသွောန်ခန်ꩻယို တောမ်ႏရွောန်ရင်ꩻနဝ်ꩻတဲင် ကမိဉ်မာꩻဒါႏ နမ်းပဲင်ႏထာꩻမာꩻနဝ်ꩻ မာꩻလွေꩻအီႏလꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကောပ်စွောန်ႏအွောန်ႏထွော့နေးတဝ်းတဲင် လာငါမဲ့ꩻ လာငါမဲ့ꩻတွော့ꩻ မာꩻဝင်ꩻထာꩻမာꩻ သက်လဲင်ꩻထာႏဝသွူလဲ့ တမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ တထွာလွောန်လꩻတဝ်းအကျောင်ꩻတရာꩻနဝ်ꩻသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခြွူႏမွဉ်းသားစွိုꩻ
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်-၇၊ အစဲဉ်ႏ-၇၂