အစိုႏရစဲစ်ရီလိတ်ပွဲꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

"အစိုႏရစဲစ်ရီလိတ်ပွဲꩻ ပညာႏရေꩻစနစ် အပြောင်ꩻလုဲင်ႏ" မန်းခမ်း ၂၀၁၄-၂၀၁၅ သွဉ်ပညာႏနေင်ႏကိုယို ခရဲင်ႏစဲစ်ရီလိတ်ပွယ်ꩻ စတုတ္ထအရန်းတွမ်ႏ တွိုင်ႏတွမ်ႏခမ်းနယ်ႏစဲစ်ရီလိတ်ပွယ်ꩻ အဋ္ဌမအရန်းယိုဖုံႏနဝ်ꩻ တယ်ႏ ၂၀၁၅-နေင်ႏ၊ ဖေဖော်ဝါရီလာ ၁၉-နီꩻနဝ်ꩻ ခုမ်မာꩻစဲစ်ဆေꩻလွေꩻအီလဲဉ်းအကျောင်ꩻ သေထွꩻဗာႏသွူ။ အခေႏခံႏပညာႏကဏ္ဍ စတုတ္ထအရန်းတွမ်ႏ အဋ္ဌမအရန်းယို ပြောင်ꩻလုဲင်ႏအွဉ်ႏထွာလွေꩻ (အစိုးရ)ခရဲင်ႏတွမ်ႏ တွိုင်ႏ/ခမ်းနယ်ႏ စဲစ်ဆေꩻလွေꩻ ရီလိတ်ပွယ်ꩻနဝ်ꩻ တယ်ႏ ၁၉၉၀-မာꩻလွဉ် နေင်ႏ ၂၀-လွိုတွင်ꩻ ထွာတယ်ႏစခုမ်မာꩻချာသွူ၊ ၁၉၉၀-မာꩻချာꩻ အွဉ်ႏဆွိုးထိုꩻ အစိုႏရစဲစ်ဆေꩻစနစ်ထွူ ၂၀၁၄-၂၀၁၅-ယိုမꩻ အီႏတယ်ႏစလွေꩻယင်း အစိုႏရစဲစ်ဆေꩻစနစ်နဝ်ꩻသွူ။ နေင်ႏ ၂၀-လွိုတောႏတွင်ꩻကို ကျောင်ꩻသားဖုံႏနဝ်ꩻ ကျင်ꩻပါထိုꩻလဲဉ်း ကျက်အပွိုက်ယို-စေအပွိုက်ယို စနစ်နဝ်ꩻသွူ၊ ကျောင်ꩻသားအတာႏ ပေါႏလွိုနဝ်ꩻ အီႏယူႏတွေꩻထာꩻ အဝ်ႏတဝ်းတဲင် ကတူႏခီးဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏကျင်ꩻလွေꩻဗော့ꩻဒျာႏ တွမ်ႏစနစ်နဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမိဉ်ႏထွူ ကထွားကကျက်ခါꩻဒါႏ လိတ်တလာတာႏယိုလဲ့ ဖြေႏလွဉ်ꩻထွူဒျာႏ တလာစီႏတဲင် လိုꩻပေႏအတာႏ အီႏတောင်ꩻဗာႏလိတ်နဝ်ꩻ တအဝ်ႏထွာအီတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻပေႏအတာႏ အီႏမူအီ ကတူႏခီးအထီအသွီႏယို တထွာအီတဝ်းတဲင် လိုꩻပေႏကတူႏခီး အထီအသွီႏ ကညမ်းဗာႏထာꩻနဝ်ꩻ ကွပ်ပညာႏရေꩻစနစ်တွမ်ႏ အချက်တဲ့ ထွာအီအကျောင်ꩻခရာႏတစွိုးသွူ။ ထွိုင်ႏအီႏပြောင်ꩻလုဲင်ႏ ကသွဉ်ဒါႏလိတ်ယို တနေင်ႏလုမ်းလုမ်းမꩻ အီႏစေခြွဉ်းညီꩻဝင်ꩻတလဲင်ႏနဝ်ꩻ ကျောင်ꩻသားအတာႏယို အစနဝ်ꩻတဲ့ အီႏထွာအယပ်ꩻအခုဲင်ႏသွူ၊ သွဉ်တလာ ဖြေႏတလာ စနစ်ထွိုင်ႏအီႏပြောင်ꩻသွဉ် စွုမ်ႏလာလာတဲ့ တောင်ꩻခါꩻဗာႏတနေင်ႏလုမ်းလုမ်းစနစ်နဝ်ꩻသွူ။ ကအီႏပြောင်ꩻလုဲင်ႏဒါႏ ပညာႏရေꩻစနစ်နဝ်ꩻ ရီလိတ်အောင်ႏစာႏရင်ꩻဖုံႏယိုလဲ့ အီႏအွဉ်ႏထွော့လွေꩻနေး Grade A,B,C,D ပဉ်ထွော့ထွော့နဝ်ꩻသွူ။ စေလိတ်အောင်ႏမတ် မဉ်ႏအဝ်ႏ ၈၀ တွမ်ႏ ၁၀၀ ခါႏနဝ်ꩻ လꩻအောင်ႏရန်း Grade A ရန်း၊ အောင်ႏမတ်မဉ်ႏအဝ်ႏ ၆၀ တွမ်ႏ ၇၉ အခါႏကိုနဝ်ꩻ လꩻအောင်ႏရန်း Grade B ရန်း၊ လိတ်အောင်ႏမတ်မဉ်ႏအဝ်ႏ ၄၀ တွမ်ႏ ၅၉ မတ်အခါႏကိုနဝ်ꩻ လꩻအောင်ႏရန်း Grade C အောင်ႏရန်းတွော့ꩻ လိတ်အမတ်မဉ်ႏအဝ်ႏ ၃၉-မတ်မာꩻလနဝ်ꩻ ထွာလꩻ Grade D အရန်း စတဲင်အီႏအွဉ်ႏထွော့ ထေထန်ႏလွေꩻဖေႏ ကျောင်ꩻသားအောင်ႏစာႏရင်ꩻ အရန်းရန်းနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ကျောင်ꩻသားကလꩻ Grade D အရန်းသားနဝ်ꩻ စေခွုန်ꩻချာဗာႏယင်းရီလိတ်ပွယ်ꩻသွူ၊ လိတ်ဘာႏသာႏတွိုင်ꩻယို တဘာႏသာႏစီႏ အောင်ႏမတ်နဝ်ꩻ အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ အွဉ်ႏထွော့ခါꩻ ၄၀ မတ်ထွူအောင်ႏမတ် တလꩻတဝ်းဒါႏ လိတ်ဘာႏသာႏယို ဖြေႏခွုန်ꩻချာဗာႏအကျောင်ꩻ သေထွꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ ဟန်ႏနေင်ႏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ကို ကထဲ့ဒါႏ ရီလိတ်ပွယ်ꩻကျောင်ꩻသားဖုံႏနဝ်ꩻ မဉ်ႏတွိုႏ မေလာတွင်ꩻ ဒုတိယအပတ်ကိုနဝ်ꩻ အီႏစေဖြေႏလွေꩻနဝ်ꩻသွူ၊ အီႏစေဖြေႏလွေꩻယင်း တနီꩻနီဘာႏသာႏစီႏ သေထွꩻဗာႏသွူ။ နေင်ႏ ၂၀ လွိုမꩻ သဲင်ꩻချာယင်း ပညာႏရေꩻစနစ်လီꩻတဲင် ပြောင်ꩻလုဲင်ႏပညာႏရေꩻ ယူႏဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ တယ်ႏစွဉ်ႏ မဆလခေတ်ကိုကာႏ မန်းခမ်းပညာႏရေꩻစနစ် ကုဲင်ပြင်ꩻလွဉ်နဝ်ꩻ ဟုဲင်းလွဉ်ꩻငါႏသွူ။ ကျောင်ꩻသားဖုံႏ ကဲဉ်းအာအာလဲ့ ဒါႏတဝ်းပညာႏ၊ ပညာႏအဆင်ႏရန်း ညမ်းသွူတကာႏတဝ်း ကျောင်ꩻဆရာႏမူႏခိုသီးလဲ့ အဝ်ႏ"အံႏပီတိဒျာႏ ထွာအီအာႏ"အခေႏနေႏတွော့ꩻ အံႏပီတိလဲ့ ထွိုင်ႏတထွာဒွုမ်အာႏတဲင် အာႏဖုံႏတအဝ်ႏတဝ်းဒွုမ်နဝ်ꩻမꩻ နမ်းကျင်ꩻစာရိတ္တဖုံႏ ချို့ꩻယင်ꩻလွဉ်ဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကျောင်ꩻသားဖုံႏလဲ့ အီႏကျိုꩻစာꩻကျက်မွေးမွေးလိတ် တအဝ်ႏတဝ်းဒွုမ်၊ သꩻသန်လွဉ်ဒျာႏ တွမ်ႏထွားတခွန်ꩻနေးနဝ်ꩻသွူ၊ ကွဲးညည အဝ်ႏလွဉ်ပါနေးစွဉ်ႏ ကျူသျဉ်စနစ်တဲင် ကျောင်ꩻသားကထင်ႏကျောင်ꩻနဝ်ꩻ တထွာတဝ်းဒါႏလိတ် အောင်ႏလိတ်သား၊ လွေꩻကျူသျဉ်ဒျာႏမꩻ ဒါႏလိတ်အောင်ႏလိတ် ထွာလွဉ်ဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ရွဉ်တအဲဉ်ထဝ်းသား လိုꩻပေႏပိုလီꩻအတာႏ လွေꩻနွောင်ꩻတဝ်း ကျူသျဉ်တဲင် လွꩻလွဉ်တေားပညာႏဖဲ့ꩻ ကယိန်းဒါႏတဝ်း ယိန်းတဖြဝ်းထိုꩻဗာႏ၊ ခမ်းသားဖုံႏလဲ့ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ အဆင်ႏရန်းကွဲးကွာႏညာꩻညာꩻထိုꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻပေႏဖုံႏနဝ်ꩻ ကျောင်ꩻလဲ့အဝ်ႏထင်ႏဗာႏဒျာႏ၊ ပညာႏတဲ့ အဝ်ႏသွဉ်ဗာႏဒျာႏ၊ အရန်းထိုတက္ကသိုလ်ႏလဲ့ အဝ်ႏသွဉ်ထွူဗာႏဒျာႏ၊ ကွဲးတွော့ꩻ လွူးထန်ႏဖေႏဒျာႏ ဒါႏတဝ်းပညာႏ လꩻဘွဲ့သားနဝ်ꩻသွူ၊ လꩻလုမ်ꩻဘွဲ့ပညာႏဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻ ဒါႏကျင်ႏလဲပ်မုꩻ အဝ်ႏလိုႏဖုံႏ အဝ်ႏခြောလွဉ်ဒျာႏထဲင်းထဲင်းသွူ။ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏစွဉ်ႏ အစိုႏရရီလိတ်စနစ်နုဲင်းယိုလဲ့ ကျောင်ꩻသားဖုံႏ အီႏဒါႏယံလွဉ်စွဉ်ႏ တမွေးတဝ်း၊ အဝ်ႏလိုႏမာꩻလွေꩻမွးငါႏ ပညာႏရေꩻပြောင်ꩻလုဲင်ႏမုꩻ အမဲဉ်ႏသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခြွူႏမွဉ်းသားစွိုꩻ
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်(၃)၊ အစဲဉ်ႏ (၁၈)