အဝ်ႏလိုႏထွို့ꩻဗူႏအွဉ်ႏလွေꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"အဝ်ႏလိုႏထွို့ꩻဗူႏအွဉ်ႏလွေꩻလဲဉ်း ဖြေꩻစာတုတ်ꩻလီဖေႏ စွိုးခွိုꩻကွန်ႏစွုမ်ႏမျိုꩻ(အမျိုးသားကုန်စည်အဝယ်ဒိုင်) နီလိုꩻလောကကိုယို လိုꩻမျိုꩻမုဲင်ꩻ ဘာႏသာႏမုဲင်ꩻ ခမ်းထီမုဲင်ꩻခန်းတယဝ်း ဖေႏကပြွူႏဖြို မွန်ဗန်တသွောင်းထိုတာႏနဝ်ꩻ အရွီးအခိုႏ အထျꩻထောင်ꩻ အဝ်ႏနီလီးနဝ်ꩻသွူ။ နီလီးနဝ်ꩻ- (၁) ပညာႏထာꩻသေထာꩻဒါႏ အရွီးခိုႏ တလီး (၂) ရွဉ်ခံꩻဘဏ္ဍာႏ အရွီႏခိုး တလီး၊ ယိုနီလီးသွူ။ အရွီးခိုႏ ယိုနီလီး မဉ်ႏအဝ်ႏတဉ်ႏခွေါင်ဒျာႏ လိုꩻတဖြာꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ ခမ်းထီတဖြုံႏလဲ့နဝ်ꩻ ပြွူႏဖြိုထင်ႏထိုသွောင်းဗာႏ အမန်ႏနဝ်ꩻသွူ။ အရွီးခိုႏ ယိုနီလီး မဉ်ႏတမွန်ဗန်တဝ်းနဝ်ꩻ အီႏထင်ႏထိုတသွောင်းဗာႏထာꩻယို တယိုꩻတဝ်းသွူ။ သမ္မတလီကွမ်ယု ကတယ်ႏထောင်ႏဒါႏ သဉ်ကာပူခမ်းထီနဝ်ꩻ ခမ်းကိုထီကို လုံးသဲင်သိန်ႏဝါႏစတဲင် သဘာဝကထန်ႏလွဉ်ဒါႏ ရတနာႏဖုံႏ အဲဉ်ထဝ်းနုဲင်းဝင်ꩻခမ်းထီတွော့ꩻ ခမ်းထီနဝ်ꩻ သိုႏလဲဉ်းလဲ့ လိုꩻဖေႏကဆꩻလုဲင်ႏနဝ်ꩻ မွဉ်းဖျင်လုဲင်ႏလိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻအရွီးခိုႏ ထွိုင်ႏတဉ်ႏခွေါင်၊ လိုꩻတခမ်းလုမ်း တထီလုမ်း ထွိုင်ႏဆꩻသွူနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏလုဲင်ႏ ရွဉ်အနီꩻအရင်ꩻ ဟဲ့ꩻလွဉ်လုဲင်ႏ ခယ်ႏသဌေꩻတန်တွော့ꩻ ဖက်စပ်မာꩻညီꩻလုဲင်ႏဝင်ꩻတဲင် နေင်ႏပေါင်ꩻသိုမ်ဆီကို တခမ်းလုမ်း တထီလုမ်း ဗꩻတသွောင်းထိုစွဉ်ႏ တလဲင်ႏချင်ꩻသွူတကာႏတဝ်း အာရှခမ်းကိုယို ထွာလွဉ်စွဉ်ႏ ခမ်းထီအခြွေသွတ်ꩻတဖြုံႏနဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ အခေႏနေးနုဲင်းယိုခါအလꩻနဝ်ꩻ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏ ပညာႏရေꩻဖဲ့ꩻတဲ့ လိုꩻပေႏလꩻဘွဲ့သား ပနဲအာလွဉ်တန်လဲန်းဒျာႏ၊ ဖဲ့ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ၊ အစွိုꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ၊ အနယ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏအကိုလဲ့ နွန်ႏထွာႏဖေႏအာႏရောင်မွေး ပအိုဝ်ႏပညာႏရေꩻကိစ္စနဝ်ꩻသွူ။ ဖေႏအာႏနွန်ႏထွာႏလဲဉ်းတခွိုင်းယိုမွိုန်းတဲ့ နီပအိုဝ်ႏကို လိုꩻဒါႏတဝ်းလိတ်သားနဝ်ꩻ အဝ်ႏက ၇၅% ရျာꩻခေါင်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ဒါႏလိတ်သားနဝ်ꩻ စငါအဝ်ႏ ၂၅% ရျာꩻခေါင်ꩻလုမ်ꩻသွူ၊ လိုꩻဒါႏလိတ် ၂၅% ရျာꩻခေါင်ꩻကို လိုꩻရက်ချာ စွိုးခွိုꩻလိုꩻမျိုꩻသား နွို့ထူႏပွုံႏ/တာႏကိုဖေႏ စွိုးခွိုꩻထာꩻမာꩻ စအဝ်ႏဒျာႏ ၀-၅% ရျာꩻခေါင်ꩻလုမ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယို ဒါႏသွူပညာႏလဲ့ ရက်တဝ်းစွိုးခွိုꩻတဲင် ခမ်းသားမွိုးဖါဖုံႏ ကလုပ်ꩻမာꩻဒါႏသွို့ꩻခြံဖုံႏ၊ ကဆို့ꩻရုဲင်ဒါႏ ကွန်ႏဖုံႏယို တနွို့စီꩻဒိုနွောင်ꩻတဝ်း ကုန်ႏသယ်ႏတန်သားတွော့ꩻ အနေင်ႏမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻယဝ်း နီပအိုဝ်ႏကွန်ႏခန် တထင်ႏဒါႏတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ ကဖြေꩻစာဖေႏ ပအိုဝ်ႏကွန်ႏသား ယိုခါနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ ပအိုဝ်ႏပွယ်ꩻစာꩻဖုံႏလုမ်ꩻတဲင် ပွယ်ꩻစာꩻဖုံႏလဲ့ ခွေရွဉ်အဝ်ႏအာတဲ့ ဖြေꩻအာအာဗော့ꩻ၊ ရွဉ်ဆေ့ꩻသားလဲ့ ဖြေꩻစာဗော့ꩻဆေ့ꩻဆေ့ꩻလုမ်ꩻတဲင် ယနေင်ႏနေင်ႏ ပအိုဝ်ႏကွန်ႏနဝ်ꩻ သေင်ကုဲင်လို့ဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏပွယ်ꩻစာꩻဖုံႏလဲ့ ပွိုးစွဉ်ႏတလွောင်ႏဗူႏညီꩻနေးတဝ်းဝင်ꩻ ထာꩻမာꩻတဲင် တွူႏဖါႏနွို့ဒိုသော့ꩻ ဝင်ꩻကုန်ႏသယ်ႏတန်စွုမ်ꩻစွိုꩻကို နွောင်ꩻတဝ်းနဝ်ꩻမꩻ ဝင်ꩻတေက်ꩻနျꩻနီကွန်ႏခန်နုဲင်းမုဲင်ꩻလဲ့ ခံႏဗာႏဒျာႏတေ့ꩻတေ့ꩻနဝ်ꩻသွူ။ နီစွိုးခွိုꩻကွန်ႏယို ဝင်ꩻတေက်ꩻနျꩻအခန် ဖေႏကလꩻပုဲင်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏငါႏ နီပအိုဝ်ႏကုန်ႏသယ်ႏတန်စွုမ်ꩻစွိုꩻအဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ နီကုန်ႏသယ်ႏတန် ဖေႏကအဝ်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏတယ်ႏထောင်ႏငါႏလဲဉ်းဝင်ꩻ ပအိုဝ်ႏသဌေꩻတန်၊ ပွယ်ꩻစာꩻသီး အဝ်ႏလိုႏချꩻခန်းဝင်ꩻမာႏနတွော့ꩻ ထီႏတောႏရက်ပဲင်ꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားမွိုးဖါ လုပ်ꩻလုဲင်းမာꩻခြံသားတဲင် လိုႏလွောင်ႏဗူႏဖေႏငါႏလဲဉ်း "ဖြေꩻစာတုတ်ꩻလီဖေႏစွိုးခွိုꩻကွန်ႏသားစွုမ်ꩻစွိုꩻတန်"(အမျိုးသားကုန်စည်အဝယ်ဒိုင်)"နဝ်ꩻသွူ။ အွိုင်ႏနယ်ႏဒေႏသအလွောက်ꩻ ရွဉ်ဆေ့ꩻရွဉ်အာအလွောက်ꩻ လိုႏလွောင်ႏဗူႏဖေႏငါႏလဲဉ်း ဖြေꩻစာတုတ်ꩻလီဖေႏ စွိုးခွိုꩻကွန်ႏသား စွုမ်ꩻစွိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ၊ စွုမ်ႏအွိုင်ႏအွိုင်ႏ၊ စွုမ်ႏနယ်ႏနယ်ႏ စွိုးခွိုꩻကွန်ႏဖြေꩻစာဖေႏသား မဉ်ႏအဝ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻမꩻ နီပအိုဝ်ႏစီꩻပွာꩻရေꩻယို ယုဲင်ခြူဝင်ꩻအီႏထွꩻနွောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ "ဖြေꩻစာတုတ်ꩻလီဖေႏ စွိုးခွိုꩻကွန်ႏသားစွုမ်ꩻစွိုꩻတန်"မဉ်ႏအဝ်ႏနဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏဒေႏသကို ကထန်ႏလွဉ်ဒါႏကွန်ႏနဝ်ꩻ ဖြေꩻစာꩻဖေႏစွဉ်ႏ အငိုꩻထိုထိုတဲင် ကုန်ႏသယ်ႏတန်စွုမ်ꩻစွိုꩻလင် မဉ်ႏတထူႏနွောင်ꩻတဝ်း၊ အရင်ꩻမဉ်ႏတလꩻချာနွောင်ꩻတဝ်းနဝ်ꩻ နီတွမ်ႏနီဒျာႏ ထေချာကွန်ႏချော်ꩻတဲင် အွဉ်ႏစွꩻထန်ႏလုဲင်ႏ ဖေႏကထွာနွောင်ꩻအရန်းနဝ်ꩻ လိုႏယူႏကိုငါႏလဲဉ်းသွူဝင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ဖြေꩻစာတုတ်ꩻလီဖေႏ စွိုးခွိုꩻကွန်ႏသားစွုမ်ꩻစွိုꩻတန် မဉ်ခွုမ်စံႏမာꩻနွောင်ꩻရာꩻလဲဉ်း ကွန်ႏချော်ꩻအရန်းနဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏကွန်ႏခန်ယို ဆျမ်ႏထဲ့နေးစွဉ်ႏလဲ့ အခန်တထဲ့တဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏစွုမ်ꩻစွိုꩻတန်နုဲင်းကီယို မဉ်ႏတခုဲင်ႏအဝ်းနွောင်ꩻတဝ်းနဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏကွန်ႏခန်ယို နာꩻပင်ꩻစွဉ်ႏတနံဗျဟ္မာႏ ထွဉ်ႏစွီႏငင်ႏထင်ႏစွဉ်ႏ ပအိုဝ်ႏကွန်ႏခန် လူꩻတနံခမ်းကီယဝ်း တထင်ႏနွောင်ꩻတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ ပွုံႏခွိုင်ꩻနယ်- နုဲင်းပင်လောင်ꩻခမ်း၊ နေင်း၊ နွေႏကထန်ႏဒါႏ အခဝ်နဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏထောင်ႏဖေႏ ခြွုတ်နေင်းတသဉ်စက်ယွုံႏ၊ အထီသွီႏဗွေဗွေ ပသာတင်ꩻခမ်းဖေႏကနွောင်ꩻ၊ နွေႏဒီႏသဲင်စက်ယွုံႏ၊ ငိုးကျော်နွေႏ၊ ပသာဝင်ꩻခမ်းအရန်းဖေႏကနွောင်ꩻနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏပွယ်ꩻစာꩻတန်ဖုံႏ လိုꩻယူႏကိုဖေႏငါႏလဲဉ်း ပအိုဝ်ႏထာꩻလိုပ်ꩻသား စီꩻပွꩻရေꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နီဖြေꩻစာ တုတ်ꩻလီဖေႏစွိုးခွိုꩻ ကွန်ႏသားစွုမ်ꩻစွိုꩻတန် အဝ်ႏတဝ်းတဲင် ကုန်ႏသယ်ႏတန်လင်အံႏတေက်ꩻနျꩻနီကွန်ႏခန်နုဲင်းမုဲင်ꩻလဲ့ နီခံႏဗာႏကုန်ႏသယ်ႏတန်စွိုꩻ ထွိုင်ႏတေက်ꩻနျꩻပအိုဝ်ႏပွယ်ꩻစာꩻတဲင် ပအိုဝ်ႏပွယ်ꩻစာꩻ တေက်ꩻနျꩻလလယင်းဗော့ꩻ ထာꩻလိုပ်ꩻသားလောင်းတွော့ꩻ နီပအိုဝ်ႏခမ်းသားမွိုးဖါ ထာꩻလိုပ်ꩻသားဘဝယို အွော့ꩻကတူႏနွောင်ꩻတဝ်းဒွုမ်နဝ်ꩻသွူ။ ထာꩻလိုပ်ꩻသား ကွန်ႏခန်ထွိုင်ႏတထင်ႏဒါႏတဝ်းနဝ်ꩻ လွူးနမ်းကမ်းကြို ခမ်းကိုထီကို ဒုံဆောင်ႏကိုတဗွာဒွုမ်တဲင် ကွိုꩻထန်ႏအံႏစင်းဗော့ꩻနမ်း ခမ်းထန်ႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏထွိုင်ႏလွေꩻအံႏစင်းကျင်ꩻနမ်း ဝင်ꩻခမ်း ဝင်ꩻထီကိုနဝ်ꩻ တမဉ်သဲင်ꩻချာဒွုမ်ခမ်းကိုတွော့ꩻ လွေꩻငါငါ ကွုတ်တသဉ်ငါငါစွဉ်ႏ ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻဘာႏသာႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ နမ်းသꩻနီပါꩻ ဖေႏကချံꩻသာႏ၊ ထီႏဗဲင်း၊ ရက်ဗဲင်း ထာꩻလိုပ်ꩻသားဘဝ ခမ်းသားမွိုးဖါတဲင် လွောင်ႏဗူႏခန်းသွဗာ့ ဖြေꩻစာꩻတုတ်ꩻလီဖေႏ စွိုးခွိုꩻကွန်ႏသားစွုမ်ꩻစွိုꩻတန်သွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ကံႏထွိုက်ရော့ꩻ(ပင်သာႏ)
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်(၅)၊ အစဲဉ်ႏ(၃၆) မဲ့ငါ(၁၆)