မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အာဋာနာဋိယသုတ်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

အာဋာနာဋိယသုတ် ယိုနဝ်ꩻ ပါသော့ꩻဒျာႏ ဒီဃနိကာယ် အပွိုက် (၃၂) ကိုတဲင် နီဗွေႏဘုရာꩻဟော်ꩻကျာꩻဖေႏ ဂိဇ္ဈကုဋ်ကောင်လာင်းနဝ်ꩻသွူ။[၁][၂]

အာဋာနာဋိယသုတ် (ပါႏဠိတောႏ)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

‍‍‍‍

၁။ အပ္ပသန္နေဟိ နာထဿ၊
     သာသနေ သာဓုသမ္မတေ။
     အမနုဿေဟိ စဏ္ဍေဟိ၊
     သဒါ ကိဗ္ဗိသကာရိဘိ။

၂။ ပရိသာနံ စတဿန္နံ၊
     အဟိံ သာယ စ ဂုတ္တိယာ။
     ယံ ဒေသေသိ မဟာဝီရော၊
     ပရိတ္တံ တံ ဘဏာမ ဟေ။

၃။ ဝိပဿိဿ စ နမတ္ထု၊
     စက္ခုမန္တဿ သိရီမတော။
     သိခိဿပိ စ နမတ္ထု၊
     သဗ္ဗဘူတာ နုကမ္ပိနော။

၄။ ဝေဿဘုဿ စ နမတ္ထု၊
     နှာတကဿ တပဿိနော။
     နမတ္ထု ကကုသန္ဓဿ၊
     မာရသေနာ ပမဒ္ဒိနော။

၅။ ကောဏာဂမနဿ နမတ္ထု။
     ဗြာဟ္မဏဿ ဝုသီမတော။
     ကဿပဿ စနမတ္ထု၊
     ဝိပ္ပမုတ္တဿ သဗ္ဗဓိ။

၆။ အင်္ဂီရသဿ နမတ္ထု၊
     သကျပုတ္တဿ သိရီမတော။
     ယော ဣမံ ဓမ္မံ ဒေသေသိ၊
     သဗ္ဗဒုက္ခာပနူဒနံ။

၇။ ယေ စာပိ နိဗ္ဗုတာ လောကေ၊
     ယထာဘူတံ ဝိပဿိသုံ။
     တေ ဇနာ အပိသုဏာ ထ၊
     မဟန္တာ ဝီတသာရဒါ။

၈။ ဟိတံ ဒေဝနုဿာနံ၊
     ယံ နမဿန္တိ ဂေါတမံ။
     ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နံ၊
     မဟန္တံ ဝီတသာရဒံ။

၉။ ဧတေ စညေ စ သမ္ဗုဒ္ဓါ၊
     အနေကသတကောဋိယော။
     သဗ္ဗေ ဗုဒ္ဓါ သမသမာ၊
     သဗ္ဗေ ဗုဒ္ဓါ မဟိဒ္ဓိကာ။

၁၀။ သဗ္ဗေ ဒသဗလူပေတာ
       ဝေသာရဇ္ဇေဟု ပါဂတာ။
       သဗ္ဗေ တေ ပဋိဇာနန္တိ၊
       အာသဘံ ဌာန မုတ္တမံ။

၁၁။ သီဟနာဒံ နဒန္တေ တေ၊
       ပရိသာသု ဝိသာရဒါ။
       ဗြာဟ္မစက္ကံ ပဝတ္တန္တိ၊
       လောကေ အပ္ပဋိဝတ္တိယံ။

၁၂။ ဥပေတာ ဗုဒ္ဓဓမ္မေဟိ၊
       အဋ္ဌာရသဟိ နာယကာ။
       ဗာတ္တိံသ လက္ခဏူပေတာ၊
       သီတာနုဗျဉ္ဇနာ ဓရာ။

၁၃။ ဗျာမပ္ပဘာယ သုပ္ပဘာ၊
       သဗ္ဗေ တေ မုနိကုဉ္ဇရာ။
       ဗုဒ္ဓါ သဗ္ဗညုနော ဧတေ၊
       သဗ္ဗေ ခီဏာသဝါ ဇိနာ။

၁၄။ မဟာပဘာ မဟာတေဇာ၊
       မဟာပညာ မဟဗ္ဗလာ။
       မဟာကာရုဏိကာ ဓီရာ၊
       သဗ္ဗေသာနံ သုခါဝဟာ။

၁၅။ ဒီပါ နာထာ ပတိဋ္ဌာ စ၊
       တာဏာ လေဏာ စ ပဏိနံ။
       ဂတီ ဗန္ဓူ မဟေဿာသာ၊
       သရဏာ စ ဟိတေသိနော

၁၆။ သဒေဝကဿ လောကဿ၊
       သဗ္ဗေ ဧတေ ပရာယဏာ။
       တေသာ ဟံ သိရသာ ပါဒေ၊
       ဝန္ဒာမိ ပုရိသုတ္တမေ။

၁၇။ ဝစသာ မနသာ စေဝ၊
       ဝန္ဒာမေ တေ တထာဂတေ။
       သယနေ အာသနေ ဌာနေ၊
       ဂမနေ စာပိ သဗ္ဗဒါ။

၁၈။ သဒါ သုခေန ရက္ကန္တု၊
       ဗုဒ္ဓါ သန္တိကရာ တုဝံ။
       တေဟိ တွံ ရက္ခိတော သန္တော။
       မုတ္တော သဗ္ဗဘယေဟိ စ။

၁၉။ သဗ္ဗရောဂါ ဝိနီမုတ္တော၊
       သဗ္ဗသန္တာပ ဝဇ္ဇိတော။
       သဗ္ဗဝေရ မတိက္ကန္တော၊
       နိဗ္ဗုတော စ တုဝံ ဘဝ။

၂၀။ တေသံ သစ္စေန သီလေန၊
       ခန္တိမေတ္တာ ဗလေန စ။
       တေပိ အမှေ နုရက္ခန္တု၊
       အရောဂေန သုခေန စ။

၂၁။ ပုရတ္ထိမသ္မိံ ဒိသာဘာဂေ၊
       သန္တိ ဘူတာ မဟိဒ္ဓိကာ။
       တေပိ အမှေ နုရက္ခန္တု၊
       အရောဂေန သုခေန စ။

၂၂။ ဒက္ခိဏသ္မိံ ဒိသာဘာဂေ၊
       သန္တိ ဒေဝါ မဟိဒ္ဓိကာ။
       တေပိ အမှေ နုရက္ခန္တု၊
       အရောဂေန သုခေန စ။

၂၃။ ပစ္ဆိမသ္မိံ ဒိသာဘာဂေ၊
       သန္တိ နာဂါ မဟိဒ္ဓိကာ။
       တေပိ အမှေ နုရက္ခန္တု၊
       အရောဂေန သုခေန စ။

၂၄။ ဥတ္တရသ္မိံ ဒိသာဘာဂေ၊
       သန္တိ ယက္ခာ မဟိဒ္ဓိကာ။
       တေပိ အမှေ နုရက္ခန္တု၊
       အရောဂေန သုခေန စ။

၂၅။ ပုရတ္ထိမေန ဓတရဋ္ဌော၊
       ဒက္ခိဏေန ဝိရူဠှကော။
       ပစ္ဆိမေန ဝိရူပက္ခော၊
       ကုဝေရော ဥတ္တရံ ဒိသံ။

၂၆။ စတ္တောရော တေ မဟာရာဇာ၊
       လောကပါလာ ယသဿိနော။
       တေပိ အမှေ နုရက္ခန္တု၊
       အရောဂေန သုခေန စ။

၂၇။ အာကာသဋ္ဌာ စ ဘူမဋ္ဌာ၊
       ဒေဝါ နာဂါ မဟိဒ္ဓိကာ။
       တေပိ အမှေ နုရက္ခန္တု၊
       အရောဂေန သုခေန စ။

၂၈။ ဣဒ္ဓိမန္တော စ ယေ ဒေဝါ၊
       ဝသန္တာ ဣဓ သာသနေ။
       တေပိ အမှေ နုရက္ခန္တု၊
       အရောဂေန သုခေန စ။

၂၉။ သဗ္ဗီတိယော ဝိဝဇ္ဇန္တု၊
       သောကော ရောဂေါ ဝိနဿတု။
       မာ တေ ဘဝန္တန္တရာယာ၊
       သုခီ ဒီဃာယုကော ဘဝ။

၃၀။ အဘိဝါဒန သီလိဿ၊
       နိစ္စံ ဝုဍ္ဎာပစာယိနော။
       စတ္တာရော ဓမ္မာ ဝဍ္ဎန္တိ၊
       အာယု ဝဏ္ဏော သုခံ ဗလံ။

       အာဋာနာဋိယသုတ္တံ နိဋ္ဌိတံ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. Walshe၊ Maurice (1995)။ The Long Discourses of the Buddha: A Translation of the Digha Nikaya။ Wisdom Publications။ pp. 471–478။
  2. Atanatiya Sutta: Discourse on Atanatiya။ Buddhist Publication Society (1999)။