မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အာႏဇာႏနီႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

အာႏဇာႏနီႏ (အဲင်းကလေတ်: Martyr) ကရိုꩻဒါႏ ငေါဝ်းအဓိပ္ပါယ်ႏနောဝ်ꩻ ကအံႏဖြာႏထွိုက်၊ ကအံႏဖြာႏသင်ꩻဒါႏ လိုꩻပုဂ္ဂိုလ်ႏယို ကအီႏမော့ꩻဗာႏ ကအီႏထီႏဗာႏနောဝ်ꩻ ယိုꩻတောဝ်း၊ ခင်ႏလမ်းတွိုင်ꩻ ဒေႏသတွိုင်ꩻ ပုဂ္ဂိုလ်ႏအာႏဇာႏနီႏ ကအီႏပေါႏထန်ႏလွဉ်ဗာႏနောဝ်ꩻ ယပ်ꩻခုဲင်ႏငါႏနောဝ်ꩻသွူ။ အာႏဇာႏနီႏ ကရိုꩻဒါႏငေါဝ်းနောဝ်ꩻ မန်းငေါဝ်းလဲ့မွေးတောဝ်း၊ ပအိုဝ်ႏငေါဝ်းလဲ့ မွေးတောဝ်း၊ ပါဠိငေါဝ်းဒျာႏ၊ အောဝ်ႏအာဇာနေယျာ ပါဠိဝေါဟာရကို တဲမ်းထန်ႏလွဉ်ဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ အာႏဇာႏနီႏပုဂ္ဂိုလ်ႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ ထွားတောဝ်းနမ်းတာႏ၊ မာꩻတောဝ်းနမ်းအကျိုꩻ၊ ခမ်းထီတွမ်ႏလိုꩻမျိုꩻ အကျိုꩻဖေႏကအောဝ်ႏ၊ ကအောဝ်ႏထိန်းထံႏခွုမ်မာꩻဖေႏဒါႏ လိုꩻပုဂ္ဂိုလ်ႏယို ဟဲ့ꩻဗာႏ အာႏဇာႏနီႏနောဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းသားမွိုးဖါ ချံꩻသာႏဒါႏငါ၊ လွိုင်ႏကွိုန်ꩻသာႏယာႏ ထင်ႏထိုဒါႏငါ သက်တလီးယို ပဓာနအွဉ်ႏတောဝ်းတဲင် သွီႏသက်မဲဉ်သီသီ ယာႏဖြို့ꩻပီမဲဉ်ဖြင်းဖြင်း ခွေစွိုးခွေခွိုꩻ ခွေလိုꩻမျိုꩻ ခွေခမ်းခွေထီ ခမ်းသားမွိုးဖါ ခွꩻခွꩻသꩻသꩻ ဖေႏကအုံအောဝ်ႏ လွေꩻသဲင်ꩻဗာႏနောဝ်ꩻ ခမ်းထီတွမ်ႏလိုꩻမျိုꩻအတာႏ ကလူႏလွေꩻဒါႏ သွီႏသက်ပုဂ္ဂိုလ်ႏယို ဟဲ့ꩻအာႏဇာႏနီႏပုဂ္ဂိုလ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။

ကလဲဉ်းခိုႏချာ မဟာမစာႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ အောဝ်ႏအတိက်ꩻနျꩻခံႏဘဝ ဖေႏကလွစ်ထန်ႏလꩻနောဝ်ꩻ တခေတ်ထွူတခေတ် တစွုပ်ထွူတစွုပ် ရက်ခွိုꩻသꩻဓာတ်ကအောဝ်ႏဒါႏ အာႏဇာႏနီႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ လိုꩻယံလိုꩻကျ ကထွာဒါႏအွဉ်ငါ ခေါင်းဆောင်ပေႏတန် အရန်းရန်းတွမ်ႏ သွꩻဟောဝ်ထာꩻမာꩻဖက်ဖုံႏယို ထွာပအိုဝ်ႏအာႏဇာႏနီႏပုဂ္ဂိုလ်ႏဖုံႏဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ နေးတွမ်ႏရက်ခွိုꩻသꩻဓာတ်တွော့ꩻ ခမ်းထီတွမ်ႏလိုꩻမျိုꩻအတာႏ ခံႏယပ်ꩻခံႏခုဲင်ႏ ကစွဉ်ꩻလွေꩻလဲဉ်းသွီႏသက် ခေါင်းဆောင်ပေႏတန်တွမ်ႏ သွꩻဟောဝ်ထာꩻမာꩻဖက် ကေꩻဇူꩻတရာꩻယို ဖျတ်နွောင်ꩻတောဝ်းတန်ႏဖိုꩻ၊ ခမ်းသားသွိုန်ꩻဖူꩻသꩻရာႏမောင်ႏကို မုဲင်ꩻခါမꩻလဲ့ အွဉ်ႏဖေင်ꩻနွောင်ꩻတောဝ်း စွိုးခွိုꩻအွဉ်ငါ ခေါင်းဆောင်ပေႏတန် အရန်းရန်းတွမ်ႏ သွꩻဟောဝ် ထာꩻမာꩻဖက်ဖုံႏကေꩻဇူꩻတရာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ကွဲတဲင်တွော့ꩻ သꩻပေႏသꩻတနဲင်းငါႏနုဲင်းနောဝ်ꩻလဲ့ တထွူတောဝ်း၊ တာႏဝွန်ႏကကေႏထွူလဲဉ်းဒါႏ အာႏဇာႏနီႏပုဂ္ဂိုလ်ႏထာꩻမာꩻစူကွို့ꩻ သမဲင်ꩻဖေႏတာႏဝွန်ႏယို အောဝ်ႏဒင်ႏခါꩻ နီနာꩻပြေင်လောင်းတွော့ꩻ အီႏသွုပ်ထေင်းထံႏလွေꩻဗာႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻကားကအောဝ်ႏ တာႏဝွန်ႏဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။

မွူးနီꩻအာႏဇာႏနီႏ'နီꩻ'ကို ကားကအောဝ်ႏ လွူးဗဲင်းသꩻအာႏဇာႏနီႏ၊ လွူးဗဲင်းသꩻရက်စွိုးခွိုꩻ၊ ယူႏလꩻဗဲင်း အာႏဇာႏနီႏပုဂ္ဂိုလ်ႏပေႏတန်ဖုံႏ၊ မွူးနီꩻအာႏဇာႏနီႏ'နီꩻ'ယိုနောဝ်ꩻ ထွာဒျာႏပုဂ္ဂိုလ်ႏအာႏဇာႏနီႏ ဖေႏလူႏလွေꩻ သွီႏသက်မွူးနီꩻတဲင် ပအိုဝ်ႏတစွိုးခွိုꩻလွုမ်း သꩻပေႏသꩻတနဲင်းငါႏနောဝ်ꩻမꩻ မဉ်ႏယွိုင်ႏအလံႏနောဝ်ꩻ ယွိုင်ႏတွိုက်ကီမွိုန်း လံႏထွန်ႏနာ၊ ချꩻဖွိုႏလင်ꩻသွံပေရပ်တွော့ꩻ ယံယွိုင်ႏလွေꩻသွော့ဝင်ꩻ ပငါပရာꩻအကျောင်ꩻ နေးတွမ်ႏမေတ္တာႏ စေႏတနာႏတန်တန်အာအာတဲင် ဖေႏသေလွေꩻဗာႏ တွမ်ႏရွမ်ဖြုဲင်ꩻနုဲင်းယိုသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ချွန်း
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၅၄