အုံအောဝ်ႏမဉ်ႏဒါႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"အုံအောဝ်ႏမဉ်ႏဒါႏ ခြွေချမ်ꩻသာႏ" အုံအောဝ်ႏမဉ်ႏဒါႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ ယင်းဟန်ႏသားဖုံႏနောဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻယိုꩻမာꩻထာꩻ အုံအောဝ်ႏလုဲင်ႏကွို့ꩻလွုမ်ꩻနောဝ်ꩻ ဒါႏတောဝ်းနေးခန်း၊ ယိုꩻလွိုသွတ်ꩻနောဝ်ꩻ မျိုꩻအောဝ်ႏနဲ့ ကဒေါ့ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသားတဲ့ အောဝ်ႏဒျာႏ၊ အုံအောဝ်ႏတဒါႏတောဝ်းနေးခန်းနောတ်ꩻ လိုꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ အုံအောဝ်ႏဒါႏလွဉ်းလွဉ်း ကဒေါ့ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသားတဲ့ အောဝ်ႏအာတန်နောဝ်ꩻသွူ။ တဲမ်းလိတ်သားကရိုꩻဒါႏ အုံအောဝ်ႏမဉ်ႏဒါႏနောဝ်ꩻ အုံအောဝ်ႏဗာႏတွမ်ႏအနယ်ꩻ၊ အုံအောဝ်ႏဗာႏတွမ်ႏသတိꩻ၊ အုံအောဝ်ႏဗာႏတွမ်ႏယေန်ႏငဲ၊ အုံအောဝ်ႏဗာႏတွမ်ႏစီꩻကန်ꩻ၊ အုံအောဝ်ႏဗာႏတွမ်ႏ ဝင်ꩻအမျာꩻကရော့ꩻမဲ့၊ အုံအောဝ်ႏဗာႏတွမ်ႏဣန္ဒြေႏ၊ အုံအောဝ်ႏဗာႏတွမ်ႏ ထာꩻဝင်ꩻသꩻ၊ အုံအောဝ်ႏဗာႏတွမ်ႏ ဖေႏဝင်ꩻကလွစ်ဆော့ꩻမဲ့၊ အုံအောဝ်ႏဗာႏတွမ်ႏ ဖေႏကလွစ်ဝင်ꩻထာꩻလွꩻထီႏ၊ အုံအောဝ်ႏဗာႏတွမ်ႏ ဖေႏဝင်ꩻကလွစ်ဗွိုႏ၊ အုံအောဝ်ႏဗာႏတွမ်ႏ ဖေႏဝင်ꩻကလွစ်စင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ အအုံအအောဝ်ႏတာႏနောဝ်ꩻ လိုꩻဖုံႏကဲဉ်းအာ သေအွဉ်ႏတောဝ်းအရꩻ၊ တယူႏတွေꩻချာတောဝ်းနမ်း၊ အုံဒုံးဒင်းအောဝ်ႏဒုံးဒင်း၊ တထင်းတောဝ်းဝင်ꩻအီႏလွꩻထီႏ၊ တထင်းတောဝ်းဝင်ꩻအီႏဆော့ꩻမဲ့၊ တထင်းတောဝ်း ဝင်ꩻအီႏဗွိုႏအန်ꩻ၊ တထင်းတောဝ်း ဝင်ꩻအီႏငမ်း၊ တထင်းတောဝ်းလာဘ်အီႏပိတ်၊ တထင်းတောဝ်း ဝင်ꩻအီႏဗွိုႏဆုဲင်ꩻဖုံႏ ရင်းစွုမ်ႏဖြာꩻ ကဲဉ်းအာအာနောဝ်ꩻသွူ။ ဟော်ꩻလိတ်သား ယူႏထွားစံꩻချာသွော့လုဲင်း၊ နီကဆော့ꩻမဲ့ နီကဗွိုႏအန်ꩻ၊ နီကလွꩻထီႏ၊ နီကငမ်းငါႏ၊ နီကဗွိုႏဆုဲင်ꩻဒါႏလို့ꩻတဖြာꩻ အမူအယာ၊ အအုံအအောဝ်ႏ အစားမုဲင်ꩻဖုံႏဟောင်းနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏယူႏစံꩻချာသွူ။ အုံအောဝ်ႏကြောင်းစင်ထာꩻနောဝ်ꩻ ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻဟောဝ်အီုဒါႏလိုꩻ၊ လိုꩻအာဖုံႏ ဖဥ်းရက်အီဒါႏလိုꩻ၊ အုံအောဝ်ႏထာꩻ သꩻချံꩻသာႏအီဒါႏလိုꩻ၊ ကွဲတွော့ꩻ ကြောင်းစင်ဗော့ꩻ နီနမ်းတလွုမ်ꩻတလꩻတောဝ်းနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏသေနာႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏသေယူႏငါႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏအွက်ႏသꩻဒါႏဒါႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏစဉ်ꩻစာꩻစဲင်းစဲင်းချာငါႏ နီနမ်းတာႏယင်နောဝ်ꩻသွူ။ ဟော်ꩻလိတ်သား မဉ်ႏယူႏဖြောင်ချာဒျာႏလဲ့ တဲမ်းနယ်တောဝ်းဒွုမ်၊ ယူႏမဉ်ႏတဖြောင်တောဝ်းလဲ့ အီႏတဲမ်းနယ်ဖေႏ၊ အီႏတဲမ်းနယ်ဗာႏဒျာႏ သꩻကိုအောဝ်ႏအွဉ်ႏထွော့ခါꩻ၊ ချꩻသꩻခါꩻလဲဉ်းဒျာႏရင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ဝင်ꩻကလွꩻထီႏအီလိုꩻနောဝ်ꩻ ကဲဥ်းအာအာ လွေꩻလယ်ႏဝင်ꩻလမ်း၊ တွိုႏဝင်ꩻလမ်းဝဲင်ꩻကို၊ တွိုႏဝင်ꩻလမ်းကိုတွော့ꩻ ဝင်ꩻကလွꩻထီႏအီလိုꩻနောဝ်ꩻ- (၁) ဝင်ꩻလမ်းဗွေႏသား တဆီႏဝွေႏတောဝ်းခင်ႏလမ်း လွေꩻဆီႏဝွေႏထာꩻ။ (၂) ဝင်ꩻလမ်းဗွေႏသား တနုဲင်ႏတောဝ်းထာꩻအီႏခင်ႏလမ်း လွေꩻနုဲင်ႏလွင်ꩻထာꩻအီႏစျꩻဖုံႏ။ (၃) ဝင်ꩻလမ်းဗွေႏသား တထောက်ꩻလွင်ꩻတောဝ်း ဒဲဉ်စျꩻဟန်ႏစျꩻ ထာꩻအံႏစျꩻခင်ႏလမ်းကို လွေꩻထောက်ꩻလွင်ꩻသော့ꩻ ဒဲဉ်စျꩻဟန်ႏစျꩻ ထာꩻအံႏစျꩻဖုံႏ။ (၄) ဝင်ꩻလမ်းဗွေႏသား ကမာꩻကြောင်းစင်ခါꩻဒါႏ တရေႏအိန်ႏကိုသူꩻ လွေꩻအထွူႏအဖွီထွူ ထောက်ꩻစင်ချာတောဝ်း၊ ပသေစင်ချာတောဝ်းတွမ်ႏထီ။ (၅) ဝင်ꩻလမ်းဗွေႏသား ကအွဉ်ꩻခါꩻဒါႏ တခြိုꩻဖုံႏယို ထူႏစံႏထွူတွော့ꩻ အွဉ်ႏမဲဉ်ႏဖေႏချာတောဝ်းအခြောင်ꩻ (အခင်ႏလမ်းလီꩻ)ကိုဖုံႏ။ (၆) ဝင်ꩻလမ်းဗွေႏသား တဖေႏပသေတောဝ်း ဖွိုင်ꩻဝန်ႏခြွိုင်းခြိုꩻဖုံႏ ထူႏပသေထွူ သမ်းပသေကြောင်းကြောင်းတောဝ်း ခင်ႏလမ်းမဲဉ်ႏတောဝ်းဖုံႏ။ (၇) ဝင်ꩻလမ်းဗွေႏသား တကျွိုက်တောဝ်း အမူအယာ ထွားချောင်ꩻဝင်ꩻလမ်းငီꩻ၊ ဝင်ꩻခင်ႏလမ်းဗေင်ႏကိုဖုံႏ။ (၈) ဝင်ꩻလမ်းဗွေႏသား တကျွိုက်တောဝ်း ဒေါ့ꩻသန်ထာꩻခြောဝ်သန်ငေါဝ်း သချင်ꩻငေါဝ်း အောႏအောႏအာႏအာႏဖုံႏ။ (၉) ဝင်ꩻလမ်းဗွေႏသား တကျွိုက်တောဝ်း ထူႏစံႏသောက်စွစ်ꩻဝင်ꩻတခြိုꩻအမျိုꩻမျိုꩻ။ (၁၀) ဝင်ꩻလမ်းဗွေႏသား တကျွိုက်တောဝ်း ဒို့ꩻချာတောဝ်းတခါꩻ (လမ်းဝဲင်ꩻ) အွဉ်ႏဗွောင်သေꩻတခါꩻဖုံႏ။ (၁၁) ဝင်ꩻလမ်းဗွေႏသား တကျွိုက်တောဝ်း ဟဲ့ꩻအံႏဒဲဉ်ခိန်ႏ အံႏထွူတောဝ်းဖုံႏ၊ အခိန်ႏမွေးတောဝ်းမꩻ သဲင်ꩻအံႏဖုံႏ။ (၁၂) ဝင်ꩻလမ်းဗွေႏသား တကျွိုက်တောဝ်း ရီတောဝ်းဝင်ꩻအခွင်ꩻ ထူႏကꩻဝင်ꩻခွမ်ꩻလာꩻဖုံႏ။ (၁၃) ဝင်ꩻလမ်းဗွေႏသား တကျွိုက်တောဝ်း ယမ်းဝင်ꩻထာꩻမွူးပေႏ ကဉ်ႏထူႏဝင်ꩻကောဝ်ႏဖုံႏ။ (၁၄) ဝင်ꩻလမ်းဗွေႏသား တကျွိုက်တောဝ်း အုံတာတခါꩻငွါ တဒေါင်လောင်းကီဖုံႏ။ (၁၅) ဝင်ꩻလမ်းဗွေႏသား တကျွိုက်တောဝ်း အွဉ်ႏအုံကာꩻ/ သင်ကယ် တနꩻဝင်ꩻတခါꩻငွါ။ (၁၆) ဝင်ꩻလမ်းဗွေႏသား တကျွိုက်တောဝ်း ယွော့လယ်ႏဝင်ꩻပို၊ အွဉ်လယ်ႏဝင်ꩻထွီႏညောႏဖုံႏ။ (၁၇) ဝင်ꩻလမ်းဗွေႏသား တကျွိုက်တောဝ်း ထူႏဖျင်ဝင်ꩻတခြိုꩻ (စက်အမျိုꩻမျိုꩻတွမ်ႏမေႏ)။ (၁၈) ဝင်ꩻလမ်းဗွေႏသား တကျွိုက်တောဝ်း ဟဲ့ꩻလွဉ်အွဉ်လွဉ်ထဲင်း သွꩻတွမ်ႏလိုꩻအလင်ဖုံႏ။ (၁၉) ဝင်ꩻလမ်းဗွေႏသား တကျွိုက်တောဝ်း လာꩻဝွေႏပြူးထီ၊ ယုဲင်ꩻထီꩻ တခက်ဖုံႏ။ (၂၀) ဝင်ꩻလမ်းဗွေႏသား တကျွိုက်တောဝ်း ဒေါ့ꩻငေါဝ်းငွါရွိုင်ꩻစွိုင်ꩻ၊ ဒေါ့ꩻငေါဝ်းကျံꩻထံꩻဖုံႏ။ (တဲမ်းလိတ်သား မာꩻသုတေသန ထွေထောင်ဗာႏ လမ်းသားဖုံႏအလꩻ- လမ်း(၂၇၀) တဲမ်းနယ်လွေꩻရီး နီဆီချက်ယိုငါ အောဝ်ႏအာထဲင်းကဒွိုန်းနောဝ်ꩻသွူ။ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏအဒေါ့ꩻအဖြောဝ်ႏ၊ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏ နမ်းအမူအယာဖုံႏတဲ့ အောတ်ႏအာနေဒွိုန်းကနောဝ်ꩻသွူ။ အုံအောဝ်ႏဒါႏဒါႏနော၊ အုံအောဝ်ႏမဉ်ႏတဒါႏတောဝ်းနောဝ်ꩻ လာဘ်ပိတ်ဒါႏ၊ ထာꩻခြွေတဖူꩻပစ်ꩻဒါႏ၊ ထာꩻချံꩻသာႏတဖူꩻပေ့ꩻထိုꩻဒါႏ၊ အခွင်ꩻအရေꩻဖုံႏ ပေ့ꩻဒါႏ၊ သွꩻခြောဒါႏ၊ ယင်းဟန်ႏနောဝ်ꩻ မဲ့ꩻသမ်းရိုꩻအုံအောဝ်ႏဒါႏတောဝ်းလွုမ်ꩻနောဝ်ꩻ အခွင်ꩻအရေꩻဖုံႏ လဲင်ꩻပေ့ꩻနေးခန်းတန်နောဝ်ꩻ မဲ့ꩻထင်းဒါႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ယဟန်ႏသားနောဝ်ꩻ လွဉ်လယ်ႏဝင်ꩻလမ်း၊ ဝင်ꩻငမ်းဆုဲင်ꩻထိုꩻ၊ ဝင်ꩻဗွိုႏဆုဲင်ꩻထိုꩻ၊ ဝင်ꩻဆော့ꩻမဲ့ဆုဲင်ꩻထိုꩻ၊ ဝင်ꩻပသို့ꩻဆုဲင်ꩻထိုꩻတဲင် ဆုဲင်ꩻတလဲင်ႏ ဖေႏကလွဉ်ထဲင်းမွိုန်းနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻလဲ့ꩻလဲဉ်းလိုꩻ၊ ဝင်ꩻတဟဲ့ꩻထဲင်းတောဝ်းလိုꩻ၊ ဝင်ꩻဖုဲင်းညာꩻထိုꩻလိုꩻ၊ ဝင်ꩻတမဲဉ်ဗွောင်ဖေႏတောဝ်းတခါꩻ၊ ယိုတဲ့ ထွာလဲဉ်းအခွင်ꩻအရေꩻ ပေ့ꩻထိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်စွဉ်ႏအုံအောဝ်ႏတဒေါႏတောဝ်းတဲင် တန်ႏဝင်ꩻထော်ကလိုꩻတဲ့ ထောက်ထွာတောဝ်း၊ တန်ႏဝင်ꩻစွဲကမ်းကိုလိုꩻတဲ့ စွဲးကမ်းထွာတောဝ်း၊ တန်ႏဝင်ꩻသꩻဗော့ꩻတဲ့ သꩻတဗော့ꩻနွောင်ꩻတောဝ်း၊ တန်ႏဝင်ꩻမေတ္တာႏတွိုႏတဲ့ မေတ္တာႏကုဲင်ယွမ်ꩻထိုꩻတဲင် လာဘ်ပိတ်စွဉ်ႏ၊ အခွင်ꩻအရေꩻပစ်ꩻထိုꩻစွဉ်ႏ၊ ထာꩻခြွေချံꩻသာႏ တဖူꩻပေ့ꩻထိုꩻစွဉ်ႏသွူ။ အုံအောဝ်ႏမဉ်ႏဒါႏ ခြွေချံꩻသာႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ ကတဲမ်းနယ်ထွူလဲဉ်း အချက်နီဆီ နုဲင်းဆီꩻကီဖုံႏယို မဉ်ႏသျောင်ႏနွောင်ꩻ မဉ်ႏအုံအောဝ်ႏဒါႏဒါႏလွဉ်ꩻနောဝ်ꩻ လွေꩻလယ်ႏခန်းလမ်းမုဲင်ꩻတယောဝ်း ဝင်ꩻဆော့ꩻမဲ့တောဝ်းလိုꩻ၊ ဝင်ꩻလွꩻထီႏတောဝ်းလိုꩻ၊ ဝင်ꩻပသို့ꩻတောဝ်းလိုꩻ၊ ဝင်ꩻဗွိုႏဆုဲင်ꩻတောဝ်းလိုꩻသွူတကာႏတောဝ်း ဝင်ꩻလမ်းသားတဲ့ သꩻဗော့ꩻဒျာႏစွူစွူ၊ ရက်ဒျာႏစွူစွူ၊ မေတ္တာႏတွိုႏဒျာႏစွူစွူ၊ ဖဉ်းမွိုတ်ဒျာႏစွူစွူ၊ လွဉ်လယ်ႏထဲင်းတဲ့ ဝင်ꩻအောဝ်ႏကျွိုက်ဒျာႏစွူစွူ၊ ဝင်ꩻဗွိုႏထိုꩻတောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ။ ဝင်ꩻသꩻမဉ်ႏဗော့ꩻ၊ ဝင်ꩻမေတ္တာႏမဉ်ႏတွိုႏ၊ ဝင်ꩻထာꩻရက်မဉ်ႏတွိုႏ၊ ဝင်ꩻမဉ်ႏအွီႏနွိုးနီꩻမꩻ ဝင်ꩻမဉ်လွူးထဲင်း၊ ဝင်ꩻမဉ်ဟဲ့ꩻထဲင်း၊ ဝင်ꩻမဉ်ဖေႏဗဲင်း၊ ဝင်ꩻမဉ်ထောက်ကို၊ ဝင်ꩻမဉ်စွဲကမ်း၊ ဝင်မဉ်ဖေႏအာႏ၊ လꩻနွောင်ꩻဝင်ꩻမေတ္တာႏ ဒေါ့ꩻဗာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏလꩻခါꩻ ဝင်ꩻမေတ္တာႏနောဝ်ꩻ ထူႏငါးရွဉ်ဖုံႏ၊ တခြိုꩻဖုံႏတဲ့ လꩻယိုꩻယိုꩻ၊ အအေႏအခီး ဖေႏခရာႏလိုႏတောဝ်း၊ ယလဲင်ႏလဲင်ႏ ဖေႏဗဲင်းခြေင်နေးထဲင်း၊ အယပ်ꩻမဉ်ႏတွိုႏ (မဉ်ႏမော့ꩻအယပ်ꩻအခုဲင်ႏတဲ့) ဝင်ꩻမဉ်ကူႏညီႏ၊ ဝင်ꩻမဉ်စွဲးကမ်း၊ ဝင်ꩻမဉ်လွူး၊ ဝင်ꩻမဉ်ဖေႏအံႏ၊ ရွဉ်လို့ခရာႏ မဉ်ႏအောဝ်ႏတဲ့ ကောထေဖေႏရွဉ်သား အောဝ်ႏလွိုင်ႏအာတဲင် မာꩻထာꩻမာꩻတဲ့ ထွူထွာယိုꩻ၊ အောင်ႏမျင်ႏယိုꩻ၊ အာႏးဗꩻယိုꩻ၊ အဆင်ႏရော့ꩻယိုꩻ၊ နီကလယ်ႏထေ့ဒါႏ လမ်းနောဝ်လမ်းထင်ꩻတရိုꩻတောဝ်း၊ လမ်းတွို့ꩻလမ်းကွဉ်ႏတရိုꩻတောဝ်း၊ ဖူးဝေးလမ်းတရိုꩻတောဝ်း ဝင်ꩻသꩻစေႏတနာႏမေတ္တာႏ တွိုႏလိုꩻလောင်း၊ သꩻဗော့ꩻလိုꩻလောင်း၊ အခွင်ꩻအရေꩻ မဉ်ႏအောဝ်ႏတဲ့ ဝင်ꩻဒေါ့ꩻနယ်ရီးလိုꩻ၊ ဝင်ꩻခြုဲင်းနယ်ရီးလိုꩻ၊ နီရွဉ်ဒျာႏ မဉ်ႏတလုမ်းတောဝ်း ဝင်မဉ်ဖေကိုဖေႏလိုꩻ၊ မဉ်ႏထူႏငါးဗာႏနေးတဲ့ ဝင်ꩻမဉ်ဖေႏလိုꩻ၊ နီကမဉ်လꩻနောဝ်ꩻတဲ့ လꩻနွောင်ꩻယိုꩻယိုꩻ၊ ခြွေချမ်ꩻသာႏနွောင်ꩻယိုꩻယိုꩻတဲင် "အုံအောဝ်ႏမဉ်ႏဒါႏ ခြွေချမ်ꩻသာႏ"အကျောင်ꩻ တဲမ်းနယ်ဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်မောင်ဟန်(ပဆျာႏကြိုႏ)
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၆၁