အွဉ်ႏရေꩻ'ရေꩻတဝ်းတခြိုꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"အွဉ်ႏရေꩻတခြိုꩻ၊ အွဉ်ႏရေꩻတဝ်းတခြိုꩻ အဝ်ႏနီမျိုꩻ"

နီဗွေႏဘုရာꩻဟော်ꩻဖေႏ ဗွေႏရဟန်ꩻသီးဖုံႏ တရာꩻနုဲင်းယို- ၁။ အာမိသဂရု ပရိသာ၊ နော သဒ္ဓမ္မ ဂရု- အွဉ်ႏရေꩻဒျာႏတခြိုꩻ၊ အွဉ်ႏရေꩻတဝ်းတရာꩻ၊ ၂။ သဒ္ဓမ္မ ပရိသာ၊ နော အာမိသဂရု- အွဉ်ႏရေꩻဒျာႏတရာꩻ၊ အွဉ်ႏရေꩻတဝ်းတခြိုꩻ၊ ဒွေမာ ပရိသာ - ပရိသတ် အောဝ်ႏနီမျိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- 'အွဉ်ႏရေꩻဒျာႏခြိုꩻ၊ အွဉ်ႏရေꩻတဝ်းတရာꩻ'ကရိုꩻနဝ်ꩻ- 'စတုပစ္စယ ဂရုကာ-သင်္ကန်ꩻ၊ သွမ်ꩻ၊ ကျောင်ꩻ၊ တသီႏ' ဖေႏနေးကလွိုင်ႏအာတဲင် တကာႏအမျာꩻငါ လိုꩻခြာဖုံႏနဝ်ꩻ အုပ်ꩻလို့ဝင်ꩻ၊ အံႏဖြာႏလို့ဝင်ꩻနုဲင်းယို- တကာႏသီးဖုံႏဟွေး- ရဟန်ꩻကမဉ်ꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ သီႏလတဉ်ႏခွေါင်ငါႏမွော့နဝ်ꩻ၊ ရဟန်ꩻကမဉ်ꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ သမာႏဓိတဉ်ႏခွေါင်ငါႏမွော့နဝ်ႏ၊ ရဟန်ꩻကမဉ်ꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ အားထွုတ်မွေးတရာꩻ မာꩻမွေးဝိပဿနာႏ ပညာႏတဥ်ႏခွေါင်မွေးမွော့နဝ်ꩻ။ တကာႏခွန်နင်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ရဟန်ꩻကမဉ်ꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ လꩻတမဂ်တဖိုလ်ႏ သောႏတာႏပန်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏမွော့နဝ်ꩻ၊ ရဟန်ꩻကမဉ်ꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ လꩻနီမဂ်နီဖိုလ်ႏ သကဒါဂါမ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏမွော့နဝ်ꩻ၊ ရဟန်ꩻကမဉ်ꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ လꩻသွံမဂ်သွံဖိုလ်ႏ အနာႏဂါမ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏမွော့နဝ်ꩻ၊ ရဟန်ꩻကမဉ်ꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ လꩻလစ်ꩻမဂ်လစ်ꩻဖိုလ်ႏ ရဟန္တာႏပုဂ္ဂိုလ်ႏမွော့နဝ်ꩻ။ တကာႏခွန်နင်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ရဟန်ꩻကမဉ်ꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ သꩻရင်ꩻဟောဝ်မွေးစွဉ်ႏထာꩻမွော့နဝ်ꩻ၊ ရဟန်ꩻကမဥ်ꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ စေႏတနာႏဟောဝ်မွေးစွဉ်ႏထာꩻမွော့နဝ်ꩻ၊ ရဟန်ꩻကမဉ်ꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ သဒ္ဓါႏတရာꩻဟောဝ်မွေးစွဉ်ႏထာꩻမွော့နဝ်ꩻ၊ တကာႏခွန်နင်ꩻသီး အွဉ်လို့ဝင်ꩻလူႏလွဟုဲင်း" အံႏဖြာႏလို့ဝင်ꩻထွူခါ နိုꩻဆောႏတမာနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ခိုခိုမူႏမူႏ ခွေလူႏနာꩻလူႏတွော့ꩻ သင်္ကန်ꩻအဝ်ႏကားမုဲင်ꩻစွုံႏစွုံႏ၊ ရွုံႏဗုဲင်သင်္ကန်ꩻဟောဝ်၊ အံႏဟောဝ်၊ ကျောင်ꩻဟောဝ်တွော့ꩻ လောဘတဏှာႏ သာႏယာႏဒျာႏဗော့တခြိုꩻ၊ အကျိုꩻအပဲစ် စဲစ်ဆေꩻထွားဒွုမ်၊ အုံတဗွုမ်၊ သွုံꩻတဗွုမ်ဗော့ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ တွိုႏဒါႏနကုသိုလ်ႏ၊ သီႏလကုသိုလ်ႏ၊ ဘာႏဝနာႏကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ သꩻဝင်ႏစာꩻတဝ်း၊ မာꩻတဝ်း၊ ယံကလꩻမဂ်ဖိုလ်ႏနိဗ္ဗာန်ႏ တကျံႏတကျိုꩻစာꩻတဝ်း။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ဖေႏကလꩻအာအာတခြိုꩻ ကျိုꩻစာꩻဒျာႏလာဘ်၊ ကျိုꩻစာꩻတဝ်းတရာꩻ၊ မာꩻတဝ်းကုသိုလ်ႏ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏ'အွဉ်ႏရေꩻတခြိုꩻ-အွဉ်ႏရေꩻတဝ်းတရာꩻ'နောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ကွပ်ပွိုးမဉ်လꩻအာ ပစ္စေꩻလစ်ꩻပါꩻတဲင် တပါꩻတွမ်ႏတပါꩻ အံႏဖြာႏသဲင်တခြစ်ꩻတဝ်းလို့ဝင်ꩻ၊ ဒေါ့ꩻဒျာႏအမွေး-အမွေးအတွိုင်ꩻ၊ တခြိုꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏတဝ်းအရေꩻ၊ ကားကွို့ꩻဝင်ꩻကလူႏ၊ ထူႏကွို့ꩻဝင်ꩻကပ်၊ အားထွုတ်ကျပ်တရာꩻ၊ မာꩻဒျာႏကုသိုလ်ႏ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ'အွဉ်ႏရေꩻဒျာႏတရာꩻ၊ အွဉ်ႏရေꩻတဝ်းတခြိုꩻ'နဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ ဒုကနိပါတ်၊ ပရိသဝဂ်-၄၉)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၈၆)
  2. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)