ဥပဒေႏခွင်ꩻချက်

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ဥပဒေႏဖေႏခွင်ꩻချက် မိဉ်ႏတလꩻတဝ်းနဝ်ꩻ ပါꩻမုဲင်ꩻလဲ့ ထိုမ်ႏသောက်ဆောမ်ꩻစွိုင် ခမ်းသားတလꩻတဝ်း" ပအိုဝ်ႏဒေႏသကို ပွိုင်းဝွို့တောမ်ႏ ဆောမ်ꩻတွဲႏတံႏချာငါလွဝင်ꩻသတင်ꩻယို တရိုꩻရိုꩻတဝ်း အဝ်ႏဟွုန်ဗာႏခွိုꩻခွိုꩻနေနဝ်ꩻသွူ၊ ကွပ်ပွိုးစွဉ်ႏဒျာႏ တရိမ်သိမ်ꩻထူႏဝင်ꩻဟံႏတွော့ꩻ အဗွေႏပဲင်ႏသီး ဖေႏကလွဉ်ခွိုင်းဝွို့ ပွိုင်းဝွို့ဗွုန်ႏမွုန်းတဝ်းနဝ်ꩻ နေးတောမ်ႏအနယ်ꩻကျမ်ꩻ လောက်ꩻအင်းနေးဖိုင်ႏ၊ နေးတောမ်ႏစဲစ်ဆေꩻလွေꩻ ဖေင်ꩻယာတသီႏဖြုံႏ ကတူႏစဲဉ်ႏအကျောင်ꩻခရာႏတဲင် ထိုမ်ႏစဲစ်ဆေꩻတွော့ꩻ ဆောမ်ꩻတွဲႏတံႏရွဉ်ယောႏဖိုင်ႏစတဲင် တောမ်ႏအကျောင်ꩻခရာႏ အစွိုးစွိုးဖိုင်ႏတွော့ꩻ ထွာလွဉ်အီ ထာꩻဆောမ်ꩻထာꩻတွဲႏတံႏ ပျဿနာႏနဝ်ꩻသွူ။ မိဉ်ႏထွာလွဉ်သွူနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻကိုယို တဖြာꩻတောမ်ႏတဖြာꩻ ယားကုဲင်လွဝင်ꩻ လိုꩻအခွင်ꩻအရေꩻဖိုင်ႏ၊ ပအိုဝ်ႏယို တဖြာꩻတောမ်ႏတဖြာꩻ အွဉ်ႏရေꩻအံႏသွင်ꩻချာငါတဝ်းလွဝင်ꩻ လိုꩻဂုဏ်ႏသိက္ခာႏနဝ်ꩻသွူ၊ လိုꩻအခွင်ꩻအရေꩻ၊ လိုꩻဂုဏ်ႏသိက္ခာႏမိဉ်ႏရိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ ဝင်ꩻလွဉ်ခွန်းဟွိုက်ꩻကြွို့ꩻကြꩻနီ၊ ဝင်ꩻလွဉ်ဆောမ်ꩻတွဲႏဆာတွဲႏတံႏကြွို့ꩻကြꩻနီနဝ်ꩻ နီထွာလိုꩻဂုဏ်ႏသိက္ခာႏထဲ့အီ၊ ဝင်ꩻလိုꩻအခွင်ꩻအရေꩻသုမ်ꩻအီတဲင် အဝ်ႏလိုႏစာႏနာႏဖေႏချာငါငါႏလွဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ မိဉ်ႏမာꩻသွူနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ကခံႏဗာႏသားတဲ့ တသက်သာႏတဝ်း ဆာခြေင်နစ်နာႏခြေင်နဝ်ꩻသွူ၊ ကမာꩻသားတဲ့ တမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ တလꩻလွိုတဝ်း တဟဝ်လွိုတဝ်းနဝ်ꩻသွူ၊ အနာလွိုနဝ်ꩻ ထွာသော့ꩻဒျာႏ ပအိုဝ်ႏဒေႏသကိုတဲင် ပအိုဝ်ႏဒေႏသမိဉ်ꩻကုဲင်ဗာႏ၊ ထွာဒျာႏပအိုဝ်ႏအစွိုꩻချင်ꩻချင်ꩻတဲင် ပအိုဝ်ႏအစွိုꩻချင်ꩻချင်ꩻ မိဉ်ꩻကုဲင်ဗာႏ၊ ထွာဒျာႏ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားအချင်ꩻချင်ꩻတဲင် ပအိုဝ်ႏခမ်းသားမိဉ်ꩻကုဲင်ခြေင်ဗာႏလုမ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ နေးတောမ်ႏ အမျိုꩻသာꩻရေꩻတွော့ꩻ မိဉ်ႏတွိုက်ꩻဖြန်လွေꩻ ဖေင်ꩻဖင်ꩻယာကရိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ အီႏမာꩻလွေꩻအပုင်ႏအနယ်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏချꩻခါꩻရီးငါႏ ထာꩻမာꩻစဲဉ်ႏအရန်းရန်းသွူ၊ နဝ်ꩻမိဉ်ႏထွူမꩻ လိုꩻကဖြေꩻစာ၊ လိုꩻကသုင်ꩻအံႏ ဖေင်ꩻဖင်ꩻသားယို အီႏထူႏရေꩻလွေꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ (ဥပဒေႏကို ကပျဌာန်းခါꩻဒါႏ ဖေင်ꩻဖင်ꩻယာမုနဝ်ꩻ ထောင်ႏတံႏခမုဲင်ꩻနေင်ႏ)စတဲင် ဥပဒေႏကိုအတွိုင်ꩻ ထူႏရေꩻလွေꩻနဲ့။ မာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ မိဉ်ႏတမွေးတဝ်းတွော့ꩻ ကတူႏစဲဉ်ႏနဝ်ꩻ ထူႏတောမ်ႏအမျိုꩻသာꩻရေꩻ တွိုက်ꩻဖြန်ဖေင်ꩻဖင်ꩻစီႏမံႏကိန်ꩻတဲ့နဝ်ꩻ၊ ထိုမ်ႏစဲစ်ဆေꩻထိုမ်ႏဆောမ်ꩻထွူ ဥပဒေႏအတွိုင်ꩻ သမ်းတမာꩻလွေꩻတဝ်း၊ သမ်းတထူႏရေꩻတဝ်း၊ နိတ်စက်ကွီနွိုင်ႏဒျာႏ ရွဉ်ယောႏ ၁၀-သိန်း၊ ၁၅-သိန်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ ရေႏမိုးချက်ကထွာ တွိုက်ꩻဖြန်ယာနဝ်ꩻ ထိုꩻမားတေားတဲင် တောမ်ႏတွိုက်ꩻဖြန်ယာ ကတူႏစဲဉ်ႏတွော့ꩻ ထွာတေားဒျာႏ ထိုမ်ႏအီစီꩻပွါꩻ၊ မာꩻအီရွဉ်စုဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ ထွိုင်ႏထွာလွဉ်နုဲင်းယိုတဲင် ပအိုဝ်ႏအစွိုꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားနဝ်ꩻ မိဉ်ꩻကုဲင်အီထိုꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ၊ ကောပ်ထာꩻမာꩻစဲဉ်ႏယို အမာႏတရွို့ꩻအဝ်ႏပါတဲင် တွိုက်ꩻဖြန်ယာနဝ်ꩻ ထာꩻမာꩻဟဝ်၊ ထာꩻမာꩻယံဒျာႏလဲ့ ပအိုဝ်ႏနဝ်ꩻ မိဉ်ꩻအဝ်ႏကုဲင်ဗာႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻစဲ့ꩻတပ်မတောႏယို နုဲင်းကထွာဒါႏ ဆောမ်ꩻရပ်သား တွဲႏတံႏဒိုင်သားနဝ်ꩻ ထွာအာနဝ်ꩻသွူ၊ တဆင်ႏဆင်ႏ အဝ်ႏဟွုန်ဗာႏနဝ်ꩻသွူ၊ အကျောင်ꩻထူႏတောမ်ႏ ထိုမ်ႏစဲစ်ဆေꩻဖေင်ꩻဖင်ꩻတသီႏဖြုံႏတဲင် ထိုမ်ႏစဲစ်ဆေꩻ ထိုမ်ႏဆောမ်ꩻတွဲႏတံႏလွေꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ သေထွꩻဗာႏသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ ကမာꩻဒါႏ ထိုမ်ႏစဲစ်ဆေꩻ ဖေင်ꩻဖင်ꩻတသီႏဖြုံႏယို အဝ်ႏလိုႏမာꩻလွေꩻသင်ꩻငါႏ ဥပဒေႏဘောင်ႏကိုအတွိုင်ꩻ၊ တောမ်ႏဥပဒေႏ မာꩻပုင်ႏမာꩻနယ်ႏကိုအလꩻနဝ်ꩻသွူ၊ လိုꩻတဖြာꩻယို စဲစ်ဆေꩻတွော့ꩻ မိဉ်ႏမော့ꩻလွဉ်မွေးသွူ ဖြေꩻစာယာ၊ သုင်ꩻအံႏယာနဝ်ꩻ ဥပဒေႏကို ကပျဌာန်းခါꩻဒါႏ ယာမုထောင်ႏတံႏခမုဲင်ꩻနေင်ႏ၊ နဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ အဝ်ႏလိုႏထူႏရေꩻမွေးမွေးငါႏနဝ်ꩻသွူ၊ ပအိုဝ်ႏစဲ့ꩻတဲ့ ထွာစွဉ်ႏထူႏဂုဏ်ႏခရာႏသွူ၊ ပအိုဝ်ႏစဲ့ꩻတဲ့ မိဉ်ꩻကုဲင်ဗာႏတဝ်းဒွုမ်သွူ။ လိုꩻတဖြာꩻယို အပဲစ်အဝ်ႏခန်းနုဲင်းမုဲင်ꩻတယဝ်း ဥပဒေႏအလꩻ ဝွေꩻအပဲစ်ယို သက်သေႏအခွေါင်အခံႏ မိဉ်ႏတအဝ်ႏတဝ်းနဝ်ꩻ ဆောမ်ꩻခွင်ꩻတအဝ်ႏတဝ်းနဝ်ꩻသွူ၊ ဝွေꩻအပဲစ်ယို သက်သေႏအခွေါင်အခံႏ မိဉ်ႏအဝ်ႏ၊ အစိုႏရတရာꩻရုမ်ꩻယို ထေဖေႏဆောမ်ꩻခွင်ꩻ(ဖမ်းဝရမ်း)မိဉ်ႏအဝ်ႏထွူ တာႏဝွန်ႏအဝ်ႏသားနဝ်ꩻမꩻ ဆောမ်ꩻလိုꩻတဖြာꩻယို ဆောမ်ꩻခွင်ꩻအဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ တရာꩻရုမ်ꩻ ဖေႏခွင်ꩻချက်မိဉ်ႏတအဲဉ်ထဝ်းနဝ်ꩻ လိုꩻတဖြာꩻယို ဆောမ်ꩻစွိုင်လွို(၂၄)နားရီႏ တလꩻတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ တောမ်ႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏ လွတ်တောႏဥပဒေႏ အမုဲင်-၅တဲင် ၂၀၁၇-ဗာႏ၊ မတ်လာ ၈-နီꩻနဝ်ꩻ ပျဌာန်းလွေꩻ "ကာႏကွယ်ႏဖေႏ ခမ်းသားသီး ပုဂ္ဂိုလ်ႏဆဲင်ႏရာꩻ လွတ်လပ်မုတောမ်ႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏဆဲင်ႏရာꩻ လိုမ်းဗဉ်ႏမုအတာႏ ဥပဒေႏ"နဝ်ꩻသွူ၊ ဥပဒေႏယိုကို ကထွာဒါႏ ပုဒ်မွူး-၈နဝ်ꩻ ပါꩻမုဲင်ꩻတယဝ်း တောမ်ႏဥပဒေႏအလꩻ ခွင်ꩻဖေႏချက်မိဉ်ႏတအဝ်ႏတဝ်း၊ ဆောမ်ꩻခွင်ꩻ(ဖမ်းဝရမ်း)တပါတဝ်းနဝ်ꩻ နွို့ထိုမ်ႏမွေႏခမ်းသားတဖြာꩻ ကအုံဒါႏ လမ်းဝဲင်ꩻကို၊ လမ်းကိုလꩻတဝ်း၊ ကခွိုက်အီဒါႏ လိုꩻဂုဏ်ႏသိက္ခာႏ ထိုမ်ႏထောင်လွဉ်ꩻ ထိုမ်ႏစောႏတနာႏလွဉ်ꩻလꩻတဝ်း၊ ထိုမ်ႏနာႏတခွန်ꩻဝင်ꩻဖုန်းဖိုင်ႏ၊ ယားကုဲင်ဝင်ꩻသွုပ်ဆွိုက်ရေꩻတခြိုꩻတမျိုꩻမျိုꩻဖိုင်ႏလꩻတဝ်း၊ စေဗွောင်ထွားတခွန်ꩻဝင်ꩻ လိတ်လောမ်ဖိုင်ႏလꩻတဝ်း၊ ယားကုဲင်ဝင်ꩻတခြိုꩻသီ တခြိုꩻမွန်ဖိုင်ႏလꩻတဝ်း၊ စတဲင် ရဲးကမ်းဖေႏ ခမ်းသားသီးအတာႏ ပါꩻမုဲင်ꩻတဖြာꩻ မာꩻငီႏငါခမ်းသား တလꩻတဝ်းသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခြွူႏမွဉ်းသားစွိုꩻ
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်(၅)၊ အစဲဉ်ႏ (၄၃)/အမုဲင်-၆၊ အစဲဉ်ႏ-၆၇