ဥပဒေႏဖေႏခွင်ꩻချက်

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ဥပဒေႏဖေႏခွင်ꩻချက် မိဉ်းတလꩻတဝ်းနဝ်ꩻ ပါꩻမုဲင်ꩻလဲ့ ထိုမ်ႏသောက်ဆောမ်ꩻစွိုင်ခမ်းသား တလꩻတဝ်း" ပအိုဝ်ႏဒေႏသကို ပွိုင်းဝွို့တောမ်ႏ ဆောမ်ꩻတွဲႏတံႏချာငါလွဝင်ꩻသတင်ꩻယို တရိုꩻရိုꩻတဝ်း အဝ်ႏဟွုန်ဗာႏခွိုꩻခွိုꩻနေနဝ်ꩻသွူ၊ ကွပ်ပွိုးစွဉ်ႏဒျာႏ တရိမ်သိမ်ꩻထူႏဝင်ꩻဟံႏတွော့ꩻ အဗွေႏပဲင်ႏသီး ဖေႏကလွဉ်ခွိုင်းဝွို့ ပွိုင်းဝွို့ဗွုန်ႏမွုန်းတဝ်းနဝ်ꩻ နေးတောမ်ႏအနယ်ꩻကျမ်ꩻ လောက်ꩻအင်းနေးဖိုင်ႏ၊ နေးတောမ်ႏစဲစ်ဆေꩻလွေꩻ ဖေင်ꩻယာတသီႏဖြုံႏ ကတူႏစဲဉ်ႏအကျောင်ꩻခရာႏတဲင် ထိုမ်ႏစဲစ်ဆေꩻတွော့ꩻ ဆောမ်ꩻတွဲႏတံႏရွဉ်ယောႏဖိုင်ႏ-စတဲင် တောမ်ႏအကျောင်ꩻခရာႏ အစွိုးစွိုးဖိုင်ႏတွော့ꩻ ထွာလွဉ်အီထာꩻဆောမ်ꩻထာꩻတွဲႏတံႏ ပျဿနာႏနဝ်ꩻသွူ။ မိဉ်းထွာလွဉ်သွူနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻကိုယို တဖြာꩻတောမ်ႏတဖြာꩻ ယားကုဲင်လွဝင်ꩻ လိုꩻအခွင်ꩻအရေꩻဖိုင်ႏ၊ ပအိုဝ်ႏယို တဖြာꩻတောမ်ႏတဖြာꩻ အွဉ်ႏရေꩻအံႏသွင်ꩻချာငါတဝ်းလွဝင်ꩻ လိုꩻဂုဏ်ႏသိက္ခာႏနဝ်ꩻသွူ၊ လိုꩻအခွင်ꩻအရေꩻ၊ လိုꩻဂုဏ်ႏသိက္ခာႏမိဉ်းရိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ ဝင်ꩻလွဉ်ခွန်းဟွိုက်ꩻကြွို့ꩻကြꩻနီ၊ ဝင်ꩻလွဉ်ဆောမ်ꩻတွဲႏဆာ တွဲႏတံႏကြွို့ꩻကြꩻနီနဝ်ꩻ နီထွာလိုꩻဂုဏ်ႏသိက္ခာႏထဲ့အီငါႏ၊ လိုꩻအခွင်ꩻအရေꩻ သုမ်ꩻအီငါႏ၊ နီတကျွိုက်တဝ်းအတွိုင်ꩻ ထာꩻမာꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ နီမိဉ်းလွေꩻမာꩻဝင်ꩻလဲ့ ဝင်ꩻတဲ့ ထွာလိုꩻဂုဏ်ႏသိက္ခာႏထဲ့အီ၊ ဝင်ꩻလိုꩻအခွင်ꩻအရေꩻ သုမ်ꩻအီတဲင် အဝ်ႏလိုႏစာႏနာႏဖေႏချာငါငါႏလွဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ မိဉ်းမာꩻသွူနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ကခံႏဗာႏသားတဲ့ တသက်သာႏတဝ်း၊ ဆာခြေင်နစ်နာႏခြေင်နဝ်ꩻသွူ၊ ကမာꩻသားတဲ့ တမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ တလꩻလွိုတဝ်း၊ တဟဝ်လွိုတဝ်းနဝ်ꩻသွူ၊ အနာလွိုနဝ်ꩻ ထွာသော့ꩻဒျာႏ ပအိုဝ်ႏဒေႏသကိုတဲင် ပအိုဝ်ႏဒေႏသမိဉ်ꩻကုဲင်အီဗာႏ၊ ထွာဒျာႏပအိုဝ်ႏအစွိုꩻချင်ꩻချင်ꩻတဲင် ပအိုဝ်ႏအစွိုꩻချင်ꩻချင်ꩻ မိဉ်ꩻကုဲင်ဗာႏ၊ ထွာဒျာႏပအိုဝ်ႏခမ်းသားချင်ꩻချင်ꩻတဲင် ပအိုဝ်ႏခမ်းသားမိဉ်ꩻကုဲင်ခြေင်ဗာႏလုမ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ နေးတောမ်ႏအမျိုꩻသာꩻရေꩻတွော့ꩻ မိဉ်းတွိုက်ꩻဖြန်လွေꩻ ဖေင်ꩻဖင်ꩻယာကရိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ အီႏမာꩻလွေꩻအပုင်ႏအနယ်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏချꩻခါꩻရီးငါႏ ထာꩻမာꩻစဲဉ်ႏအရန်းရန်းသွူ၊ နဝ်ꩻမိဉ်းထွူမꩻ လိုꩻကဖြေꩻစာ လိုꩻကသုင်ꩻအံႏဖေင်ꩻဖင်ꩻသားယို အီႏထူႏရေꩻလွေꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ (ဥပဒေႏကို ကပျဌာန်းခါꩻဒါႏ ဖေင်ꩻဖင်ꩻယာမုနဝ်ꩻ ထောင်ႏတံႏခမုဲင်ꩻနေင်ႏ)စတဲင် ဥပဒေႏကိုအတွိုင်ꩻ ထူႏရေꩻလွေꩻနဲ့။ မာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ မိဉ်းတမွေးတဝ်းတွော့ꩻ ကတူႏစဲဉ်ႏနဝ်ꩻ ထူႏတောမ်ႏအမျိုꩻသာꩻရေꩻ တွိုက်ꩻဖြန်ဖေင်ꩻဖင်ꩻ စီႏမံႏကိန်ꩻတဲ့နဝ်ꩻ၊ ထိုမ်ႏစဲစ်ဆေꩻ ထိုမ်ႏဆောမ်ꩻထွူ ဥပဒေႏအတွိုင်ꩻ သမ်းတမာꩻလွေꩻတဝ်း၊ သမ်းတထူႏရေꩻတဝ်း၊ နိတ်စက်ကွီနွိုင်ႏဒျာႏ ရွဉ်ယောႏ ၁၀-သိန်ႏ၊ ၁၅-သိန်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ ရေႏမိုးချက်ကထွာ တွိုက်ꩻဖြန်ယာနဝ်ꩻ ထိုꩻမားတေားတဲင် တောမ်ႏတွိုက်ꩻဖြန်ယာကတူႏစဲဉ်ႏတွော့ꩻ ထွာတေားဒျာႏ ထိုမ်ႏအီစီꩻပွါꩻ၊ မာꩻအီရွဉ်စုဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ ထွိုင်ႏထွာလွဉ်နုဲင်းယိုတဲင် ပအိုဝ်ႏအစွိုꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားနဝ်ꩻ မိဉ်ꩻကုဲင်အီထိုꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ၊ ကောပ်ထာꩻ [၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခြွူႏမွဉ်းသားစွိုꩻ
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်-၆၊ အစဲဉ်ႏ-၆၇