ဦးဖြူအကျောင်ꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ညီႏညွတ်ရေꩻဗိသုကာႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ဦးဖြူအကျောင်ꩻ" မန်းခွန် တဲႏအနောႏရထာႏခွန်စိုး ဗꩻတွိုႏစွဥ်ႏ သီပေါခွန် ကပါထိုꩻခိန်ႏကို မဉ်ႏလွူꩻထွားဗာႏ မန်းရာႏဇဝင်ႏလဲ့ ဖြဝ်ꩻခမ်းနဝ်ꩻ ကထွာဒါႏ နဲင်ႏငံႏဆက်မန်းခွန်ပဏ္ဏာႏခိန်ႏတဲ့အဝ်ႏ၊ ဖြဝ်ꩻခွန်ဖုံႏ ကအုပ်ချုပ်ဗာႏမန်းခမ်း နေင်ႏပေါင်ꩻညတန် အခိန်ႏကာႏလနုဲင်းနဝ်ꩻတဲ့ အဝ်ႏဖိုဒျာႏသွူ။ ယလဲင်ႏလဲင်ႏ ကျွိုက်တဝ်းမန်းခွန် ကအဝ်ႏအုပ်ချုပ်ယိုတဲင် အွဉ်ႏလင်ꩻထွူတွော့ꩻ ဒင်ႏတေားဒျာႏ ခွန်ဖြဝ်ꩻဟော်ꩻနန်ꩻလဲ့ အဝ်ႏဗာႏဖိုဒျာႏသွူ။ "နဲင်ႏငံႏဆက်ပဏ္ဏာႏ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာနုဲင်းဧကရာဇ်ခွန်ထျꩻ ဆက်ထေ့ပဏ္ဏာႏလက်ဆောင်ႏအီဗာႏ ပိုမူႏသဘော်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏ၊ နဲင်ႏငံႏရေꩻ၊ စီꩻပွာꩻရေꩻ၊ ယေန်ႏငဲးမုꩻ စစရာႏရာႏအကို တွမ်ႏကနွို့သော့ꩻ ရော်ꩻသွီႏကွယ်သော့ꩻဒါႏ ကိုလိုနီနဲင်ႏငံႏစားနဝ်ꩻတဲး ကွာႏညာꩻတန်ဒျာႏသွူ။ တဲႏစစွဉ်ႏဒျာႏ ကတဲႏထောင်ႏ မောတုံးခိန်ႏနဝ်ꩻကာႏ ဖြဝ်ꩻခမ်းကို ကအဝ်ႏဒါႏ ပဒေႏသရာဇ်စနစ်နဝ်ꩻ ဗꩻတွိုႏလွဉ်စွဉ်ႏဒျာႏ တွမ်ႏအင်္ဂလိပ်သီး ကသိမ်ꩻထူႏ မန်းခမ်းအခဝ်ခိုႏခိန်ႏယို တပေါႏခါႏညတဝ်း၊ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏမုအဲဉ်ထဝ်းသွူ၊ အဝ်ႏသေခါꩻ မာꩻခေါ်သွီႏ အုပ်ချုပ်ရေꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် စောက်ꩻဖါးဖုံႏယို ဗွန်နုဲင်းဗော့ꩻ အိန္ဒိယခမ်း မဟာႏရာႏဇာႏဖုံႏအတွိုင်ꩻ အွဉ်ႏမုဲင်သေဖေႏခါꩻဒျာႏ အုပ်ချုပ်သွုပ်ထဲင်းခွင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ အွိုးကီနဝ်ꩻတဲးတဲ့ ဖြဝ်ꩻခမ်းခွန်တန်တွမ်ႏ ခွန်ဆꩻလသားနဝ်ꩻ အဝ်ႏခွုမ်အဝ်ႏချုပ်ခါꩻသွူ၊ အုပ်ချုပ်ဖေႏဗာႏ အင်္ဂလိပ်ကလိုႏအတွိုင်ꩻ၊ အဆန်ꩻငါႏနဝ်ꩻ ခမ်းသားထီသား ပဒေႏသရာဇ်စူဆꩻလ ရုဲင်ꩻထာꩻဖေႏကလꩻမွုန်းတစိꩻစိꩻတဲင် ဖေႏအပ်ခါꩻဖေႏ အုပ်ချုပ်ခွင်ꩻအာႏဏာႏဖုံႏသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻတဲင် ကကျိုꩻစာꩻဒါႏ ဖြဝ်ꩻခမ်းလွစ်တခြင်ရေꩻသမဲင်ꩻအကို "ဒီမိုကရေစီ"သားဖုံႏနဝ်ꩻ အင်္ဂလိပ်သီးစိုးတွင်ꩻ လွစ်တခြင်ခွင်ꩻ တမုဲင်ꩻငါတဲ့ အဲဉ်ထဝ်းတွော့ꩻ ရုဲင်ꩻတသွိုးဆန်ꩻခေါ် နဲင်ႏငံႏရေꩻမုꩻနဝ်ꩻ တပေါႏလွဉ်တဝ်း၊ တွိုႏလွဉ် "ဖဲစ်သစ်ဂျပန်ဘီလူꩻ"ကရိုꩻဒါႏ ဂျပန်ဖုံႏကအုပ်ချုပ်ဒါႏ ဂျပန်ခေတ်တွင်ꩻနဝ်ꩻမꩻ လꩻလွဉ်တဲႏတထောင်ႏခွင်ꩻနဝ်ꩻလဲ့ ဒေါ့ꩻဗာႏဒျာႏ အထွာကုဲင်ဆန်ꩻမွေးနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏဂျပန်ခေတ်တွင်ꩻမꩻ ကတဲႏစဒါႏ ထွို့ꩻခြွဉ်းအာသျလိုꩻယွဲး၊ လိုꩻယွဲးအစွိုꩻအဗူႏ၊ ထူႏအခင်ႏခံႏ အရောင်ႏလေထွားလိတ်တွိုက်ထွူတဲင် တဲႏထောင်ႏနွောင်ꩻ "ဖြဝ်ꩻခမ်းလွစ်ထန်ႏရေꩻအစွိုꩻ"၊ သွူတကာႏတဝ်း ဒေႏသခံႏခမ်းရင်ꩻသား လိုꩻယွဲးဖုံႏအွဉ်ငါတဲင် ဗွောင်ဖေႏနွောင်ꩻ ခမ်းသားထီသား မဲ့နားဖုံႏသွူ။ ကနွို့သော့ꩻဗာႏဖို တောႏလန်ႏလွေꩻ ခြဲ့ꩻနယ်ႏအရေꩻ၊ ဖဲစ်သစ်တောႏလန်ႏရေꩻဖုံႏအကို ပအိုဝ်ႏခမ်းရင်ꩻသားဖုံႏ "တောႏလန်ႏပဒေႏသရာဇ်အရေꩻ"ကိုလဲ့ နွို့ပါသော့ꩻ၊ ခမ်းရင်ꩻသားအလင် တွမ်ႏခမ်းသားထီသားနေနေသွူ။ ပိုလ်ႏချုပ်အောင်ဆန်းအွဉ်ငါ ကကျိုꩻစာꩻဒါႏ မန်းခမ်းလွစ်တခြင်ရေꩻအကိုလဲ့ နွို့ခြွဉ်းပါသော့ꩻဒျာႏသွူ။ ထင်ႏတွိုႏလွေꩻ ကျောႏကမ္ဘာႏ "ပင်ႏလုံညီႏလာႏခံႏ"ထွူတဲင် ကအီႏအွဉ်ႏနယ်နွောင်ꩻ ခမ်းရင်ꩻသားသီး လွောင်ႏဗူႏရေꩻ "ပင်ႏလုံလိတ်ချုပ်"အကိုလဲ့ နွို့တဲမ်းသော့ꩻစူမုဲင်သွူ၊ ကနွို့တဲမ်းခါꩻဒါႏ စူမုဲင် ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ "ဦးဖြူ"အကျောင်ꩻ လွူꩻထွားမုဲင်တောင်ꩻသေꩻဗာႏ တစူးတစိꩻနဝ်ꩻသွူ။ ထွာဖေႏ သထုံႏ-သီႏသဲင်ႏ စောက်ꩻဖါးနမ်းခြောင်တင်အနေႏ ကတဲမ်းဒါႏစူမုဲင် သမဲင်ꩻဝင်ႏ ပင်ႏလုံလိတ်ချုပ်ကို ဦးဖြူယို ဖါဖြားကုသလ+မွိုးကျောင်ꩻဗူးသီး လွူးဖွါꩻလင်ꩻဖေႏ ၁၉၀၁-ဗာႏနေင်ႏ၊ ဖြဝ်ꩻခမ်းအခဝ်နဝ်၊ သီႏသဲင်ႏဝေင်ꩻနယ်ႏ၊ အွိုင်ႏနောင်ကျောႏ၊ ဒုံသီႏသဲင်ႏတန်ကိုနဝ်ꩻသွူ။ မွိုးဖါနီဖြာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏဗုဒ္ဓဘာႏသာႏခွိုꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းရင်ꩻသားဒျာႏသွူ၊ ဖါနဝ်ꩻ လက်သမာꩻဆရာႏ တဖြာꩻတဲ့မွေးမွေးနဝ်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏခမ်းရင်ꩻသား ဦးဖြူနဝ်ꩻ တဲႏပေႏခါကာႏ သꩻပါမွေး၊ ထောင်လွူꩻမွေး ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻတွမ်ႏယေန်ႏငဲမုꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ကွပ်ထွာလိုꩻ သေစွစ်ꩻစဲစ်ꩻ နမ်းလိုꩻမျိုꩻသမဲင်ꩻတွမ်ႏ ယေန်ႏငဲမုꩻသားတဖြာꩻတဲင် ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻတွမ်ႏယေန်ႏငဲးရေꩻအစွိုꩻကိုနဝ်ꩻ ဥက္ကဋ္ဌတာႏဝွန်ႏယင်၊ နာယကတာႏဝွန်ႏယင် ထူႏတာႏဝွန်ႏခွုမ်နဝ်ꩻသွူ။ ဦးဖြူနဝ်ꩻ မူလရန်းပညာႏ၊ အရန်းထိုပညာႏဖုံႏယို သွဉ်ထူႏ အမေႏရိကန်ႏသာႏသနာႏပျုကျောင်ꩻ (အေတီအဲမ်)ကအဝ်ႏဗွောင်ဒါႏ တောင်ႏကီꩻဝေင်ꩻကိုနဝ်ꩻတဲင် အောင်ႏဗꩻစွဥ်ႏ ၉-တန်ꩻသွူ၊ ၁၀-တန်ꩻနဝ်ꩻတဲးတဲ့ ထင်ႏသွဉ်အောင်ႏမျင်ႏဒျာႏ ဝေင်ꩻရန်ႏကုန်ႏကို ကူရှင်အရန်းထိုကျောင်ꩻ (Cussin)နဝ်ꩻသွူ။ အောင်ႏ(၁၀)တန်ꩻထွူနဝ်ꩻ သွဉ်သွုပ်လွေꩻပညာႏ ရန်ႏကုန်ႏ အင်စိန်စက်မှုသိပ္ပံကျောင်ꩻကိုသွူ။ စဝ်းစဝ်းခါကာႏ ထွာလိုꩻပရဟိတသꩻတလာတဲင် ကွပ်မဉ်ခွုမ်မာꩻ ဝင်ꩻအကျိုꩻတွော့ꩻ လိုꩻမုꩻရေꩻထာꩻမာꩻဖုံႏအကို နေးတွမ်ႏသꩻပါပါ နွို့ခွုမ်မာꩻလွေꩻစွဉ်ႏသွူ။ ကွပ်မွိုးစိုးဖါပန်သꩻတဲင် ဆို့ꩻရုဲင်ရေꩻထာꩻမာꩻယိုလဲ့ သꩻဝါႏသနာႏပါနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၂၈-ဗာႏနေင်ႏနဝ်ꩻ တောင်ႏကီꩻဝေင်ꩻကို နေးတွမ်ႏဗုဒ္ဓဘာႏသာႏထုံꩻစံႏအတွိုင်ꩻ တောႏလမ်းတွမ်ႏ မွိုးနင်ꩻပေါက်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ပိုခိုပိုမူႏ ထွန်ꩻကာꩻလွဉ် ၁၃-ဖြာꩻသွူ၊ အမာမွိုးနင်ꩻပေါက်ꩻနဝ်ꩻ ခန္ဓာႏပြောင်ꩻထိုꩻခန်းဒျာႏ ၁၉--၁-ဗာႏနေင်ႏ၊ ဇန္နဝါရီလာကိုနဝ်ꩻသွူ၊ ဦးဖြူနဝ်ꩻ သက် ၂၅-အရွယ်ႏတွင်ꩻ ၁၉၂၆-ဗာႏနေင်ႏကိုနဝ်ꩻ နွို့ထေင်းထမ်ႏ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ၊ သစ်တောရွုမ်ꩻ စာႏရေꩻတာႏဝွန်ႏနဝ်ꩻသွူ။ မာꩻငတ်ꩻနေင်ႏဗော့ꩻဗော့ꩻထွူ ၁၉၃၀-ဗွေနေင်ႏနဝ်ꩻ နွို့မာꩻအခွဉ်ႏစာႏရေꩻ သထုံႏ-သီႏသဲင်ႏစောက်ꩻဖါး ခွန်စိန်ႏထျꩻ၊ စောက်ꩻဖါးအုပ်ချုပ်ရေꩻအကို ထွာဖေႏတရာꩻသူꩻကီꩻ နွို့ထေင်းထမ်ႏ ဗꩻစွဉ်ႏ ၁၉၄၈-ဗာႏနေင်ႏကိုသွူ၊ ဖြဝ်ꩻခမ်းအကို နယ်ႏယင်ဟန်ႏဖုံႏအကို အုံအဝ်ႏလိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း ကဲဉ်းအာနဝ်ꩻ ထွာလွဒျာႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻလဲ့ အစဲဉ်ႏအဆက်အနေႏ စောက်ꩻဖါးဖြဝ်ꩻသီးဖုံႏ အုပ်ချုပ်လွဉ်ဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏသွီႏကပါဒါႏ ဝေင်ꩻဗွေႏ(စောက်ꩻဖါး)ကအုပ်ချုပ်နဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ သထုံႏ-သီႏသဲင်ႏတနယ်ႏလွုမ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ သထုံႏ-သီႏသဲင်ႏ စောက်ꩻဖါးတခြွိုင်ႏသန်ꩻတဝ်းခိန်ႏတွမ်ႏ ဗꩻစွဉ်ႏကလယ်ꩻထိုꩻ ၁၉၄၈-ဗာႏနေင်ႏတွင်ꩻ စောက်ꩻဖါးခွန်စီနမ်းခြောင်ꩻတင်အနေႏ ဦးဖြူနဝ်ꩻ ထူႏတာႏဝွန်ႏအုပ်ချုပ်ဗာႏ သထုံႏ-သီႏသဲင်ႏနယ်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ အခိန်ႏနဝ်ꩻတွင်ꩻ ၁၉၄၇-ဗာႏနေင်ႏ၊ တဲႏဖေဖော်ဝါရီလာ ၃-နီꩻ ဗꩻလွေꩻ ၁၂-နိꩻနဝ်ꩻ ထင်ႏဗာႏ ကအဝ်ႏမာꩻဒါႏ ပင်ႏလုံညီႏလာႏခံႏသူꩻသွူ၊ သထုံႏ-သီႏသဲင်ႏ ခွန်စောက်ꩻဖါးခွန်စီ နမ်းခြောင်ꩻတင်အနေႏ ပင်ႏလုံသဘော်ꩻဗွန်ချက်အကို နွို့တဲမ်းဗာႏ စူမုဲင်နဝ်ꩻသွူ။ စောက်ꩻဖါးခွန်စီ ထွိုင်ႏလယ်ꩻထိုꩻထွူ တဲႏ ၁၉၄၈-ဗာႏနေင်ႏ ဗꩻလွေꩻ ၁၉၅၉-ဗာႏနေင်ႏ နေင်ႏတဆီလွိုလွိုအတွင်ꩻ ထွာဖေႏစောက်ꩻဖါး စူထောက်အနေႏ အုပ်ချုပ်ဗာႏ သထုံႏ-သီႏသဲင်ႏနယ်ႏယိုသွူ၊ ၁၉၄၇-ဗာႏနဝ်ꩻ ခံႏဗာႏဝင်ꩻလွိုက်ဒင်ႏ ခမ်းပေါင်ꩻဗူႏမန်းနဲင်ႏငံႏတောႏ မာꩻတုံးမာꩻခမ်း လွတ်တောႏအမတ်နဝ်ꩻသွူ၊ ထွာဒျာႏ သထုံႏ-သီႏသဲင်ႏစောက်ꩻဖါးနမ်းတင်အနေႏ ခံႏဗာႏဝင်ꩻလွိုက်နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၄၈-၁၉၅၂ အခိန်ႏတွင်ꩻ ခံႏဗာႏဝင်ꩻလွိုက် ဖြဝ်ꩻခမ်းကောင်စီ လွတ်တောႏနွို့အစွိုꩻတဲင် ထူႏတာႏဝွန်ႏခွုမ်မာꩻဗာႏ ပညာႏရေꩻတွမ်ႏ ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻဝွန်ႏတန်နဝ်ꩻသွူ၊ ၁၉၄၇-ဗာႏနေင်ႏ ကထွို့ꩻဗူႏဒါႏ "ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻသီး နဲင်ႏငံႏရေꩻအွဉ်ငါအစွိုꩻ"ကိုနဝ်ꩻ ထွာဖေႏဗာႏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာႏဝွန်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၅၀-ဗွေ ဩဂုတ်လာ ၂-နီꩻနဝ်ꩻ ယားကုဲင်ထိုꩻချာ "ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻသီး နဲင်ႏငံႏရေꩻအွဉ်ငါအစွိုꩻ"ထွူတဲင် ဖေႏကယိန်းလုဲင်းပြင်ႏ ယိန်းတွိုႏခြောင်ꩻတဲင် ကထွို့ꩻဗူႏ တဲႏထောင်ႏလွေꩻ "ခမ်းပေါင်ꩻဗူႏ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻချုပ်"(ပအမဖ)အစွိုꩻကိုနဝ်ꩻတဲ့ အွဉ်ငါပါသော့ꩻဖေႏနဝ်ꩻသွူ။ တဲႏ ၁၉၅၄-ဗာႏ ဗꩻလွေꩻ ၁၉၅၈-ဗာႏ လစ်ꩻနေင်ႏကိုနဝ်ꩻ ခံႏဗာႏဝင်ꩻထိန်ꩻသိမ်ꩻခါꩻ တွမ်ႏပုဒ်မွူး ၅-တဲင် အုံဗာႏမန္တလေꩻထောင်ႏကိုနဝ်ꩻသွူ၊ စဲ့ꩻတပ် ထူႏတာႏဝွန်ႏ ပွေါးလမ်းအစိုႏရ (၁၉၅၈-၁၉၆၀)တွင်ꩻကို ခံႏဗာႏဝင်ꩻဖေႏတာႏဝွန်ႏ အွဉ်ႏထွာဖြဝ်ꩻခမ်း လဝ်းဟွုန်ရေꩻဝွန်ႏတန်နဝ်ꩻသွူ။ အဝ်ႏထေင်းထမ်ႏ တာႏဝွန်ႏနဝ်ꩻအတွင်ꩻ ပအိုဝ်ႏစူခွုမ်သားအစွိုꩻ (ပအလဖ)ယို ဖေႏကအွဉ်ႏစွꩻစူခွုမ် ငိမ်ꩻချမ်ꩻရေꩻအတွက် ယံဖေႏကတွိုင်ႏပင်ႏ ထွို့ꩻခြိꩻလွဉ်နဝ်ꩻ ခွုမ်မာꩻထူႏတာႏဝွန်ႏဖေႏသွူ။ ပလို့ꩻသော့ꩻနမ်းသꩻ ကွပ်ခွုမ်မာꩻနဝ်ꩻမꩻ နီဖဲ့ꩻနီခဝ် လꩻလွထာꩻသေနာႏမုꩻတဲင် ၁၉၅၈-ဗာႏ၊ မေလာ(၅)နီꩻနဝ်ꩻ မာꩻနွောင်ꩻစွဉ်ႏ အွဉ်ႏစွꩻစူခွုမ်ပွယ်ꩻ အခန်ꩻအနာꩻနဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းပေါင်ꩻဗူႏပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻချုပ်အကို အွဉ်ငါသားဖုံႏတွမ်ႏ နွို့လွဉ်ထာꩻလေ အွဉ်ႏစွꩻစူခွုမ် အွဉ်ငါသားဖုံႏ အုံကွံဝင်ꩻတဲင် (ပအမဖ) ခမ်းပေါင်ꩻဗူႏပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻချုပ် အမုဆောင်ႏကောႏမတီႏယို ထွို့ꩻဗူႏတသာချာယင်း ၁၉၅၈-ဗာႏ၊ မေလာ(၈)နီꩻကိုနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၅၉-ဗာႏ တဲႏ မေလာ ၂၀-ဗꩻစွဉ်ႏ ၂၂-နီꩻကို မာꩻနွောင်ꩻစွဉ်ႏဒျာႏ ခမ်းပေါင်ꩻဗူႏ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻချုပ်ညီႏလာႏခံႏ တတိယလဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ။ "ဦးဖြူယိုလဲ့ ယံထွာဖေႏ အစွိုꩻဥက္ကဋ္ဌ"အဝ်ႏညီႏလာႏခံႏနဝ်ꩻကို လွိုက်ဒင်ႏဖေႏတာႏဝွန်ႏစွဉ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၆၀-ဗွေနေင်ႏ နိုဝင်ဘာလာ ၅-နီꩻနဝ်ꩻ ထင်ႏဗာႏ တောင်ႏကီꩻဝေင်ꩻကို ဖြဝ်ꩻခမ်းဥက္ကဋ္ဌ စဝ်ခွန်ချိုရွုမ်ꩻခန်ꩻအကို ကမာꩻဒါႏ "ဖေႏကဖျင်နွောင်ꩻဥပဒေႏ ပွယ်ꩻအုံကွံကျိုႏ"နဝ်ꩻသွူ။ ထွို့ꩻဗူႏအုပ်ချုပ်ပုံႏ အခေႏခံႏဥပဒေႏ မွဉ်းဖျင်ရေꩻ၊ တဲမ်းထွို့ꩻရေꩻ ဖြဝ်ꩻခမ်းဆဲင်ႏရာꩻ ခွုမ်တဖြွီꩻကောႏမတီႏအစွိုꩻကို ပါသော့ꩻနွို့အစွိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ တောင်ႏကီꩻဝေင်ꩻ၊ စားမြိန်ရိပ်သာကို ၁၉၆၁-ဗာႏနေင်ႏ တဲႏဇွန်လာ ၈-နီꩻ ဗꩻလွေꩻ ၁၆-နီꩻအကို မာꩻခမ်းပေါင်ꩻစွုမ်ႏ ညီႏလာႏခံႏတဲင် ဦးဖြူလဲ့ ထင်ႏတွိုင်ႏပင်ႏဆွေꩻနွေꩻသော့ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၆၂-ဗာႏ၊ ဖေဖော်ဝါရီလာ ၂၄-နီꩻတွင်ꩻ ခမ်းခြွဉ်းဗူႏအစိုႏရ အွဥ်ငါမာꩻဖေႏဒါႏ ဖဲစ်ဒရယ်ဆွေꩻနွေꩻပွယ်ꩻ(အမျိုꩻသာꩻညီႏလာႏခံႏ)ယို မာꩻလွေꩻ ဝေင်ꩻရန်ႏကုန်ႏ၊ ပြည်လမ်းကို အွဉ်ႏစွꩻအငဝ်းယုံႏ ခန်ꩻတန်ကိုနဝ်ꩻသွူ၊ ဆွေꩻနွေꩻပွယ်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ လိုꩻမျိုꩻစုအွဉ်ငါသားဖုံႏ၊ ခမ်းရင်ꩻသားအစွိုꩻအဗူႏကို တာႏဝွန်ႏအဝ်ႏလိုꩻသားဖုံႏတွမ်ႏ ဖဆပလအစွိုꩻအွဉ်ငါဖုံႏ၊ ပမညတအစွိုꩻကို အွဉ်ငါသားဖုံႏ မာꩻခတ်ꩻတရန်သားဖုံႏ ထင်ႏလွဉ်လွ စုံႏစုံႏလင်ႏလင်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉၆၂-ဗာႏ၊ မတ်လာ(၂)နီꩻနဝ်ꩻ ပိုလ်ႏချုပ်တန်နေဝင်း လုဲင်ႏပြောင်ꩻထူႏထိုꩻ ခမ်းထီအာႏဏာႏတဲင် ခံႏဗာႏဝင်ꩻဆွမ်ꩻ နဲင်ႏငံႏရေꩻအွဉ်ငါသားဖုံႏအကို ဦးဖြူလဲ့ ပါသော့ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကခံႏဗာႏဝင်ꩻထိန်ꩻသိမ်ꩻခါꩻ ငတ်ꩻနေင်ႏလွိုလွို သူနေင်ႏဗော့ꩻဗော့ꩻသားဖုံႏယို တွိုႏ ၁၉၆၈-ဗာႏ၊ ဖေဖော်ဝါရီလာ ၂၇-နီꩻနဝ်ꩻ အစိုႏရ အွဉ်ႏလွစ်ဖေႏချာတဲင် ဦးဖြူလဲ့ လွစ်ထန်ႏချာယင်းနဝ်ꩻသွူ။ တောႏလန်ႏရေꩻ ကောင်စီခေတ် ၁၉၇၁-ဗာႏ၊ စက်တင်ဘာလာ ၂၅-နီꩻနဝ်ꩻ ဝင်ꩻဖေႏအပ်လွေꩻတာႏဝွန်ႏ "ခမ်းခြွဉ်းဗူႏနဲင်ႏငံႏ တဲမ်းထွို့ꩻခြွဉ်းဗူႏပုံႏ အခေႏခံႏဥပဒေႏ ကော်မရှင်နွို့အစွိုꩻ"နဝ်ꩻသွူ။ ကထေင်းထမ်ႏလွေꩻဒါႏ နဲင်ႏငံႏတာႏဝွန်ႏ၊ လိုꩻမျိုꩻတာႏဝွန်ႏ အမျိုꩻမျိုꩻ နွို့သော့ꩻပင်ႏလုံလိတ်ချုပ် ညီႏညွတ်ရေꩻဗိသုကာႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ဦးဖြူနဝ်ꩻ ခန္ဓာႏပြောင်ꩻထိုꩻ သက် ၇၄-အရွယ်ႏ ၁၉၇၅-ဗာႏ၊ မေလာ ၃-နီꩻ အွိုးဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ အလမ်းကိုနဝ်ꩻသွူ။ "တောင်ꩻသေꩻ" အဝ်ႏဟဲ့ꩻကျင်ꩻလဲဉ်း "ဦးဖြူ"တဲင် မဉ်ႏဟဲ့ꩻ"ဖြားဖျူ-ဖြားဗွာ"နဝ်ꩻ မဲ့ꩻအကွင်အီတေားဒျာႏ တွမ်ႏ"ဖြားဗွာ-ဦးလှဖေ"တဲင် ဟဲ့ꩻစူꩻဗော့ꩻ ဦးဖြူအကျောင်ꩻ-[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ကျော်ငြိမ်း (မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ဝင်)
  2. ရှမ်းပြည်နှင့်စော်ဘွား(ဦးထွန်းမြင့်-တောင်ကြီး)