၂၀၁၄-လမ်းခိုႏစာႏရင်ꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"၂၀၁၄-လမ်းခိုႏစာႏရင်ꩻအလꩻ လိုꩻဖြာꩻပေါင်ꩻတွမ်ႏ ကိုꩻကွယ်ႏမုဖုံႏ လွိုယောမ်ꩻအဝ်ႏလွဉ်"

ခမ်းထီတဖြုံႏကို လိုꩻအဝ်ႏအဖြာꩻပေါင်ꩻခွုင်းမုဲင်ꩻ၊ လိုꩻခိုအဝ်ႏခွုင်းမုဲင်ꩻဖြာꩻ၊ လိုꩻမူႏအဝ်ႏခွုင်းမုဲင်ꩻဖြာꩻ၊ ကိုꩻကွယ်ႏဘာႏသာႏမုဲင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏခွုင်းမုဲင်ꩻဖြာꩻ၊ လိုꩻဖြားအဝ်ႏခွုင်းမုဲင်ꩻဖြာꩻ၊ လိုꩻရွယ်ႏမဲဉ်ႏ အဝ်ႏခွုင်းမုဲင်ꩻဖြာꩻနဝ်ꩻ ခမ်းထီဖေႏကတိုꩻတက် အီႏမာꩻယို ထာအီငါႏ အဓိကအချက်နဝ်ꩻသွူ၊ ပင်ႏထိုခမ်းထီသား ခမ်းသားစွန်ꩻအာႏယို အရေꩻတန်ငါႏနဝ်ꩻသွူ၊ နဝ်ꩻမꩻ ခမ်းသားစွန်ꩻအာႏ အခေႏနေႏယို ဖေႏကသေနဝ်ꩻ တောမ်ထူႏဗာႏ လမ်းခိုႏစာႏရင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။

မျန်မာခမ်းထီကိုယို တယ်ႏစွဉ်ႏတောမ်ထူႏလွေꩻ ၁၉၇၃-၁၉၈၃-နဝ်ꩻမာꩻလွဉ်ယိုတဲင် ညနေင်ႏပေါင်ꩻ(၃၀)လွိုစွဉ်ႏ၊ ၂၀၁၄-နဝ်ꩻမꩻ ကွဲတောမ်ထူႏနွောင်ꩻယင်းနဝ်ꩻသွူ၊ နဝ်ꩻမꩻ ၂၀၁၄-ဗာႏ ကတောမ်ထူႏဒါႏ လမ်းခိုႏစာႏရင်ꩻအလꩻနဝ်ꩻတဲင် ခမ်းထီကို လိုꩻဖြာꩻပေါင်ꩻစာႏရင်ꩻယိုလဲ့ ကထွာအစိုႏရနဝ်ꩻ ထေထန်ႏနယ်နွောင်ꩻယင်း တွမ်ႏဂဏန်ꩻအချက်အလျက်နဝ်ꩻသွူ။ မြန်မာခမ်းထီ ၂၀၁၄-ဗာႏ၊ တောမ်ထူႏဒါႏ လမ်းခိုႏစာႏရင်ꩻအလꩻ မြန်မာခမ်းထီကိုယို လိုꩻဖြာꩻပေါင်ꩻအဝ်ႏ ၅၁၄၈၆၂၅၃-ဖြာꩻအကို လိုꩻကအုံဝေင်ꩻလောင်းသားနဝ်ꩻ ၁၄၈၇၇၉၄၃-ဖြာꩻထွူ လိုꩻကအုံဒုံရပ်သားနဝ်ꩻ ၃၅၄၀၁၉၅၇-ဖြာꩻ အဝ်ႏလွေꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ သေထွꩻဗာႏသွူ။

မဉ်ႏထွူ အခေႏခံႏလွေꩻတွမ်ႏ ကတောမ်ထူႏလꩻဒါႏ ခမ်းထီတဖြုံႏလုမ်းအကို ကအဝ်ႏဒါႏ လိုꩻဖြာꩻပေါင်ꩻယိုတဲင် တွက်ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻနေးအလꩻ ကိုꩻကွယ်ႏဗုဒ္ဓဘာႏသာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏ ၈၉-ဒသမ ၈-ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻ၊ ခရစ်ယာန်ႏနဝ်ꩻ ၆ ဒသမ ၃-ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻ၊ အစ္စလမ်နဝ်ꩻ ၂ ဒသမ ၃ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻ၊ ဟိန္ဒူနဝ်ꩻ ၀ ဒသမ ၅-ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻ၊ ကိုꩻကွယ်ႏလူꩻသားနဝ်ꩻ ၀ ဒသမ ၈-ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻ၊ ကိုꩻကွယ်ႏဘာႏသာႏလောင်ႏလင်သားနဝ်ꩻ ၀ ဒသမ ၂-ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻတွမ်ႏ ကိုႏကွယ်ႏတဝ်းဘာႏသာႏမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻသားနဝ်ꩻ ၀ ဒသမ ၁-ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻ အဝ်ႏလွေꩻနုဲင်းယိုအကျောင်ꩻ သေထွꩻဗာႏ (အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန)ထျꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကွဲတွော့ꩻ ၂၀၁၄-ဗာႏ ကတောမ်ထူႏဒါႏ လမ်းခိုႏစာႏရင်ꩻကိုနဝ်ꩻ ရခဲင်ႏခမ်းနယ်ႏကို ကတောမ်ထူႏလꩻတဝ်းဒါႏ မွတ်ဆလဉ်စာႏရင်ꩻ ၁ ဒသမ ၀၉ သန်းယို မဉ်ႏတွက်ပါနဝ်ꩻ အစ္စလမ်အဝ်ႏလုဲင်ႏ ၃ ဒသမ ၃-ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏနဝ်ꩻ ထွာလုဲင်ႏ ၈၇ ဒသမ ၉-ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻတွမ်ႏ ခရစ်ယာန်ႏ ထွာလုဲင်ႏ ၆ ဒသမ ၂-ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻ စတဲင်ဂဏန်ꩻဖုံႏယိုလဲ့ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏလွေꩻနုဲင်းနဝ်ꩻအကျောင်ꩻ၊ နုဲင်းရခဲင်ႏခမ်းနယ်ႏကို ကတောမ်ထူႏလꩻတဝ်းဒါႏ ၁ ဒသမ ၀၉-ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻစာႏရင်ꩻယိုလဲ့ ခွေါင်ခံႏဒျာႏကရိုꩻနဝ်ꩻ ဝွန်ႏတန်ဦးသိန်းဆွေ ဒေါꩻ့နဝ်ꩻသွူ။

နဝ်ꩻမꩻ မဉ်ႏထွားချာယင်း ကကိုꩻကွယ်ႏ အစ္စလမ်ဘာႏသာႏယို ၁၉၇၃-တွမ်ႏ ၁၉၈၃-ဗာႏနေင်ႏဖုံႏကိုနဝ်ꩻ ၃ ဒသမ ၉-ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻ အဝ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ ၂၀၁၄-ဗာႏနေင်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏ ၄ ဒသမ ၃-ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻအကျောင်ꩻ ထီႏဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏထွားယင်း ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏအနေႏ ကိုꩻကွယ်ႏသားယို ၁၉၇၃-ဗာႏနေင်ႏနဝ်ꩻ ၈၈ ဒသမ ၈-ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻ၊ ၁၉၈၃-ဗာႏနေင်ႏနဝ်ꩻ ၈၉ ဒသမ ၄-ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻအဝ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ ၂၀၁၄-ဗာႏနဝ်ꩻ ယောမ်ꩻလင်ꩻထိုꩻ ၈၇ ဒသမ ၉-ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻနဝ်ꩻ ထီႏဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ မဥဉ်ထွားယင်းဗာႏ ခရစ်ယာန်ႏဘာႏသာႏအနေႏ ကကိုꩻကွယ်ႏဒါႏ လိုꩻရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻ အယောမ်ꩻအလွိုဖဲ့ꩻယို ၁၉၇၃-ဗာႏနဝ်ꩻ ၄ ဒသမ ၆-ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻ၊ ၁၉၈၃-ဗာႏနေင်ႏနဝ်ꩻ ၄ ဒသမ ၉-ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻထွူ ၂၀၁၄-ဗာႏနဝ်ꩻ ထင်ႏလွဉ် ၆ ဒသမ ၂ ရျာꩻခေါင်ꩻနဝ်ꩻလဲ့ ထီႏဗာႏနဝ်ꩻသွူ၊ တွိုႏဟိန္ဒူဘာႏသာႏနဝ်ꩻ ယောမ်ꩻလွိုလွဉ်အဲဉ်ထဝ်း အဝ်ႏဒျာႏ ၀ ဒသမ ၅ ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻတွိုင်ꩻတွိုင်ꩻ ထီႏဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏယင်းလုဲင်ႏ ကိုꩻကွယ်ႏလူꩻသားယို ၁၉၇၃-ဗာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏ ၂ ဒသမ ၂ ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻ၊ ၁၉၈၃-ဗာႏနဝ်ꩻ ၁ ဒဿမ ၂ ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻတွော့ꩻ ၂၀၁၄-ဗာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏ ၀ ဒသမ ၈ ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻသွူ၊ ကိုꩻကါယ်ႏဘာႏသာႏလောင်ႏလင်နဝ်ꩻ ၁၉၇၃-တွမ်ႏ ၁၉၈၃-ဗာႏနေင်ႏကိုဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏ ၀ ဒသမ ၁ ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻထွူ၊ ၂၀၁၄-ဗာႏလမ်းခိုႏစာႏရင်ꩻကိုယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏထင်ႏလွဉ်လုဲင်ႏ ၀ ဒသမ ၂ ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻနဝ်ꩻသွူ။ တတောမ်ထူႏလꩻနွောင်ꩻတဝ်းဒါႏ လမ်းခိုႏစာႏရင်ꩻ လိုꩻဖြာꩻပေါင်ꩻနဝ်ꩻ ရခဲင်ႏခမ်းနယ်ႏကို ၁၀၀၉၀၀၀ ဖြာꩻ၊ စောက်ႏခမ်းနယ်ႏကို ၆၉၈၀၀ ဖြာꩻ၊ ခင်လမ်းနယ်ႏကို ၄၆၆၀၀-ဖြာꩻတဲင် ထွာလိုꩻဖြာꩻ ၁ ဒသမ ၂ သန်းရပ် (၂ ဒသမ ၃ ရျာꩻခေါင်ꩻနုံꩻ)နဝ်ꩻ တောမ်ထူႏနွောင်ꩻဗာႏတဝ်းနဝ်ꩻသွူ၊ အဝ်ႏကုဲင်ဒါႏ ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻမျိုꩻကိစ္စယို တစိုႏရတသာစူကို တွမ်ႏခမ်းရင်ꩻသားရေꩻရာႏဝွန်ႏတန် မဲ့ꩻအီႏထေနယ်လလွေꩻယင်းနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻမျိုꩻဘာႏသာႏ ခါးဆျာႏရေꩻတာႏမွေးတဝ်း၊ ခမ်းထီကိုကအဝ်ႏဒါႏ လိုꩻအာႏအနီꩻအရင်ꩻယို ခမ်းသားသီးသေသင်ꩻငါႏအချက်တဲင် တဲမ်းထေနယ်လွေꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခြွူႏမွဉ်းသားစွိုꩻ၊ ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်(၄)၊ အစဲဉ်ႏ(၁၁)