၂၀၁၅-ယို အွဉ်ငါသားလဲ့

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"၂၀၁၅-ယို အွဉ်ငါသားလဲ့ ခံႏသွော့အဖျင်၊ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားလဲ့ ခံႏမွုန်းမဲ့ကွင်"

အဝ်ႏလွိုႏလွိုႏတဲင် ၂၀၁၅-ကို တွိုႏဖျင်လဲန်းသွူ၊ မိဉ်ႏထွားတွမ်ႏ ဒီမိုကရေသီ ကတွိုႏဖျော လက်ခံႏမာꩻလွဉ်ပြောင်ꩻလုဲင်ႏရေꩻနဝ်ꩻ ငတ်ꩻနေင်ႏခွပ်နဝ်ꩻသွူ၊ ငတ်ꩻနေင်ႏခွပ်ကိုယို တခမ်းလွုမ်းဆဲင်ႏရာꩻ ခံႏထူႏခမ်းသားဆန္ဒမဲပွဲꩻယိုလဲ့ အီႏအဝ်ႏအီႏမာꩻလွေꩻဖေႏ အောက်တိုဘာလာ အီႏလိုတွမ်ႏ နိုဝင်ဘာလာအစကို လွိုက်ရွေꩻပွဲꩻကော်မသျဉ်စွိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒေါ့ꩻထန်ႏခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

နဝ်ꩻမꩻ ၂၀၁၅-ယို ခမ်းသားသီးအတာႏ၊ ခမ်းထီအတာႏ ထွာအီငါႏအတန်သွဝ်ꩻ သော့ꩻမဲးအခွင်ꩻအရေꩻပွဲꩻ၊ လွိုက်ရွေꩻပွဲꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ကလဲန်းခိုႏချာခိန်ႏခါႏကာႏလကို ခမ်းသားသီး ကကျုံႏဗာႏဒါႏ အရသာႏခါႏ၊ အရသာႏဆျာႏဖုံႏယို လွိုက်ရွေꩻပွဲꩻယိုတလဲင်ႏကို ခမ်းသားသီး မိဉ်လꩻထဲင်း၊ မိဉ်လꩻထဲင်းတဝ်းနဝ်ꩻ ဆွုံꩻဖျတ်ခွင်ꩻအီႏလꩻနဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းထီအနာႏဂတ်၊ လိုꩻမျိုꩻအနာႏဂတ် ယံထင်ႏထိုရေꩻ၊ ခွုမ်မာꩻဆောင်ႏရွက် တွောင်းတရျားမု ယံအဝ်ႏရေꩻ၊ နမ်းအကျိုꩻအွဉ်ႏချာ ခမ်းသားအကျိုꩻအွဉ်ႏငါ တွမ်ႏသꩻစေႏတနာႏဗွာဗွာ ကမိဉ်ခွုမ်မာꩻဒါႏလိုꩻသား ယံကလꩻခင်ႏလမ်းမဲန်ႏအရေꩻ ယံကထွာလွေꩻ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏဖေႏနွောင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏခမ်းသားသီး မဲးတဗီႏအလောင်းနဝ်ꩻသွူ။ အဝ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ပတ်သဲစ်သွူတွမ်ႏမဲဆဲင်ႏရာꩻ၊ မဲဥပဒေႏ၊ သော့ꩻမဲအခွင်ꩻအရေꩻဖုံႏယို ခမ်းသားသီးစွုမ်ႏဖြာꩻအတာႏ သောင်ႏသာသေသင်ꩻငါႏသွူ၊ မိဉ်ႏထွားနုဲင်း သော့ꩻမဲခွင်ꩻယို လိုꩻတဖြာꩻဆန္ဒအလꩻ မိဉ်သော့ꩻမုဲင်ꩻသော့ꩻ ရဲးဆီꩻခွင်ꩻ၊ သော့ꩻဗာႏအစွိုꩻယို အစွိုꩻနဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻမိန်းနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ တလꩻတွိုင်ꩻတဝ်းသွူ။ ခမ်းသားသီးသꩻဆန္ဒ အစဲစ်အမဲန်ႏ လွစ်တခြင်သော့ꩻခွင်ꩻ အဝ်ႏဗာႏနဝ်ꩻသွူ။

နဝ်ꩻမ ခမ်းသားသီးလဲ့ တွမ်ႏထာꩻငမ်း ထာꩻနန်းတရျိုးကင်ꩻကင်ꩻ ယံကလွိုက်ရွေꩻနွောင်ꩻအမဲန်ႏနဝ်ꩻ သေနာႏမဲခရာႏအရေꩻယို အရေꩻတန်ငါႏသွူ။ ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻမျိုꩻပေႏယို မဲးပွဲꩻမိဉ်ႏတွိုႏတွိုႏနဝ်ꩻ အသွီႏအသꩻဗော့ꩻချာဒျာႏ အစွိုးခွိုꩻလိုꩻမျိုꩻပါတီ ကဲန်းအာအာရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ မိဉ်ႏထွားနုဲင်း ပအိုႏလိုꩻမျိုꩻ၊ ပအိုႏခမ်းသားသီးနဝ်ꩻ သꩻဗော့ꩻချာနေ အစွိုးခွိုꩻ၊ အလိုꩻမျိုꩻပါတီဟောင်း၊ အပါလွဉ်ꩻလို့နေ တစွိုးခွိုꩻပါတီအွဉ်ငါ ဆꩻချာဟောင်း။ မိဉ်ႏထွားဒျာႏ နုဲင်း ၂၀၁၅-ဇန်နဝါရီလာ ၈-နီꩻကို ကွပ်ပီအဲန်အို သိမ်ꩻဟံႏယာႏတဲင် သွို့ꩻခြံသား ကအွဉ်ႏနယ်ဆန္ဒနဝ်ꩻ လိုꩻမျိုꩻပါတီ ကအွဉ်ငါဒါႏဆꩻချာယို ခမ်းသားတပါလွဉ်ꩻတဝ်းသွူတကာႏတဝ်း ခြီခြဝ်ပါထဲင်းစွဉ်ႏ အဝ်ႏလိုႏတဝ်းပီအဲန်အို၊ ပီအဲန်အေနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ၂၀၁၅-မဲပွဲꩻကိုယို ပအိုႏလိုꩻမျိုꩻ အနာႏဂတ်နဝ်ꩻ အီႏမာꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ။ ပအိုႏခမ်းသား အခွင်ꩻအရေꩻနဝ်ꩻ အီႏထူႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ ပအိုႏခမ်းသား အခွင်ꩻအရေꩻယို ပါꩻမုဲင်ꩻအီႏထင်ႏဒေါ့ꩻဖေႏ၊ ပါꩻမုဲင်ꩻအီႏထင်ႏကွီဖေႏဟောင်း၊ ထင်ႏဒေါ့ꩻထင်ႏကွီဖေႏသား ဖေႏကအဝ်ႏ ခမ်းသားမိဉ်ႏလွိုက် မိဉ်ဒင်ႏချာကမꩻသွူ။

နုဲင်းယိုခါ ပအိုႏလိုꩻမျိုꩻခမ်းသားအခါႏကို မိဉ်ႏရီ ၂၀၁၅-ယို မိဉ်ႏသော့ꩻမဲနဝ်ꩻ အီႏသော့ꩻဖေႏပါတီမုဲင်ꩻနဝ်ꩻ သော့ꩻဖေႏသူႏသေတဝ်း အီႏထန်ႏဒျာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ ကဗော့ꩻပီအဲန်အိုပါတီသားလဲ့ အီႏသော့ꩻပအဲန်အို၊ ကဗော့ꩻပအမဖသားလဲ့ အီႏသော့ꩻပအမဖဒျာႏရင်ꩻသွူ၊ ကဗော့ꩻကြံ့ခိုင်ရေးသားလဲ့ အီႏသော့ꩻကြံ့ခိုင်ရေး၊ ကဗော့ꩻအဲန်အယ်လ်ဒီသားလဲ့ အီႏသော့ꩻအဲန်အယ်လ်ဒီတဲင် ပအိုႏခမ်းသား မဲမိဉ်ႏပꩻလီ၊ မိဉ်ႏထန်ႏဖြီနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ ပအိုႏခမ်းသားအခွင်ꩻရေꩻ အီႏသွုမ်ꩻထိုꩻဖျင်နဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ ကမာꩻပါတီနဲင်ႏငံႏရေꩻယို မိဉ်ႏရေႏရွယ်ႏ ထူႏဖေႏဒျာႏမွေး စွိုးခွိုꩻလိုꩻမျိုꩻ အခွင်ꩻအရေꩻနဝ်ꩻ စွိုးခွိုꩻလိုꩻမျိုꩻ အခွင်ꩻအရေꩻ ဖေႏကသွုမ်ꩻထိုꩻဗာႏမွုန်းယို အဝ်ႏလိုႏစဉ်ꩻစာꩻငါႏသွူ၊ လိုꩻမျိုꩻအရေꩻတာႏ မိဉ်ႏတစဉ်ꩻစာꩻတဝ်း၊ တွမ်ႏအစွိုꩻဝါႏဒ၊ ပါတီဝါဒ မဉ်မာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ မာꩻဒျာႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏထိုမ်ႏထူႏနမ်းအခွင်ꩻအရေꩻ၊ ယားတရေႏတွမ်ႏလိုꩻမျိုꩻမိဉ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ အွဉ်ငါသားလဲ့ ဆꩻချာသား ဖေႏကဆဲစ်ꩻထန်ႏ၊ ဖေႏကနဲန်ꩻထန်ႏမွုန်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏသေနာႏ၊ အဝ်ႏလိုႏထီႏဒါႏငါႏ ခမ်းသားဆန္ဒနဝ်ꩻသွူ၊ ခမ်းသားထာꩻမိဉ်ထွာလဲ့ တထွားတဝ်း၊ နမ်းအကျိုꩻလဲ့ သမ်းတအွဉ်ႏစွꩻတဝ်းတွော့ꩻ ခမ်းသားအဝ်ႏဆဲစ်ꩻနဲန်ꩻထန်ႏဗာႏနဝ်ꩻ အွဉ်ငါသား တခဲန်ꩻတဝ်းဒျာႏသွူ။

မဲပွဲꩻဗော့ꩻသွူတဲင် ပအိုႏခမ်းသားတွမ်ႏ ပအိုႏလိုꩻမျိုꩻပါတီအခါႏ ဖေႏကညာꩻဝင်ꩻ၊ ဖေႏကစင်ꩻဝင်ꩻနဝ်ꩻ ဝင်ꩻထူႏတွမ်ႏပါတီအမာႏ တွမ်ႏခမ်းသားသꩻဆျာႏယိုတဲင် အသဲင်ႏပေႏပေႏနဝ်ꩻ ဝင်ꩻဆိုးသွီႏလျားသန်ဖေႏယင်း၊ ဝင်ꩻမာꩻစဲင်းဖေႏယင်း ကရိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ ခမ်းသားအဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏသတိꩻငါႏ၊ အဝ်ႏလိုႏယွုမ်းမာႏကွင်တဝ်းသွူ။ လွတ်တောႏနမ်းခြောင်ꩻ ကအီႏထူႏဖေႏဒျာႏ ပအိုႏလိုꩻမျိုꩻအခွင်ꩻအရေꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏပအိုႏလိုꩻမျိုꩻပါတီလွုမ်ꩻသွူ။ ထွာမုဲင်ꩻနဲးတဲင် လိုꩻမျိုꩻရေꩻပါတီ၊ ပအိုႏလိုꩻမျိုꩻပါတီဖုံႏယို ပါတီဝါဒနဝ်ꩻ ထွို့ꩻခါꩻတွမ်ႏလိုꩻမျိုꩻရေꩻတဲင် ကွီနွောင်ꩻလိုꩻမျိုꩻအခွင်ꩻအရေꩻ၊ ဒေါ့ꩻဗွုန်ႏလိုꩻမျိုꩻ အခွင်ꩻအရေꩻနဝ်ꩻသွူ။ နုဲင်းယိုခါ ပအိုႏပါတီ အဝ်ႏနီပါတီအကို ပါတီအဗာႏမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတယဝ်း လွတ်တောႏနမ်းခြောင်ꩻ ဖေႏကနွို့ထင်ႏလွေꩻလꩻနွောင်ꩻနဝ်ꩻ အရေꩻတန်ငါႏသွူ။ အွဉ်ငါသားလဲ့ ခံႏသွော့အဖျင်၊ ပအိုႏခမ်းသားလဲ့ ခံႏမွုန်းမဲ့ကွင်၊ နဝ်ꩻမꩻ အီႏလွောင်ႏဗူႏနွောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ မိဉ်ႏလွောင်ႏဗူႏဒျာႏမꩻ လိုꩻမျိုꩻအခွင်ꩻအရေꩻယို အီႏထူႏလꩻသွူ။ အွဉ်ငါသားလဲ့ မိဉ်ႏခံႏတဝ်းအဖျင်၊ ပအိုႏခမ်းသားလဲ့ မိဉ်ႏယွုမ်းကွင်ထိုꩻတေားနဝ်ꩻ ပအိုႏလိုꩻမျိုꩻအခွင်ꩻအရေꩻ လွစ်ထန်ႏထိုꩻဒါႏသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခြွူႏမွဉ်းသားစွိုꩻ၊ ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင် (၃)၊ အစဲဉ်ႏ (၁၅)