၂၀၁၆-အစိုႏရတသာစူကို

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"၂၀၁၆-အစိုႏရတသာစူကို ပအိုဝ်ႏနဲင်ႏငံႏရေꩻ၊ ပအိုဝ်ႏဒေႏသ၊ ပအိုဝ်ႏခမ်းသား အခေႏနေႏ"

လာနိုဝင်ဘာ ၈-နီꩻယို တွိုႏခွပ်ချာလဲဉ်း၊ မျန်မာခမ်းထီ လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻ တနေင်ႏခွပ်နဝ်ꩻသွူ၊ အစိုႏရတသာ ကထင်ႏလွဉ် ထူႏတာႏဝွန်ႏဒါႏ နွတ်ꩻသွစ်ꩻလာတွင်ꩻကိုယို ခမ်းထီအတာႏ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏမုခင်ႏလမ်း တခြုဲင်းတဝ်းငါႏတဲင် အစိုႏရတသာအလောင်း ခမ်းသားသီး ကမောင်ꩻကော့ꩻဒါႏအတွိုင်ꩻ တထွာလွဉ်တဝ်းနဝ်ꩻ ဟန်ႏသနီꩻ အဝ်ႏထီႏစွုမ်ႏဖြာꩻနဝ်ꩻသွူ၊ သꩻကုဲင်ကြာꩻမုꩻဖုံႏတဲ့ အဝ်ႏလွဉ်ထွူ၊ ယိုနဝ်ꩻ မဉ်ႏညမဲ့ꩻအသေႏသေႏခြောႏလꩻလွေꩻယင်းဒျာႏ။

လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻယို ဒီမိုကရေသီရုက်ပွိုင်တဗာႏတဲင် ကျင်ꩻသုံꩻဒီမိုကရေစီတွော့ꩻ ကမာꩻအောင်ႏလꩻဒါႏ လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻနဝ်ꩻ ခမ်းသားအတာႏ ထွာအဝ်ႏစဲ့ꩻအာႏဏာႏစူကို ထန်ႏငွါနဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းသားသီးနဝ်ꩻ အဝ်ႏစဲ့ꩻအစိုႏရအာႏဏာႏစူကို လွစ်ထန်ႏတာႏ ကထင်ႏတသာဒါႏ NLD အစိုႏရအလောင်းယို ဗွိုန်နုဲင်းကယ်ႏချွစ်ဗွေႏ အဝ်ႏယူႏယွုမ်းအံႏခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ထွိုင်ႏထွာလွဉ်နုဲင်းယိုခါ NLD အစိုႏရအွဉ်ငါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ယို ခမ်းသားကထင်းဒါႏ ကယ်ႏချွစ်ဗွေႏနဝ်ꩻ ခမ်းသားအလောင်း ထာꩻသꩻဝင်ႏစာꩻဆေ့ꩻ၊ ခမ်းသားအခေႏနေႏ သတင်ꩻစူထွꩻလို့တဝ်း၊ ခမ်းသားယို အွဉ်ႏလုဲင်ႏတေားငင်းဗꩻချာ၊ ဝွေꩻမဲ့ငါနဝ်ꩻ ပယွုမ်းခွဲႏထေ့အာဒျာႏ ခမ်းထန်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းထီတရာꩻဒို့ꩻတခြို့ရေꩻတွမ်ႏ အံႏလာဘ်ထိုꩻမားရေꩻ ယံဆေ့ꩻယွမ်ꩻသဲင်ꩻ အီႏကျိုꩻစာꩻမာꩻ ခြီခြဝ်ခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ ယိုခါနဝ်ꩻ ယိန်းထွာထွာလွဉ်ထဲင်း၊ ခံႏဗာႏမာꩻသီ လမ်းနားဟွိုန်ꩻနေး ခမ်းကိုအစွစ်ꩻ ဟွုန်ဗာႏလွဉ်၊ မေႏထုန်ႏပျဿနာႏ အလုဲင်းတဗာႏ ဟွုန်ဗာႏအာသွူ။

မိဉ်ႏထွားလွေꩻယင်း နုဲင်းပအိုဝ်ႏဒေႏသကိုနဝ်ꩻ တရာꩻဒို့ꩻတခြို့ရေꩻတွမ်ႏ အံႏလာဘ်ထိုꩻမားရေꩻယို ဖေႏကဆေ့ꩻယွမ်ꩻသဲင်ꩻနဝ်ꩻ ပါꩻမုဲင်ꩻအီႏထူႏတာႏဝွန်ႏ အွဉ်ခုမ်စံႏဟောင်းနဝ်ꩻသွူ၊ ပအိုဝ်ႏအုပ်ခိန်ꩻရေꩻ ယန္တရားထူႏတာႏဝွန်ႏဟောင်း၊ ပအိုဝ်ႏစဲ့ꩻစွိုꩻ ထူႏတာႏဝွန်ႏဟောင်း၊ ပအိုဝ်ႏဒေသအွဉ်ငါ ထူႏတာႏဝွန်ႏဟောင်း၊ ထူႏတာႏဝွန်ႏတဝ်းလဲ့ တရာꩻဒို့ꩻတခြို့ရေꩻတွမ်ႏ အံႏလာဘ်ထိုꩻမားရေꩻ လွဉ်ꩻကာႏဖဲ့ꩻယို ဖေႏကထွာမွုန်း အွဉ်ငါနဝ်ꩻ အရေꩻတန်ငါႏသွူ။ လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻယို လိုꩻမျိုꩻလိုမ်းဗိဉ်ႏရေꩻတာႏ လိုꩻမျိုꩻစဲ့ꩻယို အဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏဒျာႏရင်ꩻ၊ ကွဲးတွော့ꩻ နုဲင်းပအိုဝ်ႏစဲ့ꩻတပ်ယိုခါ ခင်ႏလမ်းတပ်အတဉ်ႏ တွမ်ႏစဲ့ꩻသားတာႏ ဖဝအာႏမခံႏချက်ဖုံႏ၊ စဲ့ꩻတွမ်ႏဒုံသားအခါႏ အုံဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ ကရိုꩻဒါႏ အရဲပ်ကမ်းအဝ်ႏအဝ်ႏ မိဉ်ႏအိုပ်ထိန်ꩻဟဝ်ဟဝ်လွေꩻနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏစဲ့ꩻတဲ့ မိဉ်ꩻအွီႏ၊ ပအိုဝ်ႏတဲ့ မိဉ်ꩻအွီႏနဝ်ꩻသွူ၊ ဒုံနမ်းအွန်ကို ကိစ္စယီု တွိုႏထင်ႏဗာႏနေးစွဉ်ႏ အရှေ့ပိုင်းတိုင်း စဲစ်ဆေꩻစဲ့ꩻခုံႏရုမ်ꩻ(စစ်ခုံရုံး)နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားစဲ့ꩻတာႏ ဂုဏ်ႏဆာအာအီငါႏသွူ။ ယင်းတစွိုး ပအိုဝ်ႏခမ်းသားစဲ့ꩻယို အဝ်ႏလိုႏထွားတဝ်း စီꩻပွါꩻရေꩻသား လိုမ်းဗဉ်ႏရေꩻ၊ အဝ်ႏလိုႏထွားဒျာႏ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားတာႏ လိုမ်းဗဉ်ႏရေꩻစဲ့ꩻအာႏသွူ၊ လိုꩻကခံႏထူႏဒါႏ စွိုးခွိုꩻတာႏကရိုꩻယို ပေါ့ꩻစွိုးခွိုꩻကိုအရေꩻ ထာꩻတခေင်ႏတရွို့ꩻ ထာꩻတစွို့ꩻတဝ်း ပဉ်မျိုꩻဟဝ် ပဉ်ခမ်းညမ်းနဝ်ꩻ ထွာသင်ꩻတဝ်းသွူ။

မိဉ်ႏထွားယင်း အံႏလာဘ်ထိုꩻမားရေꩻဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏဒေႏသကိုယို ဒင်ႏတွမ်ႏကတူႏစဲဉ်ႏ အမျိုꩻသာꩻရေꩻ၊ ဒေႏသပြွူႏဖြိုရေꩻတဲင် တယ်ႏစွဉ်ႏအွဉ်ငါအစ ဆချာတသွတ်ꩻ တလွစ်တဝ်းသွူ၊ ၂၀၁၀-လွိုက်ရွေꩻထွူ ပထမငတ်ꩻနေင်ႏ ကခုမ်စံႏဒါႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏနမ်းတင်ဖုံႏလဲ့ ကလꩻဒါႏ တလာနီသိန်ႏသိုမ်သိန်ႏ လာတာႏယို ငတ်ꩻနေင်ႏတွင်ꩻနဝ်ꩻ ပဲင်ႏဆဲင်ႏနွောင်ꩻ ထီကြောင်းယုံႏ၊ စက်နံးမန်ꩻယုံႏ သိန်ႏအရျာꩻအရေင်တန်ꩻ။ ဒေႏသပြွူႏဖြိုရေꩻတာႏ နဲင်ႏငံႏတာႏရွဉ်ပုံႏတာႏ (နဲင်ႏငံႏတောႏရွဉ်ဘတ်ဂျက်)တဲ့ အဝ်ႏလꩻဒျာႏ၊ ဒေႏသခံႏသားအလောင်း နမ်းအာႏရွဉ်အာႏ သမ်းအဝ်ႏကွီထူႏချာပါဒျာႏတဲင် ပအိုဝ်ႏဒေႏသနဝ်ꩻ ပြွူႏဖြိုမွိုင်မွိုင်ကြွိုင်ကြွိုင်လွဉ်အီငါႏသွူ။ အစိုႏရထျꩻနဝ်ꩻ ဒင်ႏမာꩻတွမ်ႏအစိုႏရ ရွဉ်ပုံႏတာႏ၊ ခမ်းသားထျꩻနဝ်ꩻ ရိုꩻမာꩻချာနမ်းတွမ်ႏနမ်းအာႏ၊ အစိုႏရဘတ်ဂျက်တဲ့လို့၊ ခမ်းသားဘတ်ဂျက်တဲ့ တဖူꩻခမုဲင်ꩻမုဲင်ႏနဝ်ꩻ လို့ခမုဲင်ꩻ၊ ထူႏမေႏခမုဲင်ꩻမီတာဝေါလ့်နဝ်ꩻ လို့ခမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ လိုႏစေနယ်ချာသွူ၊ အစိုႏရဘတ်ဂျက်လဲ့ဒင်ႏ၊ ခမ်းသားဘတ်ဂျက်လဲ့ပင်ႏ၊ ပဲင်ႏဆဲင်ႏမုꩻဘတ်ဂျက်လဲ့ထင်ႏ။

၂၀၁၆-ယိုတစုတ် ခမ်းသားလွတ်တောႏနမ်းတင်သီး မာꩻအီဝေင်ꩻနယ်ႏပြွူႏဖြိုရေꩻတာႏ အောက်တိုဘာလာကို အစိုႏရချꩻလင်ꩻလဲဉ်း တဝေင်ꩻနယ်ႏ သိန်ႏပေါင်ꩻတရေင်ဗီႏသွူ၊ ယိုနဝ်ꩻ ဆဲင်ႏရာꩻ ဝေင်ꩻနယ်ႏကို ဒုံ၊ ရပ်ကွက်ပြွူႏဖြိုရေꩻတာႏ သုံꩻလွေꩻအီရွဉ်ပုံႏတာႏနဝ်ꩻသွူ။ ယိုခါ မြန်မာခမ်းထီယို အဝ်ႏမာႏလွေꩻညိမ်ꩻချံꩻရေꩻထာꩻမာꩻစဲဉ်ႏသွူ၊ နဲင်ႏငံႏရေꩻငဝ်းဝဲင်ꩻကို ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ လꩻပဲင်ႏခွင်ꩻဖုံႏယို အီႏထင်ႏအုံကိုမ်၊ ထင်ႏမာꩻထူႏဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻတဲင် အတန်သွတ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလꩻပဲင်ႏခွင်ꩻကထွာ ပအိုဝ်ႏခမ်းနယ်ႏ ပေါႏထန်ႏရေꩻ အီႏခြီခြဝ်ဗာႏနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏအစွိုꩻယဟန်ႏယို အဝ်ႏနန်းအဝ်ႏတရျိုးနဝ်ꩻသွူ၊ မဉ်ႏအဝ်ႏနန်းဗာႏဒွုန်းကပါꩻနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏစဲ့ꩻယို တွမ်ႏတနတ်ကွန်ႏကန်ႏ အွဉ်ႏဒျာႏဒုံခြင်ꩻခါႏတာႏဟောင်း၊ လောက်ꩻအီချာဒျာႏ ခမ်းသားတာႏဟောင်း။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခြွူႏမွဉ်းသားစွိုꩻ၊ ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်(၄)၊ အစဲဉ်ႏ(၁၂)