မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

Pinkerton (detective agency)

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အမိဉ်ꩻရော့ꩻသင်ꩻဒါႏ တောမ်ႏပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ တအဝ်ႏတဝ်းဒွိုန်းတဲင် ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယိုကတူႏစဲဉ်ႏနဝ်ꩻ တဲမ်းသုင်ꩻအီဗာႏတောမ်ႏ ဘာႏသာႏလင် / လိတ် အလင်ဒျာႏသွူ။


မူလအရွီးခိုႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကူႏမဏီႏ တံꩻဆိတ် အစဲစ်မဲဉ်ႏ

နိန်ႏ ၁၈၅၀ အကို အာလန် ပင်တကွန် ကရိုꩻ ဒါႏ စကော့တလန် လိုꩻမျိုꩻ ဒုက္ခတယ် သီႏ မွော့ခွဲလွေꩻတွမ်ႏ ချီခါကို အာတိုနီ အင်ႏဝတ် ရူကာ အွိုး မာဆိုနီ သီႏ အစီꩻဝွေꩻအီတာႏ ခင်ႏလမ်ႏကိုနဝ်ꩻသွူ၊ ဝွေꩻသီးဝင်ꩻနီအကို တဖြာꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ မာႏရဲꩻနေႏနမ်ႏနဝ်သွူ၊ တွိုးဆုဲင်ꩻနဝ်ꩻတွော့ꩻ တွိုႏဆုဲင်ꩻနဝ်ႏတွော့ စုံစမ်ႏ ထောက်လန်ႏ သေꩻလထိုꩻခန်းဒျာႏ ပင်တကွန်သီႏ အစွိုꩻ ထာꩻမာꩻသာႏ နဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ တွိုႏဆုဲင်ꩻနဝ်ꩻတွော့ ပင်တကွန်ယို နေႏတွမ်ႏ ထာသေပညာႏတဲင် သွꩻပေါင်ꩻဖေႏကအာႏလွဉ်နဝ်ꩻ ဝွေႏကျမ်ႏစဲ့ဖွဲ့ဗူႏလွေꩻ ခန်ႏဒျာႏ အစွိုꩻ ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ၊

သမဲင်ႏပညာႏရှင်ႏကထွာဒါႏ ဖရိုင် မွန် ( Frank Morn ) ယို ကအောဝ်ႏလိုႏထိန်ꩻဒါႏ စီꩻပွာꩻရေꩻ ထာꩻမာꩻသားတွမ်ႏ စီꩻပွာꩻရေꩻသား ဖုံႏယိုအီႏထိန်ႏဗာႏနဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ဖေႏနေႏ ဝင်ꩻကသေပုဲင်ႏတဲင် ဝွေꩻတဲမ်ႏ လွေꩻခန်ႏ လိတ် မိုႏထေꩻစီꩻပွာꩻရေꩻသာႏထျနဝ်ꩻသွူ၊ တယ်ႏစလွေꩻ နိန်ႏ ၁၈၅၀ ကို ဖေႏကထိန်ꩻထွာနွောင်ꩻလွေꩻ ခန်ႏ ထာꩻမာꩻသာႏဖုံႏ တွမ်ႏ ကအီႏစွဲပမ်ႏကူႏညီႏသာႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ၊ တယ်ႏစလွေꩻ ဖေဖော်ဝါ၇ီလာ ၁၈၅၅ အကို အာလန် ပင်တကွန် သီႏ အုံႏကွံတွိုင်ႏ လွေꩻတွမ်ႏ ဝန်ႏတန်ႏသီႏ ဖုံႏတဲင် ဖွဲ့ဗူႏလꩻလွေꩻ ခန်ႏ အစွိုꩻ နဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]