မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကမ္ဘာႏ ဆရာႏမွူးနီꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ကုလသမဂ္ဂ ယူနဲတ်သကိုသီးစွိုꩻ အွဉ်ငါတဲင် တယ်ႏစလွေꩻ ၁၉၉၄ နေင်ႏကို စွုမ်ႏနေင်ႏ အောဝ်ႏမာꩻလွေꩻဒါႏ အောက်တိုဘာလာ ၅ နီꩻယို အွဉ်ႏထွော့လွေꩻ ကမ္ဘာႏဆရာႏမွူးနီꩻ (အိန်းကလေတ်: World Teachers' Day) နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ပေါႏတွိုႏသွူ မွူးနီꩻယို ကမ္ဘာႏလောင်းကီကအောဝ်ႏဒါႏ ခမ်းထီပေါင်ꩻ ၁၀၀ လွိုယို အောဝ်ႏမာꩻလွေꩻလွ ပွယ်ꩻထူႏဂုဏ်ႏဆရာႏမွူးနီꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

(ပူဇာစ ပူဇနေယျာနံ) ကပူႏဇောႏထွိုက်ဒါႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏသီးယို မဲဉ်ႏပူႏဇောႏဗာႏနဝ်ꩻ ထွာအီငါႏ မင်္ဂလာႏ တပါꩻသွူ၊ ၃၈ ပါꩻ မင်္ဂလာႏကိုယို ဗုဒ္ဓဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻ အောဝ်ႏဟော်ꩻကျာꩻသေꩻနုဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမတဲင် ကပူႏဇောႏထွိုက်ဒါႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏအကို ဘုရာꩻတရာꩻသံႏဃာႏဆရာႏမွိုးဖါ ယိုငတ်ꩻပါꩻနဝ်ꩻ ထွာပူႏဇောႏထွိုက်သင်ꩻငါႏ အနန္တဂွိုဏ်ႏဖုံႏဒျာႏသွူ။

ဆရာႏကရိုꩻနဝ်ꩻ သွဉ်ဖေႏတပဲ့ꩻသီႏပညာႏလွုမ်ꩻတကာႏတောဝ်ႏ ဘဝအတာႏ အုံႏအောဝ်ႏဗာႏနုဲင်ႏ ပေါင်ꩻကွိုက်ဗာႏ လိုꩻမျိုꩻမုဲင်ꩻ အရိုꩻဒါႏ ဟောဝ်ႏတောဝ်ႏရဲးခါꩻ ဟောဝ်ရာꩻနယ်ဗာႏ၊ ပညာႏဖေႏလင်ꩻ ၊ ကရိုꩻဒါႏဆရာႏသီးဝွတ်တရာꩻ ကအောဝ်ႏဒါႏ အတွိုင်ꩻနဝ်ꩻ ဆရာႏသီးယို၊ ခံႏအနိစ်နာႏ ဝါႏသနာႏ တဲင် သွဉ်ဖေႏဗာႏသွူ။

တနယ်ꩻ မဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏထဲင်းနဝ်ꩻ ဆရာႏသီႏယို ၊ ခမ်းကိုအရေꩻ ခမ်ႏကိုတိုꩻတက်ရေꩻ အနာႏဂတ်လိုꩻပေႏပညာႏရေꩻ ခွိုꩻဆက်တသာသီး ဖေႏကပေါႏအာအာထဲင်းထဲင်းနဝ်ꩻ ဖေႏကအောဝ်ႏနဝ်ꩻ ဆရာႏသီးယိုထွာငါႏ အထျꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻတဲင် မဉ်ႏတွိုးသွူ ဆရာႏမွူးနီꩻယို ဟောဝ်ႏအွဉ်ႏဖေင်ꩻတောဝ်းငါႏ ဆရာႏသီႏ ဂုဏ်ႏကေꩻစူꩻတရာꩻသွူ။ ဆရာႏတွမ်ႏ တပဲ့ꩻ သီးအလောင်းယို တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ သေနာႏစွꩻခွင်ꩻ သွူဝင်ꩻတဲင်၊ နီခမ်း နီလမ်ႏ နီဒုံ ဖေႏကသာႏယာႏနဝ်ႏ ဝင်ꩻနီစွီႏစူ ဟောဝ်သွဉ်ဖေႏ ဟောဝ်ထူႏငါႏ ဂုဏ်ႏသွူ။

တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ အွဉ်ႏတန်ႏဖိုꩻတဲင် နေးတွမ်ႏ ထာꩻသေနာႏ စာႏနာႏသꩻတန်တန်အာအာတွော့ꩻ၊ လောကအကျိုꩻ အမျိုꩻသာꩻအကျိုꩻဖုံႏယို ဖေႏနေး ကမွန်ဗန်သေႏသေႏတဲင် နီဖဲ့ꩻနီခေါဝ် အောဝ်ႏလိုႏသေနာႏ ငါႏဝင်ꩻဖုံႏသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. မြန်မာ့အလင်း အယ်ဒီတာ့အာဘော် အောက်တိုဘာ၊ ၄ ၂၀၁၄ သတင်းစာမှ