ကေသမုတ္တိသုတ်(ကာလာမသုတ်)

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

နီဗွေႏဘုရာꩻ ဟော်ꩻကျာꩻဖေႏ ကာလာမခွန်သီးနုဲင်းယို ခွန်ကာလာမသီးဖုံႏဟွေး

 1. ဟွုန်ဗာႏဖိုနေးလွုမ်ꩻတဲင်(အယူႏနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ငေါဝ်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻမွေးလဲဉ်း၊ ယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ)သီယွယွယွုမ်းဒွုန်းက ထူႏထွူစွဉ်ႏမွုန်း ပါꩻအယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻလုဲင်း၊၊
 2. ထွာလယ်ႏကွို့ꩻ ငဝ်းအစဲဉ်ႏဆက်လွုမ်ꩻတဲ့၊ သီယွယွယွုမ်းဒွုန်းက ထူႏထွူစွဉ်ႏမွုန်း ပါꩻအယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻလုဲင်း၊၊
 3. "ထွာဖိုနုဲင်းယိုတဲ့" ကရိုꩻဒါႏ ငဝ်းပေႏနဝ်ꩻလွုမ်ꩻတဲ့၊ သီယွယွယွုမ်းဒွုန်းက ထူႏထွူစွဉ်ႏမွုန်း ပါꩻအယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻလုဲင်း၊၊
 4. တနꩻကဲစ်ငီႏသွော့ꩻလယ်ႏကွို့ ပိဋကတ်ကိုလွုမ်ꩻတဲ့၊ သီယွယွယွုမ်းဒွုန်းက ထူႏထွူစွဉ်ႏမွုန်း ပါꩻအယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻလုဲင်း၊၊
 5. ယူႏနေးကွို့ꩻလွုမ်ꩻတဲ့၊ သီယွယွယွုမ်းဒွုန်းက ထူႏထွူစွဉ်ႏမွုန်း ပါꩻအယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻလုဲင်း၊၊
 6. ထွားနုဲင်းဒျာႏကွို့ꩻ အနယ်ꩻလွုမ်ꩻတဲ့၊ သီယွယွယွုမ်းဒွုန်းက ထူႏထွူစွဉ်ႏမွုန်း ပါꩻအယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻလုဲင်း၊
 7. ယူႏဖြောင်လယ်ႏကွို့ꩻ အကျောင်ꩻခရာႏပေႏလွုမ်ꩻတဲ့၊ သီယွယွယွုမ်းဒွုန်းက ထူႏထွူစွဉ်ႏမွုန်း ပါꩻအယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻလုဲင်း၊
 8. တွမ်ႏနီကနစ်သက် တွမ်ႏနီကယူႏ တွမ်ႏနီကထူႏ အယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻ၊ ဗွုန်လွဝင်ꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻပေႏလွုမ်ꩻတဲ့၊ သီယွယွယွုမ်းဒွုန်းက ထူႏထွူစွဉ်ႏမွုန်း ပါꩻအယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻလုဲင်း၊
 9. ကယွုမ်းထွိုက်ဒါႏ ဗွေႏရဟန်ꩻအပေါင်ꩻနဝ်ꩻ ဟဝ်ထူႏဒျာႏ နုဲင်းနဝ်ꩻပေႏလွုမ်ꩻတဲ့၊ သီယွယွယွုမ်းဒွုန်းက ထူႏထွူစွဉ်ႏမွုန်း ပါꩻအယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻလုဲင်း၊
 10. နီကရိုႏသေႏဒါႏ ဗွေႏရဟန်ꩻငဝ်းနဝ်ꩻ ဟဝ်ထူႏဒျာႏ နုဲင်းနဝ်ꩻပေႏလွုမ်ꩻတဲ့၊

သီယွယွယွုမ်းဒွုန်းက ထူႏထွူစွဉ်ႏမွုန်း ပါꩻအယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻလုဲင်း၊၊

ခွန်ကာလာမသီးဖုံႏဟွေး - တရာꩻဖုံႏယိုနဝ်ꩻ အကုသိုလ်ႏတရာꩻတန်ဖုံႏဒျာႏ၊ တရာꩻဖုံႏယိုနဝ်ꩻ နယ်ꩻခရာႏအပဲစ်တန်ဖုံႏဒျာႏ၊ တရာꩻယိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏပညာႏအဝ်ႏသား ထာꩻကဲ့ရဲ့ ထာꩻသဲ့ꩻသွမ်ꩻတန်ဖုံႏဒျာႏ၊ တရာꩻဖုံႏယို နီမဉ်ႏလွောက်ꩻမွေး နီမဉ်ႏထူႏနေးနဝ်ꩻ၊ စီꩻပွါꩻကုဲင်အာ ထွာအီထာꩻဒုက္ခ၊ သီနမ်းတွမ်ႏသီနမ်း မဉ်ႏသေနာႏလွောန်တနီꩻခါနဝ်ꩻတဲ့ ပယ်ႏထိုꩻသွော့ꩻတရာꩻနဝ်ꩻဖုံႏနော်း၊၊ ခွန်ကာလာမသီးဖုံႏဟွေး - သတ္တဝါႏသီး နမ်းခန္ဓာႏကိုယို ထာꩻတထဲ့(လောဘ)၊ ထာꩻသလျား(ဒေါသ)၊ ထာꩻလိန်းလွုမ်ꩻ(မောဟ) မဉ်ႏထွာခြꩻသော့ꩻနဝ်ꩻ၊ ထွာအီအကျိုꩻစီꩻပွါꩻနဲ့ ထွာအီတဝ်း အကျိုꩻစီꩻပွါꩻနဲ့ ,, နိီဗွေႏဘုရာꩻ ရီနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊၊ "ထွာအီတဝ်း အကျိုꩻစီꩻပွါꩻဗွေႏဩ" "ခွန်ကာလာမသီးဖုံႏဟွေး- သတ္တဝါႏသီးနမ်းခန္ဓာႏယို ထာꩻတထဲ့(လောဘ)၊ ထာꩻသလျား(ဒေါသ)၊ ထာꩻလိန်းလွုမ်ꩻ(မောဟ) မဉ်ႏတထွာသော့ꩻလꩻတဝ်း၊ မဉ်ႏထွာဒျာႏ အလောဘ အဒေါသ အမောဟ၊ လောဘမွေးတဝ်း ဒေါသမွေးတဝ်း မောဟမွေးတဝ်းနဝ်ꩻ၊ ထွာအီအကျိုꩻ စီꩻပွါꩻနဲ့ ထွာအီတဝ်းအကျိုꩻစီꩻပွါꩻနဲ့၊ နီဗွေႏဘုရာꩻရီနုဲဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊၊ "ထွာအီ အကျိုꩻစီꩻပွါꩻဩ" ခွန်ကာလာမသီး လဝ်းချာနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊၊[၁]

၁။ မာ အနုဿဝေန - ဟွုန်ဖိုနေးကွို့ꩻလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ တွမ်ႏထူႏလွမွုန်း(ယွုမ်းမွိုန်း)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အဓိပ္ပါယ်ႏအချုတ် - ပါꩻအယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဟွုန်ဖိုးနေးကွို့လွုမ်ꩻ၊ တွမ်ႏထူႏထွူမွုန်း ပါꩻအယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻ၊၊

ပါꩻအယူႏဝါႏဒ တမျိုꩻမျိုꩻ၊ ပါꩻတရာꩻတမျိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ နီနမ်းမော့ꩻ ကျင်ꩻသုင်ꩻစံꩻဗာႏတဝ်း၊ ဟွုန်ဗာႏဖိုနေးကွို့ꩻလွုမ်ꩻ ပေါႏဟွုန်ဖိုနေးကွို့ꩻလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ၊ အယူႏဝါႏဒအမျိုꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ(တရာꩻအမျိုꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ)၊ တောမ်ႏထူႏထွူမွုန်း၊ တောမ်ႏယုမ်းမွုန်းတလဲင်ႏချင်ꩻ၊ ပေါႏအယူႏဝါႏဒမာႏနဝ်ꩻ သံႏသရာႏတဖူꩻတလီးလုမ်း၊ မော့ꩻဒါႏထာꩻဒုက္ခ မော့ꩻညဒါႏ ထာꩻခိုးလျား၊၊ ခေတ်ယိုခါတဲ့ အယူႏဝါႏဒဆန်ꩻဆန်ꩻဆဉ်ꩻဆဉ်ꩻ၊ တရာꩻမာႏမာႏမီႏမီႏ အဝ်ႏပေါႏနေနေ၊ ယဟန်ႏသားနဝ်ꩻ ဟွုန်လယ်ႏကွို့ꩻ ဝင်ꩻဖြောင်းလောင်း၊ ဟွုန်ဆောင်းလယ်ႏကွို့ꩻ ဝင်ꩻဒေါ့ꩻလွင်ꩻလွုမ်ꩻတဲ့ ဆိမ်ꩻမဲ့ꩻထူႏထွူစွဉ်ႏ ပါꩻဝါႏဒ၊ ဟွုန်ကျထွူစွောန်ႏ ပါꩻထာꩻယူႏ၊ တွိုႏဆုဲင်ꩻတွော့ꩻ တောႏဒျာႏပါꩻဝါႏဒပြာ၊ ထွာဒျာႏထာꩻယူႏမာႏ၊ ဥစ္စာႏသိုမ်ꩻတိန် အခိန်ႏလို့ခြေင်လွဉ်ꩻအီနဝ်ꩻသွူ၊၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ပေါႏဟွုန်နေးလယ်ႏကွို့ꩻလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ၊ တောမ်ႏထူႏထွူမွုန်း ပါꩻအယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻ၊ တောမ်ႏယွုမ်းထွူမွုန်း ပါꩻအယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻ၊ ကျင်ꩻသုင်ꩻစံꩻဒွုန်းက ကုသိုလ်ႏမဉ်ႏထွာ ချမ်ꩻသာႏမဉ်ႏထွာ အကျိုꩻမဉ်ႏအာမꩻ ထူႏ(ယွုမ်း)၊ ပေါႏတထွာတဝ်း ကုသိုလ်ႏ၊ ပေါႏတထွာတဝ်း ထာꩻချမ်ꩻသာႏ ပေါႏအကျိုꩻတအဲန်ထဝ်းနဝ်ꩻ ၊ ထူႏမွုန်းတဝ်း ယွုမ်းမွုန်းတဝ်း ဗွေႏစဝ်းဘုရာꩻ နယ်ထွောန်ႏသေꩻခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

၂။ မာ ပရမ္ပရာယ - အစဲဉ်ႏဆက် ဒေါ့ꩻလွဉ်ꩻဖိုနေးကွို့လွုမ်ꩻနဝ်ꩻ တွမ်ႏထူႏလွမွုန်း(ယွုမ်းမွုန်း)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အဓိပ္ပါယ်ႏအချုတ်= အယူႏဝါႏဒ စခေါင်ႏစခါ၊ မွိုးဖါဒေါ့လွဉ်နေးလယ်ႏကွို့ꩻလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ မွေးလဲဉ်း၊ မဲဉ်ႏလဲဉ်း ယူႏနေးနဝ်ꩻတဲင် တွမ်ႏထူႏထွူမွုန်း၊ တွမ်ႏစူꩻမွုန်းဝါႏဒနဝ်ꩻလုဲင်း၊၊ အယူႏဝါႏဒ စခေါင်ႏစခါ မွိုးဖြားဖါဖြားကဒေါ့ꩻလွဉ်၊ မွိုးဖါကသွောန်ဖေႏနဝ်ꩻ အမွေးပါ အမွေးတဝ်းပါ၊ အွိုးအမွေးကိုနဝ်ꩻ မွေးဒျာႏ၊ အွိုးအမာႏကိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏထူႏတဝ်း၊ အဝ်ႏလိုႏစူꩻတဝ်း အဝ်ႏလိုႏပယ်ႏထိုꩻ၊၊ ဥပမာႏ= စခေါင်ႏစခါ "လိုꩻမူႏသီမေႏထာꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏညဒါႏတဝ်း၊ အီလွေꩻဗာႏတလဲင်ႏချင်ꩻ" အယူႏဝါႏဒ အဝ်ႏလွနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင်၊ လွမ်လယ်ႏကွို့ꩻတောမ်ႏခြောဝ်ႏ အီလွေꩻခေ့ꩻ အီလွေꩻနာꩻတဲ့အဝ်ႏ၊၊ ယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ "ပေါႏလွေꩻသီထာꩻဝင်ꩻဒုံ ဝင်ꩻဆောင်ႏတဲ့နဝ်ꩻ  ပေါႏလွေꩻသီထာꩻ တခြာကိုတဲ့နဝ်ꩻ၊ သဲင်ꩻအွောန်ႏလမ်းဒါႏတဝ်း" အယူႏဝါႏဒ အဝ်ႏလွနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် လို့လွင်ꩻဒျာႏကောင်ခါႏ၊ အွောန်ႏပြာႏဒျာႏဒုံသောင် စတဲင်စတဲင် အယူႏဝါႏဒ စခေါင်ႏစခါ အကျိုꩻတထွာတဝ်းငါႏငါႏ၊ အယူႏဝါႏဒ မာႏမာႏမီႏမီႏဖုံႏနဝ်ꩻ၊ အဝ်ႏထီႏအဝ်ႏဟွုန် ဗောႏဗာႏထာꩻ၊၊ အယူႏဝါႏဒ စခေါင်ႏစခါ တထွာတဝ်းအကျိုꩻ၊ အမျိုꩻစားဖုံႏနဝ်ꩻ ယဒုံဒုံတဲ့ꩻပယ်ႏ၊ ယနယ်ႏနယ်ႏတဲ့ ထူႏသုင်ꩻတဝ်းဒွုမ်၊ လိုꩻမူႏသီမေႏထာꩻ အွောန်ႏကားမုဲင်ꩻနီꩻနီꩻတဲ့ လꩻဒျာႏ၊ အွောန်ႏလွလဲဉ်းဒျာႏ အထွာခေါ်ကဲးတမုဲင်ꩻ ထွာတဝ်းတမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ၊၊ လွေꩻသီထာꩻမုဲင်ꩻကိုတဲ့ယဝ်း အီသဲင်ꩻချာဒျာႏအဒုံ၊ သဲင်ꩻအွောန်ႏအုံချာဒျာႏ အလမ်း အဝ်ႏလဲဉ်း၊ အထိခွိုက်အမျိုꩻမုဲင်ꩻ ထိခွိုက်တဝ်း တမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ၊၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ မွိုးဒေါ့ꩻစခါ ဖါဒေါ့ꩻစခေါင်ႏ၊ မွိုးထုင်ꩻစခါ ဖါထုင်ꩻမော့လဲင်ႏ အစဲဉ်ႏဆက်အဝ်ႏလွောန်လယ်ႏကွို့ꩻလုမ်ꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ၊ မွေးလဲဉ်း မဲဉ်ႏလဲဉ်း စူꩻအထုင်ꩻမꩻကျ၊ ထူႏဝါႏဒနဝ်ꩻမꩻလꩻ ပေါႏစူꩻတဝ်းအထုင်ꩻ၊ ပေါႏသုင်ꩻတဝ်းဝါႏဒနဝ်ꩻ လꩻတဝ်း၊ ခွုမ်တဉ်ႏတွော့ꩻငါႏမွုန်း အထုင်ꩻ၊ သုင်ꩻတဉ်ႏတွော့ꩻငါႏမွုန်းဝါႏဒ၊ နေးတွမ်ႏဉာဏ်ႏ နေးတွမ်ႏထာꩻဝွေႏဖန်ႏတဲင်၊ မွေးနဲ့ မွေးတဝ်းနဲ့ အကျိုꩻအဝ်ႏနဲ့ အကျိုꩻအဝ်ႏတဝ်းနဲ့ ယူႏဝွေႏဖန်ႏသွော့ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ မဉ်ႏမွေးတဝ်းတဲ့ ပယ်ႏထိုꩻ၊ အကျိုꩻမဉ်ႏအဝ်ႏတဝ်းတဲ့ စူꩻမွုန်း ထူႏမွုန်း၊ မာꩻဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ အခရာႏ သေဒါႏဗွေႏဘုရာꩻ ထွောန်ႏသေꩻခါꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊၊

၃။ မာ ဣတိကိရာယ - နုဲင်းယိုတဲ့လွုမ်ꩻနဝ်ꩻ တွမ်ႏထူႏလွမွုန်း(ယွုမ်းမွုန်း)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အဓိပ္ပါယ်ႏအချုတ် = "ထီႏတောဝ်းတောမ်ႏမဲ့ တဲ့နေးကွို့ꩻလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ မွေးလဲဉ်း၊ မဲဉ်ႏလဲဉ်း၊ ယူႏနေးနဝ်ꩻတဲင် တောမ်ႏထူႏထွူမွုန်း၊ တွမ်ႏစူꩻထွူမွုန်း ပါꩻအယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻ" အဓိပ္ပါယ်ႏလꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ၊၊ ဟွုန်လွင်ꩻလယ်ႏကွို့ꩻ ပါꩻတဖြာꩻ ဖုတ်ꩻတလီꩻဆျာႏ၊ ထီႏဗာႏတောဝ်းတောမ်ႏမဲ့၊ "တဲ့"နေးကွို့ꩻလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ ဟဝ်ယွုမ်တမွိုꩻတဝ်း၊ ပေါႏယွုမ်းတမွိုꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ပါꩻအံႏလဲဉ်ပျောက်၊ ပါꩻချောက်အံႏလꩻထိုꩻဒါႏ၊၊ ခေတ်ယိုခါတဲ့ အဝ်ႏဟွုန်ဗောႏဗာႏထာꩻ ၁၊၊ နီခွန်ဟဝ် အဝ်ႏဆကွဉ်ႏနဝ် အီႏသဲင်ꩻလွောန်တဲ့ ၂၊၊ လိုꩻကအံႏဒါႏ ဝင်ꩻသက်ဝင်ꩻသွဲး လိုꩻတဟွဲးတဝ်း ပတီꩻသားဖုံႏနဝ်ꩻ ဖီလူꩻအီႏသဲင်ꩻအံႏလို့သွူတဲ့ ၃၊၊ ဗွေႏဗိုန်သူꩻနဝ်ꩻ သုင်ꩻတဝ်းသွောမ်ꩻ၊ သုင်ꩻတဝ်းသိန်ႏရောင်ꩻသိန်ႏရာႏ သုင်ꩻဒျာႏ ထီတမျိုꩻလူမ်ꩻတဲ့ ၄၊၊ ဝွေꩻဗွေႏသူꩻနဝ်ꩻ ဖေႏဆဲးဂဏန်ꩻ မဲဉ်ႏမွေးစွဉ်ႏထာꩻတဲ့ စတဲင်စတဲင် တဲ့စားဖိုင်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏဟွုန်ပြုံႏပြင်ႏထာꩻ၊ တဲ့-စားဖိုင်ႏနဝ်ꩻ မွေးနဲ့/မွေးတဝ်းနဲ့ကရိုꩻနဝ်ꩻ အောဝ်ႏသေလွဒျာႏ ပငါပရာꩻ၊၊ ကောပ်ပွိုးနဝ်ꩻမꩻ တထီႏတဝ်းတောမ်ႏမဲ့ ဟွုန်လွင်ꩻ တဲ့-နေးကွိုꩻလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ၊ မွေးလဲဉ်း/မဲဉ်ႏလဲဉ်း ယူႏနေးနဝ်ꩻ ပေါႏဝင်ꩻရိုꩻ တဲ့-လဲ့ ယွုမ်းတမွိုꩻမွုန်း၊ စာသဉ်စာချိူ၊ ဟဲ့ꩻပိုဟဲ့ꩻလီꩻ၊ အွောန်ႏလွတ်မွူးနိီꩻသွို့ꩻခြံ၊ လွေꩻထေ့ပဉ်ဗူႏဗူႏ၊ လွေꩻလူႏပဉ်စွိုꩻစွိုꩻ၊ ယွုမ်းတမွိုꩻမွုန်း သွော့ꩻအငဝ်း၊ ထူႏတမွိုꩻမွုန်းတဝ်းသွော့ꩻ အဝါႏဒ၊ ရီထျꩻထျꩻနာနာဒွုန်းက ပုဂ္ဂိုလ်ႏနဝ်ꩻ အအုံအအဝ်ႏ အဒေါ့ꩻအဖြဝ်ႏ၊ အခွုမ်အမာꩻ အကံကျင်ꩻဖိုင်ႏ၊ ထွားဖြောင်ဖြောင် ထွောင်သွတ်ꩻသွတ်ꩻဒွုန်းက၊ အကျိုꩻမဉ်ႏအဝ်ႏနဝ်ꩻမꩻ လွေꩻလူႏ၊ ထူႏသုင်ꩻသွော့ꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻအတာႏ၊ ဆရာႏဗွေႏဘုရာꩻ နယ်ထွဉ်ႏသေꩻခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊၊

၄။ မာ ပိဋကသမ္ပဒါနေန - ဗွုန်ပီတနꩻသော့ꩻလယ်ႏကွို့ꩻ ပိဋကတ်လွုမ်ꩻနဝ်ꩻ တွမ်ႏထူႏလွမွုန်း(ယွုမ်းမွုန်း)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အဓိပ္ပါယ်ႏအချုတ်= ဗွန်ပီတနꩻသော့ꩻလယ်ႏကွို့ꩻ ပိဋကတ်လွုမ်ꩻနဝ်ꩻ မွေးလဲဉ်း ယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် တွမ်ထူႏလွမွုန်း(ယွုမ်းမွုန်း) ပါꩻအယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻဟုဲင်း၊၊ လိတ်လုဲင်ꩻကျမ်ꩻဂန်ႏ အမျိုꩻမျိုꩻကိုနဝ်ꩻ၊ နီဗွေႏဘုရာꩻ နေးတွမ်ႏသဗ္ဗညုတဉာဏ်ႏ ကဟော်ꩻထန်ႏဒါႏ "ဗုဒ္ဓပိဋကတ္တယ" ဘုရာꩻပိဋကတ်သွံဘွုင်ႏနောဝ်ꩻမꩻ အခွေါင်ခံႏသွတ်ꩻ၊ အမွေးမဲဉ်ႏသွတ်ꩻ၊၊ ပညာႏသျိပညာႏသားအတာႏ အပါꩻမုဲင်ꩻတဲ့ယောဝ်း ကတဲမ်းဒါႏလိတ်၊ ကထေထန်ႏဒါႏကျမ်ꩻနောဝ်ꩻ ထွꩻတဝ်း နီဗွေႏဘုရာꩻလိတ်လွဉ်းလွဉ်း၊ ထာꩻယူႏထာꩻဝွေႏဖန်ႏ ဉာဏ်ႏတဗွန်ပီတဝ်းလို့ဝင်ꩻတဲင် ယထွောင်းထွောင်းနဝ်ꩻ၊ညအယူႏအဆꩻ တနꩻဗွန်ပီတဝ်းလို့ဝင်ꩻတဲ့အဝ်ႏ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ အဋ္ဌကထာႏ ဋီႏကာႏခန်းတဲ့ယဝ်း၊ တကဲက်ညီႏတောဝ်းလို့ဝင်ꩻ အရပ်ကိုနဝ်ꩻ "ကေစိ ဝဒန္တိ" ဆရာႏယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ အရိုꩻလွနုဲင်းနဝ်ꩻ-စတဲင် ငေါဝ်းစားနဝ်ꩻ ပါသော့ꩻနဝ်ꩻသွူ၊၊ ကတယ်ႏထောင်ႏဒါႏဝါႏဒသား၊ ဂိုဏ်ꩻစားဖုံႏနဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏအထာꩻယူႏ(အတ္တနောမတိ)တဲ့ အပါအာတန်တဲင် ခွေလိတ်၊ နာꩻလိတ်၊ ခွေဆရာႏလိတ်၊ နာꩻဆရာႏလိတ်၊ ဂိုဏ်ꩻယိုလိတ်၊ ဂိုဏ်ꩻနဝ်ꩻလိတ် စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ  အဝ်ႏအာတန်နဝ်ꩻသွူ၊၊ ကသွဉ်လိတ်သားတဲ့ အမျိုꩻယို သွဉ်ဗာႏ၊ အမျိုꩻနဝ်ꩻ သွဉ်ဗာႏတဝ်း၊ အမျိုꩻနဝ်ꩻ သွဉ်ဗာႏ၊ အမျိုꩻယို သွဉ်ဗာႏတဝ်း ထွာနုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏသွူ၊၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ပေါႏဝင်ꩻဟော်ꩻပျꩻ ဝါႏဒတမျိုꩻမျိုꩻတဲ့၊ အယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻနဝ်ꩻ တွမ်ႏနီလိတ် ကဲက်ညီႏလို့ဝင်ꩻ၊ တနꩻသော့ꩻ နီလိတ်ကို၊ ဗွန်ပီတွမ်ႏ ခွေကသွဉ်ဗာႏ၊ တစားချင်ႏတွမ်ႏ ခွေကဒါႏလွဉ် ရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင်၊ ကွပ်ပွိုးလိတ်ဗွုန်လွဝင်ꩻပေႏနဝ်ꩻလွုမ်ꩻတွော့ꩻ မွေးလဲဉ်း၊ ယံလဲဉ်း ယူႏနေးနဝ်ꩻတဲင် တွမ်ႏထူႏထွူမွုန်း ပါꩻအယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻနဝ်ꩻ၊ နမ်းမော့ꩻကျင်ꩻသွုံꩻစံꩻက နေးတွမ်ႏဉာဏ်ႏ ဝွေႏဖန်ႏခူခူစံꩻက၊ မဉ်ႏထွာအီကုသိုလ်ႏမꩻ၊ အကျိုꩻမဉ်ႏအဝ်ႏမꩻ၊ မဉ်ႏလꩻအီထာꩻချမ်ꩻသာႏမꩻ ထူႏသွော့ကရိုꩻနဝ်ꩻ၊ ဆရာႏနီဗွေႏဘုရာꩻ နယ်ထွဉ်ႏသေꩻခါꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊၊

၅။ မာ တက္ကဟေတု - ယူႏနေးကွို့ꩻလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ ထူႏထွူမွုန်း(ယွုမ်းမွုန်း)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အဓိပ္ပါယ်ႏအချူတ် = ပါꩻအယူႏဝါႏဒနောဝ်ꩻနဝ်ꩻ နုဲင်းခွေကယူႏနဝ်ꩻ ရမွေးဒျာႏဗာႏနဲး ယူႏလယ်ႏကွို့ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ မွေးလဲဉ်း၊ မဲဉ်ႏလဲဉ်း အွဉ်ႏအတီႏနေးနဝ်ꩻတဲင်၊ တွမ်ႏထူႏလွမွုန်း ပါꩻအယူႏဝါႏဒနောဝ်ꩻဟုဲင်း၊၊ နီလိုꩻသီးယို ထာꩻယူႏထာꩻစဉ်ꩻစာꩻအဝ်ႏ ပငါပရာꩻ၊ ထာꩻယူႏထာꩻစဉ်ꩻစာꩻနဝ်ꩻ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ တဗွုန်တောဝ်းလွဝင်ꩻတဲ့အဝ်ႏ၊ ကဗွုန်ပီလွဝင်ꩻတဲ့ အဝ်ႏ၊ ပါꩻကလွဉ်ဟော်ꩻဒါႏ အဝါႏဒ ပါꩻကလွဉ်ပျꩻဒါႏ အထာꩻယူႏနဝ်ꩻ၊ တွမ်ႏနီကယူႏခါꩻ တွမ်ႏနီကစဉ်ꩻစာꩻထွူ ဗွန်ပီလို့ဝင်ꩻတဲ့အောဝ်ႏဒါႏ၊၊ ကယူႏခါꩻ ကစဉ်ꩻစာꩻအတွိုင်ꩻ ကျင်ꩻသွုံꩻစံꩻက လွောက်နာႏလွဉ်ꩻစံꩻက၊ မဉ်ႏထွာကုသိုလ်ႏမꩻ အကျိုꩻမဉ်ႏအောဝ်ႏမꩻ မဉ်ႏထွာအီထာꩻချမ်ꩻသာႏမꩻထူႏ၊ ပေါႏအကျိုꩻတအဲဉ်ထောဝ်း၊ ပေါႏတထွာအီတောဝ်း ထာꩻချမ်ꩻသာႏနဝ်ꩻ၊ ပယ်ႏထိုꩻညာꩻညာꩻ ဝါႏဒစဉ်ꩻစာꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ပယ်ႏထိုꩻသွော့မွိုင်မွိုင်၊ စွိုင်ခါꩻမွုန်းသꩻကို ဗွန်ထိုဗွေႏဘုရာꩻ နယ်ထွဉ်ႏသေꩻခါꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊၊

၆။ မာ နယဟေတု - ထွားနုဲင်းလယ်ႏကွို့ꩻ အနယ်ꩻလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ တွမ်ႏထူႏလွမွုန်း(ယွုမ်းမွုန်း)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အဓိပ္ပါယ်ႏအချုတ် - ထွာနုဲင်းလယ်ႏကွို့ꩻ အနယ်ꩻလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ မွေးလဲဉ်းမဲဉ်ႏလဲဉ်ႏ ယူႏနေးနဝ်ꩻတဲင်၊ တွမ်ႏထူႏမွုန်း ပါꩻအယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻလုဲင်း အဓိပ္ပါယ်ႏလꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊၊ ထာꩻမာꩻအမျိုꩻမုဲင်ꩻတဲ့ယဝ်း အနယ်ꩻအဝ်ႏလွဉ်းလွဉ်း၊ အနယ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အဗွေႏထွင်ႏချာဒျာႏတဲ့အဝ်ႏ၊ ထူႏပါꩻထာꩻနယ်ꩻတွမ်ႏ နီထာꩻနယ်ꩻ ရော်ꩻရယ်ꩻလွဝင်ꩻတဲ့အဝ်ႏ၊ ထွားနုဲင်းပါꩻထာꩻနယ်ꩻတဲ့အဝ်ႏ၊၊ တရာꩻဖဲ့ဆဲင်ႏရာꩻတဲ့ ကံကျင်ꩻနယ်ꩻစတဲင် အနယ်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲ့အဝ်ႏ၊ နီလိုꩻသီးယိုနဝ်ꩻ လွေꩻထေ့ဒျာႏပုဂ္ဂိုလ်ႏမဉ်ꩻကျောႏကျောႏ လောႏထေ့ဒျာႏပုဂ္ဂိုလ်ႏမဉ်ꩻတန်တန်ကဲဉ်းအာ၊၊ ပုဂ္ဂိုလ်ႏနဝ်ꩻနဝ်ꩻ  အဟော်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ အဒေါ့ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ အကံနုဲင်းမုဲင်ꩻ အကျင်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ ထွားနုဲင်းလွဉ်ꩻ ထူႏလွဉ်ꩻအနယ်ꩻကဲဉ်းအာအာ၊ ကထွားနုဲင်း ကထူႏလွဉ်ꩻ အနယ်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ၊ မွေးလဲဉ်းမဲဉ်ႏလဲဉ်ႏ ချꩻသွုန်းချꩻသꩻ ရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ တလꩻတောဝ်း၊၊

ပွိုးတမုဲင်ꩻနဲးတဲင် ပုဂ္ဂိုလ်ႏယင်ဟန်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ ထွဉ်ႏကံသက်လွစ် ကားမုဲင်ꩻနီꩻ၊ ထွဉ်ႏစိတ်ပတီꩻ ကားမုဲင်ꩻပတ်  လွောက်ပရိတ်အလိုႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏအနယ်ꩻဆန်ꩻ၊ ကယွဉ်ႏလယ်ႏကွို့ꩻတွမ်ႏ ဂဏန်ꩻတဲ့အဝ်ႏ၊ အနယ်ꩻစားနဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ လꩻအီမဂ်ဖိုလ်ႏ တွိုႏအီနိဗ္ဗာန်ႏ ထန်ႏအီဝွဋ်ဒုက္ခတမွေးတဝ်း၊ ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမꩻ ထွားနုဲင်းအနယ်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ ယွယွဒွုန်းက အမွေးမဲဉ်ႏ၊၊ နေးတွမ်ႏဉာဏ်ႏ နေးတွမ်ႏထာꩻဝွေႏဖန်ႏတဲင်၊  ကျင်ꩻသွုံႏစံꩻက ပေ့ꩻရဲး လောဘ-ဒေါသ-မောဟ၊ ရမာꩻတလာအီ လောဘ-ဒေါသ-မောဟနဲ့၊ ထွာကုသိုလ်ႏနဲ့ ထွာအကုသိုလ်ႏနဲ့၊ လꩻနွောင်ꩻအီ မဂ်ဖိုလ်ႏနဲ့၊ လꩻနွောင်ꩻအီတောဝ်း မဂ်ဖိုလ်ႏနဲ့၊ စဲင်းစဲ့တွမ်ႏဉာဏ်ႏ ဝွေႏဖန်ႏထွူခါ၊ မဉ်ႏမာꩻတလာတောဝ်း လောဘ-ဒေါသ-မောဟ မဉ်ႏထွာကုသိုလ်ႏမꩻ၊ မဉ်ႏလꩻနွောင်ꩻအီ မဂ်ဖိုလ်ႏမꩻ၊ နေးထူႏသွော့နုဲင်းနဝ်ꩻ မဉ်ႏတမွေးတဝ်းနဝ်ꩻ နေးထူႏမွုန်း၊ လꩻအီတဝ်း ကုသိုလ်ႏ လꩻအီတဝ်းမဂ်ဖိုလ်ႏ အနယ်ꩻသိုႏတန်ဒျာႏ၊ ဆရာႏနီဗွေႏဘုရာꩻ နယ်ထွဉ်ႏသေꩻခါꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊၊

၇။ မာ အာကာရ ဝိတက္ကေန - ယူႏဖြောင်လယ်ႏကွို့ꩻ အခရာႏလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ တွမ်ႏထူႏလွမွုန်း(ယွုမ်းမွုန်း)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အဓိပ္ပါယ်ႏအချုတ် - ယူႏဖြောင်လယ်ႏကွို့ꩻ အခရာႏလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ မွေးလဲဉ်းမဲဉ်ႏလဲဉ်း ယူႏနေးနဝ်ꩻတဲင် တွမ်ႏထူႏထွူမွုန်း အယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻလုဲင်း၊၊ သုန္ဒရမိဒံ ကာရဏံ - အကျောင်ꩻခရာႏယို ဟဝ်ဟယို၊၊ ဧဝမေတံ သိယာ - ယိုနဝ်ꩻ ထွာနုဲင်းယိုဟယို သꩻကို ယူႏဖြောင်လယ်ႏကွို့ꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻလွုမ်ꩻတဲင် မွေးလဲဉ်း၊ မဲဉ်ႏလဲဉ်း ရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ယံထူႏဒွုန်းက အယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻ ကယူႏဖြောင်ခါꩻဒါႏ အယူႏဝါႏဒအတွိုင်ꩻ ကျင်ꩻသွုံꩻစံꩻကမꩻ မာꩻလွဉ်ꩻစံꩻက၊ လွောက်နာႏစံꩻက မဉ်ႏထွာကုသိုလ်ႏမꩻ အကျိုꩻမဉ်ႏအဝ်ႏမꩻ၊ မဉ်ႏထွာအီ ထာꩻချမ်ꩻသာႏမꩻ ထူႏသွော့ꩻအယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻ၊ ပေါႏတထွာတဝ်းကုသိုလ်ႏ ပေါႏထွာဒျာႏအကုသိုလ်ႏ၊ ပေါႏအကျိုꩻတအဲဉ်ထဝ်း ပေါႏတထွာအီတဝ်း ထာꩻချမ်ꩻသာႏနဝ်ꩻ ကယူႏဖြောင်ခါꩻဒါႏ အကျောင်ꩻခရာႏနဝ်ꩻနဝ်ꩻ မွေးတဝ်း၊ မဲဉ်ႏတဝ်း ထူႏမွုန်းတောဝ်း ဗွေႏစဝ်းဘုရာꩻ နယ်ထွဉ်ႏသေꩻခါꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊၊

၈။ မာ ဒိဋ္ဌိနိဇ္စျာနက္ခန္တိယာ - တွမ်ႏနီကနစ်သက် တွမ်ႏနီကယူႏ တွမ်ႏနီကခံႏထူႏလဲဉ်းရင်ꩻ၊ ဗွန်ပီလယ်ႏကွို့ꩻလို့ဝင်ꩻလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ  တွမ်ႏထူႏလွမွုန်း (ယွုမ်းမွုန်း)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အဓိပ္ပါယ်ႏ အချူတ် - တွမ်ႏနီကနစ်သက် တွမ်ႏနီကယူႏ တွမ်ႏနီကခံႏထူႏလဲဉ်း  ရင်ꩻဗွန်ပီလယ်ႏကွို့လို့ဝင်ꩻလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ မွေးလဲဉ်း၊ မဲဉ်ႏလဲဉ်း ယူႏနေးနဝ်ꩻတဲင် တွမ်ႏထူႏထွူမွုန်း ပါꩻအယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻလုဲင်း  အဓိပ္ပါယ်ႏလနေးနဝ်ꩻသွူ၊၊ ပါꩻအယူႏဝါႏဒသူꩻနဝ်ꩻ တွမ်ႏနီကကျံႏ ကနစ်သက် တွမ်ႏနီကယူႏ တွမ်ႏနီကခံႏထူႏလဲဉ်းဒျာႏရင်ꩻနဝ်ꩻ ဗွုန်ပီလဲဉ်းလို့ဝင်ꩻတဲ့ယဝ်း၊ ထူႏတမွိုꩻတမာꩻမွုန်းတဝ်း  တလဲင်ႏချင်ꩻ၊ ကျင်ꩻသွုံꩻစံꩻကမ၊ လွောက်နာႏစံꩻက မဉ်ႏထွာကုသိုလ်ႏမꩻ၊ အကျိုꩻမဉ်ႏအဝ်ႏမꩻ၊ မဉ်ႏထွာအီ ထာꩻချမ်ꩻသာႏမꩻ ထူႏသွော့ ပါꩻအယူႏဝါႏဒနောဝ်ꩻ၊၊ ပေါႏတထွာတောဝ်းကုသိုလ်ႏ၊ ပေါႏအကျိုꩻတအဲဉ်ထောဝ်း ပေါႏတထွာအီတောဝ်း ထာꩻချမ်ꩻသာႏနဝ်ꩻ ထူႏမွုန်းအယူႏဝါႏဒနဝ်ꩻ၊ အွဉ်ႏသောဝ်ꩻပယ်ႏထိုꩻဗာႏ ဆရာႏနီဗွေႏဘုရာꩻ နယ်ထွဉ်ႏသေꩻခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊၊

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ဗွေႏဗွန်သီႏသဲင်ႏ  (တဲမ်း) အင်္ဂုတ္တိုရ်ႏ အမုဲင်(၄)