ကွန်ပျူတာ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
Computer


ကွန်ပျူတာ အစောဝ်းခါ၊ ယိုခါဖုံႏ၊ ယင်း ထာꩻခြွိုင်း ခွုမ်စမ်ႏနွောင်ꩻ ကွန်ပျူတာ ထာꩻမာꩻဖုံႏ

ကွန်ပျူတာ (Computer) ယို ထွာ ထာꩻခြွိုင်းပွုင်စမ်ႏဖေႏ လိုꩻထာꩻမဉ်လꩻ။ မဉ်ႏသော့ꩻဖေႏ ပရိုဂရမ် (program) တောဝ်းလဲ့ ကပွုင်သေꩻခါꩻဒါႏ အခြပ်အရဲန်ႏနောဝ်ꩻ ထာꩻခြွိုင်းယိုဗာႏ ခုမ်မာꩻဖေႏငါလွေꩻ အဗွေႏတာႏသွူ။ ကပွုင်သေꩻခါꩻဒါႏ အခြပ်အရဲန်ႏ ပရိုဂရမ် မဉ်ႏအွောန်နုဲင်းမုဲင်ꩻ ထာꩻခြုင်းယို အီးထေထန်ႏဖေႏချာ သင်္ချာဂဏန်ꩻ ယင်း ယုတ္တိဗေဒ ထာꩻစေ နုဲင်းမုဲင်ꩻသွူ။ တဖြာꩻတာႏ ခုမ်စမ်ႏ ကုမ်ပျူတာ PC (Personal Computer) တဖြုံႏအကိုယို ထာꩻခြိုင်းပေႏဖုံႏ အောဝ်ႏဒꩻ ဗွို့ꩻသော့ꩻပါ။ အမဉ်ꩻ အဲန်ႏဂလေက်နေးဖုံႏနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ CPU, memory, motherboard, hard disk, CD-RW, graphic card ယင်း Power Supply ဖုံႏ။ အလောင်းအလင်တဲ့ အောဝ်ႏဒွိုန်းနေနေ။ Keyboard, mouse, monitor ဖုံႏယို အွောန်ႏဖွုင်းလွေꩻခါꩻဗာႏ တွမ်ႏကွန်ပျူတာသွူ။ CPU အထိုနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ central processing unit, မဉ်ႏရိုꩻ ပအိုဝ်ႏနေးနောဝ်ꩻ ထွာ ထာꩻခြုင်းအုံအကဲန် ဗာႏစေပန်းဖေႏဆုမ်ႏ။ Memory နောဝ် ထွာ ထာꩻခြိုင်း ပွိုးထူႏဆုမ်ႏဖေႏ ဆချာ ဆငါသား ကပသာလွောန်ဒါႏ ဂဏန်ꩻခြပ်ဖုံႏ။ Motherboard ယိုနောဝ်ꩻ CPU, memory, graphic card သီးဖုံႏ ခင်ႏလမ်းအုံ၊ ပါသော့ꩻတုမ်ႏ တဖြွီꩻအောင် အီးအွောန်ႏဗွို့ꩻလွေꩻ Power Supply, hard disk ယင်း CD-RW ဖုံႏအတာႏ။ Hard disk နောဝ်ꩻ ထွာ ထာꩻခြိုင်းအွောန်ႏသေးဟောဝ်သော့ꩻ သော့ဖှ်ဝဲးရ် ပရိုကရမ် Software programs ယင်း လိုꩻစူခြောင်ꩻ ထာꩻလီ data ဖုံႏ။ SSD ယိုတဲ့ ထွာဒျာႏ hard disk တမျိုꩻဒျာႏနေနေသွူ။ CD ဗွောင်ခြိုင်းယို အောဝ်ႏနီမျိုꩻ CD-ROM ယင်း CD-RW ။ ROM နောဝ်ꩻ ဒါႏဗော့ꩻ အထွားလွူꩻအီ၊ RW (read/write) နောဝ်ꩻ ထွားလꩻ တဲမ်းသော့ꩻတုမ်ႏ အခြိုင်းတဲ့လꩻသွူ။ အယမ်ထဲင်း CD-RW နောဝ်ꩻ အောဝ်ႏ DVD-RW၊ ထာꩻယို အတောမ်ႏသော့ꩻ အာအေားတန်။ Graphic Card နောဝ်ꩻ ဗာႏမာꩻစွူဖြွိုးဖေႏ ထာꩻယောင်ꩻ ကအီးဗို့ꩻဒါႏ monitor ယောင်ꩻဗို့ꩻပျာႏလောင်းသူꩻ။ Power Supply ယို အောဝ်ႏ AC တျာႏမေႏ ဗာႏကြုဲင်းလွေꩻဖေႏ DC တျာႏမေႏထွူ တွမ်ႏတျာႏမေႏဖြွီꩻ အွောန်ႏဗွို့ꩻ ဒꩻ လွေꩻဖေႏ ထာꩻခြိုင်းကအောဝ်ႏဒါႏ motherboard, , hard disk, DVD-RW သီး တဖြွီꩻအောင်ကိုသွူ။

(Keyboard) ကီးဘောက်ဒ် နောဝ်ꩻ ထွာ လိတ်ဖြုံႏနျꩻကြဲ့ပျာႏ၊ ဗာႏတေက်သော့ꩻဖေႏ လိတ်ဂဏန်ꩻဖုံႏ အွိုး ကုမ်ပျူတာကိုသူꩻ။ design အလုဲင်ꩻအောင် အောဝ်ႏနီမျိုꩻရိုꩻလဲ့ ဝင်ꩻခုမ်အာဗော့ꩻ ကွာတီ QWERTY လုမ်ꩻသွူ။ Mouse နောဝ်ꩻ ယူးပေႏ ဗာႏအွောန် ပြာႏတူႏ ကအောဝ်ႏသော့ꩻဒါႏ ကုမ်ပျူတာ ပရိုဂရမ် ကေားယီးနယ်ထာꩻကို။ ယူးပေႏလောင်းယို အကြဲ့အောဝ်ႏ ၃ ဗာႏကေန်းအာအာ။ နျꩻစေႏ (Left click)၊ နျꩻထွေ (Right click)၊ တကလွီႏ ချာငါအီတာႏ ထာꩻကလွီႏ (wheel) ဖုံႏယို ထွာ ထာꩻကြဲ့အောဝ်ႏသော့ꩻ ယူးပေႏလောင်းဖုံႏသွူ။ Monitor ယို မဉ်ႏချာႏပအိုဝ်ႏနေး အောဝ်ႏလꩻဒျာႏနေနေ။ ထွာထိုꩻ ထာꩻယောင်ꩻဆျောင်ႏ လွောန်ဗွို့ꩻ ခြွိုင်းပျာႏ၊ နုဲင်း CRT monitors နောဝ်ꩻ ဆချာဖဲ့ꩻကို အီလဲက်ထရွန်ထာꩻဖြေ့ꩻအောဝ်ႏပါ၊ အပူႏထိုရွေးသှူ။[၁] [၂] [၃] [၄] [၅]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1.  According to Schmandt-Besserat 1981, these clay containers contained tokens, the total of which were the count of objects being transferred. The containers thus served as something of a bill of lading or an accounts book. In order to avoid breaking open the containers, first, clay impressions of the tokens were placed on the outside of the containers, for the count; the shapes of the impressions were abstracted into stylized marks; finally, the abstract marks were systematically used as numerals; these numerals were finally formalized as numbers. Eventually (Schmandt-Besserat estimates it took 4000 years Archived 30 January 2012 at the Wayback Machine. ) the marks on the outside of the containers were all that were needed to convey the count, and the clay containers evolved into clay tablets with marks for the count.
  2. Robson၊ Eleanor (2008)၊ Mathematics in Ancient Iraq၊ ISBN 978-0-691-09182-2. p. 5: calculi were in use in Iraq for primitive accounting systems as early as 3200–3000 BCE, with commodity-specific counting representation systems. Balanced accounting was in use by 3000–2350 BCE, and a sexagesimal number system was in use 2350–2000 BCE.
  3. Ifrah၊ Georges (2001)။ The Universal History of Computing: From the Abacus to the Quantum Computer။ New York, NY: John Wiley & Sons, Inc.။ p. 15။ ISBN 978-0-471-39671-0
  4. Ifrah၊ Georges (2001)။ The Universal History of Computing: From the Abacus to the Quantum Computer။ New York, NY: John Wiley & Sons, Inc.။ p. 17။ ISBN 978-0-471-39671-0
  5. This program was written similarly to those for the PDP-11 minicomputer and shows some typical things a computer can do. All the text after the semicolons are comments for the benefit of human readers. These have no significance to the computer and are ignored. Digital Equipment Corporation 1972