မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ငင်းဒေင်ဆာ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

"ငင်းဒေင်ဆာရောႏဂါႏတွမ်ႏ လိုမ်ꩻလာꩻနယ်ꩻဖုံႏ" ငင်းဒေင်ဆာကရိုꩻယိုနဝ်ꩻ လိုꩻသက်လစ်ꩻဆီမာꩻလ လိုꩻရွယ်ႏပေႏ၊ လိုꩻရွယ်ႏမဲန်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာကြွို့ꩻတဝ်း၊ ကဲန်းအာထွာဒါႏ လိုꩻသက်တန် လိုꩻဖြားသက်လစ်ꩻဆီမာꩻကီဖုံႏသွူ။ ငင်းဒေင်ကဆာဗာႏယိုနဝ်ꩻ ယွော့ထွူႏယွော့နွိုင်ႏငါႏထာꩻ တစွိုးစွိုးတမျိုꩻမျိုꩻတွော့ꩻ ငင်းဒေင်ဆွတ်ꩻ နျပ်ꩻထိုꩻတသာႏဖြွီꩻပေႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ ငင်းဒင်ယို တလူႏသန်ဗာႏထာꩻ တစွိုးစွိုးလဲ့နဝ်ꩻ၊ ဟံႏတအွိုကအဝ်ႏထင်ႏဒါႏအရပ်ယို အဒါတစွိုးစွိုး တအဲန်ထဝ်းတွော့ꩻ လွေꩻဗေင်ႏဒင်ႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ ထာꩻလျားတွော့ꩻ ဗေင်ႏဒါခွမ်ꩻလာꩻစိုႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ အုံတဲင်ညငါႏထာꩻ တထွောင်းချင်ႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ လိုꩻကျောက်ကပ်တဟဝ်တဝ်းတွော့ꩻ ဆီႏလွေꩻဆေ့ꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ ဆီႏအွိုင်ꩻကို ကျောက်ကပ်တွမ်ႏဆီႏအွိုင်ꩻအခါႏကို ခြောက်တဲႏသော့ꩻလဲ့နဝ်ꩻ ငင်းဒေင်ကုဲင်းဆာဒါႏသွူ။ နဝ်ꩻလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း ပဒေတကီ ၂-စူမွူးရပ်ကအဝ်ႏဒါႏ မန်းကဟဲ့ꩻဒါႏ "တကျဉ်းကြော"၊ ပအိုဝ်ႏကဟဲ့ꩻဒါႏ "တကယ်ꩻဖြွီꩻ"သွီႏဖြွီꩻတန် ကပသာဒါႏ သွီႏငင်းဒေင်အကွို့ꩻလနဝ်ꩻ အဝ်ႏမဲန်ႏတဝ်းခင်ႏလံး၊ မိဉ်ႏလဲန်းတရွို့ꩻထိုꩻ တဖဲ့ꩻဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ ငင်းဒေင်လဲ့ဆာ၊ ငင်းဒေင်တခေင်ႏလွဉ်ꩻဒါႏ တကယ်ꩻဖြွီꩻ ကတရွို့ꩻလွေꩻဖဲ့ꩻနဝ်ꩻသွူ။ တကယ်ꩻဖြွီꩻနဝ်ꩻ အုံမဲန်ႏတဝ်းခင်ႏလံးတွော့ꩻ မိဉ်ႏလဲန်းလ ဗော့ꩻလွဉ်ꩻငါႏပဒေနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻတကယ်ꩻငုတ်တဲင် ငင်းဒေင်ကုဲင်းတကောင်းဒါႏသွူ။ တကယ်ꩻဖြွီꩻနဝ်ꩻ မီႏအဝ်ႏမဲန်ႏအခင်ႏလံးမꩻ ငင်းဒေင်တခေင်ႏတဝ်း၊ ငင်းဒေင်တကောင်ႏတဝ်းသွူ။ လိုꩻငင်းဒေင်ဆာသားနဝ်ꩻ ဟို့ꩻလဲ့အဝ်ႏလိုႏလွေꩻဟဝ်၊ အဝ်ႏလိုႏလွေꩻမဲန်ႏ၊ ဆီႏလဲ့ အဝ်ႏလိုႏလွေꩻဟဝ်သေႏသေႏတဲင် နီငင်းဒေင်ယို အခွꩻအလျား ဖေႏကလွဉ်ꩻပုဲင်ႏ၊ အခွꩻအလျား ဖေႏကမဲန်ႏရာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏသတိသွူ။ ဓာတ်မီႏချုက်လဲ့ အံႏဗာႏတသီႏဟို့ꩻပနဲန်ႏ၊ ဆီႏမီႏဆေ့ꩻလဲ့ အံႏဗာႏတသီႏဆီႏသွင်ႏ၊ အွꩻအာအာဗာႏထီသွူ။ ငင်းဒေင်ဆာဖေႏကသက်သာႏနဝ်ꩻ ဖျင်ဖေႏဗာႏဓာတ်ဖုံႏ၊ ဆီႏဖုံႏလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း သွီႏဖူꩻတလီꩻဖူꩻ ဖေႏကဗွောင်ဟဝ်၊ သွီႏတလီꩻဖေႏကလွေꩻမဲန်ႏနဝ်ꩻ အံႏဖေႏဗာႏ တသီႏလိုမ်ꩻဗွောင်ဖုံႏ၊ မောက်ꩻဖါး၊ စောက်ꩻသွီ-စတဲင် အရသာႏဆျာႏမျိုꩻဖုံႏသွူ။ နဝ်ꩻလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း ငင်းဒေင်မီႏဆာလဲဉ်းသွူနဝ်ꩻ သင်ꩻရာꩻတသီႏအံႏ၊ တသီႏသူႏဖြွꩻ၊ တသီႏကွပ်၊ တဆီႏဆောင်ႏဖုံႏလဲ့အံႏဗာႏ၊ သူႏဖြွꩻကွပ်ဆောင်ꩻဖေႏဗာႏသွူ။ "ငင်းဒေင်ဆာလိုမ်ꩻလာꩻနယ်ꩻဖုံႏ" ၁။ ငင်းဒေင်မီႏဆာနဝ်ꩻ သက္ကရင်ꩻတန်ရွီး၊ သက္ကရင်ꩻပေႏရွီး၊ ငိုရွီးဆꩻဆꩻယို မူရော်ꩻတဝင်ꩻတရိုꩻတဝ်း၊ တမျိုꩻမျိုꩻတရိုꩻတဝ်း သူႏမူသူႏဖေႏနဝ်ꩻလဲ့ ဟဝ်သက်သာႏနွောင်ꩻအီသွူ။ ၂။ ငင်းဒေင်ဆာအတာႏ တသီႏကွပ်နယ်ꩻနဝ်ꩻ မေ့တရင်းတွမ်ႏအေင်ယို ပသေကြောင်းထောင်းပဲစ်ꩻသွူတွော့ꩻ မွူးဟာခိုႏ ဗေင်ႏခိန်ႏကွပ်ဖေႏနဝ်ꩻလဲ့ ဟဝ်သက်သာႏအီနွောင်ꩻနေနေသွူ။ ၃။ လိုမ်ꩻလာꩻငင်းဒေင်ဆာနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ နီငင်းဒေင်ယို အွဉ်ႏခွိုင်းအုံနောင် သင်္ဘောꩻမွူးတွော့ꩻ ထောက်ꩻလူးကွို့ꩻကွို့ꩻဖေႏထီနဝ်ꩻလဲ့ ငင်းဒေင်ဆာဟဝ်သက်သာႏအီနေနေသွူ။ ၄။ လိုမ်ꩻလာꩻငင်းဒေင်ဆာနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ အလျားခံ အလျားငုတ်တွော့ꩻ ငင်းဒေင်ဆာတရိုꩻတဝ်း၊ အုံထွိုင်ႏအုံလင်ꩻတရော့ꩻတဝ်းတွော့ꩻ ငင်းဒေင်ဆာတရိုꩻတဝ်း မာꩻစံꩻသွော့ နုဲင်းလယိုအတွိုင်ꩻနေား။ လုံးပျာꩻပေႏလောင်းတရိုꩻတဝ်း၊ ဖွိုင်ꩻဟံႏပꩻခဝ်ပေႏလောင်းတရိုꩻတဝ်း လဲ့ꩻဒင်ႏသွူ ဖယောင်ꩻတဲင်ႏ အဒွေါင်ႏအဆွာꩻ တစူမွူးရပ်နဝ်ꩻတဲင် အွဉ်ႏဒင်ႏပဒေလောင်းတွော့ꩻ တွမ်ႏပလဲင်ꩻ ဗုတ်ꩻငွါဟံးလုဲင်းလုဲင်းနဝ်ꩻ ဒို့ꩻတခြို့လင်ꩻသွော့ မေႏဖယောင်ꩻတဲင်ႏနဝ်ꩻ ယွလွနေား၊ တလီꩻကအဝ်ႏခံ ပလဲင်ꩻကိုနဝ်ꩻ မဲ့ꩻအစုတ်ꩻဒျာႏသွူ။ တလဲင်ႏလဲင်ႏယို အွဉ်ႏစုတ်ꩻဗဲင်းသွော့ အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ (၃)မိနစ်ရပ်နဝ်ꩻနေား၊ လဲ့ꩻတလဲင်ႏ ပေါႏအွောင်ထိုꩻထွူဗုတ်ꩻနဝ်ꩻလဲ့ လဲ့ꩻယင်းဖယောင်ꩻတဲင်ႏ အွဉ်ႏဒင်ႏယင်း ပဒေ၊ စုတ်ꩻဖျင်ယင်းသွော့နေား၊ မာꩻတရွေꩻဖေႏသွော့ဝင်ꩻ (၃)လဲင်ႏနေား၊ မဲ့ꩻဟဝ်သက်သာႏဒျာႏသွူ။ ၅။ လိုမ်ꩻလာꩻငင်းဒင်ဆာနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ငင်းဒေင်ဆာသားနဝ်ꩻ လွေꩻသွူထီနောင် ထီယွိုင်းကအဝ်ႏဒါႏအရပ်နဝ်ꩻတွော့ꩻ ဗွောင်ႏသွော့ဆဲင်ꩻ၊ မီႏကွဉ်ကွဉ်ꩻ၊ ကွဉ်တျိုႏလဲ့ အွဉ်ႏကုဲင်ငါ ကွဉ်ꩻတပွတ်ꩻငါ လꩻဒျာႏ၊ စူနဝ်ꩻခွုမ်တွမ်ႏ တောင်းလျက်ꩻထန်ꩻ (၃)လုံꩻတွော့ꩻ နွို့သော့ꩻလင်ꩻသွော့ထီကို၊ ထီနဝ်ꩻ ဖေႏကဗဉ်ႏသွော့ ပဒေနေား၊ ထွူနဝ်ꩻ အံႏလို့လို့သွော့ တောင်းလျက်ꩻထန်ꩻစူကိုနဝ်ꩻနေား၊ အံႏထွူတောင်းလျက်ꩻထန်ꩻနဝ်ꩻ အွꩻလွဉ်ꩻဗာႏတဝ်းထီသွူ။ အံႏထွူတောင်းလျက်ꩻထန်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏထီကိုထန်ႏလွဉ်သွူတွော့ꩻ ဒွုတ်ꩻသဲင်သဲင်ထီစဝ်ႏ နမ်းလောင်းထွူမꩻ ကွဉ်ကꩻယင်းခွမ်ꩻလာꩻသဲင်နေား၊ မီႏမာꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ပဒေတလရပ်ကို အလျားတအွိုထန်ႏဟွုက်ဟွုက်နဝ်ꩻ အဝ်ႏသေနာႏစွဉ်ႏသွူ။ အလျားတအွိုထန်ႏ မီႏယေန်ထိုꩻမꩻ အွꩻထီတကောက်ꩻထွူတဲင် လူးသံးလွဉ်ꩻယင်းသွော့ထီနေား၊ မာꩻထွူနုဲင်းယို ဗေင်ႏတဟာ နုဲင်းမွူးရဝ်ꩻနဝ်ꩻ ငင်းဒေင်ဆာရောႏဂါႏ ထိုꩻမားပျောက်စွဉ်ႏဒျာႏသွူ။ ၆။ ငင်းဒေင်ဆာဟဝ်အီနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ သင်္ဘောꩻလာႏ နီသိုမ်ဗီႏယို ထျနွူႏပသာႏသာႏမေႏတွော့ꩻ အွဉ်ႏဒင်ႏပယ်သွူ ငင်းဒေင်ဆာရပ်နဝ်ꩻတဲင် တွမ်ႏစေးခဝ် ဒပ်ꩻထိန်ꩻလွဉ်ꩻသံးထွူအထန်ႏတွော့ꩻ တွမ်ႏတိတ်တမျိုꩻမျိုꩻ ထိန်ꩻတဉ်ႏခါꩻအီသွော့နေား၊ ပေါႏအီႏဗေင်ႏထာꩻတဲ့ ဒပ်ꩻသွော့နေား၊ မွူးရဝ်ꩻဗေင်ႏထွိုင်ႏမꩻ ကွဲးအွောင်ထိုꩻနေား၊ ငင်းဒေင်ဆာ ဟဝ်သက်သာႏအီအနယ်ꩻတမျိုꩻနေနေသွူ။ ၇။ ငင်းဒေင်ဆာဟဝ်အီနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ လိုꩻငင်းဒေင်ဆာနဝ်ꩻ ဗေင်ႏတအာဖေႏသွူ ကူႏလောင်းတဲင် ဟို့ꩻလောင်းနဝ်ꩻ မွဉ်ခါꩻသွူတွမ်ႏတစွိုးစွိုးတွော့ꩻ ထူႏဖွိုင်ꩻ(ထီဖွိုင်ꩻ)တလောင်ꩻလောင်ꩻတဖြုံႏ အွဉ်ႏဒင်ႏသွော့နေား၊ ထွူနဝ်ꩻ ထီတဗုံꩻခေါ်ခေါ် အွဉ်ႏဗော့ꩻသွူတွော့ꩻ တွမ်ႏတကောက်ꩻဗွုန်ႏထောက်ꩻသော့ꩻယွယွသွော့ ဖွိုင်ꩻခြေင်ဟို့ꩻလောင်းနဝ်ꩻနေား။ ဗွုန်ႏထောက်ꩻသော့ꩻ ထီဖွိုင်ꩻဟို့ꩻလောင်းနဝ်ꩻ ပေါႏဗွေသွူတဲ့ ဗွုန်ႏထန်ႏချာယင်းလဲင်ႏကောက်ꩻကောက်ꩻနေား၊ ပေါႏဗွုန်ႏထန်ႏထီဟို့ꩻလောင်းနဝ်ꩻလို့လဲ့ ကိစ္စထွူလဲန်းဒျာႏသွူ။ မီႏမာꩻဖေႏနုဲင်းယို တနီꩻ ၂-လဲင်ႏနဝ်ꩻ ယိန်းဟဝ်ဟဝ်သွူ။ အနယ်ꩻတယပ်ꩻတဝ်းတဲင် ငင်းဒေင်ဆာသား စံꩻထွားသွော့ဝင်ꩻနေား။ ၈။ လိုမ်ꩻလာꩻငင်းဒေင်ဆာနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ငင်းဒေင်ဆာသားယို ဗေင်ႏတအာထွူတဲင် လိုꩻလင်တဖြာꩻနဝ်ꩻ ထူႏတွမ်ႏတဖြွီꩻဟံးပေႏပေႏတွော့ꩻ တဲက်ဖေႏသွော့ ပဒေတွမ်ႏနဲန်းရာႏပင်ထွေနဝ်ꩻတလဲင်ႏ၊ ပဒေတွမ်ႏနဲန်းရာႏပင်စေႏနဝ်ꩻ တလဲင်ႏနေား၊ တွမ်ႏတဖြွီꩻ အဝ်ႏပဒေကတဲက်ထင်ႏ နဲန်းနီဖဲ့ꩻယိုနဝ်ꩻ တဖဲ့ꩻတွမ်ႏတဖဲ့ꩻ အအဲန်ႏအလုဲင်း၊ တဖြွီꩻကလို့ဒွေါင်ႏဆွာ မီႏဗွိုန်ဒျာႏတဝင်ꩻနဝ်ꩻ ကိစ္စအဲန်ထဝ်း၊ တဖဲ့ꩻတွမ်ႏတဖဲ့ꩻ အအဲန်ႏအလုဲင်း မီႏလို့ဒွေါင်ႏဆွာꩻနဝ်ꩻ တဖြွီꩻကလို့ဒွေါင်ႏဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ ငင်းဒေင်ဆာ သေဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ယိုနဝ်ꩻ စံꩻထွားနယ်ꩻဒျာႏသွူ။ လိုမ်ꩻလာꩻနယ်ꩻနဝ်ꩻ ငင်းဒေင်ဆာသား ကအဝ်ႏဗေင်ႏတလွာꩻယို လိုꩻလင်တဖြာꩻဖြာꩻနဝ်ꩻ ထူႏအခင်ႏပင်ထွေယွော့ကီ အွဉ်ႏတခေါက်သွူကီႏလေင်းတွော့ꩻ ခင်ႏလောင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏဒင်ႏလွေꩻသွော့ ကီႏပင်စေႏနဝ်ꩻနေား၊ ထွူနဝ်ꩻ ထူႏအခင်ႏပင်စေႏနဝ်ꩻတွော့ꩻ ယွော့ကီတနွောင်းထင်ႏသွော့ယွယွနေား၊ အွဉ်ႏတနွောင်းတဲ့ ထဲ့တလꩻတဝ်း ဆာငါႏနေား၊ ယွော့တနွောင်းငါ ၉၀-ဒီဂရီႏရပ်နဝ်ꩻနေား၊ အွဉ်ႏတနွောင်းသွူ တမိနေစ်ရပ်နဝ်ꩻတဲင် အွဉ်ႏလင်ꩻချာယင်းသွော့ ယွယွနေား။ နုဲင်းယိုအတွိုင်ꩻ အွဉ်ႏတခေါက်လုဲင်ႏခင်ႏပင်စေႏ၊ ခင်ႏလောင်ꩻဖုံႏ အွဉ်ႏဒင်ႏလုဲင်ႏ ကီႏပင်ထွေတဲင် ထူႏအခင်ႏ ယွော့တနွောင်းယင်းယွယွသွော့ နုဲင်းနဝ်ꩻဟွဉ်ႏနဝ်ꩻနေား၊ ထွူနဝ်ꩻ အွဉ်ႏလင်ꩻယင်းယွယွနေား၊ အနယ်ꩻယိုနဝ်ꩻ ဖျင်နေးငင်းဒေင်ဖြွီꩻနယ်ꩻတဲင် နီငင်းဒေင်ဆာ မီႏတနꩻအနယ်ꩻယိုနဝ်ꩻ တလဲင်ႏချင်ꩻဟဝ်ထိုꩻစွဉ်ႏသွူ။ ၉။ အနယ်ꩻဟံးပေါင်းဗွိုန်ဗွိုန်ယို ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ အုံလင်ꩻတပုဲင်ထွူတွော့ꩻ ခင်ႏပင်ထွေနဝ်ꩻနမ်းနမ်းနဝ်ꩻ အွဉ်ႏဒင်ႏလွေꩻသွော့ ကီႏပင်စေႏနဝ်ꩻနေား၊ ထွူနဝ်ꩻ တွမ်ႏစူနဲင်ႏပင်ထွေတဲင် နျꩻဖွိုႏလင်ꩻသွော့ ကီႏလေင်းပင်ထွေနဝ်ꩻနေား၊ ခွိုင်းကခံႏနွောင်ꩻနျꩻအာအာ နျꩻညညသွော့နေား၊ ငင်းဒေင်ဖြွီꩻမီႏခြေင်းနဝ်ꩻ ဆာတန်သွူ။ မာꩻနုဲင်းယို အပင်ထွေဖဲ့ꩻမီႏထွူနဝ်ꩻ ခင်ႏပင်စေႏ အွဉ်ႏဒင်ႏလုဲင်ႏကီႏပင်ထွေတွော့ꩻ တွမ်ႏစူနဲင်ႏပင်စေႏ နျꩻဖွိုႏလင်ꩻလုဲင်ႏသွော့ ကီႏလေင်းပင်စေႏနဝ်ꩻနေား၊ ခွိုင်းကခံႏနွောင်ꩻ နျꩻဟံးညညသွော့နေား၊ အနယ်ꩻယိုလဲ့ ငင်းဒေင်ဆာဟဝ်သက်သာႏအီ နမ်းတွမ်ႏနမ်းမာꩻချာ အနယ်ꩻယိုꩻသွတ်ꩻသွူ။ ၁၀။ ငင်းဒင်ဆာ လိုမ်ꩻလာꩻနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ငင်းဒေင်ဆာသားနဝ်ꩻ ဗေင်ႏတလွာꩻထွူတွော့ꩻ လိုꩻလင်တဖြာꩻဖြာꩻ တဲက်ယင်းပဒေတွမ်ႏနဲန်းရာႏ ၂-ဖဲ့ꩻနုဲင်းအနယ်ꩻ နံပါတ်(၈)ချာနဝ်ꩻဟွဉ်ႏအတွိုင်ꩻသွူ။ တဲက်သွူတွော့ꩻ နဲန်း ၂-ပင်အဖွိုႏထို မီႏတဗွိုန်တဝ်းတဝင်ꩻလဲ့ နဲန်းကလဲန်းထိုဒါႏ အပင်(အဖဲ့ꩻ)နဝ်ꩻ စေႏတယဝ်း၊ ထွေတယဝ်း တဲႏတကယ်ꩻဖြွီꩻသောင် ကီႏထျꩻရပ်နဝ်ꩻတွော့ꩻ ဗꩻတွိုႏလင်ꩻကီႏလေင်း စိမ်ႏဖြွꩻပသာႏသာႏလင်ꩻဖေႏသွော့နေား၊ တလဲင်ႏလဲင်ႏယိုနဝ်ꩻ စိမ်ႏဖြွꩻလင်ꩻဗဲင်း (၁၅)လဲင်ႏနေား၊ ပေါႏ (၁၅)လဲင်ႏဗွေလဲ့ အုံပဆား (၅)မိနစ်တွော့ꩻ စိမ်ႏဖြွꩻလင်ꩻဖေႏဖျင်တသွော့ (၁၅)လဲင်ႏနေား၊ စိမ်ႏဖြွꩻဖေႏသွော့ (၁၅)သိုမ်လဲင်ႏနေား။ ကေားမာꩻဖေႏ မီႏအဝ်ႏနဝ်ꩻ တနီꩻနဝ်ꩻ စိမ်ႏဖြွꩻလင်ꩻခွိုင်းမုဲင်ꩻလဲင်ႏလဲင်ႏလဲ့ အဝ်ႏလꩻဒျာႏနေား၊ လို့တဝ်းတသီႏ၊ လို့တဝ်းထာꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတဲင် မီႏသေနာႏအသက်သာႏလဲ့ အွဉ်ႏဝင်ꩻမာꩻဖေႏခွိုꩻခွိုꩻနဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။ နမ်းတွမ်ႏနမ်း မီႏစိမ်ႏလင်ꩻချာဒျာႏနဝ်ꩻ စူတထွꩻလင်ꩻတဝ်း ကီႏလေင်းသွူတကာႏတဝ်း စိမ်ႏဖြွꩻအာႏလဲ့ တပေါ်ꩻအဝ်ႏတဝ်းသွူ။ ငင်းဒေင်ဆာလိုမ်ꩻလာꩻနယ်ꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏထွူဒွိုန်းတခွိုင်းယိုသွူ။ [၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ကုဝေ-မုဲင်းကောင်
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်-၆၊ အစဲဉ်ႏ-၅၀