ငေါဝ်းပနဲဉ်ႏယေန်ႏကေႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ငေါဝ်းပနဲဉ်ႏယေန်ႏကေႏ ဒေါ့ꩻသုံꩻသေႏသွော့" ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻ ကဟော်ꩻခါꩻဒါႏ (၃၈)ပါꩻ တရာꩻမင်္ဂလာႏနောဝ်ꩻ ပါဠိဂါႏထာႏပေါင်ꩻ အောဝ်ႏ(၁၀)သွူ။ ဂါႏထာႏတဆီအကို တတိယဂါႏထာႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏနုဲင်းလယိုအတွိုင်ꩻသွူ။ - ဗာဟုဿစ္စဉ္စ သိပ္ပဉ္စ၊ ဝိနယော စ သုသိက္ခိတော။ သုဘာသိတာ စ ယာ ဝါစာ၊ ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။

  • တတိယဂါႏထာႏ မင်္ဂလာႏတရာꩻ (၄)ပါꩻ
  • ၁။ အဟွိုန်အထီႏ ဗဟုသုတအာဗာႏ၊
  • ၂။ ထာꩻဒါႏပညာႏလွူးနမ်း တစွိုးစွိုးယို ဒါႏဗာႏ၊
  • ၃။ နမ်းကျင်ꩻသီႏလ အောဝ်ႏဗာႏ၊
  • ၄။ ဒေါ့ꩻဒါႏငေါဝ်းပနဲဉ်ႏ ယေန်ႏကေႏ။

ယိုလစ်ꩻပါꩻအကို အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ မင်္ဂလာႏတရာꩻနောဝ်ꩻ "ဒေါ့ꩻဒါႏငေါဝ်းပနဲဉ်ႏယေန်ႏကေႏ"ရိုꩻနောဝ်ꩻတဲင် ဒေါ့ꩻငေါဝ်းမဉ်ႏပနဲဉ်ႏ ယေန်ႏကေႏတောဝ်းနောဝ်ꩻ မင်္ဂလာႏတရာꩻကုဲင်သွူ။ (တနယ်ꩻ) မဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏငေါဝ်းရွိုင်ꩻစွိုင်ꩻ ကျံꩻထံꩻနောဝ်ꩻလဲ့ မင်္ဂလာႏတရာꩻကုဲင်သွူ။ ကွပ်ဒေါ့ꩻဒါႏတောဝ်း ငေါဝ်းပနဲဉ်ႏယေန်ႏကေႏ၊ ကွပ်ဒေါ့ꩻဗာႏ ငေါဝ်းရွိုင်ꩻစွိုင်ꩻကျံꩻထံꩻတဲင် အကျိုꩻတရာꩻအဲဉ်ထောဝ်း၊ ထဲ့သွုမ်ꩻဗာႏဝင်ꩻအကျောင်ꩻယို တဲမ်းနယ်လွေꩻဖေႏဗာႏ နန္ဒိဝိသာလဇာတ် နုဲင်းငါယိုအတွိုင်ꩻသွူ။ "နန္ဒိဝိသာလဇာတ်ဝတ္ထု" ကလဲဉ်းခိုႏချာ ပွိုင်းလဲင်ႏစခါ နေင်ႏပေါင်ꩻအာအာအကို ကန္တာရတိုင်း တက္ကသိုလ်ႏခမ်းကို ကအောဝ်ႏအုံဒါႏ ပုဏ္ဏာꩻတဖြာꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလွူးတွမ်ႏဖိုးထီ တဗာႏသွူ။ ပုဏ္ဏာꩻဖိုးနောဝ်ꩻ အဗွေႏဖန်ဖေႏအမဉ်ꩻ နန္ဒိဝိသာလနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ပုဏ္ဏာꩻဖိုးယိုနောဝ်ꩻ တရေꩻလဲ့တရေꩻ၊ အာႏလဲ့တလာတဲင် အဗွေႏရက်မွေးစွဉ်ႏထာꩻတွော့ꩻ အဗွေႏအွဉ်ႏဗေင်ႏဟောဝ်၊ ဗွူႏဟောဝ်၊ လွူးဟောဝ်မွေးနုဲင်းပိုလိန်ႏမာႏ တဖြာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ဖိုးယို ပုဏ္ဏာꩻထွိုင်ႏလွူးဟောဝ်၊ ဗွူႏဟောဝ်ငါႏနုဲင်းနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ "ပုဏ္ဏာꩻယိုနောဝ်ꩻ အွဉ်ႏဗေင်ႏဟောဝ်၊ ဗွူႏဟောဝ်မွေးစွဉ်ႏခွေတဲင် ကေꩻဇူꩻတန်ငါႏ၊ ခွေအီႏဆပ်ချာက အကေꩻဇူꩻမꩻ"ယူႏခန်းနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻတွော့ꩻ ဖိုးနောဝ်ꩻတဲ့ ဒေါ့ꩻနယ်ခန်းအဗွေႏ "ပုဏ္ဏာꩻဟွေး လွေꩻထေ့ဂေါဝိတ္ထကသဌေꩻတွော့ꩻ ဒေါ့ꩻသွော့နုဲင်းယို 'ဒင်ႏဗွေကွန်ႏ လောအဆွိုင်ꩻတရျာꩻ အွဉ်ႏဆွိုင်ꩻလွဝင်ꩻယို ခွေဖိုးတဗာႏဒျာႏ ထွိုင်ႏငင်ႏနွောင်ꩻ'ရိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻတွော့ꩻ ကွီလောင်ꩻသွော့ရွဉ် အသပျာႏတရေင်ဟုဲင်း၊ ဖေႏကနွောင်ꩻနောဝ်ꩻ မဲ့ꩻခွေထွို့ꩻဖေႏဒျာႏ"ဒေါ့ꩻဖေႏခန်း ပုဏ္ဏာꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ "ကွပ်ငေါဝ်းကျံꩻထံꩻ သွုမ်ꩻထိုꩻဗာႏ" ပုဏ္ဏာꩻနောဝ်ꩻ လွေꩻထေ့မွေးသွူ ဂေါဝိတ္တကသဌေꩻထျꩻတွော့ꩻ ဖိုးကဒေါ့ꩻအတွိုင်ꩻ ကွီလောင်ꩻစွဉ်ႏ ဂေါဝိတ္တကသဌေꩻသွူ။ ဂေါဝိတ္တကသဌေꩻ ထွိုင်ႏအာႏမခံႏလောင်ꩻဒျာႏနောဝ်ꩻ လောအဆွိုင်ꩻတရျာꩻယို ဒင်ႏဗွေထွူသုဲင်ꩻဖုံႏ၊ လုံးတူႏဖုံႏတွော့ꩻ အွဉ်ႏစွဉ်ႏနန္ဒိဝိသာလ ထွို့ꩻငင်ႏသွူ။ ပုဏ္ဏာꩻနောဝ်ꩻ ပေါႏအုံဒင်ႏလꩻသွူ လောလောင်းလဲ့ ယစွဉ်ႏအခွဉ်း တွယ်ႏဖိုးတွော့ꩻ စူလဲ့တွမ်ႏ ဖြောင်းလဲ့ဒေါ့ꩻ "ဟွေ့ ဖိုးနုတ်ꩻဖိုးတွူ၊ ဖိုးလွꩻဖိုးလေႏ- ထွို့ꩻဟုဲင်း၊ ငင်းဟုဲင်း၊ လောအဆွိုင်ꩻတရျာꩻယို ပေါႏနာꩻတငင်ႏနွောင်ꩻတောဝ်းနောဝ်ꩻ ဖို့ꩻအံႏနာꩻကွေးနော"ခွန်းဟွိုက်ꩻပါစွဉ်ႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ နန္ဒိဝိသာလ ထွိုင်ႏဟွိုန်ပုဏ္ဏာꩻငေါဝ်းခွန်းဟွိုက်ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ "ခွေမဲဉ်မꩻဝွေꩻမꩻ ခွေထွဉ်ႏလောင်ꩻသွူက၊ မွော့ခွန်းတွိုႏခွေ နုဲင်းယိုနဲး၊ ပုဏ္ဏာꩻယို မꩻအလွိုးတလꩻတောဝ်းဗာႏ"ယူႏနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် ထွို့ꩻဒွုမ်လောတွော့ꩻ အုံစွူဖြွိုး အုံဆွော့ꩻကတဲ့ꩻစွဉ်ႏထာꩻသွူ။ နောဝ်ꩻတွော့ꩻ ပုဏ္ဏာꩻနောဝ်ꩻ သွုမ်ꩻခန်း ဂေါဝိတ္တကသဌေꩻတဲင် ဖေႏဗာႏစွဉ်ႏ ဂေါဝိတ္တကသဌေꩻ အသပျာႏရွဉ်တရေင်နောဝ်ꩻသွူ။ ထွိုင်ႏတွိုႏသဲင်ꩻလမ်းနောဝ်ꩻ ရွဉ်သွုမ်ꩻထိုꩻတရေင်တဲင် ပုဏ္ဏာꩻနောဝ်ꩻ သꩻတချံꩻသာႏတောဝ်းတွော့ꩻ သဲင်ꩻဗေင်ႏစဉ်ꩻစာꩻခန်းဒျာႏထာꩻ ခင်ႏလမ်းဗေင်ႏကိုနောဝ်ꩻသွူ။ ကထွာဒါႏ အဖိုးထီး နန္ဒိဝိသာလ ထွိုင်ႏထီႏပုဏ္ဏာꩻဗေင်ႏစဉ်ꩻစာꩻထာꩻနောဝ်ꩻ လွေꩻထေ့သွူတွော့ꩻ "ယူႏထာꩻမုဲင်ꩻ၊ အုံတငွဉ်ႏငါႏထာꩻ၊ လွိုးတရေꩻတောဝ်းအီ"စွော့ꩻဒေါ့ꩻရီခန်း ပုဏ္ဏာꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ "ရွဉ်သွုမ်ပဥ်တရေင်က မော့ꩻအွိုးမုဲင်ꩻ အွဉ်ႏတရေꩻလွိုးလꩻဟောင်း"ပုဏ္ဏာꩻထွိုင်ႏဒေါ့ꩻချာနုဲင်းနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ "နောဝ်ꩻသနယ် ပုဏ္ဏာꩻဟွေး- နာꩻနောဝ်ꩻ အွဉ်ႏဗေင်ႏဟောဝ်၊ လွူးဟောဝ်ခွေတဲင် ခွေမဲဉ်ဆပ်နာꩻကေꩻဇူꩻတွော့ꩻ အွဉ်ႏလောင်ꩻတွမ်ႏ ဂေါဝိတ္တကသဌေꩻနောဝ်ꩻ နာꩻမွော့ခွန်းဟွိုက်ꩻတွိုႏခွေဟောင်း၊ ခွေလွꩻခွေနုတ်ꩻဗာႏဖိုမုဲင်ꩻခါဟောင်း၊ ကွပ်နာꩻခွန်းဟွိုက်ꩻခွေ နာꩻဒေါ့ꩻငေါဝ်းတရီငွါခါႏတွော့ꩻ ခွေစွော်စွော်ထွို့ꩻတောဝ်းလောဒျာႏ၊ နာꩻကသွုမ်ꩻဗာႏ အသပျာႏရွဉ်တရေင်နောဝ်ꩻ ခွေအပဲစ်မွေးတောဝ်း၊ နာꩻအပဲစ်ဒျာႏ မဉ်ႏဟွိုန်သွုမ်ꩻငါႏတဲ့ လွေꩻကွီလောင်ꩻထဲင်း တလဲင်ႏဟုဲင်း၊ ယိုတလဲင်ႏနောဝ်ꩻ ဖေႏကမျတ်ချာပါတွမ်ႏ ကသွုမ်ꩻလဲဉ်းတရေင်နောဝ်ꩻ ကွီလောင်ꩻစွဉ်ႏ နီရေင်ဟုဲင်း၊ နွောင်ꩻဗာႏသေႏချာႏဒျာႏ"ဖိုးလဲ့ ဒေါ့ꩻချာခန်းနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ "ကွပ်ငေါဝ်းအွီႏနွိုးတဲင် နွောင်ꩻချာယင်း" ပုဏ္ဏာꩻနောဝ်ꩻ ဖိုးကဒေါ့ꩻအတွိုင်ꩻ လွေꩻကွီလောင်ꩻဖျင်စွဉ်ႏတလဲင်ႏသွူ။ ယိုတလဲင်ႏနောဝ်ꩻ ပေါႏထင်ႏအုံဒင်ႏလꩻသွူ လောကိုလဲ့ စူနောဝ်ꩻ ဖြွꩻထွူဖိုးငင်းအုံႏတွော့ꩻ "ဟွေ့- ဖိုးလိန်ႏမာႏ၊ ဖိုးရတနာႏ၊ ဖိုးသေဒါႏကေꩻဇူꩻ ထွို့ꩻဟုဲင်းငင်ႏဟုဲင်း"ဒေါ့ꩻအွီႏခန်း ငေါဝ်းနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻတွော့ꩻ ဖိုးနောဝ်ꩻ နေးအာႏနေးရဲင်ꩻ ထွို့ꩻငင်ႏလွေꩻခန်းဒျာႏ လောအဆွိုင်ꩻတရျာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ဂေါဝိတ္တကသဌေꩻနောဝ်ꩻ သွုမ်ꩻလွေꩻခန်းဒျာႏ ပုဏ္ဏာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ယိုတလဲင်ႏနောဝ်ꩻ ပုဏ္ဏာꩻနွောင်ꩻခွိုန်ꩻယင်းတဲင် လꩻချာခွိုန်ꩻ ရွဉ်တရေင်လွုမ်ꩻတကာႏတောဝ်း လꩻပါစွဉ်ႏတွမ်ႏ အမျတ်တရေင်သွူ။ ကလွဉ်ထွားဒါႏလိုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ အံႏဖြာႏရောင်သွူ နန္ဒိဝိသာလတွော့ꩻ ဖေႏလွဝင်ꩻရွဉ်ဆုꩻဖုံႏသွူ။ ထွိုင်ႏနွောင်ꩻချာနုဲင်းယိုနောဝ်ꩻ ပုဏ္ဏာꩻနောဝ်ꩻ အာႏရꩻကေႏနပ်ငါႏတဲင် အံႏဖြာႏကေꩻဇူꩻတင်ႏမွေးစွဉ်ႏ အဖိုးနန္ဒိဝိသာလနောဝ်ꩻသွူ။ "ဥပဒေသ" ဝတ္ထုဇာတ်ရဲဉ်ႏယိုအကို ပထမအလဲင်ႏ ပြဲင်ႏပွယ်ꩻယို ပုဏ္ဏာꩻကသွုမ်ꩻဗာႏနောဝ်ꩻ ကွပ်ပွိုးစွဉ်ႏဒျာႏ ဒေါ့ꩻဒါႏတောဝ်း ငေါဝ်းအွီႏငွါသာႏ၊ ဒေါ့ꩻဒျာႏငေါဝ်းခွန်းငွါထွမ်တဲင် သွုမ်ꩻဗာႏသွူ။ ဒုတိယအလဲင်ႏ ပြဲင်ႏပွယ်ꩻယို ပုဏ္ဏာꩻကနွောင်ꩻဗာႏနောဝ်ꩻ ကွပ်ပွိုးစွဉ်ႏဒျာႏ ဒေါ့ꩻငေါဝ်းအွီႏငွါသာႏတဲင် နွောင်ꩻဗာႏဒျာႏသွူ။

"နီထာꩻယူႏ ထာꩻဒေါ့ꩻမာꩻ" ~)နီထာꩻယူႏ ထာꩻစိက္ကူꩻ

 တထူꩻတောဝ်း တယံတောဝ်း
 တမဲဉ်ႏတောဝ်း အမျာꩻတာႏ
 အောဝ်ႏပါသော့ꩻဒျာႏ မကောင်။
 

~)နီထာꩻမာꩻ နီထာꩻဒေါ့ꩻ

 တရော့ꩻတောဝ်း တမွေးတောဝ်း
 တမဲဉ်ႏတောဝ်း အမျာꩻသꩻ
 အောဝ်ႏပါသော့ꩻလꩻ မကောင်။
 

~)နီနမ်းယို ကယူႏသော့ꩻ

 နီနမ်းယို ကဒေါ့ꩻမာꩻ
 မထူꩻချာꩻ မွေးမဲဉ်ႏတောဝ်း
 တအဲဉ်ထောဝ်း အမျာꩻကိုꩻ
 လိုႏပယ်ꩻထိုꩻ မွိုင်မွိုင်နော။
 

~)တမွေးတောဝ်း ထာꩻဒေါ့ꩻမျိုꩻ

 အကျိုꩻပေႏ ထာꩻမာꩻစား
 အွဉ်ႏထိုꩻမာꩻ ကျင်ꩻသွုံꩻမွော့
 ကျင်ꩻဒျာႏသွော့ မျိုꩻမွေးနေား။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ကုဝေ-မုဲင်းကောင်
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၇၇