စနေႏနီꩻ ဟော်ꩻဓမ္မစကျာႏခန်ꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

မဟာႏသက္ကရာဇ် ၁၀၃-ဗာႏ၊ ဝါႏဆိုႏလာဗွေရဝ်ꩻနဝ်ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻ အဝ်ႏမဟာႏဗောဓိ ကျွလွဉ် ဗာႏရာႏဏာႏသီႏခမ်း၊ တဖူꩻလောင်းနဝ်ꩻ ဖေႏကခွဲးတွမ်ႏ ဥပကတက္ကတွဉ်ꩻတဲင် ကျွလွေꩻခင်ႏနေးဒျာႏနဝ်ꩻသွူ၊၊ ဝါႏဆိုႏလာဗွေဟာနဝ်ꩻ ဖျော်ငါလွေꩻခန်း ဗာႏရာႏဏာႏသီးခမ်း၊ ဣတိပတနမိဂဒါဝုန်ႏ တခြာတန်ကိုနဝ်ꩻတဲင် မော့ꩻခွဲးယင်းတွမ်ႏ ပဉ္စဝဂ္ဂီႏရဟန်ꩻငတ်ပါꩻနဝ်ꩻသွူ၊၊

ပဉ္စဝဂ္ဂီႏရဟန်ꩻသီး ထီႏနီဗွေႏဘုရာꩻနဝ်ꩻ ထင်းဒျာႏထွာတဝ်းဒွုန်း ဘုရာꩻတဲင် နီဗွေႏဘုရာꩻသျင်ꩻပျနယ်ဖေႏ ဝွေꩻဗွေႏထွာလဲဉ်းသွူ ဘုရာꩻအကျောင်ꩻ၊ ကလွဉ်ယိုနဝ်ꩻ အီႏလွဉ်ဟော်ꩻဖေႏ တရာꩻဓမ္မစကျာႏအကျောင်ꩻ သျင်ꩻပျꩻနယ်စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻမꩻ ပဉ္စဝဂ္ဂီႏသီး ကွဲးယွုမ်းနဝ်ꩻသွူ၊၊ ပဉ္စဝဂ္ဂီႏငတ်ပါꩻဖုံႏ ယွုမ်းလဲဉ်းသွူ ဗွေႏဘုရာꩻ ထွာမွေးဘုရာꩻတဲင် မဟာသက္ကရာဇ် - ၁၀၃ ဗာႏ၊ ဝါႏဆိုႏလာဗွေ စနေႏဟာ လာရောင်ႏထန်ႏစ ကာႏလသာႏယာႏ အခိန်ႏခါႏနဝ်ꩻ ဆရာႏစဝ်းဗွေႏ ဟော်ꩻဖေႏရီးရီး၊ ဗွေႏသီးငတ်ပါꩻ တရာꩻနမ်းယာႏ ဓမ္မစကျာႏနဝ်ꩻသွူ၊၊

တောင်ꩻခါꩻ -

 • ၁၊၊ ပဉ္စဝဂ္ဂီႏရဟန်ꩻငတ်ပါꩻအကျောင်ꩻ ဘုရာꩻလောင်ꩻခွန်သီႏဓာတ်ပေႏခါနဝ်ꩻ အဖါဟဲ့ လက္ခဏာႏဆရာႏ အယံသွတ်ꩻသွစ်ဖြာꩻ၊ ဘုရာꩻလောင်ꩻ တောႏထွက်ထန်ႏတခြာနဝ်ꩻ လက္ခဏာႏဆရာႏ သီထိုꩻလဲဉ်းနွတ်ꩻဖြာꩻ၊ အဝ်ႏကုဲင် အသက်ပေႏသွတ်ꩻ သုဒတ္တ-ကရိုꩻဒါႏ "ကောဏ္ဍည"တဖြာꩻလွုမ်ꩻ၊ ကထင်ႏဟွုန်ဘုရာꩻလောင်ꩻ တောႏထွက်ထန်ႏတခြာတဲင် ကောဏ္ဍည လယ်ႏထွုမ်ႏဟဲ့ꩻ အဖါကထွန်ႏခါꩻ ပုဏ္ဏာꩻနွတ်ꩻဖြာꩻဖုံႏအပို၊ ဟဲ့ꩻလꩻလစ်ꩻဖြာꩻဒျာႏ ပါတွမ်ႏဝွေꩻ(ကောဏ္ဍည)နဝ်ꩻ ထွာလိုꩻဝင်ꩻငတ်ꩻ၊ ဝွေꩻသီးငတ်ဖြာꩻ(ကောဏ္ဍည၊ ဝပ္ပ၊ ဘဒ္ဒိယ၊ မဟာႏနာမ်ႏ၊ အဿဇိ)နဝ်ꩻ ဗုဲင်ရဟန်ꩻထွူတဲင်၊ ဟဲ့ꩻခန်း "ပဉ္စဝဂ္ဂီႏ-ရဟန်ꩻငတ်ꩻပါꩻစွိုꩻ"နဝ်ꩻသွူ၊၊
 • ၂၊၊ ကဟော်ꩻစ ဓမ္မစကျာႏ တရာꩻယာႏ ကထင်ႏသွတ်ꩻနဝ်ꩻ၊ ဗွေႏကောဏ္ဍည တပါꩻ လꩻခါꩻစွဉ်ႏ တမဂ်တဖိုလ်ႏ၊ ထွာစွောန်ႏ "သောတာႏပန်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ" နဝ်ꩻသွူ ၊၊
 • ၃၊၊ ဝါႏဆိုႏလောင်းတနီꩻနဝ်ꩻ ဗွေႏဝပ္ပ၊ နီနီꩻနဝ်ꩻ ဗွေႏဘဒ္ဒိယ၊ သွံနီꩻနဝ်ꩻ မဟာနာမ၊ လစ်နီꩻနဝ်ꩻ အဿဇိသီးတဲ့၊ လꩻတမဂ်တဖိုလ်ႏ ထွာသောတာႏပန်ႏ အရိယာႏပုဂ္ဂိုလ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ၊၊
 • ၄၊၊ ဝါႏဆိုႏလောင်း ငတ်ꩻနီꩻနဝ်ꩻ၊ နီဗွေႏဘုရာꩻ ဟော်ꩻကျာꩻနယ်ထန်ႏ "အနတ္တလက္ခဏသုတ္တန်ႏ" နဝ်ꩻတဲင်၊ တရာꩻတောႏကထင်ႏသွတ်ꩻနဝ်ꩻရာꩻ ပဉ္စဝဂ္ဂီႏ ငတ်ꩻပါꩻလွုမ်း၊ လꩻတမဂ်လစ်ꩻဖိုလ်ႏတွော့ꩻ ထွာလို့စွဉ်ႏဒျာႏ ရဟန္တာႏ နဝ်ꩻသွူ၊၊
 • ၅၊၊ အနီꩻနဝ်ꩻ သွံဆီပုဲင်တဘွုံႏကိုယို၊ ပေါႏရိုꩻလိုꩻကျောင်ꩻနဝ်ꩻ စအဝ်ႏဒျာႏ ပဉ္စဝဂ္ဂီႏငတ်ꩻပါꩻတွမ်ႏ ဘုရာꩻတဆူႏ နဝ်ꩻသွူ။[၁]


 ထွာထွူဘုရာꩻ   ကျွꩻလွေꩻဒျာႏ
 အွိုးမိဂဒါႏ    တခြာတန်
 ကထိုꩻညာꩻယန်   တပဲ့ꩻလီꩻ
 ရီးခါအုံညီꩻ    ကဝွတ်ပတ်
 ဗွေႏရဟန်ꩻမျတ်   လွေꩻမော့ꩻထီႏ
 ပဉ္စ၀ဂ္ဂီႏ     ငတ်ꩻပါꩻစွိုꩻ
 ခွဲးယင်းသꩻသွိုꩻ   လောႏကျိုႏဖစ်
 မဟာႏသက္ကရာဇ်  ရျာꩻသွံပိုႏ
 လာဗွေဝါႏဆိုႏ    စနေႏဟာ
 စပြဲဉ်ထန်ႏလာ    အခိန်ႏခါႏ
 ဓမ္မစကျာႏ     ဟော်ꩻနယ်ယံ
 ဗျဟ္မာႏတနံ    လွဉ်နာႏခြပ်
 တလေ့စီႏစပ်    ကဟော်ꩻဖေႏ
 ဘုရာꩻနီဗွေႏ     သွဉ်းယူႏလွေꩻ
 နစ်သက်သꩻရေꩻ  ပီတိပြုဲင်
 စူနုံဗိုတုဲင်    ကတောင်ဒင်ႏ
 ရိုႏသေႏဝုဲင်ႏထင်ႏ  နီဗွေႏဘုရာꩻဩ။
 န၀်ꩻထွူတဲင်နေား  ဆုတောင်ꩻဒျာႏ
 ဓမ္မစကျာႏ     ကဟော်ꩻကျာꩻ
 ဝုဲင်ႏဗာႏဘုရာꩻ   နုဲင်းယိုခါ  
  အကျိုꩻတန်အာ   သꩻဓိဋ္ဌာန်ႏ
 ယံလꩻနိဗ္ဗာန်ႏ    ကွီဆုꩻရင်ꩻ
  မိဉ်လꩻဒွိုန်းရင်ꩻ   ခွေသွဉ်းယို
  ထွာဒျာႏလိုꩻပို    စွုမ်ႏဇာတ်သေႏ
  တိဟိတ်သန္ဓေႏ   အခြွီဟဝ်
  ဉာဏ်ႏဖုဲင်တဆဝ်  ဒါႏပညာႏ
  ထွာဝင်ꩻဆရာႏ   ဟော်ꩻတရာꩻ
  ယံမွေးစွဥ်ႏထာꩻ   ဗွောင်မဲ့နား
  ကယ်ႏဝင်ꩻခိုးလျား  မာꩻခွꩻရျူႏ
  ခန္ဓာႏဝွဋ်တူႏ    ဟွုန်ဗွိုႏအန်ꩻ
  ထွာဒျာႏရဟန်ꩻ    ကျင်ꩻသိက္ခာႏ
  ပျုသာႏသနာႏ    သွတ်ꩻစိုးပန်
  ဘွုံꩻကံႏထိုသန်    အုံတရာꩻ
  ယပ်ꩻတဝ်းယိုꩻမာꩻ  မဂ်ဖိုလ်ႏဉာဏ်ႏ
  ယံလꩻနိဗ္ဗာန်ႏ   ကွီဆုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻꩻဩ။[၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ဗွေႏဗွန်သီႏသဲင်ႏ (တဲမ်း) ဘာႏသာႏရေꩻဗဟုသုတ အမုဲင်(၃)
 2. ပအို၀်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏ ဘာႏသာႏရေꩻ၊ စနေႏနီꩻဟော်ꩻဓမ္မစကျာႏခန်ꩻ