တမ်းပလေက်:Infobox time zone UTC

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
Infobox time zone UTC
အခိန်ႏအွိုင်ꩻ
 
လွောက်ꩻလွောန်ꩻ UTC ကွာႏအာချက်အလောင်းတဲင် ကအွောန်ႏထွော့ခါꩻဒါႏ အခိန်ႏအွိုင်ꩻဖိုင်ႏ
မိနိစ် သဲင်ꩻချာ (-) 0 လွေꩻငါ (+)
:00 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
:30 9 3 2 3 4 5 6 8 9 10
:45 5 12 13
ကကဲစ်ꩻခါꩻဒါႏ အရောင်ႏဖြားဧရိယာႏဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ထူႏသုင်ꩻ ထိန်ꩻသိမ်ꩻအရောင်ႏမွူးယာခိုႏအခိန်ႏ တာႏဒျာႏသွူ။ အခေႏခံႏအရောင်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာအွောန်ႏနယ်ဖေႏ အခိန်ႏအွိုင်ꩻဒျာႏသွူ။
  Infobox time zone UTC ~  – တနေင်ႏလွုမ်း
ဒေႏသအခိန်ႏအွိုင်ꩻ: ၂၀၂၄-၀၅-၁၁ ၀၀:၂၅:၃၈ သျင်ꩻကြောင်း
လောင်စီစျုသီး
Central[[Longitude |]]
အလင်
လိဉ့်အထန်ႏ