မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

တသီႏသက်ထိုစိုးဆွာꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

သꩻအဝ်ႏသတ္တဝါႏ ကားကအဝ်ႏယိုနဝ်ꩻ "သဗ္ဗေ ဘာယန္တိ မစ္စုနေား"ကရိုꩻဒါႏ မဂဓဘာႏသာႏ ပါဠိငဝ်းယာႏအလꩻ "ငမ်းထာꩻသီလွဉ်းလွဉ်း"သွူ။ ပွိုးထာꩻမုဲင်ꩻမွော့ ငမ်းဗာႏတွိုးထာꩻသီဟောင်း- မီႏရီထဲင်းနဝ်ꩻ ဖြေႏတဒါႏတဝ်း ကဲန်းအာအာသွူ။ ကငမ်းဗာႏထာꩻသီယိုနဝ်ꩻ မဲန်မာꩻထဲင်းကုသိုလ်ႏ၊ မဲန်မꩻထဲင်းငါႏ ကုသိုလ်ႏတွော့ꩻ "ငမ်း"မီႏဖြေႏနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အဓိပ္ပါယ်ႏအဝ်ႏသွူ။ မွေးသွူ မဲန်မာꩻထဲင်းကုသိုလ်ႏ၊ မဲန်လꩻထဲင်းကုသိုလ်ႏ မီႏရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ မီႏသီတဝ်းဒွိုန်းနဝ်ꩻ အီႏမာꩻထဲင်းနေကုသိုလ်ႏ၊ အီႏလꩻထဲင်းနေကုသိုလ်ႏဟောင်း မာꩻထဲင်းအမွေးအမဲန်ႏလဲ့ ရိုꩻတလꩻတဝ်း၊ ဒေါ့ꩻတဒါႏတဝ်းသွူ။ မီႏတမာꩻထဲင်းတဝ်းကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ ကငမ်းဗာႏထာꩻသီအကျောင်ꩻယို အစေမဲန်ႏဖြေႏတဒါႏတဝ်း ကဲန်းအာအာသွူ။

တဲးတဲးတဲ့ ကငမ်းဗာႏထာꩻသီယို ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ အဘိဓမ္မာႏတရာꩻအလꩻနဝ်ꩻ ဘဝနိကန္တိက လောဘသꩻ၊ သꩻစွယ်ꩻလံꩻချာနီနမ်း၊ သꩻဗွို့ꩻခြꩻချာ နီနမ်းဒျာႏသွူ။ လိုꩻသီးယိုနဝ်ꩻ ကွပ်သꩻစွယ်ꩻလံꩻချာနီနမ်းတဲင်တွော့ꩻ နီနမ်းယိုနဝ်ꩻ တရေꩻတယဝ်း၊ တကုဲင်တယဝ်း၊ ခြေားတဲယတ်း၊ ခြွေတယဝ်း၊ နမ်းတွမ်ႏနမ်း ဟွုန်ဟဝ်ချာ၊ နေးသက်ချာလွဉ်းလွဉ်းသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ မဲန်သီတဝ်းထာꩻ ပငါပရာꩻသွူ။ လိုꩻသီးယိုနဝ်ꩻ မဲန်သီတဝ်းထာꩻ ပငါပရာꩻ၊ သက်မဲန်ထို စိုးမဲန်ဆွာꩻဒျာႏ ပငါပရာꩻလဲ့ သက်ဖေႏကထို စိုးဖေႏကဆွာꩻနဝ်ꩻ နမ်းတွမ်ႏနမ်းမာꩻနေဟောင်း-မီႏရီနဝ်ꩻ တမာꩻတဝ်းကဲန်းအာအာ သွူတကာႏတဝ်း ယဟန်ႏနဝ်ꩻ သက်ဖေႏကဒွေါင်ႏနယ်ꩻယို နမ်းတွမ်ႏနမ်း မာꩻချာထဲင်းသွူ။ နမ်းတွမ်ႏနမ်း မာꩻချာထဲင်း သက်ဒွေါင်ႏနယ်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ မာꩻသီဝင်ꩻသက်ဖုံႏ၊ ထူႏတခွန်ꩻဝင်ꩻထာꩻဖုံႏ၊ အွꩻဒဝ်အွꩻဘီယာဖုံႏ၊ ဆွဉ်းတရေ့ꩻယာဗွာယာမားဖုံႏ-စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ ကျင်ꩻဒဝ်ထွာသွုန်ႏသဲင် (အသဲခြောက်)ရောႏဂါႏတွော့ꩻ ဆရာႏဝွန်ႏရိုꩻ "ပေါႏအွꩻထဲင်းဒဝ်လဲ့ သီ"နုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ တငမ်းတဝ်း၊ မဲန်သီသီ အဝ်ႏအွꩻထဲင်းဒျာႏသွူ။ လိုꩻယဟန်ႏနဝ်ꩻ သက်မဲန်ဆွာꩻမွေးထာꩻတဲင် သက်ကဒွေါင်ႏအီဒါႏ ထာꩻအံႏမျိုꩻ၊ အကျင်ꩻမျိုꩻဖုံႏယို ဝင်ꩻသျောင်ႏသွူတွော့ꩻ သက်ကဆွာꩻအီဒါႏ၊ ကအုံဟဝ်ခြွိုင်ႏသန်ꩻ ရောႏဂါႏကကင်အီဒါႏ ထာꩻအံႏမျိုꩻ၊ တသီႏမျိုꩻဖုံႏယို ဝင်ꩻအံႏဒျာႏသွူ။ လိုꩻသက်ကမဲန်ဆွာꩻမွေးထာꩻအတာႏ ဖောႏအံႏခရာႏ အာယုဒီဃ၊ အာယုဝဍ္ဎ တသီႏနယ်ꩻဖုံႏယို တဲမ်းနယ်လွေꩻဗာႏနုဲင်းလယိုအတွိုင်ꩻသွူ။

သက်ထိုစိုးဆွာꩻ တသီႏနယ်ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ၁။ တသီႏသက်ဆွာꩻနယ်ꩻနဝ်ꩻ- (၁) မေ့ခါႏ (မအိုမင်း) (၂) ဆင်မနွယ်ႏ (မသေမင်း) (၃) အောင်ႏလျာပေႏရွီး (လူမင်း) (၄) ဘုမ္မရာႏဇာႏရွီး (တောမင်း) မင်းလစ်ꩻပါꩻယို အွဉ်ႏသဲင်ထောင်းဖွန်ႏသွူတွော့ꩻ ကွယ်တွမ်ႏတဝတ်ꩻထီ၊ အံႏဖေႏတလဲင်ႏ တစေားနေင်းထီနွိုး၊ အံႏဖေႏတနီꩻ ၂-လဲင်ႏနဝ်ꩻ ဓာတ်လွေꩻဟဝ်၊ ဆီလွေꩻဟဝ်၊ သွီႏတလီꩻညီႏတွော့ꩻ ရောႏဂါႏဝွေႏဒနာႏကင်ꩻ၊ အုံဟဝ်ခြွိုင်ႏသန်ꩻ၊ သက်ထိုစိုးဆွာꩻသွူ။
 • ၂။ တသီႏသက်ထိုစိုးဆွာꩻနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ထထီႏဆျာႏမဉ်တဖြုံႏ၊ မောက်ꩻအွန် (ဆားငါႏတဝ်း၊ ဖြားငါႏတဝ်း) တွမ်ႏအထီအယာႏတဖြုံႏ၊ မောက်ကြဲင်ႏမိဉ် ၂၄ိ၊ တဝတ်ꩻထီ ၂၄ိ၊ ထီ ၂၄ိ၊ တသာႏ ၂-၅ိဝါး၊ ဇာႏတိဖိုလ်ႏရာႏခူꩻ နီမူꩻတပယ်ꩻ၊ ဟူဖေါင်းတပြဲႏ၊ ယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ကွယ်ရော်ꩻညီႏညီႏသွူတဝင်ꩻတွော့ꩻ သော့ꩻဖွိုင်ꩻတသာကို ဒို့ꩻခါꩻပေ့ꩻဟဝ်ဟဝ်၊ လို့ꩻဗွူကို (၇)နီꩻ၊ ထွူနဝ်ꩻ အံႏမွူးရဝ်ꩻခိုႏတလဲင်ႏ၊ မွူးဟာခိုတလဲင်ႏ၊ အံႏတလဲင်ႏ အဆေ့ꩻအအာနဝ်ꩻ တစေားအံႏဟန်ႏအိုသွူ။ အကျိုꩻဟော်ꩻနဝ်ꩻ ဖြောင်းအွီႏ၊ အံႏအွီႏ၊ ဗေင်ႏအွီႏ၊ အာႏအဝ်ႏ၊ ဓာတ်မဲန်ႏ၊ ဆီႏမဲန်ႏ၊ သွီႏယာႏတရေꩻ၊ နန်ꩻဖြား၊ သက်ထိုစိုးဆွာꩻသွူ။ မီႏဖောႏအံႏခွိုꩻခွိုꩻနဝ်ꩻ အကျိုꩻတရာꩻ စင်းဒေါ့ꩻဒွုမ်သွူ။
 • ၃။ တသက်သက်ဆွာꩻနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ သေင်ႏထရူးရာႏမိဉ်၊ တောင်းလျက်ꩻထန်ꩻဖြေင်း (ထန်းဖိုထန်းလျက်)၊ တသာႏသိကျာꩻ၊ ဖိုးနဲန်းထီ၊ မောက်ကြဲင်ႏမိဉ် (ထေထွူအခူꩻ)၊ ယမ်းဖြေꩻ (ရှားစောင်းလက်ပပ်) အအောက်ꩻယုဲင် ယို၆-မျိုꩻနဝ်ꩻ အယာႏခိဉ်ႏ ၃ဝိ-စီႏ၊ တသာႏ ၁ဝိ၊ မောက်ꩻအွန်အထီအယာႏတဖြုံႏ၊ ထထီႏငဲႏစာႏ (သူငယ်စာငှက်ပျော)မိဉ်အိုႏထွူအပီတသီႏ၊ ဟူဖေါင်းတစွဲး-တသီႏကားကအဝ်ႏယို ကွယ်ရော်ꩻတဝင်ꩻတွော့ꩻ သော့ꩻဖွိုင်ꩻတသာကို ဒွိုႏတွမ်ႏမေႏဝုဲင်ꩻဝုဲင်ꩻ၊ ထွူနဝ်ꩻ အံႏဖေႏတနီꩻ ၂-လဲင်ႏ၊ တလဲင်ႏနဝ်ꩻ အယာႏခိဉ်ႏ ၁ိ-သွူ။ အကျိုꩻဟော်ꩻနဝ်ꩻ အꩻအောင်တခြင်၊ ဖြောင်းအွီႏ၊ အဟွီအညောင်ꩻအဲန်ထဝ်း၊ အာႏရဲင်ꩻတလာ၊ သွီႏယာႏတရေꩻ၊ နန်ꩻဖြား၊ နန်ꩻသီ၊ သက်ထိုစိုးဆွာꩻသွူ။ အထူꩻတဗာႏ တသာႏဖြွီꩻအာႏပေႏ (အကြောသေ)ရောႏဂါႏဖုံႏနဝ်ꩻလဲ့ ဟဝ်အီနွောင်ꩻငါႏသွူ။
 • ၄။ တသီႏသက်ဆွာꩻနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ တယံပေႏ (ကြဇု)၊ ပိတ်ချင်ꩻရာႏ၊ လေညင်ꩻတုဲင်၊ ဇာတိဖိုလ်ႏရာႏ၊ အေင်သဲင် ယို-၅မျိုꩻနဝ်ꩻ အယာႏခိဉ်ႏတကျပ်ခွယ်ꩻစီႏ၊ ပွေ့ကဲင်ꩻငိုးထွူ ၂၅ိ၊ ယို ၆-မျိုꩻနဝ်ꩻ ထောင်းဖွန်ႏညီꩻတဝင်ꩻတဲင် တောင်းလျက်ꩻပဲန် အယာႏခိဉ်ႏ ၁၅ိ-ယို သော့ꩻထီဆေ့ꩻဆေ့ꩻ ဒွိုႏစွုမ်းသွူတွော့ꩻ တွမ်ႏသီႏ ၆-မျိုꩻဖွန်ႏနဝ်ꩻ ကွယ်ညီသွော့တဝင်ꩻနေား။ ထွူနဝ်ꩻ တသီႏကွယ်ထွူယိုနဝ်ꩻ အယာႏခိဉ်ႏ ၁ဝိ၊ တဝတ်ꩻထီ ၁ဝိ၊ သကာ ၁ဝိ၊ ထော့ꩻပတ် ၁ဝိ-သော့ꩻထွူတွော့ꩻ ကွယ်သံးထဲင်းသွော့နေား၊ ထွူနဝ်ꩻ အွဉ်ႏတင်းယာခိုး (၃)နီꩻ၊ ထွူနဝ်ꩻ မွူးဟာခိုႏ အီႏဗေင်ႏ အံႏဖေႏသွော့ တတွာတလာꩻရာႏရပ်နဝ်ꩻနေား၊ ကအဝ်ႏလွိုဒါႏ တသီႏအောက်ꩻကွယ်အွဉ်နဝ်ꩻ သော့ꩻခါꩻပလဲင်ꩻ၊ ဒို့ꩻခါꩻဟဝ်ဟဝ်ထွူတဲင် မီႏလိုႏမꩻ ထူႏကွယ်ထဲင်းသွော့နေား။ အကျိုꩻဟော်ꩻနဝ်ꩻ အဟွီအညောင်ꩻအဲန်ထဝ်း၊ ယမ်းခရာႏ စိမ်ႏခရာႏလိုႏတဝ်း၊ ဓာတ်လွေꩻမဲန်ႏ၊ ဓာတ်လွေꩻလို့၊ သွီႏယာႏတရေꩻ၊ အာႏဗွေ၊ ခံႏနွောင်ꩻအရွိုး၊ ပြွောင်ꩻလွဉ်နဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻမူႏသွီႏအာႏပေႏ မီႏယပ်သဲင်ဖုံႏနဝ်ꩻ ဟဝ်ငါႏသွူ။
 • ၅။ တသီႏနန်ꩻဖြား သက်ဆွာꩻနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ တလာꩻရာႏယို ထေထိုꩻအခူꩻတွော့ꩻ အွဉ်ႏသဲင်၊ ထောင်းဖွန်ႏ၊ ကွယ်တွမ်ႏတဝတ်ꩻထီ၊ တသာႏသိကျာꩻ၊ ထော့ꩻပတ်တွော့ꩻ အံႏဖေႏစွုမ်ႏနီꩻနီꩻနဝ်ꩻ သက်ဆွာꩻနန်ꩻဖြားရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။
 • ၆။ တသီႏသက်ဆွာꩻနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ဖက်ꩻပိုမ်းကောင် (ကြိတ်မှန်လာႏစော့ꩻ)၊ ထေင်ဗွာလာႏ၊ တလာꩻရာႏ ထေထိုꩻအခူꩻ ယို၃-မျိုꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏသဲင်ထောင်းဖွန်ႏသွူတွော့ꩻ ၃-မျိုꩻ အယာႏခိန်ႏ ကွယ်ရော်ꩻယင်း တွမ်ႏတသာႏသိကျာꩻတွော့ꩻ အံႏဖေႏစွုမ်ႏနီꩻနီꩻနဝ်ꩻ ရောႏဂါႏဝွေႏဒျာႏဆေ့ꩻ၊ နန်ꩻဖြား၊ နန်ꩻသီ နီတစိုးယို သက်ထိုသက်ဆွာꩻသွူ။
 • ၇။ တသီႏသက်ဆွာꩻနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ သိကျာꩻဗင် (လောက်သေရွက်)၊ အုန္နဲလာႏ၊ ဆင်မနယ်ႏလာႏ၊ သင်္ဘောꩻမဲဇရီႏလာႏ၊ နမ်ႏရိုပ်ꩻတန် ယို၆-မျိုꩻနဝ်ꩻ အယာႏခိဉ်ႏတွာ အွဉ်ႏသဲင်ထွူတွော့ꩻ ခြွူအွꩻဖေႏစွုမ်ႏနီꩻနီꩻနဝ်ꩻ ထွာတသီႏသက်ဆွာꩻသွူ။
 • ၈။ တသီႏသက်ဆွာꩻနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ပိတ်ချင်ꩻရာႏ၊ အေင်သဲင်၊ ခဲန်ႏဒွီႏပေႏ(မက်ဖစ်ပွမ်း)၊ တသာႏသိကျာꩻ၊ တဝတ်ꩻထီ၊ ထော့ꩻပတ် ယို၆-မျိုꩻနဝ်ꩻ အယာႏခိဉ်ႏ ၁ဝိ-စီႏ၊ ကလိုႏထောင်းဖွန်ႏလဲ့ ထောင်းဖွန်ႏသွူတဲင် ၆-မျိုꩻအယာႏခဉ်ႏ တထီႏမိဉ် အိုႏအပီ၊ ကားကအဝ်ႏယိုနဝ်ꩻ ကွယ်နွတ်ညီꩻသွူတဝင်ꩻတွော့ꩻ သော့ꩻဖွိုင်ꩻဟံႏတသာကို ဒို့ꩻခါꩻပေ့ꩻဟဝ်ဟဝ်ထွူ အွဉ်ႏလို့ꩻဗွူကို (၁၅)နီꩻထွူ အံႏဖေႏစွုမ်ႏနီꩻနီꩻနဝ်ꩻလဲ့ သက်ထိုစိုးဆွာꩻနေနေသွူ။
 • ၉။ တသီႏသက်ဆွာꩻနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ဖက်ꩻပိုမ်းကောင် (ကြိတ်မှန်ရွက်)လာႏ အယာႏခိဉ်ႏတစွဲးယို ခြွုတ်ညီꩻတဝင်ꩻတွမ်ႏ တသာႏအယာႏခိဉ်ႏတခန်ထွူတဲင်ခါ သော့ꩻလုံတန်တန်တွော့ꩻ ထိုးသွော့တွမ်ႏတဖူနေား၊ ကလꩻဒါႏ တသာႏသတ္တုယို ခြွုတ်ဖွန်ႏစဲတွမ်ႏတဝတ်ꩻထီတွော့ꩻ အံႏဖေႏသွော့ တနီꩻ ၂-လဲင်ႏနေား၊ သွီႏယာႏတရေꩻ၊ နန်ꩻဖြား၊ ကလူꩻဗွာလဲ့ ခဖြေင်းခွုန်ꩻသွူ။
 • ၁၀။ တသီႏသက်ဆွာꩻနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ဖေါက်နောက်ꩻတမွူးလိုမ်းပဉ္စငတ်ꩻပါꩻယို အွဉ်ႏသဲင်ထာꩻဟေ့ꩻကိုတွော့ꩻ ထောင်းဖွန်ႏ၊ အံႏတွမ်ႏတဝတ်ꩻ(တမူ)ထီ၊ တလဲင်ႏ ၅-ခြဲက်ꩻ၊ တနီꩻ ၃-လဲင်ႏနဝ်ꩻ ထွာအာယုဒီဃ တသီႏသက်ဆွာꩻနေနေသွူ။ ဖောက်ꩻနောက်ꩻနဝ်ꩻ မဲန်အံႏအနယ်ꩻမုဲင်ꩻအံႏ၊ အံႏခွိုꩻခွိုꩻ အံႏကုဲင်းကုဲင်းနဝ်ꩻ ဟဝ်သွူ။ ဖောက်ꩻနောက်ꩻယို ခယ်ႏလိုꩻမျိုꩻသီးရိုꩻ တသီႏသက်ဆွာꩻတမျိုꩻသွူ။
 • ၁၁။ တသီႏသက်ဆွာꩻနယ်ꩻ ထဲင်းနယ်ꩻနဝ်ꩻ ဖက်ꩻပိုမ်းကောင် ပဉ္စငတ်ꩻပါꩻယို အွဉ်ႏသဲင်ထာꩻဟေ့ꩻကိုတွော့ꩻ တွမ်ႏတလာꩻရာႏသဲင်၊ တယံꩻပေႏ (ကြဇု)ရာႏသဲင်၊ တခြွူရာႏသဲင် ယို၄-မျိုꩻ အယာႏခိဉ်ႏတွာထူႏထွူတွော့ꩻ တွမ်ႏတသာႏသိကျာꩻ ၂-ဆ၊ ထောင်းညီꩻတဝင်ꩻတဲင် အံႏတလဲင်ႏ အယာႏခိဉ်ႏငါꩻမတ်၊ အံႏတနီꩻ (၃)လဲင်ႏနဝ်ꩻ ရဲနွောင်ꩻဇရာႏ၊ ကာႏကွယ်ႏဖေႏနွောင်ꩻ ထာꩻဖြားသွူ။
 • ၁၂။ တသီႏအာယုဒီဃ သက်ထိုစိုးဆွာꩻနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ဟန်ႏဆျာယာႏ (ဒန့်တလွန်မြစ်) ရွီး၊ ပရန္နဝါ ၂-မျိုꩻယို ထူႏထွူအယာႏခိဉ်ႏတွာတွော့ꩻ ထောင်းဖွန်ႏတွမ်ႏ မောက်ꩻအွန်တဖြုံႏထီ၊ တဝတ်ꩻထီ၊ ဒွိုႏကွယ်ညီꩻတဝင်ꩻတဲင် အံႏဖေႏတလဲင်ႏ တစေားဟန်ႏအို၊ အံႏဖေႏတနီꩻ ၂-လဲင်ႏနဝ်ꩻ ကာႏမအာႏ၊ နမ်းအာႏ၊ သွီႏအာႏတန်တလာငါႏ ရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ မန်းခွန်ဟော်ခံꩻ မင်ꩻတုံꩻ (မန္တလေꩻ)ကအွဉ်ႏနွောင်ꩻမာအာဖြာꩻနဝ်ꩻ အာႏကွိုꩻသုံꩻစွယ်ꩻ တသီႏနုဲင်းယိုသွူ။ ပရန္နဝါ-ကရိုꩻနဝ်ꩻ ဖြေꩻဗာႏဒျာႏ ပရတသီႏဆဲင်ႏဝေင်ꩻကိုသွူ။
 • ၁၃။ အာယုဝဍ္ဎန တသီႏသက်ဆွာꩻနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ဖောက်ꩻနောက်ꩻသဲင် ၄ိ၊ ခဲန်ႏဒွီႏပေႏ (ငြုပ်ကောင်း) ၁ိ ထောင်းဖွန်ႏညီꩻတဝင်ꩻတဲင် အံႏတွမ်ႏတဝတ်ꩻထီ တနီꩻ ၂-လဲင်ႏနဝ်ꩻလဲ့ ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻဟဝ်၊ သက်ထိုစိုးဆွာꩻဒျာႏနေနေသွူ။ ဖေါက်ꩻနောက်ꩻနဝ်ꩻ စွုမ်ႏဒုံစွုမ်ႏရပ်အဝ်ႏဒျာႏတဲင် ထူႏအွဉ်ႏသဲင်ထာꩻဟေ့ꩻကိုတွော့ꩻ လုံꩻတွမ်ႏတဝတ်ꩻထီလဲ့နဝ်ꩻ၊ ကွယ်အံႏနေး လဲင်ႏလွော်လဲင်ႏနန်းလဲ့နဝ်ꩻ ဟဝ်ဒျာႏသွူ။ မီႏအွဉ်ႏလိုနေး ယာခိုးနဝ်ꩻ တသီႏထာꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတယဝ်း အစွန်ꩻသတ္တိယွမ်ꩻထိုꩻသွူ။
 • ၁၄။ တသီႏအာယုဒီဃနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ထထီႏငဲႏစာႏ (သူငယ်စာငှက်ပျော)မိဉ်ယို အိုႏအပီနောက်ꩻပဲစ်ꩻ စဲးတွမ်ႏတဝတ်ꩻထီတွော့ꩻ အံႏဖေႏယွဲးယွဲးနဝ်ꩻ ထွာတသီႏအာယုဒီဃ တသီႏသက်ဆွာꩻနေနေသွူ။
 • ၁၅။ တသီႏသက်ဆွာꩻနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ တလာꩻရာႏတရိုꩻတဝ်း၊ တယံꩻရာႏတရိုꩻတဝ်း၊ အသဲင်တယဝ်း၊ အတသဉ်တယဝ်း အံႏခွိုꩻခွိုꩻ၊ အံႏကုဲင်းကုဲင်းနဝ်ꩻ သွီႏယာႏတရေꩻ၊ နန်ꩻတဝေ့ꩻ၊ နန်ꩻဖြား သက်ထိုစိုးဆွာꩻသွူ။
 • ၁၆။ တသီႏသက်ဆွာꩻနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ဆင်မနွယ်ႏ၊ သေင်ႏထရူးဖေ့ꩻ၊ အုန်းနဲ သိုမ်မျိုꩻယို အွဉ်ႏသဲင်ထောင်းဖွန်ႏညီꩻတဝင်ꩻတွော့ꩻ အံႏတွမ်ႏတဝတ်ꩻထီ၊ တမူထီနဝ်ꩻလဲ့ နန်ꩻဖြားနေနေသွူ။

တသီႏသက်ဆွာꩻနယ်ꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏထွူဒွိုန်းက တခွိုင်းယိုသွူ။ ကျွိုက်ရာꩻအနယ်ꩻ ဖောႏအံႏဒျာႏသွော့နေား။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ခွန်ကုဝေ-မုဲင်းကောင်၊ ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်-၆၊ အစဲဉ်ႏ-၆၆