တဟေထာꩻရောႏဂါႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
တဟေထာꩻ (Cough)
လိုꩻပေႏတဖြာꩻ အဝ်ႏတဟေထာꩻကျာꩻပုင်ႏ
အငဝ်းထန်ႏ
SpecialtyInfectious disease

"တဟေထာꩻရောႏဂါႏတွမ်ႏ တသီႏနယ်ꩻဖုံႏ" ထာꩻတဟေယိုနဝ်ꩻ ကဲဉ်းအာအာ ထွာဒျာႏထာꩻခွꩻလာသွူ။ ထာꩻခွꩻလာဒဲဉ်စေင်၊ ဒဲဉ်ကံ၊ ဒဲဉ်သံလာဖုံႏနဝ်ꩻ ရာႏသီႏဥတု အထန်ႏခွꩻ(အခွꩻပတ်)တဲင် အလျားငုတ်၊ အကိုအလျားတအွိုထင်ႏတွော့ꩻ ကထောင်ꩻစောင်းခြဲ့ꩻ ကုဲင်းတဟေဒါႏထာꩻသွူ။ နဝ်ꩻလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း တလီꩻတဖူခွꩻ (အဆုတ်အအေးမိ)လဲ့နဝ်ꩻ၊ တလီꩻတဖူꩻပွစ်ꩻလဲ့နဝ်ꩻ ကုဲင်းတဟေထာꩻနေနေသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ တသီႏတဟေမန်ႏသမျနဝ်ꩻ အရသာႏဗွောင်လွံꩻလွဉ်းလွဉ်းသွူ။

တဟေထာꩻယိုနဝ်ꩻ အခွꩻမာꩻထွာ တဟေအဝ်ႏ၊ အလျားမာꩻထွာ တဟေအဝ်ႏ အဝ်ႏ(၂)မျိုꩻသွူ။ အခွꩻမာꩻထွာကရိုꩻနဝ်ꩻ ကမာꩻအာ၊ ကမာꩻပွါꩻဒါႏတရိတ် ထော့ꩻယာႏ၊ နွေႏဒီႏ၊ ဖိုးနဲဉ်းထီ၊ တသာႏသိကျာꩻ၊ တောင်းလုဲင်ထီ၊ တောင်းလျက်ꩻထီ၊ တောင်းလျက်ꩻဖဲဉ်၊ ထထီႏရာႏ၊ ခုံꩻရာꩻ-စတဲင် အရသာႏခွꩻမျိုꩻယို အံႏအာငါႏတွော့ꩻ မဉ်ႏတဟေထာꩻနဝ်ꩻ အခွꩻမာꩻထွာ တဟေမျိုꩻသွူ။ အလျားမာꩻထွာကရိုꩻနဝ်ꩻ အရသာႏလျားကထွာဒါႏ ဒဲဉ်ဗွူအဲဉ်အမျိုꩻမျိုꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ နေးတွမ်ႏဗွူအဲဉ်တဲင် ကထွာလွဉ်ဒါႏ ခဝ်းပုတ်ꩻ၊ ဒဲဉ်တသီး၊ ထိုးမုန့်-စတဲင် ထာꩻအံႏတခိုးအမျိုꩻမျိုꩻလဲ့နဝ်ꩻ မဉ်ႏအံႏအာနဝ်ꩻ ဓာတ်ကုဲင်းချုတ်တဲင် အလျားတအွိုထင်ႏတွော့ꩻ ကထောင်ꩻပသꩻလွဉ်၊ ကထောင်ꩻစောင်းခြဲ့ꩻလွဉ်တွော့ꩻ တဟေထာꩻနဝ်ꩻ အလျားမာꩻထွာ တဟေမျိုꩻသွူ။ လိုꩻကတဟေထာꩻနဝ်ꩻ ကဲဉ်းအာအာ ဓာတ်ချုတ်သွူ။ မဉ်ႏတဟေသွူထာꩻနဝ်ꩻ ကမာꩻပွါꩻ မာꩻအာအီဒါႏတရိတ် ထာꩻအံႏမျိုꩻဖုံႏ၊ ဓာတ်ကချုတ်အီဒါႏ ဗွူအဲဉ်-စတဲင် ထာꩻအံႏအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏယို သျောင်ႏထွူတဲင် အွဉ်ႏပနဲဉ်ႏဗာႏဟို့ꩻ၊ အံႏပါဗာႏ တသီႏဟို့ꩻပနဲဉ်ႏဖုံႏသွူ။ အဝ်ႏတဟေထာꩻတွင်ꩻနဝ်ꩻ ကမာꩻပွါꩻအီဒါႏတရိတ်၊ အရသာႏခွꩻ ကထွာဒါႏ ထီဆေ့ꩻရာႏ၊ ဟန်ႏနွန်းသီးရာႏ၊ နွေႏခယ်ႏ (ကန်စွန်းဥ)ဒီႏ၊ မောက်ꩻစောက်ꩻရာႏ၊ ဟန်ႏလွူး၊ ဟန်ႏလွူးကဝ်ႏ၊ သုမ်းပူ(ချဉ်ပေါင်)-စတဲင်နုဲင်းယိုဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏအံႏတဝ်း၊ မဉ်ႏအံႏနဝ်ꩻ တဟေနန်ꩻဟဝ်သွူ။ အဝ်ႏတဟေထာꩻတွင်ꩻနဝ်ꩻ လူးတဝ်းထီတွော့ꩻ မဉ်ႏယွုန်းပါထီလူးနဝ်ꩻ တလီꩻတဖူ (အဆုတ်)ခွꩻတဝ်းတြင် အံႏတသီႏဗာႏယိုꩻသွူ။ ယွုန်းထီလူးမဉ်ႏလꩻတဝ်းလဲ့ လူးထွူထီနဝ်ꩻ ဒွုတ်ꩻသဲင်သဲင်ချာ၊ ကွဉ်ကꩻခွမ်ꩻလာꩻသဲင်သဲင်ထွူတွော့ꩻ အုံလွံꩻလွံꩻချာ၊ အံႏပါတသီႏလွံꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အမာႏဆေ့ꩻသွူ။ မဉ်ႏတဟေသွူထာꩻနဝ်ꩻ ဝင်ꩻကအဝ်ႏဖေႏစာဒါႏ ကွမ်းရွက်ပုံ-စတဲင် တသီႏတဟေအမျိုꩻမျိုꩻယို တမျိုꩻစီႏတရိုꩻတဝ်း၊ နီသွံမျိုꩻရော်ꩻဝင်ꩻတရိုꩻတဝ်း၊ တသီႏအရသာႏလွံꩻဗွောင် တစွိုးစွိုးတရိုꩻတဝ်း မဉ်ႏအံႏဖေႏအဆေ့ꩻသွတ်ꩻ တနီꩻသွံလဲင်ႏ၊ တလဲင်ႏလဲင်ႏ တစောနေင်းထီနွိုးရပ်နဝ်ꩻမꩻ တလီꩻတဖူအီႏလွံꩻခွုန်ꩻ၊ အခွꩻအလျား အီႏဖြောင်ခွုန်ꩻ၊ အခွꩻအလျားမဉ်ႏဖြောင်၊ တလီꩻတဖူ မဉ်ႏလွံꩻမꩻ တဟေအီႏဟဝ်ယိုꩻသွူ။ တရိတ်မဉ်ႏတခြောင်တဝ်း၊ မဉ်ႏတဟေခြꩻ၊ တဟေသဲင်ထာꩻလဲ့ တရိတ်ကခြောင်အီဒါႏ သိန္ဓော်ꩻ၊ ဇဝက်သာꩻ၊ နွယ်ႏချိုႏ(သွီႏနွိုး)၊ ခဲဉ်ႏဒွီႏပေႏ (မက်ဖစ်ပွမ်း)၊ ဇာႏတိဖိုလ်ႏရာႏကပါဒါႏ တသီႏမျိုꩻဖုံႏယို အံႏပေါင်းလဲင်ꩻလဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း၊ အံႏတဲစ်ꩻနေးတရိုꩻတဝ်း အံႏဖေႏဗာႏခွိုꩻခွိုꩻသွူ။ မဉ်ႏအံႏတသီႏဟေနဝ်ꩻ ဒွိုႏပြူးလာႏထီ သော့ꩻခါꩻဓာတ်ဗူးကိုတဲင် တသီႏတိုင်းရင်းအမျိုꩻမုဲင်ꩻတယတ်း မဉ်ႏအံႏတွမ်ႏပြူးလာႏထီနဝ်ꩻ တသီႏစွန်ꩻယိန်းထင်၊ ယိန်းဟဝ်ယိုꩻသွူ။ ပြူးလာႏထီနဝ်ꩻ အရသာႏလွံꩻဗွောင်တဲင် အလွဉ်ꩻတအဲဉ်ထဝ်း၊ မာႏခရာႏထာꩻမာမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ တအဲဉ်ထဝ်းသွူ။ တသီႏခမ်းရင်ꩻသားယိုနဝ်ꩻ ကဲဉ်းအာအာ ဝင်ꩻစာယွဲ တလွမ်တစွဲတဲင် တလွမ်လွမ်နဝ်ꩻ အအာသွတ်ꩻ အံႏဗာႏသွံလဲင်ႏလွုမ်ꩻ၊ ယမျိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ တလွမ်နဝ်ꩻ အဝ်ႏအံႏတလဲင်ႏတာႏလွုမ်ꩻတဲင် ဖြေꩻတလွမ်နီလွမ်တွော့ꩻ အံႏစံႏနေးတလဲင်ႏနီလဲင်ႏနဝ်ꩻ တဟဝ်နွောင်ꩻတဝ်း၊ အံႏတနီꩻအဆေ့ꩻသွတ်ꩻ(၃)လဲင်ႏ၊ အံႏမုဲင်ꩻနီꩻနီꩻမꩻ ဟဝ်နွောင်ꩻသွူ။

"တဟေထာꩻဟဝ် တသီႏနယ်ꩻဖုံႏ"

 • ၁။ မဉ်ႏတဟေထာꩻနဝ်ꩻ ယာလွုမ်ꩻတန်(မုယားကြီး)လာႏသဲင်ဖွန်ႏ တစောနေင်းထီနွိုးယို သော့ꩻတွမ်ႏတသာႏတခြဲက်ꩻရပ်နဝ်ꩻ သော့ꩻဝန်ႏဆျာꩻသော့ꩻထီလျားတစ်ꩻတစ်ꩻ၊ အွဉ်ႏခွꩻ၊ ပေါႏခွꩻသွူလဲ့ အွꩻတလဲင်ႏတာႏ၊ အွꩻဖေႏမွူးရဝ်ꩻခိုႏတလဲင်ႏ၊ မွူးဟာခိုႏတလဲင်ႏ၊ အွꩻဖေႏတနီꩻ(၂)လဲင်ႏနဝ်ꩻ ဟဝ်ဒျာႏသွူ။

မွေးတဝ်းလဲ့ ယာလွုမ်ꩻတန်လာႏ တသဉ်တသဲဉ်ꩻရပ်ယို ခြွူလꩻလꩻသွူတွော့ꩻ သော့ꩻတွမ်ႏတသာႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻ အွꩻဖေႏတနီꩻနီသွံလဲင်ႏ၊ တလဲင်ႏတဝန်ႏနေင်းထီရပ်နဝ်ꩻ ဟဝ်ဒျာႏနေနေသွူ။ ယာလွုမ်ꩻတန်လာႏခြွူထီယိုနဝ်ꩻ ထာꩻတဟေလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း၊ ဟို့ꩻလွေꩻသွိႏဖုံႏ၊ ဖြော့ꩻသွီႏထာꩻဖုံႏ၊ လိုꩻမူႏသွီႏလွဉ်ꩻရောႏဂါႏဖုံႏနဝ်ꩻလဲ့ ဟဝ်အီသွူ။

 • ၂။ မဉ်ႏတဟေထာꩻနဝ်ꩻ အံႏအဲင်ႏအာအာဖေႏ တလာꩻရာႏတသဉ်နဝ်ꩻလဲ့ ဟဝ်နေနေသွူ။
 • ၃။ တသီႏတဟေနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ထထီႏဗောင်အမျိုꩻမုဲင်ꩻတယဝ်း သွတ်ꩻထွူတွော့ꩻ သော့ꩻပါတွမ်ႏမောက်ꩻဖါးထီ ကြူးအံႏဖေႏနဝ်ꩻလဲ့ ဟဝ်နေနေသွူ။
 • ၄။ တရိတ်တထန်ႏတဝ်းတွော့ꩻ တဟေသဲင်ထာꩻနဝ်ꩻ ထထီႏဆျာႏ(ဖီးကြမ်းငှက်ပျော)မဉ်ဖူးဖူးယို အိုႏထွူအပီတွော့ꩻ ကွယ်တွမ်ႏတသာႏသိကျာꩻ အံႏကွို့ꩻကွို့ꩻဖေႏနဝ်ꩻ တဟေသဲင်ထာꩻဟဝ်သွူ။
 • ၅။ တသီႏတဟေနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ထီလျားတစ်ꩻတစ်ꩻယို ဆျာꩻသော့ꩻဝန်ႏကိုတွော့ꩻ စေ့ꩻသော့ꩻစောက်ꩻသွီတခေင်ႏထီ၊ သော့ꩻပါတွမ်ႏ တဝတ်ꩻထီစဲစ်စဲစ် တစောအံႏဟန်ႏအို၊ တသာႏဖို့ꩻ(တသာႏငိုး)တတွာမောက်ကြဲင်ႏခူꩻ ကွယ်လꩻလꩻသွူတွော့ꩻ အွꩻဖေႏတနီꩻ(၃)လဲင်ႏနဝ်ꩻ ဟဝ်ဒျာႏသွူ။ စောက်ꩻသွီမဉ်ႏအဲဉ်ထဝ်းနဝ်ꩻ အံႏတွမ်ႏသံပုယိုလဲ့ လꩻဒျာႏသွူ။
 • ၆။ တသီႏတဟေဟဝ်နယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ စောက်ꩻသွီရာႏတဖြုံႏယို တွမ်ႏအပီသွယ်ꩻထံသွူ ပဉ်ဗေင်ႏဗေင်ႏတွော့ꩻ သော့ꩻတွမ်ႏတောင်းလျက်ꩻထန်ꩻ အဆေ့ꩻအအာတတွာစောက်ꩻသွီရာႏနဝ်ꩻ သော့ꩻထီ(၂)ဆတွော့ꩻ ခြွူညည မဉ်ႏအဝ်ႏကုဲင်လစ်ꩻထီတထီနဝ်ꩻ အွဉ်ႏခွꩻထွူတဲင် အွꩻဖေႏတနီꩻ(၃)လဲင်ႏနဝ်ꩻ ဟဝ်ဒျာႏသွူ။
 • ၇။ တဟေထာꩻသွီႏပါ(အဆုတ်တီဘီ)တသီႏနယ်ꩻနဝ်ꩻ ဆျာဒီႏတဖြုံႏ၊ တွမ်ႏဆျာဒီႏအယာႏခဉ်ႏတွာ တသာႏ၊ တွမ်ႏဆျာဒီႏအယာႏခဉ်ႏတွာ နံးမေန် (ရေနံချေး)စဲစ်စဲစ်ယို သော့ꩻငီꩻဝင်ꩻဖွိုင်ꩻဟံႏတသာႏကို တဖြုံႏတွော့ꩻ ဒို့ꩻခါꩻ၊ သူႏတလဲစ်ꩻတွမ်ႏ ဟံႏတနျာႏအောက်ꩻ၊ ပေါႏဟံႏသဲင်သွူလဲ့ တွမ်ႏဖေတခြောင်းဖို့ꩻ၊ ပေါႏမေႏဖေ ဖေ့လို့လဲ့ ထွာဖါႏသွူ။ ကလꩻဒါႏတသီႏဖါႏယို သော့ꩻသွူပလဲင်ꩻတွော့ꩻ အံႏတဲစ်ꩻခွိုꩻခွိုꩻနဝ်ꩻ တဟေသွီႏထာꩻဟဝ်ရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကတလဲစ်ꩻအီဒါႏ ဟံႏတနျာႏအောက်ꩻယို မဉ်ႏသော့ꩻပါ ဖါႏဖွန်ႏနဝ်ꩻ ထေꩻပꩻဒါႏတဝ်းသွူ။
 • ၈။ တဟေထာꩻရိုꩻရိုꩻနဝ်ꩻ လိုꩻပေႏတယဝ်း၊ လိုꩻတန်တယဝ်း တယံꩻရာႏတသဉ်ယို အံႏတဲစ်ꩻတွမ်ႏတသာႏနဝ်ꩻ တဖြုံႏငါလဲ့ ဟဝ်ဒျာႏသွူ။ အံႏတဖြုံႏမဉ်ႏဟဝ်လွစ်တဝ်းလဲ့ အံႏထဲင်းတဖြုံႏနဝ်ꩻ ဒိဋ္ဌဟဝ်ဗာႏ အသေႏအချာႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ တယံꩻရာႏကရိုꩻယိုနဝ်ꩻ မန်းဟဲ့ꩻ"ဖန်ခါးသီး"တဲင် မန်းကဟဲ့ꩻဒါႏ "ကြစုသီး"နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏဟဲ့ꩻ"တယံပေႏ"သွူ။
 • ၉။ ထာꩻတဟေရောႏဂါႏနဝ်ꩻ ညခန်းပဉ်နေင်ႏနေင်ႏတယဝ်း နံးမေန် (ရေနံချေး)စဲစ်စဲစ် တတွာမောက်ကြဲင်ႏခူꩻယို ဖျောႏတွမ်ႏထီလျားတွော့ꩻ ပေါႏဟမ်းခွꩻ အွꩻလꩻသွူလဲ့ အွꩻဖေႏနဝ်ꩻ ဟတ်စွဉ်ႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကတဟေဗာႏထာꩻနဝ်ꩻ အခွꩻအလျားဓာတ် တဗွောင်ဖြောင်တဝ်း၊ နံးမန်နဝ်ꩻ မာꩻဗွောင်ဖြောင်အခွꩻအလျားဓာတ်တဲင် အနယ်ꩻယိုနဝ်ꩻ သေန်ႏလျောႏမုꩻအဝ်ႏငါႏသွူ။
 • ၁၀။ တသီႏတဟေနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ထထီႏဆျာႏ(ဖီးကြမ်းငှက်ပျော)ရာႏမဉ်အပီယို ခဉ်ႏတတွာဝင်ꩻတွမ်ႏ တသာႏတွော့ꩻ တွမ်ႏဗွိုင်းခင်ပသီႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ ဖွိုင်ꩻဟံႏလဲ့နဝ်ꩻ ဖွောင်ညညမေႏ ဖေႏကထွာလို့ဗာႏဖါႏသွူ။ ပေါႏထွာသွူဖါႏလဲ့ ဖေႏတတွာမောက်ကြဲင်ႏခူꩻရပ်ယို ဖျောႏတွမ်ႏထီတွော့ꩻ အွꩻဖေႏတနီꩻ နီသွံလဲင်ႏနဝ်ꩻ ဟဝ်ငါႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဖေႏကထွာဖါႏနဝ်ꩻ ဖွောင်သော့ꩻဖွိုင်ꩻဒန်လꩻတဝ်း၊ မေႏအံႏတိုဒါႏ၊ စွုမ်းထိုꩻဒါႏသွူ။
 • ၁၁။ တဟေခွိုꩻ တဟံဒွို့ꩻငါႏထာꩻတွော့ꩻ အုံဗာႏဟဝ်ဒွုမ်၊ ဗေင်ႏတလꩻဒွုမ်နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ယူႏပက်ငါႏသွူ။ မဉ်ႏတဟေဒွို့ꩻငါႏထာꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ တောင်းလျက်ꩻထန်ꩻတလုံꩻယို အွံသော့ꩻဖြောင်းတွော့ꩻ မျောႏယွဲယွဲလင်ꩻအထီနဝ်ꩻ ဟဝ်သက်သာႏစွဉ်ႏသွူ။ ကွယ်ႏတွော့ꩻ တဟဝ်တငါတဝ်း၊ ဟဝ်သက်သာႏအီအလဲင်ႏနဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။ တောင်းလျက်ꩻထန်ꩻ မဉ်ႏအဲဉ်ထဝ်းနဝ်ꩻ အွံဗော့ꩻတသာႏသိကျာꩻဖုံႏ၊ ချိုချဉ်လုံꩻတမျိုꩻမျိုꩻလဲ့ လꩻဒျာႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။
 • ၁၂။ ထာꩻတဟေသက်သာႏအီအနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ခွန်ကုဝေ အဝ်ႏကျင်ꩻသုံꩻအီသေႏသေႏသွူ။ တဟေငါႏထာꩻတွော့ꩻ ဗေင်ႏမဉ်ႏတလꩻဒွုမ်နဝ်ꩻ တစေꩻအွံပြူးတဲင်းယို ဖꩻတတွာကာဖီခူꩻရပ်နဝ်ꩻတွော့ꩻ အွံဖေႏ၊ မျောႏဖေႏယွဲယွဲ တစေꩻထီနဝ်ꩻလဲ့ ဟဝ်သက်သာႏအီနေနေသွူ။ ကွယ်ႏတွော့ꩻ တဟဝ်တငါအီတဝ်းနေနေ၊ ဖေႏကဟဝ်တငါနဝ်ꩻ အံႏဗာႏခေါ်ခေါ်ဒျာႏ တသီႏတဟေဟဝ်အလင်ဖုံႏသွူ။
 • ၁၃။ တသီႏတဟေနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ မန်းကဟဲ့ꩻဒါႏ "ငဖြူကြီး-မရိုး"အလာႏယို ထူႏဟမ်းအာအာ၊ ပသေကြောင်း ထောင်းပဲစ်ꩻသွူတွော့ꩻ စေ့ꩻအထီ၊ ကလꩻဒါႏ သတ္တုထီ(၂)စောနေင်းထီနွိုးယို သော့ꩻတွမ်ႏတသာႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻတွော့ꩻ အွꩻဖေႏတနီꩻ(၃)လဲင်ႏနဝ်ꩻ ဟဝ်ဒျာႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ငဖြူကြီးယိုနဝ်ꩻ ခမ်းလျားခမ်းခွꩻ ဆို့ꩻအဝ်ႏလꩻဒျာႏ၊ ဆို့ꩻအပင်လဲ့ အဝ်ႏမွန်ဒျာႏသွူ။
 • ၁၄။ တဟေထာꩻနဝ်ꩻ တဟေသဲင်၊ တဟေစိုႏ အဝ်ႏ(၂)မျိုꩻသွူ။ တဟေမုဲင်ꩻခါခါလဲ့ တရိတ်ကလန်ထန်ႏနဝ်ꩻ တရိတ်မာꩻစောင်းခြဲ့ꩻကထောင်ꩻတဲင် ဟဲ့ꩻတဟေစိုႏသွူ။ တရိတ်ကတထန်ႏတဝ်း၊ တဟေဒျာႏခြေင်ခြေင်နဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻတဟေသဲင်သွူ။

တရိတ်တထန်ႏတဝ်းတွော့ꩻ မဉ်ႏတဟေသဲင်ထာꩻနဝ်ꩻ ပဆျာႏတနျာႏလာႏဆား၊ စော့ꩻဆားယို မဉ်ႏဒွိုႏအံႏဟန်ႏအိုထီ စွုမ်ႏနီꩻနီꩻနဝ်ꩻ အအာသွတ်ꩻ (၇)နီꩻလွုမ်ꩻဟဝ်လွဉ်ဒျာႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ အစော့ꩻဆား မဉ်ႏအဲဉ်ထဝ်းနဝ်ꩻ အလာႏဖြားယို ခြွူတွမ်ႏတောင်းလျက်ꩻထန်ꩻတွော့ꩻ အွꩻဖေႏအာအာ၊ အွꩻဖေႏခွိုꩻခွိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ ဟဝ်နွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ ပဆျာႏလာႏခြွူထီနဝ်ꩻ မာꩻဖြွဉ်အီတသိုꩻဖူꩻ၊ မာꩻဗွောင်အီတသိုꩻတဲင် အခွꩻအလျား ဖြွဉ်ထိုꩻတွော့ꩻ ဟဝ်အီနွောင်ꩻမွေးဒျာႏသွူ။ ပဆျာႏလာႏခြွူထီနဝ်ꩻ ဆီႏလဲ့သွင်ႏအီသွူ။

 • ၁၅။ တဟေဟဝ် တသီႏဓာတ်ဆားနယ်ꩻနဝ်ꩻ ကြူးအံႏတဒွီရာႏသွူ။ တဒွီရာႏမဉ် တလောင်ꩻလောင်ꩻတဖြုံႏယို ဝင်ꩻကကြူးအံႏအတွိုင်ꩻ တွမ်ႏထာꩻခြွစ်ꩻ ခြွစ်ꩻထွူတွော့ꩻ ဖက်ꩻဗိုႏဒီႏ(၃)ဒီႏယို သွယ်ꩻဗွိုငိုးခြုမ်ႏ (မန်းဟဲ့ꩻ ဆီသတ်)သော့ꩻပါ ဖက်ꩻဗိုႏဒီႏတသဉ်(၂)ဒီႏယို သွယ်ꩻသော့ꩻပါ၊ ခေါင်ꩻသဲင်မဉ်ႏအဝ်ႏလဲ့ ငိုးသဲင်ထောင်းဖွန်ႏသော့ꩻပါ၊ စေ့ꩻသော့ꩻပါ မောက်ꩻဖါးရာႏ ဟမ်းပေႏပေႏတဖြုံႏ (မဉ်ႏတန်လဲ့ သော့ꩻတခဝ်ငါ)၊ တသာႏနဝ်ꩻ ချင်းဒျာႏ၊ ကြူးတဒွီနယ်ꩻနဝ်ꩻ နုဲင်းယိုလွုမ်ꩻ၊ ယိုနဝ်ꩻ အံႏတလဲင်ႏတာႏလွုမ်ꩻ၊ နုဲင်းယိုအတွိုင်ꩻ မွူးရဝ်ꩻခိုႏတလဲင်ႏ၊ မွူးဟာခိုႏတလဲင်ႏ ကြူးသွူတွော့ꩻ အံႏလို့လို့တွမ်ႏဒဲဉ်နဝ်ꩻ အအာသွတ်ꩻ(၅)နီꩻလွုမ်ꩻ၊ ထာꩻတဟေ မဉ်ညနုဲင်းမုဲင်ꩻည ဟဝ်ဒျာႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဟန်ႏအိုလဲ့ထွာ၊ တသီႏလဲ့ထွာတဲင် တဟေထာꩻသားနဝ်ꩻ ကြူးအံႏအာအာသွော့နော။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ခွန်ကုဝေ-မုဲင်းကောင်
 2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်(၅၉)