တောႏလင်ꩻလာဗွေ ဂရုဓမ္မ-မွူးနီꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

တောႏလင်ꩻလာဗွေ ဂရုဓမ္မ-မွူးနီꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

တောႏလင်ꩻလာဗွေနီꩻနဝ်ꩻ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏခွိုꩻနွယ်ႏ ခူန်နင်ꩻသီးအတာႏ အွောဉ်ႏထွော့လွဝင်ꩻ "ဂရုဓမ္မ-မွူးနီꩻ"နုဲးနဝ်ꩻသွူ။ မိန်ႏတွိုႏလွောဉ်သွူ တောႏလင်ꩻလာဗွေနီꩻနဝ်ꩻ သီလငတ်ꩻပါꩻတဗွေစူမ်ႏတဝ်းသားအတာႏ ဖေႏသတိချာငါလွဝင်ꩻ မွူးနီꩻ "ဟန်ႏနီꩻယိုနဝ်ꩻ လုဲႏတောမ်ႏသက် ခံႏတဝ်းကုဲပြင်ꩻ ထိင်ꩻသိမ်ꩻဆို့ꩻတယ်ႏလွသွော့ဝင်ꩻ သီလငတ်ꩻပါꩻ ပငါပရာꩻနေား" မိဉ်ႏဒေါ့ꩻနုဲးနဝ်ꩻတဲ့ တမာႏတဝ်းသွူ။ "ဂရုဓမ္မ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ နီလိုꩻသီးအနေႏ ထွူႏထွူႏတူမ်တူမ် အွောဉ်ႏအရေꩻတဲင်ကဟဝ်ဆို့ꩻတယ်ႏလွငါႏဝင်ꩻ သီလငတ်ꩻပါꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ "ဂရုဓမ္မ"နုဲးနဝ်ꩻသွူ။ "ဂရုဓမ္မ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏ "ကုရုဓမ္မဇာတ်"ကို ကုရုဓမ္မ-ကရိုꩻဒါႏပါဠိငဝ်းနဝ်ꩻ လင်ꩻလွောဉ်သွူ။ ကုရုခမ်းသားသီး ကကျင်ꩻသုင်ꩻဒါႏ သီႏလငတ်ꩻပါꩻမျတ်တရာꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ "ကုရုဓမ္မ"နဝ်ꩻသွူ။ ခေတ်လဲင်ႏနဝ်ꩻ အွောန်ႏထွော့လွဝင်ꩻ "ဂရုဓမ္မ-မွူးနီꩻ"နုဲးနဝ်ꩻသွူ။ သီလငတ်ꩻပါꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ လိုꩻမျိုꩻမုဲꩻမုဲꩻတယဝ်း၊ ဘာႏသာႏမုဲꩻမုဲꩻတယဝ်း တရွေꩻတဝ်း ထွူႏထွူႏတူမ်တူမ် အွောဉ်ႏအရေꩻ ဟဝ်လွောက်ꩻနာႏကံကျင်ꩻငါႏနဝ်ꩻမꩻ ဟဲ့ꩻ"ဂရုဓမ္မ" အဓိပ္ပါယ်ႏလꩻနုဲးနဝ်ꩻသွူ။

ကဟဲ့ꩻဖန်လွ "ဂရုဓမ္မ-မွူးနီꩻ" သမဲင်ꩻခရာႏနဝ်ꩻ ဗွေႏမျတ်ဖရာꩻ အဝ်ႏအိုင် ဝေင်ꩻသာဝတ္ထိ၊ အနာထပိဏ်ႏသဌေꩻ ကတယ်ႏဆို့ꩻလူႏခါꩻဒါႏ ကျောင်ꩻဇေႏတဝန်ႏကိုအတွင်ꩻ ပါꩻဝင်ꩻနီခါထွာလိုꩻလမ်းကာႏ သွꩻသဟာႏချင်ꩻ ဖိန်းမိုတ်ဝင်ꩻတဲင် ထင်ႏဗုဲရဟန်ꩻ ထွာလိုꩻကျောင်ꩻလဲ့ လွေꩻသွို သဲင်ꩻသွို အံႏသွိုသေႏသေႏ ဖိန်းမိုတ်မွေးသွူစွောဉ်ႏ။ တွိုႏတနီꩻနဝ်ꩻ ကျွꩻလွေꩻသပ္ပါယ်ႏထီ အစိရဝတီႏထီခြောင်ထျꩻထွူ အိုင်တင်းယာခိုး ခြုဲးလူႏလုဲႏပဆိုးချာငါပါဝင်ꩻ တသက်တာႏယူႏလꩻနိစ်သက်ခရာႏငဝ်းဖုံႏကအဝ်ႏယံအတွင်ꩻ ဝါးဟင်္သာႏနီဗာႏ ကွင်ႏလင်ꩻထာꩻ ဝွေꩻဗွေႏသီးထျꩻငါသွူ။ ရဟန်ꩻအပါꩻပေႏနဝ်ꩻ ထူႏတောမ်လိုင်းခြဲက်ပေႏထွူ " အွောန်ႏဝꩻမဲန်ႏမဲန်ႏနယ်နီဗွေႏဝါးဟင်္သာႏသူꩻ အမဲ့ယိုနေား..." ဒေါ့ꩻနုဲးနဝ်ꩻတဲင် ရဟန်ꩻအပါꩻတန်နဝ်ꩻ "တထွာနွောင်ꩻတဝ်း(တဝ်းငါႏတဲ့) နာꩻအဝ်ႏဒေါ့ꩻ" ဒေါ့ꩻချာခန်း နုဲးနဝ်ꩻသွူ။ " အမဲ့ယိုဖဲ့ꩻတဖြိုင်ႏနဝ်ꩻ အွောဥ်ႏခန်းတယဝ်း၊ အွောန်ႏဝꩻမဲန်ႏမဲန်ႏနယ် နီဗွေႏ အမဲ့အွိုးသူꩻဖဲ့ꩻတဖြိုင်ႏယိုနေား..."၊ " အွိုးသူꩻဖဲ့ꩻက ယိင်းဟုဲးဟုဲးသနယ်ဟွေး"၊ ရဟန်ꩻအပါꩻတန်ထွိုင်ႏဒေါ့ꩻချာနုဲးနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ရဟန်ꩻအပါꩻပေႏ မဲန်ပျꩻနယ်ပသာႏအစိုန်ꩻတဲင် တောမ်ႏပထမလုံးခြဲက်ပေႏ အဝ်ႏအွောန်ႏဝꩻ(နုဲႏဝေါင်း)လွေꩻတွင်ꩻ ဝါးဟင်္သာႏ ခွဲႏလွောန်တဲင် ထဲင်းယင်းတောမ်ႏလိုင်းခြဲက်ပေႏတဖြိုင်ႏ နုဲးဝေါင်းလုဲႏ ဝါးဟင်္သာႏမဲ့ အွိုးသူꩻဖဲ့ꩻတဖြိုင်ႏသွူ၊ ဝါးဟင်္သာႏလဲ့ ခံႏစာꩻဗာႏမဲ့ထာꩻဆာတဝ်တဲင် ပနေးအသꩻ သီဝꩻပြာႏလင်ꩻခန်းဒျာႏ ဝွေꩻဗွေႏသီး ခင်ႏထျꩻနဝ်ꩻသွူ။ အသောင်အရင်ꩻ ဗွေႏရဟန်ꩻဖိုင်ႏ ဖင်းလွောဉ်ပြိုင်ႏထွူ "ယိုဗွေႏပေႏဟွေး... ထွာသွူရဟန်ꩻ သာႏသနာႏဝိုန်ႏထမ်ꩻလဲ့ နာꩻမွော့ အဝ်ႏမာꩻတေားဒျာႏ ပါဏာတိပါတကမ်ႏနဝ်ꩻ" ဒေါ့ꩻရိုꩻဟိုမ်နုဲးနဝ်ꩻထွူ စွီႏထွိုင်ႏ ဟဲ့ꩻလွေꩻထေ့ခန်းဒျာႏ ဆရာႏဗွေႏဖရာꩻထျꩻသွူ။

ဗွေႏမျတ်ဖရာꩻ မိင်းဟောꩻကျာꩻဖေႏ " ရဟန်ꩻဟွေး... အဝ်ႏသံႏသရာႏဝဋ် ယံကလွောစန်ထန်ႏ အိုင်သော့ꩻသာႏသနာႏတောႏကိုထွူ မာꩻတေားဒျာႏ ပါဏာတိပါတကမ်ႏနဝ်ꩻ တသေန်ႏလျောႏတဝ်းငါႏထာꩻ၊ ပညာႏဗွေႏအာ ပွိုင်းလဲင်ႏခါနဝ်ꩻ အိုင်ဗာႏ သာႏသနာႏတလေတောင်ႏတဝ်းတွင်ꩻ။ အီႏမာꩻမာႏဗာႏ အကုသိုလ်ႏထာꩻမာꩻဖိုင်ႏနဝ်ꩻ သတိအဝ်ႏလွ ခွေါင်လွမွေးစွောန်ႏဝင်ꩻဖိုင်ႏ။ တွိုႏဒျာႏ နာꩻနဝ်ꩻ ထွာမို့ရဟန်ꩻထွူ အိုင်သော့ꩻသွူ သာႏသနာႏကိုလဲ့ မာꩻသီရုဲးမွေးစွောန်ႏ ဝင်ꩻသက်။ ရဟန်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ဟဝ်ရဲးကမ်းထိင်ꩻတီဟဝ်ဟဝ်ငါႏ နမ်း, ဖြောင်း, သꩻ မွေးတဝ်းနဲ့?" စတဲင်နုဲးနဝ်ꩻထွူ မိန်းဟောꩻသုပ်ဖေႏ အတိတ်ဇာတ်ခြောင်ꩻအကျောင်ꩻခရာႏဖိုင်ႏနဝ်ꩻသွူ။

ကုရုဓမ္မဇာတ်-အတိတ်ဝတ္ထု[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အွိုးစခါ ကုရုခမ်း၊ ဝေင်ꩻဣန္ဒပတ္ထကို "ဓနဉ္စယ ကောရဗျ"အဝ်ႏထွာခူန်တွင်ꩻ ဖရာꩻလောင်ꩻနဝ်ꩻ သဲင်ꩻထူႏပဋိသန္ဓေႏ မွိုးဗွေႏနင်ꩻမိဖရာꩻတန်ဟို့ꩻကို လာတဆီဗွေထွူလွူးဖွာꩻလင်ꩻ...၊ အရွယ်ႏတွိုႏလွောန် လွေꩻသွောဉ်ပညာႏ တက္ကသိုလ်ႏခမ်း ထွိုင်ႏဒါႏထွူခါ သဲင်ꩻချာရပ်ရာႏ...။ အဖာ ခူန်တန် ဟွုန်ကျယံတဲင် မျောက်ပင်ႏဒင်ႏဖေႏခူန်လောင်ꩻ "ဥပရာဇာ"အရာႏထွူ ဆုဲင်ꩻချာ ...၊ အဖာခူန်တန်ခါ ကထင်ႏသီလွေꩻငါထိုꩻနဝ်ꩻ နေးတောမ်ႏခူန်ကျင်ꩻတရာꩻ ဆီပါꩻအလွောက်ꩻ အိုပ်ချုပ်ခန်းဒျာႏခမ်းထီနဝ်ꩻသွူ။ ဖရာꩻလောင်ꩻ ခူန်နဝ်ꩻ ဗွာဗွာစင်စင် ဆို့ꩻတယ်ႏကံကျင်ꩻမွေးစွောဉ်ႏ "ကုရုဓမ္မ"ကရိုꩻဒါႏ သီလငတ်ꩻပါꩻနဝ်ꩻသွူ။ မိဉ်ႏတဲမ်းထန်ႏနယ်ဗာႏ ကကံကျင်ꩻဆို့ꩻတယ်ႏလွဒါႏ သီလငတ်ꩻပါꩻသား အမုဲစဲန်ႏဖိုင်ႏနဝ်ꩻ ၁။ ဘုရာꩻလောင်ꩻ ခူန်တန်၊ ၂။ ဖရာꩻလောင်ꩻမွိုး မိဖရာꩻတန်၊ ၃။ (ဖရာꩻလောင်ꩻ မာနင်ꩻ)မိဖုရာꩻတန်၊ ၄။ ဖူးခို ခူန်လောင်ꩻ၊ ၅။ အမတ်တန်-ပညာႏဗွေႏ ပုဏ္ဏာꩻ ပုရောဟိတ်၊ ၆။ အမတ်တန်-ကခိဉ်ႏတဲက်ဖေႏဟံႏသား၊ ၇။ ရထာꩻထိင်ꩻသား၊ ၈။ ခမ်းထီ အတန်သုတ်ꩻသဌေꩻ၊ ၉။ သဌေꩻ ကခိဉ်ႏထွားဖေႏဒါႏဗွူ၊ ၁၀။ ဟော်နန်ꩻတခါꩻပွေါးသား၊ ၁၁။ ခမ်းထီခြွိုင်းနင်ꩻမူႏ (ပြည့်တန်ဆာမ)၊ ယို တဆီပုဲတဖြာꩻလို့လို့နဝ်ꩻ တဲးဝါးဗွာစင် ကံကျင်ꩻမွေးစွောဉ်ႏ သီလငတ်ꩻပါꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဝွေꩻသီးဖိုင်ႏယိုနဝ်ꩻ ဗွေစူမ်ႏကွို့ꩻ သီလဖဲ့ꩻလူမ်ꩻ မွေးတဝ်း၊ ဒါနဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻလဲ့ ဝေင်ꩻတခါꩻလိစ်ꩻငွါ၊ ဝေင်ꩻကဲန်၊ ဟော်နန်ꩻတခါꩻထျꩻ၊ ခင်ႏလမ်းယိုသူထွောင်းကိုနဝ်ꩻ ထေရွောန်သူသိင်ꩻ မာꩻမဏ္ဍပ်ထွူ မာꩻဒါနအလူႏတန်ꩻစူမ်ႏနီꩻနီꩻသွူ။ မာꩻအလူႏအတန်ꩻ တခွိုင်းမုဲꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ဇမ္ဗူဒိပ်-ကျွုန်ꩻနဝ်တခြောင်ႏလူမ်းယို လိုပ်ꩻလုဲးသွို့ꩻခြံခရာႏတလိုႏဒူမ်စား မာꩻတဲးဝါး မာꩻကုဲးမွေးစွောန်ႏ အလူႏအတန်ꩻသွူ။ဖရာꩻလောင်ꩻခူန်မျတ် ကုဲးလူႏကုဲးတန်ꩻ မိဉ်ꩻသတင်ꩻကျောႏ စွောစ်ꩻလောႏတိုးထံဇမ္ဗူဒိပ်-ကျွုန်ꩻနဝ်တန်တခြောင်ႏလူမ်းနဝ်ꩻသွူ။

ကုရုခမ်းကို သာႏယာႏလွိုင်ႏကွုန်ꩻလဲ့ ကာလိင်္ဂခမ်း၊ ဝေင်ꩻဒန္တပုရကိုနဝ်ꩻ ယပ်ꩻခုဲႏကေန်ꩻခြေား[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အခိင်ႏနဝ်ꩻခါတွင်ꩻ ကာလိင်္ဂခမ်း၊ "ကာလိင်္ဂ"နဝ်ꩻ အဝ်ႏထွာခူန် ဝေင်ꩻဒန္တပုရကို အိုပ်ချုပ်ခမ်းထီနဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းယိုတခမ်းနဝ်ꩻ ခမ်းလော့ꩻတဝ်းထာꩻ၊ ကောပ်ခမ်းလော့ꩻတဝ်းထာꩻ လိုပ်ꩻမာꩻဆို့ꩻရုဲ ဒီႏကဝ်ႏကုဲထိုꩻ လိုꩻဖိုင်ႏအံႏမ ဟို့ꩻခိုးလွဝင်ꩻသောင်ခြင်ꩻဗာႏထာꩻစူမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻသွူ။ ထွိုင်ႏအံႏမလွ အာဟာရကုဲတဲင် ယွောင်ပဲင်တနွောင်း ရောႏဂါႏခွေါင်းဗာႏ မော့ꩻလွခန်းဒျာႏဘေꩻ အစွိုးစွိုးသွူ။

ကာလိင်္ဂခမ်းသား ကမော့ꩻလွဘေꩻတန်ဖိုင်ႏနဝ်ꩻ

၁။ ဒုဗ္ဗိုဋ္ဌိဘယ- ခမ်းလော့ꩻတဝ်း ဘေꩻ၊ ၂။ ဆာတကဘယ- ဟို့ꩻခိုးအွိုန်းမျောင်ꩻ ဘေꩻ၊ ၃။ ရောဂဘယ- ထာꩻဆာရောႏဂါႏ ဘေꩻ - ဘေꩻတန်ယိုသိုမ်စွိုးသွူ။

ခမ်းသားဖိုင်ႏနဝ်ꩻ ယွော့ စွီႏပိုပေႏ အံႏတာႏအွꩻတာႏ လယ်ႏထိုမ်ႏလွဝင်ꩻ တွို့ꩻကွောဉ်ႏနဝ်ထင်ꩻ လဲင်ꩻစွောစ်ꩻတိုးသွူ။ နဝ်ꩻတွော့ꩻ ခမ်းသားလိုꩻဖိုင်ႏ စုပြိုင်ႏထွူခါ ထင်ႏငါဟော်ထျꩻ နယ်ပျꩻဆန္ဒ ခြဝ်လွ ဟဲ့ꩻလွ သင်ႏစွောန်ႏဒျာႏ အော်ႏအော်ႏအာႏအာႏသွူ။ ခူန်တန်ဗွောင်ပတဲင်ပေါက်ငွါ ရီလင်ꩻပါ "အမတ်တန်ဟွေး... ပွိုးအကျောင်ꩻထွာမုဲꩻခရာႏသူꩻ" နုဲးနဝ်ꩻ။ အမတ်တန်ထင်ႏလဝ်းနယ်မꩻ ခူန်ကွဲးသေထွꩻ အကျောင်ꩻခရာႏဖိုင်ႏသွူ။ ခမ်းသားလဝ်းရောင် "ခူန်တန်ရာဇာႏ မာꩻလော့ꩻလင်ꩻဖေႏသွော့ခမ်းသြ" လဝ်းထင်ႏနုဲးနဝ်ꩻတဲင် " ပွိုင်းလဲင်ႏ ခမ်းမိဉ်ႏလော့ꩻတဝ်းနဝ်ꩻ ခူန်တန်သီးမာꩻလွနုဲးမုဲꩻဟောင်း?"။ ကလဲဉ်းခိုႏချာ ပေါႏခမ်းလော့ꩻတဝ်းနဝ်ꩻ ခူန်မာꩻအလူႏအတန်ꩻ ကံကျင်ꩻဆို့ꩻတယ်ႏဥပုသ်သီလထွူ နွို့ငါ တွိုက်ခန်ꩻ ဗေင်ႏလင်ꩻမီꩻငယ်ႏစာႏလောင်း နုတ်ꩻနီꩻတဲင် ခမ်းလော့ꩻလင်ꩻစွောန်ႏ ခူန်တန်ဩ။ ခူန်တန်မာꩻလွောဉ်ꩻကဒေါ့ꩻခါꩻအတွိုင်ꩻလဲ့ ခမ်းတဲ့တလော့ꩻတဝ်းဒျာႏစွူစွူ။ "ဟွေ့...အမတ်တန်ဖိုင်ႏ..."၊ "ဩစဝ်း... ခူန်တန်"၊ "ကအဝ်ႏလိုႏမာꩻထွိုက်မာꩻသင်ꩻယိုခွေအဝ်ႏမာꩻဒျာႏမွော့ ခမ်းတလော့တဝ်းဒွိုန်းတန်နဲး...၊ လိုႏမာꩻခရာႏ အဝ်ႏကုဲဒါႏနုဲးမုဲꩻဟောင်း?"၊"မွေးငါႏ... ခူန်တန်၊ ဝေင်ꩻဣန္ဒပတ္ထကို ဓနဉ္စယ ကောရဗျခူန်သူꩻနဝ်ꩻ (ဖရာꩻလောင်ꩻခူန်နဝ်ꩻ မိဉ်ꩻဗိုန်ပီချာ အဖာခူန်တန်မိဉ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။) (ဆင်အရောင်ႏပီ ပတီꩻဖြေင်ႏ-ဆင်ဖြေင်း) အဉ္ဇနဝဏ္ဏ မင်္ဂလာႏဆင်တန်အဝ်ႏ...၊ မိဉ်ႏလွေꩻထူႏသဲင်ꩻလွောဉ်ဆင်တန်နဝ်ꩻနဝ်ꩻ ခမ်းအီႏလော့ꩻနွောင်ꩻသနယ်ဩ" အမတ်တန်ဖိုင်ႏ လဝ်းထင်ႏနယ်နုဲးနဝ်ꩻသွူ။

" အွို... ခမ်းထီနဝ်ꩻနဝ်ꩻ စဲ့ꩻအာႏရဲင်ꩻတလာတန်၊ အီႏတွိုက်ꩻထူႏဗာႏ တယိုꩻတဝ်း၊ဖေႏကလꩻလွောဉ်ဆင် နီအီႏမာꩻဗာႏအနယ်ꩻနုဲးမုဲꩻ"၊ "တွိုက်ꩻနေးတောမ်ႏစဲ့ꩻခရာႏတလိုႏတဝ်း၊ ခူန်သူꩻနဝ်ꩻ လိုꩻကုဲးလူႏတန်ꩻတန်ထာꩻ၊တဒွေါ့ꩻ ငွေါဉ်ꩻ၊ ထေထန်ႏ မဲ့၊ နဝ်ꩻထွူ ခမ်းထီတဖြိုင်ႏလူမ်းလဲ့ အလူႏစွောဉ်ႏ၊ နုဲးကွို့ꩻ ဆင်တဗာႏပေႏဟ ဒေါ့ꩻခရာႏမျိုꩻလိုႏပဲးနဲ့ ခူန်တန်ဩ" အမတ်တန်ဖိုင်ႏ လဝ်းခွုန်ꩻထင်ႏချာ နုဲးနဝ်ꩻတွော့ꩻ ဟဲ့ꩻလွောဉ် ပုဏ္ဏာꩻ သွောတ်ꩻဖြာꩻထွူ အွောဉ်ႏစွꩻလွေꩻ....။ ပုဏ္ဏာꩻဖိုင်ႏလဲ့ နက်လွေꩻ...၊ အံႏအွꩻ မဏ္ဍပ်ကိုထွူ ထိုမ်ႏရီစောႏတနာႏတဲင် ထွိုင်ႏသေ ဓနဉ္ဇယ ကောရဗျခူန်တန် အီႏလွောဉ်မဏ္ဍပ်ကို လာဆန်ꩻ လာလောင်းတဆီလိစ်ꩻ၊ တဆီငတ်ꩻ၊ လာသွောတ်ꩻနီꩻ...။ "မွူးရဝ်ꩻနီꩻနဝ်ꩻ လာဗွေနီꩻတဲင်ခူန်တန်အီႏကျွꩻလွောဉ်"ထွိုင်ႏဟွုန်ထွꩻနုဲးနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ပုဏ္ဏာꩻဖိုင်ႏလဲ့ တွိုႏနုဲးမွူးရဝ်ꩻစဝ်းမာႏဆျူႏတဲးဝါးနမ်းဖိုင်ႏထွူ အိုင်ပွေါးဆူမ်ႏ ဟော်နန်ꩻတခါꩻတန်ထျꩻ ဖဲ့ꩻကွောန်ႏဖဲ့ꩻနဝ်ꩻသွူ။ မွူးရဝ်ꩻခိုႏစဝ်း ဖရာꩻလောင်ꩻခူန်တန် လူးထီဖျင်မွောဉ်း နမ်းကြောင်းစင်ရေꩻ ထွိုင်ႏထွူထန်ႏလွေꩻ ဟော်နန်ꩻတခါꩻဖဲ့ꩻကွောဉ်ႏဖဲ့ꩻ တောမ်ႏအဆွေႏအရံႏဖိုင်ႏသွူ။ ပုဏ္ဏာꩻဖိုင်ႏလဲ့ ရေႏလွေꩻထေ့ အခွင်ꩻသာႏတဝ်း၊ ဖရာꩻလောင်ꩻခူန်တန်နဝ်ꩻ စီႏရင်ႏဖေႏ အလူႏကိစ္စ "မာꩻနုဲးယိုဟုဲး...၊ မာꩻနုဲးနဝ်ꩻဟုဲး..." ထွူ ထန်ႏနဝ်/တွို့ꩻ/ထင်ꩻလွေꩻဒျာႏ အလူႏမဏ္ဍပ်အဖြိုင်ႏကိုနဝ်ꩻသွူ။ အခွင်ꩻထွိုင်ႏသာႏ ပုဏ္ဏာꩻသီး လောႏတရေ့ထေ့ ဖရာꩻလောင်ꩻခူန်ထျꩻ ကွီထင်ႏခန်းဒျာႏ ပတီꩻဖြေင်းရောင်ႏ အဉ္ဖနဝဏ္ဏ မင်္ဂလာႏဆင်နဝ်ꩻသွူ။ "ပုဏ္ဏာꩻသီးဟွေး... ခွေလူႏတယ်ꩻစွောဉ်ႏ ကမွောဉ်းဖျင်ခါꩻဒါႏ ကအဝ်ႏနုဲးယိုအတွိုင်ꩻယို"ရိုꩻနဝ်ꩻတွော့ꩻ ငမ်းငါႏတမွောဉ်းဖျင်ဗာႏတဝ်းကို အဝ်ႏဒါႏတဲင် လေပ်ဆင်သိုမ်လဲင်ႏ သေႏချာႏသွူမꩻထွောဉ်ႏပုဏ္ဏာꩻသီး ခူမ်ဆင်စွယ်ႏ....၊ ထူႏတောမ်ႏ ယပ်ꩻနမ်းဆျာꩻထီနံႏသာႏထီတကောက်ꩻပေႏတဲင် ဆျာꩻထီထွူ စေႏတနာႏသိုမ်ပါꩻအွောဉ်ႏအထျꩻ လူႏလွေꩻထိုꩻခန်းဒျာႏ ပတီꩻဖြေင်းရောင်ႏ အဉ္ဇနဝဏ္ဏမင်္ဂလာႏဆင်နဝ်ꩻသွူ။ မင်္ဂလာႏဆင် ဖျော်တွိုႏသဲင်ꩻလွောဉ် ကာလိင်္ဂခမ်းကိုလဲ့ ခမ်းတအုဲႏလော့ꩻတဝ်းဒျာႏတွိုင်ꩻတွိုင်ꩻတဲင်ရီစဲင်းယင်းအကျောင်ꩻခရာႏဖိုင်ႏ.....။ ဓနဉ္စယ ကောရဗျခူန်သီး ကုရုခမ်းကိုသားနဝ်ꩻ ကောပ်ပွိုးဆို့ꩻတယ်ႏထိင်ꩻတီလွဝင်ꩻ ကုရုဓမ္မ-ကရိုꩻဒါႏ သီလငတ်ꩻပါꩻနဝ်ꩻမꩻဆီငတ်ꩻနီꩻတလဲင်ႏ ခမ်းလော့ꩻမဲန်ႏထာꩻ သေထွꩻလွောဉ်ꩻနုဲးနဝ်ꩻထွူခါ ထွောဉ်ႏအမတ်တန်ဖိုင်ႏ သဲင်ꩻအပ်ချာ ဆင်တန်......။ ထွောဉ်ႏတဲမ်းသဲင်ꩻလွောဉ်လုဲႏ သီလငတ်ꩻပါꩻ မျတ်တရာꩻ စေးလာႏခံꩻလောင်းနဝ်ꩻသွူ။

ဘုရာꩻလောင်ꩻခူန်တန် ကုက္ကုစ္စထွာနုဲးယို[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အမတ်တန်သီးဟွေး... နီကဆို့ꩻတယ်ႏထိင်ꩻတီလွ သီလငတ်ꩻပါꩻနဝ်ꩻ အမွေးဒျာႏ၊ကွဲႏတွော့ꩻ ခွေသံသယထွာခရာႏ သမ်းအဝ်ႏသနယ်၊ နဝ်ꩻမꩻ ဖေႏတထွာတဝ်း၊ ခွေသီလ ခွေတနိတ်သက်ချာနွောင်ꩻတဝ်းဒွိုန်း အမတ်တန်သီးဟွေး..."။ " ခူန်တန်ရာဇာႏ... မိင်းနယ်လင်ꩻဖေႏ အကျောင်ꩻခရာႏဖိုင်ႏမွိုင်ဩ..." " သိုမ်နေင်ႏတလဲင်ႏကအဝ်ႏမာꩻဒါႏ ကထိင်ႏလာပွယ်ꩻနဝ်ꩻ လူꩻစိတ္တရာဇာယို အွောဉ်ႏအထျꩻထွူ ကခꩻဒါႏပြာႏဖိုင်ႏခိင်ႏ ခြီႏတလီးနဝ်ꩻ လင်ꩻထဲ့သော့ ထီအိုင်ႏတဲင်လွိုးရလင်ꩻမဲန်ႏထပေႏတဗာႏဗာႏဟောင်း...၊ မဲန်ႏတဝ်းဟောင်း ခွေသံသယကုက္ကုစ္စအဝ်ႏထွာ နုဲးနဝ်ꩻ၊ ခွေမွိုးသူꩻတဲးတဲ့ ဗွာစင်မွေးစွောဉ်ႏထာꩻ...၊ နက်လွေꩻထေ့သွော့ ဝွေꩻထျꩻသူꩻနေား..." "ခူန်တန် စေႏတနာႏကုဲ မိန်ႏပါမꩻ ပါဏာတိပါတကမ်ႏထွာ...၊ နဝ်ꩻမꩻ ခူန်တန် အပဲစ်တအဲန်ထဝ်း၊ ဖေႏသညင်ꩻသွော့ တဲမ်းကူꩻခွင်ꩻဩ..." "နဝ်ꩻတဲ့ အမတ်တန်သီး တဲမ်းဟုဲး...၊ ၁။ ခံႏမာꩻသီဗာႏတဝ်း ဝင်ꩻသက်၊ ၂။ ခံႏထူႏတခူန်ꩻတဝ်း ဝင်ꩻတခြိုꩻ၊ ၃။ ခံႏပဲစ်မာႏတဝ်း ဝင်ꩻပိုမာ-လမ်းသား၊ ၄။ ခံႏဒေါ့ꩻလိင်ႏလဲန်တဝ်း ငဝ်း၊ ၅။ ခံႏအွꩻသုင်ꩻစွယ်ꩻတဝ်း ဒဝ်ထီသူရာႏ၊ ယာလံ ဖေင်ꩻဖင်ꩻ ယိုငတ်ꩻပါꩻသွူ။ နက်လွေꩻထေ့ပါ ခွေမွိုးထျꩻသူꩻဟုဲး..."။ တွော့ꩻ ထွာနုဲးနုဲးဒျာႏကုက္ကုစ္စနေနေသွူ။

ဖရာꩻလောင်ꩻမွိုး ကုက္ကုစ္စ ထွာနုဲးယို

"အမတ်တန်သီးဩ... အွိုးခတလဲင်ႏနဝ်ꩻ ခူန်တပါꩻ ပသာလွောဉ်ဖေႏ စန္ဒကူꩻ အငိုꩻကတန်ႏတသိင်ꩻတောမ်ꩻ ကဝ်ႏခံꩻ အငိုꩻကတန်ႏတရေင်။ ပိုခူန်တန်နဝ်ꩻ ဖေႏလို့ထိုꩻတေားခွေသွောဉ်းမူႏ၊ မွိုးအနေႏ တသုင်ꩻတဝ်း အလွီးဟောမ်နံႏသာႏတဲင် စန္ဒကူꩻအငိုꩻကတန်ႏတသိင်ꩻနဝ်ꩻ ခွေအီႏဖေႏက မိဖရာꩻတန်(ဖရာꩻလောင်ꩻမာနင်ꩻ)၊ကဝ်ႏခံꩻအငိုꩻကတန်ႏတရေင်နဝ်ꩻ အီႏဖေႏက ခူန်လောင်ꩻ(ဥပရာဇာႏ)မာꩻနင်ꩻ မိဖရာꩻပေႏ ယူႏခါꩻနုဲးနဝ်ꩻထွူ ထွိုင်ႏတွိုႏဖေႏမွေးနဝ်ꩻ ဖေႏတဗန်ႏမာႏထိုꩻဒျာႏဝင်ꩻ၊စွိုးခွိုꩻအကို ခံႏနောမ်ꩻအွောဉ်ႏရေꩻဗာႏ လိုꩻတန်အချက်ယို ခွေလွောက်ꩻနာႏဗာႏတဝ်း ခွေသꩻတတွိုႏသꩻကေႏနပ်တဝ်း ခွေသီလသွူ"။

နဝ်ꩻမꩻ ကဒေါ့ꩻနုဲး အွိုငါနဝ်ꩻဟွောဉ်ႏအတွိုင်ꩻ ထွောဉ်ႏတဲမ်းထန်ႏထွူခါ ထွောဉ်ႏလွေꩻထေ့ပါ ပနံမူႏ နင်ꩻမိဖရာꩻထျꩻနဝ်ꩻသွူ။

ဖရာꩻလောင်ꩻမာနင်ꩻ မိဖုရာꩻတန် ကုက္ကုစ္စ ထွာနုဲးယို

"အမတ်တန်သီးဩ... အွိုးခတလဲင်ႏ ခွေအဝ်ႏအိုင် တခါꩻပေႏပတဲင်ပေါက်ငွါကိုထွားထွားလင်ꩻ ခူန်တောမ်ႏ ခူန်လောင်ꩻသီးဝင်ꩻနီ သꩻယူႏ 'ခူန်လာင်ꩻသူꩻ ထွာခူန်ထွူ မိဉ်ႏသိမ်ꩻထူႏခွေနဝ်ꩻ ရယံငါႏနဲး' နုဲးနဝ်ꩻ၊ ဝါꩻအဝ်ႏငါႏသွူလဲ့ ကိလေသာႏသꩻထွာမာႏ လိုꩻခိုလင်အလောင်း၊ နဝ်ꩻမꩻ ခွေသီလတဗွာစင်ကြောင်းတဝ်းသွူ"။

ဗိုန်ပီနုဲးအွိုးငါအတွိုင်ꩻ တဲမ်းကူꩻထန်ႏထွူ ခူန်လောင်သူꩻနဝ်ꩻ အထိင်ꩻတီဆို့ꩻတယ်ႏဟဝ်တန်သီလ၊ ဖရာꩻလောင်ꩻမာနင်ꩻ ထွောဉ်ႏလွေꩻထေ့ပါ ခူန်လောင်ꩻထျꩻသွူ။

ဥပရာဇာ-ခုန်လောင်ꩻ ကုက္ကုစ္စ ထွာနုဲးယို

အမတ်တန်သီးဟွေး... ထင်ႏထေ့ဆယ်ꩻကပ် ခူန်တန်မျတ်တွိုင်ꩻ လိုꩻအာဖိုင်ႏနဝ်ꩻအိုင်ပွေါးမုဲခါꩻဒါႏ ခွေထန်ႏလွောဉ်ခိင်ႏ၊ တွိုႏတနီꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏထင်ႏထေ့ဆယ်ꩻကပ်ခူန်တန်မျတ်ထျꩻတွင်ꩻ ခမ်းလော့ꩻတဟာမွူးထာꩻတဲင် ထန်ႏလွောဉ်ချာတဝ်း ဗေင်ႏတငါဒျာႏ ခူန်တန်ထျꩻထွူ နုဲးမွူးရဝ်ꩻ ထွိုင်ႏထန်ႏလွောဉ်ချာ နဝ်ꩻ ထွားထွားသွူ လိုꩻသီးပင်ႏပန်ဗာႏထာꩻ ခမ်းရာႏခြာဖိုင်ႏတဲင် ခွေတတွိုႏသꩻကေႏနပ်ချာတဝ်းဒူမ် ခွေသီလသွူ"။

ပညာႏဗွေႏ-ပုရောဟိတ် ကုက္ကုစ္စထွာနုဲးယို

"အမတ်တန်သီးဟွေး... ခွေဆယ်ꩻကပ်ထင်ႏထေ့ခူန်တန်ထျꩻတွင်ꩻ ခွေအဝ်ႏတဖူꩻလောင်းထီႏလွေꩻ ခူန်တပါꩻ ပသာလွောဉ်ဖေႏ ကောရဗျခူန်အတာႏ လက်ဆောင်ႏရထာꩻတဆွိုင်ꩻတဲင် "ခူန်တန် မိဉ်ႏဖေႏလုဲႏတေားခွေနဝ်ꩻ ရဟဝ်ငါႏနဲး"ယူႏနုဲးနဝ်ꩻထွူ ထင်ႏအဝ်ႏထေ့ခူန်ထျꩻတွင်ꩻ ခူန်ထွိုင်ႏလꩻရထာꩻထွူ ဖေႏလင်ꩻခွေလဲ့ ခွေတထူႏဗွုန်ႏတဝ်း၊ ခွေသꩻမဲဉ်လꩻ ဗွို့ꩻခြꩻဖိုဝင်ꩻတခြိုꩻနုဲးနဝ်ꩻတဲင် ခွေတတွိုႏသꩻကေႏနပ်ချာတဝ်း ခွေသီလသနယ် အမတ်တန်သီးဟွေး..."။

အမတ်တဲက်ခိဉ်ႏဟံႏသား ကုက္ကုစ္စ ထွာနုဲးယို

"အမတ်တန်သီးဟွေး... အွိုးဒုံပေႏတဒုံထျꩻ ခွေနဝ်ꩻခူမ်တဖဲ့ꩻ၊ လုူဲဗွေႏနဝ်ꩻ ခူမ်တဖဲ့ꩻ တဲက်ထွားဟံႏတဲင် ခွေကခူမ်ဖဲ့ꩻ ကအီႏဆို့ꩻသော့ꩻဒါႏခင်ႏလမ်းနဝ်ꩻ တနꩻမို့မို့စွောဉ်ႏ ခေါင်ꩻဖူꩻအောင်၊ မိဉ်ႏဆို့ꩻယိုဖဲ့ꩻတဲ့ ခူန်သူမ်ꩻ၊ မိဉ်ႏဆို့ꩻအွိုးသူꩻဖဲ့ꩻတဲ့ လုဲႏဗွေႏသူမ်ꩻ...၊ အွောဉ်ႏထွော့ယပ်ꩻငါႏတွင်ꩻ အလွိုးရခေါင်ꩻတအဲန်ထဝ်းယူႏနုဲးနဝ်ꩻထွူ ကထွိုင်ႏဆို့ꩻခွဉ်းလက်ꩻနဝ်ꩻ တနꩻတောက်ꩻတဲ့စွဉ်ႏဒျာႏ ခေါင်ꩻဖူꩻအောင်၊ခေါင်ꩻနဝ်ꩻ သီမကောင်၊ သီတဝ်းမကောင် သေတဝ်း၊ နဝ်ꩻမꩻ ခွေတတွိုႏသꩻကေႏနပ်တဝ်း ခွေသီလသွူ"။

ရထာꩻထိင်ꩻသား ကုက္ကုစ္စ ထွာနုဲးယို

"အမတ်တန်သီးဟွေး... အွိုးတနီꩻ ခွေလွေꩻပသာ ခူန်တန် ဥယျာဉ်ႏခြံကိုထွူ သဲင်ꩻချာတဖူꩻလောင်း ခမ်းအီႏလော့ꩻတန်လွဉ်တဲင် တောမ်ႏခွဉ်းတွယ်ႏသေ ဝါးမွိုင်သဲင်ꩻလေားသွူ။ ဆုဲꩻချာနဝ်ꩻ လွေꩻဥယျာဉ်ႏခြံတွိုင်ꩻ ပေါႏတွိုႏအရပ်နဝ်ꩻကိုခြာနဝ်ꩻ သေဖုံႏ "ပါꩻယို ကတွယ်ႏနီနဝ်ꩻ ယိုကိုခြာသွူ"ယူႏနုဲးနဝ်ꩻတွော့ꩻ ထေအာႏ ဖင်းမွိုင်မွေးစွဉ်ႏထာꩻဖုံႏသွူ။ အမဲဉ်ႏတဗာႏနဝ်ꩻ ခမ်းလော့ꩻစဝ်ႏခန်းခူန်လဲ့ တထွာတဝ်းထမုဲꩻမုဲꩻ။ ခွေမာꩻပင်ႏပန်ꩻရွိုးလွားဗာႏထိုꩻလဲန်း သတ္တဝါႏဖုံႏ။

သဌေꩻတန် ကုက္ကုစ္စ ထွာနုဲးယို

ခတနီꩻ ခွေလွေꩻထွားယောင်ႏဗွူလုဲးကို ထီႏဗွူမိုမ်ꩻဖုံႏတဲင် ဒျꩻအီတာႏရိုꩻနဝ်ꩻတွော့ꩻ ထွောဉ်ႏထူႏတလွောင်ႏ(တထိုမ်ꩻ)ထွူ ထွိုင်ႏထွားချာ အကွက်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ တော်တနꩻဒျာႏ ကအီႏဖေႏဒါႏခူန်အကွက်ကိုသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ ခွေသံသယကုက္ကုစ္စ အဝ်ႏထွာ၊ တတွိုႏသꩻကေႏနပ်တဝ်း ခွေသီလသနယ်။

အမတ်ခိဉ်ႏတဲက်ဗွူသား ကုက္ကုစ္စထွာနုဲးယို

ခတနီꩻ ခွေအဝ်ႏလို့ဟဝ်ဗွူ ဗွူတ​ရွောင်ထျꩻတွင်ꩻ ခမ်းတန်လော့ꩻလင်ꩻတဲင် သော့ꩻမာႏထိုꩻ ဗွူအပုံႏမုဲꩻ၊ အပူမ်ႏမုဲꩻမကောင် ယူႏဖြောင်ချာတဝ်းဒူမ်။ နဝ်ꩻမꩻ ခွေကုက္ကုစ္စထွာနုဲးယိုသွူ။


တခါꩻပွေါးသား ကုက္ကုစ္စထွာနုဲးယို

ခတနီꩻ မာႏသိုႏသားတောမ်ႏ အဖူးမူႏ လွေꩻမာꩻသိုႏတခြာကို၊ ဟွုန်ခွေခြဝ်ငဝ်းတွော့ꩻ သဲင်လွဉ် "လွေꩻတခြာကို လွေꩻခံႏစာꩻကာမဂုဏ်ႏနဲ့"ခွေဒေါ့ꩻနုဲးနဝ်ꩻတွော့ꩻဝွေꩻဒေါ့ꩻနယ်ချာ တောမ်ႏဝွေꩻဖူးမူႏဒျာႏ ထွိုင်ႏဒေါ့ꩻနယ်ခွေခါ ခွေထွာမွေးစွဉ်ႏ ကုက္ကုစ္စသွူ။


[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ကုရုဓမ္မဇာတကဋ္ဌကထာပါဠိ၊ ဒုတိယဖွူꩻ၊ လိတ်မဲ့ငါ - ၃၃ဝ)