ထို့လွတ်ꩻလိပ်ꩻဗွပ်ꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ထို့လွတ်ꩻလိပ်ꩻဗွပ်ꩻခရာႏတွမ်ႏတသီႏနယ်ꩻဖုံႏ" နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယိုနဝ်ꩻ ကဲန်းအာအာ ထာꩻလိုပ်ꩻသား၊ ကဲန်းအာအာ အုံအဝ်ႏလွကောင်လောင်း ဖဲင်ဖုံႏတဲင် ဒုံမုဲင်ꩻရပ်မုဲင်ꩻတယဝ်း ထဲ့သေင်ႏထဲ့ဝါႏဖုံႏ၊ သေင်ႏတေင်ဝါႏပတ်ဖုံႏ၊ ခြို့ထာꩻဖုံႏတွော့ꩻ စူလိပ်ꩻခင်ႏလိပ်ꩻ၊ စူထို့ခင်ႏထို့ဖုံႏနဝ်ꩻ၊ တလိပ်ꩻတထို့တဝ်း ဆာထွူႏဆာဗွပ်ꩻဖုံႏလဲ့နဝ်ꩻ အဝ်ႏဟွုန်အဝ်ႏထီႏဒျာႏခွိုꩻခွိုꩻသွူ။ ထာꩻလိုပ်ꩻထာꩻမာꩻသား တမွေးတဝ်း၊ လိုꩻဝေင်ꩻလိုꩻဖြားဖုံႏလဲ့ အုံထွိုင်ႏအုံလင်ꩻတရော့ꩻတဝ်း၊ ထိန်ꩻနမ်းတွောင်ꩻတဝ်းတွော့ꩻ ခြို့ꩻထာꩻလဲ့ အဝ်ႏဒျာႏနေနေသွူ။ လိုꩻခိုပေႏယဟန်ႏနဝ်ꩻ ထင်ႏသေင်ႏထင်ႏဝါႏ၊ ထဲ့သင်ႏထဲ့ဝါႏတွော့ꩻ စူထို့ခင်ႏလိပ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏဒျာႏနေနေသွူ။ ထွာလွဉ်မော့ꩻလွဉ်နုဲင်းယိုတွော့ꩻ ဆွတ်ꩻမီႏတထို့တအော့ꩻတဝ်းနဝ်ꩻ ခံႏဗာႏနေးလုမ်ꩻ ညတွမ်ႏမွိုင် ဟဝ်ချာယင်းဒျာႏလဲ့ ဆွတ်ꩻမီႏထို့မီႏအော့ꩻထိုꩻနဝ်ꩻ အခင်ႏလံႏတွမ်ႏအခင်ႏလံး အဝ်ႏလိုႏအွဉ်မဲန်ႏမဲန်ႏ၊ အွဉ်ႏတနꩻနꩻချာ အထိုခြောင်ꩻနီဖဲ့ꩻသွူ။ ဆွတ်ꩻယိုမီႏတနꩻမဲန်ႏချာတဝ်းအခြောင်ꩻ အခင်ႏလံးနဝ်ꩻ တကဲင်ႏစူꩻဒါႏ၊ ပိုမ်စူꩻဒါႏ၊ တသက်လုမ်း တကုဲင်စူဒါႏနဝ်ꩻသွူ။

နဝ်ꩻတွော့ꩻ မီႏမော့ꩻမီႏထွာလွဉ် ဆွတ်ꩻထိုဆွတ်ꩻအော့ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏလိုမ်ꩻလာꩻထေ့ဒျာႏ ဆရာႏဒါႏဒါႏ လဲပ်လဲပ်၊ အဝ်ႏလိုႏလွေꩻလိုမ်ꩻလာꩻဒျာႏ တသီႏယုံႏတန် အွိုးဝေင်ꩻကိုသွူ။ တသီႏယုံႏအွိုးဝေင်ꩻဝေင်ꩻကိုနဝ်ꩻ အထို့အအော့ꩻခင်ႏလံး မီႏတသေစဲင်းတဝ်းလဲ့ ဝင်ꩻတွယ်ႏနေးဓာတ်နေးမန်ႏတဲင် ထွားဓာတ်မန်ႏကိုနဝ်ꩻ စဲင်းဒျာႏသွူ။ မီႏအဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏစွို့ꩻချာ၊ မီႏအဝ်ႏလိုႏဖြဲ့ꩻဖေႏဖြဲ့ꩻနေးလဲ့ ဝင်တဖေင်ꩻ၊ တသီႏဒူအဝ်ႏတွော့ꩻ ပေါ်ꩻခံႏဗာႏတဝ်း အဆာသွူ။ မီႏထွာတထို့တအော့ꩻတဝ်း၊ သဲန်ႏနေး၊ လိပ်ꩻနေး၊ ဗွပ်ꩻနေးလွုမ်ꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ အဝ်ႏလိုႏလွေꩻတသီႏလုံႏတဲ့ အကျောင်ꩻတအညီႏညွတ်တဝ်းတွော့ꩻ လွေꩻဗာႏတဝ်းလဲ့နဝ်ꩻ၊ လိုမ်ꩻလာꩻဗာႏဒျာႏ ဒုံကိုရပ်ကိုသွူ။ လိုမ်ꩻလာꩻဒုံကိုရပ်ကိုနဝ်ꩻ ဆရာႏကအီႏသေနာႏဒါႏဆွတ်ꩻခရာႏယို မီႏတအဲန်ထဝ်းနဝ်ꩻ ထာဆာနန်ꩻဟဝ်တဲင် ခံႏစာꩻဗာႏညသွူ။ နဝ်ꩻတွော့ꩻ ကထွာဒါႏ ဆရာႏဒုံကို ရပ်ကိုလဲ့နဝ်ꩻ မီႏကျုံႏလွဉ်သွူ ထာꩻဆာအမျိုꩻမျိုꩻယိုနဝ်ꩻ လိုမ်ꩻလာꩻအီအနယ်ꩻ (တသီႏနယ်ꩻ) တူႏတူႏတန်ႏတန်ႏ ဖေႏကအဝ်ႏ ဖေႏကသေ ရေႏနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ထိုမ်ႏရွမ်တဲမ်းနယ်ပါဗာႏ အထို့အလွတ်ꩻ၊ စူလိပ်ꩻခင်ႏလိပ်ꩻတသီႏနယ်ꩻ နုဲင်းယိုဖုံႏသွူ။ လိုꩻသေလိုꩻဒါႏ မီႏအဲန်ထဝ်းလဲ့ ထူႏသုံꩻလိုမ်ꩻလာꩻအီဗာႏ နုဲင်းနဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။ ဆရာႏလဲပ် ဆရာႏဒါႏ မီအဝ်ႏနဝ်ꩻ အာႏကွိုꩻဆရာႏနဝ်ꩻ အဟတ်သွတ်ꩻသွူ။

ထို့လွတ်ꩻလိပ်ꩻဗွပ်ꩻတံႏခြောင်ꩻ (ဒဏ်ရာ) တသီႏနယ်ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ၁။ လွေꩻသဲင်ꩻလိုပ်ꩻမာꩻ အဆင်ႏတရော့ꩻတဝ်းတွော့ꩻ မီႏခြို့ꩻမီႏတကြတ်ꩻထာꩻ၊ တသာႏမီႏဒင်ႏ၊ စူခင်ႏမီႏလိပ်ꩻ၊ ယာႏဆာထွူဆာဗွပ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ဟန်ႏတပြေတမွူးလွုမ်း၊ ဖက်ꩻစီꩻကလာꩻ (ဟဲ့ꩻ)ဖက်ꩻစီꩻပနား၊ မေ့တလင်းဒီႏ သိုမ်မျိုꩻယို ထောင်းဆားဆားညီꩻတဝင်ꩻတွော့ꩻ ရော်ꩻယင်းတွမ်ႏဒဝ်ကတူႏ (အရက်ဦး)ထွူတဲင် သူႏဖြွꩻဖေႏခွိုꩻခွီုꩻ တနိꩻနီသိုမ်လဲင်ႏနဝ်ꩻ အယော့ꩻအဆာဟဝ်မွိုင်ယင်းဒျာႏသွူ။
 • ၂။ ထဲင်းတနယ်ꩻ လိုꩻကထွာဒါႏ တသာႏဒင်ႏ၊ အလိပ်ꩻ၊ အယော့ꩻ၊ ယာႏဆာယာႏဗွပ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ မောက်ꩻဖါးရာႏဖို့ꩻမေႏ၊ ဟန်ႏခင်ခင်လာႏ၊ ဆျာႏဖဲင်းပေႏ၊ တသာႏဆိုမ်ဆေ့ꩻဆေ့ꩻ၊ ယို (၄)မျိုꩻနဝ်ꩻ ထောင်းပဲစ်ꩻညီꩻတဝင်ꩻတွော့ꩻ မီႏသူႏပွမ်းဖေႏအလိပ်ꩻအယော့ꩻခင်ႏလံးနဝ်ꩻ ခံႏဗာႏညတဝ်း ဟဝ်မွိုင်ယင်းဒျာႏသွူ။
 • ၃။ ထဲင်းတနယ်ꩻ- လိုꩻကထွာဒါႏ၊ စူခင်ႏတသာႏဒင်ႏ၊ အလိပ်ꩻ၊ အယော့ꩻ၊ ယာႏဆာယာႏဗွပ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အေင်အသဉ်ဒီႏ၊ မေ့တလင်းဒီႏတသဉ် လုံးဟီႏဒီႏ၊ သွီႏလိပ်ꩻ (ရောရဲပ်)လစ်ꩻမျိုꩻယို ထောင်းပဲစ်ꩻညီꩻတဝင်ꩻတွော့ꩻ သူႏဖြွꩻသူႏဖေႏခွိုꩻခွိုꩻနဝ်ꩻ ဟဝ်ခွုန်ꩻမွိုင်ဒျာႏ တခံႏဗာႏညတဝ်းသွူ။
 • ၄။ ကွပ်အကျောင်ꩻတစွိုးစွိုးတဲင်တဲင် တသာႏမီႏဒူႏ၊ တသာႏမီႏဒင်ႏ၊ တသာႏမီႏတရွို့ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ မေ့တသဉ်ယို မူတွမ်ႏစောက်ꩻသွီထီတွော့ꩻ ကလꩻဒါႏမူထီယို ဖွစ်သော့ꩻဝန်ႏနေင်းထီကိုတဲင် သော့ꩻသံးတွမ်ႏယံꩻတသဉ်(ယမ်းစိမ်း) ဆေ့ꩻဆေ့ꩻ၊ ကွယ်ရော်ꩻတဝင်ꩻ သႏဖေႏစွုမ်ႏနီꩻနီꩻနဝ်ꩻ ဟဝ်သက်သာႏယင်းဒျာႏ ရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။
 • ၅။ ထဲ့သေင်ႏထဲ့ဝါႏ တရိုꩻတဝ်း၊ ခြို့ꩻထာꩻတရိုꩻတဝ်း၊ ဆွတ်ꩻဆွုမ်ႏ တသာႏဖြွီꩻဖုံႏ မီႏတရွို့ꩻထိုꩻ၊ ငင်းဒေင်ကီႏလေင်းဖုံႏမီႏဆာ၊ ယာႏမီႏစမ်း မီႏဗွပ်ꩻထိုꩻနဝ်ꩻ မေ့ဒီႏတသဉ်၊ အေင်ဒီႏတသဉ်၊ မေ့တလင်းဒီႏ တသဉ်၊ သိုမ်မျိုꩻယို အယာႏခဉ်ႏတွာ တောင်းပဲစ်ꩻညီꩻတဝင်ꩻတွော့ꩻ စေ့ꩻခါꩻအထီယဟန်ႏထွူတဲင် ကအဝ်ႏကုဲင်အသေ့ꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏကွပ်ထာꩻဆာတွော့ꩻ ပွမ်းခါꩻဖေႏတွမ်ႏပိတ်ခဝ် (ပတ်တီး)နဝ်ꩻ ဟဝ်သက်သာႏယိုꩻဒျာႏသွူ။ ကေစ့ꩻခါꩻဒါႏ အထီခေါ်ခေါ်ယိုလဲ့ မီႏဆျာꩻထောက်ꩻလူးဖေႏထာꩻဆာ တနီꩻ(၄)လဲင်ႏနဝ်ꩻ ယိန်းဟဝ်ယိုꩻသွူ။
 • ၆။ ဆွတ်ꩻတထို့ ဆွတ်ꩻတသဲန်ႏတဝ်းစွဉ်ႏလဲ့ ခွေါင်းသန်၊ ဗာႏသန်ထာꩻတွော့ꩻ ယာႏအကို မီႏဗွပ်ꩻထိုꩻ (အတွင်းဒဏ်ကြေ)နဝ်ꩻ မေ့တလင်းဒီႏတမျိုꩻငါလဲ့ ဟဝ်သက်သာႏအီႏနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ မေ့တလင်းဒီႏယို သော့ꩻတွမ်ႏတသာႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻတွော့ꩻ ထောင်းပဲစ်ꩻသွော့၊ အွဉ်ႏကွပ်သွူယာႏဗွပ်ꩻခင်ႏလံးနဝ်ꩻတွော့ꩻ တွမ်ႏပတ်တီး (ပိတ်ခဝ်)ပတ်ခါꩻသွော့၊ နုဲင်းယိုအတွိုင်ꩻ မီႏလုဲင်ႏဖေႏတနီꩻ ၂-၃လဲင်ႏနဝ်ꩻ ယာႏဗွပ်ꩻယာႏဆာယာႏယော့ꩻသွီႏဆွို့ အဆာအအဲင်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ ဟဝ်ဟဝ်သာႏသာႏအီဒျာႏသွူ။
 • ၇။ ထို့နေး၊ လွတ်ꩻနေးတမွေးတဝ်း၊ ကဆာထွူဒါႏ ဆာဗွပ်ꩻဒါႏ (ဒဏ်ကြေး) ထာꩻဆာမျိုꩻနဝ်ꩻ သက္ကရာတန်လာႏအဗီႏ (၁၀)မေ့တလင်းဒီႏ တသဉ်အယာႏခဉ်ႏ (၅ိ)၊ ယို နီမျိုꩻနဝ်ꩻ ထောင်းပဲစ်ꩻထွူတွော့ꩻ တွမ်ႏဗွူတဆုတ်ꩻ၊ တွမ်ႏသေအေႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻ ကွယ်ရော်ꩻထွူတဝင်ꩻတဲင် စောက်ꩻတွမ်ႏပိတ်ဗန်ႏခဝ် (၂)စောက်ꩻနေား၊ ယိုနဝ်ꩻ ထွာလဲန်းသွူတသီႏဆောင်ꩻစောက်ꩻသွူ။

နဝ်ꩻထွူတွော့ꩻ ဖွိုင်ꩻတဖြုံႏကို သော့ꩻထီတထာႏဝ လွဉ်ꩻလွဉ်ꩻရပ်တွော့ꩻ ဒွိုႏဗို့ꩻသွော့နေား၊ ပေါႏထီလျားဗို့ꩻသွူတဲ့ ဗွောင်ထိုꩻအဒို့ꩻတွော့ꩻ တွမ်ႏပိတ်ခဝ်ဟံးတန်တန်ဒို့ꩻခါꩻ၊ စွိုင်ပတ်ခါꩻဖွိုင်ꩻငွါထွူ တသီႏစောက်ꩻနီစောက်ꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏဒင်ႏပိတ်လောင်းတွော့ꩻ ထီလျားတအွို ဖေႏကနွို့တသီႏစောက်ꩻနဝ်ꩻ ဒို့ꩻခါꩻသွော့နေား။ ပေါႏတသီႏစောက်ꩻလိုမ်ꩻတစ်ꩻသွူလဲ့ ထူႏတစောက်ꩻထွူတစောက်ꩻ ဆောင်ꩻဖေႏသွော့ ထာꩻဆာတံႏခြောင်ꩻနဝ်ꩻနေား၊ ဆောင်ꩻတလဲင်နဝ်ꩻ ညဗဲင်းသွော့ မိနေစ် (၂၀)ရပ်နေား၊ ဆောင်ꩻသွော့ တနီꩻ(၃)လဲင်ႏနေား၊ ပေါႏအီႏဆောင်ꩻနဝ်ꩻ ဗွောင်ဗို့ꩻထီလျားနေား၊ ပေါႏထာꩻဆာတူႏတူႏတန်ႏတန်ႏနဝ်ꩻ (၂)နီꩻလွုမ်ꩻ ဟဝ်ဒျာႏသွူ။ ထာꩻဆာႏမီႏတန်နဝ်ꩻ လစ်ꩻငတ်ꩻနီꩻရပ်နဝ်ꩻမꩻ ဟဝ်နွောင်ꩻသွူ။

 • ၈။ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏဆွတ်ꩻယို အမီႏထို့မွေး၊ အမီႏလွတ်ꩻမွေးနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏလိုမ်ꩻလာꩻထဝ်းဒုံကို၊ လွေꩻလိုမ်ꩻလာꩻဒျာႏ တလသီႏယုံႏဝေင်ꩻကိုနဝ်ꩻ အသေႏချာႏသွတ်ꩻသွူ။ ကွယ်ႏတွော့ꩻ ထို့နေး၊ လွတ်ꩻနေးမီႏတမွေးတဝ်း မီႏထွာတူႏတူႏတန်ႏတန်ႏ ဆာထွူးဆာဗွပ်ꩻတသာႏဖြွီꩻဒင်ႏလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ လုမ်ꩻလာꩻဒုံကိုလဲ့ အရေꩻတတန်တဝ်းသွူ။

တူႏတူႏတန်ႏတန်ႏ ထာꩻဆာတံႏခြောင်ꩻနဝ်ꩻ တခေါ့ꩻလာႏဆားယို ခြွူဟံးညညတွော့ꩻ လူးလဲ့လူး၊ အွꩻလဲ့အွꩻ၊ ထောင်းပဲစ်ꩻခေါ်ခေါ်ဖျင်တွော့ꩻ အွဉ်ႏကွပ်ဗဲဉ်ပတ်ခါꩻ တွမ်ႏပတ်တီးနဝ်ꩻ တညတဝ်း ဟဝ်ယင်းဒျာႏသွူ။

 • ၉။ စူခင်ႏလိပ်ꩻ စူခင်ႏယော့ တသာႏဒင်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ မေ့တလင်း တွမ်ႏဗေသေင်ယို ထောင်းပဲစ်ꩻရော်ꩻတဝင်ꩻတွော့ꩻ တွမ်ႏပိတ်ခဝ်စောက်ꩻတွော့ꩻ ၂-စောက်ꩻ၊ စောက်ꩻမီႏထွူနဝ်ꩻ တသီႏန်ꩻ နံပတ် (၇)ချာနဝ်ꩻတွိုင်ꩻ ဒွိုႏထီလျားတွော့ꩻ ဆောင်ꩻဖေႏသွော့တနီꩻ ၂-၃လဲင်ႏ၊ တလဲင်ႏလဲင်ႏ (၁၅)မိနစ်ရပ်နဝ်ꩻနေား။
 • ၁၀။ တသာႏဒင်ႏ တသာႏဒူႏ ခင်ႏလိပ်ꩻစူလိပ်ꩻ- စတဲင် အံႏခြောင်ꩻထာꩻဆာနဝ်ꩻ ကအာဒါႏခင်ႏလံးယို တွမ်ႏစူစုံ၊ "ဩောင်း"တဲမ်းသွူနဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ဖြောင်းနဝ်ꩻ "ဥုံ-ဩော"၊ "ဥုံ-ဩ"ရွစ်နုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် တွမ်ႏစူနုံ ကဲစ်ꩻမာꩻဖေႏချာငါလီကသွော့ (၇)လဲင်ႏနေား၊ ထွူနဝ်ꩻ "ဥုံထုံဆြာထုံ၊ ထဆြာထ"ရွစ်သူဂါႏထာႏယို (၇)ပြန်ႏတွော့ꩻတွမ်ႏစူ (၃)လီး ဆွမ်ꩻစုထူႏထိုꩻသွော့ ထာဆာတံႏခြောင်ꩻနဝ်ꩻနေား၊ မာꩻဖေႏတနီꩻ ၂-၃လဲင်ႏနဝ်ꩻ ယိန်းဟဝ်ယိုꩻနေား၊ ယိုနဝ်ꩻ တသီႏထာꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတလို့တဝ်းတဲင် ယိုꩻဟဝ်ငါႏအနယ်ꩻမျိုꩻသွူ၊ ဟဝ်အီဗာႏမꩻ ဝင်ꩻတဲမ်းသော့ꩻမဂ္ဂဇင်းကိုတဲင် ယုံႏယုံႏကေႏကေႏ အဝ်ႏလိုႏလိုမ်ꩻလာအီဒျာႏသွူ။
 • ၁၁။ ဥုံစတုပတ္ထေ ဧကတ္တော အဓိဋ္ဌာမိ၊ ဣမေ စတ္တာရော ဧကပတ္တော အဓိဋ္ဌာမိ၊ ဧဟိ မံသံ၊ ဧဟိ နှာရု၊ ဧဟိ အဋ္ဌိ၊ ဧဟိ မိဉ္ဇံ၊ ဧဟိ တစော-

နံးမန်ꩻထေင်စဲစ်စဲစ် ခွိုင်းနိကလိုႏဒါႏ အဆေ့ꩻအအာယို သော့ꩻသွူပလဲင်ꩻကိုတွော့ꩻ လွေꩻဘုရာꩻငါ၊ အွဥဉ်လင်ꩻထွူဘုရာꩻငါတွော့ꩻ ရွစ်ဩကာသထွူနဝ်ꩻ ဝုဲင်ႏသွော့ဘုရာꩻ၊ ဩကာသထွူနဝ်ꩻ ဝုဲင်ႏပါတွမ်ႏနမောတဿ (၃)ပြန်ႏ၊ ထွူနဝ်ꩻ ထူႏသရဏာႏဂုံႏ နေးလွေꩻပါ သီႏလငတ်ꩻပါꩻနေား၊ ထွူမꩻ စနီပင် ခွုမ်သွူနံးမန်ꩻ ပလဲင်ꩻနဝ်ꩻတွော့ꩻ စုတ်သွော့တွမ်ႏဂါႏထာႏကီနဝ်ꩻ (၇)ပြန်ႏနေား၊ ထွူနဝ်ꩻ တွမ်ႏစူသိုမ်လီး ဆုတ်ꩻမေ့ဖွန်ႏတွော့ꩻ သော့ꩻသွော့နံးမန်ꩻပလဲင်ꩻနဝ်ꩻနေား၊ ထွာလဲန်းနံးမန်ꩻ စုတ်ထွူတဲင် သုံꩻလꩻလဲန်းသွူ။ နံးမန်ꩻစုတ်ထွူယိုနတ်ꩻ လိုꩻတရိုꩻတဝ်း၊ တိရစ္ဆာန်ႏႏတရိုꩻတဝ်း တသာႏဒင်ႏ၊ တသာႏဒူႏ၊ စူလိပ်ꩻခင်ႏလိပ်ꩻ၊ ဆွတ်ꩻထို့ဆွတ်ꩻဖဲင်း၊ ယာဗွပ်ꩻ၊ သွီႏဆွို့ဖုံႏနဝ်ꩻ သူဖေႏသွူတွော့ꩻ ပိုမ်းခါꩻသွော့နေား၊ တညတဝ်း ဟဝ်ယင်းဒျာႏသွူ။ ထာꩻဗွို့ꩻထာꩻမွို့ꩻပယောဂ ထာꩻဆာဖုံႏလဲ့ နွောင်ꩻပါဒျာႏသွူ။

 • ၁၂။ "ဥုံရိုးကြီးရိုးငယ် ရိုးသုံးဆယ်၊ ကြောကြီးကြောငယ် ကြောသုံးဆယ်၊ ကြေဆြာကြေ၊ ပြေဆြာပြေ၊ ပျောက်ဆြာပျောက်၊ ကျဆြာကျ"

တသာႏဒင်ႏ တသာႏဒူႏ၊ တသာႏအဲင်ႏဆွတ်ꩻဖဲင်း၊ ဆွတ်ꩻပꩻ၊ ယာဗွပ်ꩻ၊ ယာႏယော့ꩻ-စတဲင် တံႏခြောင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ စုတ်သွူတွမ်ႏဂါႏထာႏကီယို (၇)ပြန်ႏထွူတွော့ꩻ မေ့ဖွန်ႏတွမ်ႏနံးမန်ꩻ ကွယ်ရော်ꩻတဝင်ꩻတဝန်ႏကိုတဲင် စုတ်တွမ်ႏဂါႏထာႏယို (၃၇)ပြန်ႏတွော့ꩻ သူႏဖြွꩻဖေႏသွော့ တနီꩻ ၄-၅လဲင်ႏနေား၊ မီႏအီႏစုတ်အီႏလိုမ်ꩻလာꩻနဝ်ꩻ ထူႏသွော့ ဘုရာꩻမေႏဖယောင်ꩻတဲင်ႏ ၅-လီး၊ ထီခွꩻတကောက်ꩻနေား။ မီႏလိုမ်ꩻလာꩻဝင်ꩻနဝ်ꩻ ကွီဗာႏတဝ်း စူဟွာႏသွူ။ ကွယ်ႏတွော့ꩻ ဝင်ꩻမီႏသေနန်းအွဉ်ႏဟွာႏဒျာႏနဝ်ꩻ လက်ခံႏလꩻဒျာႏသွူ။

 • ၁၃။ စူလိပ်ꩻခင်ႏလိပ်ꩻ တသာႏဒင်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ မူသူႏခွိုꩻခွိုꩻ မွန်းသနပ်ခါꩻလဲ့ ဟဝ်မွိုင်ဒျာႏနေနေသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ခွန်ကုဝေ-မုဲင်းကောင်၊ ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်-၆၊ အစဲဉ်ႏ-၅၆