မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ထူႏရေꩻကိုသွော့ကြောင်းစင်ရေꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

"ထူႏရေꩻကိုသွော့ ကြောင်းစင်ရေꩻ" ကြောင်းစင်မꩻခြွိုင်ႏသန်ꩻ၊ ခြွိုင်ႏသန်ꩻမꩻ ပျောႏသွင်ႏ၊ ပျောႏသွင်ႏမꩻ အောင်ႏမျင်ႏ-ကရိုꩻနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ ယံခြွိုင်ႏသန်ꩻပျောႏသွင်ႏ အောင်ႏမျင်ႏအီအတွက် ကြောင်းစင်မုꩻယို ထွာအထျꩻထောင်ꩻ အကျောင်ꩻခံႏခြွိုင်ႏသန်ꩻပျောႏသွင်ႏ အောင်ႏမျင်ႏရေꩻ အထျꩻထောင်ꩻအကျောင်ꩻခံႏ ကထွာဒါႏ ကြောင်းစင်ရေꩻအကျောင်ꩻခရာႏယို ခွိုင်းကသေထွꩻ မဉ်ႏဒင်ပျꩻနယ်ဗာႏနောဝ်ꩻ- ကမ္ဘာႏလောင်းယို နီလိုꩻသီးကွပ်ရောႏဂါႏ အမျိုꩻမျိုꩻတွော့ꩻ ကသီဒါႏ၊ ကွပ်ထာꩻဆာအမျိုꩻမျိုꩻတွော့ꩻ ကသီအီဗာႏလဲဉ်းနောဝ်ꩻ တထဝနုန်ꩻယို ကွပ်စွဉ်ႏကြောင်းစင်ရေꩻ တအောဝ်ႏတောဝ်းတဲ့ ကျမ္မာႏရေꩻ ပညာႏတန်သားဖုံႏ အဝ်ႏဒေါ့ꩻရိုꩻလွနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ကြောင်းစင်ရေꩻ အောဝ်ႏတောဝ်းနုဲင်းမုဲင်ꩻနဲးတဲင်-

  • ၁။ နမ်းတဖြာꩻအုံဝွေႏအဝ်ႏဝွေႏ၊
  • ၂။ အံႏဝွေႏအွꩻဝွေႏစတဲင်နုဲင်းယိုသွူ။

နမ်းတဖြာꩻ အုံဝွေႏအဝ်ႏဝွေႏနုဲင်းမုဲင်ꩻနဲးကရိုꩻနဝ်ꩻ နမ်းတဖြာꩻလဲ့ အုံဝွေႏအောဝ်ႏဝွေႏ၊ လမ်းထျꩻလမ်းသောင်တဲ့ဝွေႏဝက်၊ ဒုံခြင်ꩻခါႏလဲ့ ထာꩻအီႏထာꩻစျꩻအဝ်ႏဝွေႏ အောဝ်ႏဝက်၊ တထူꩻထျꩻတဖူꩻသောင် လမ်းထျꩻလမ်းသောင်လဲ့ အောဝ်ႏလုံꩻအောဝ်ႏလင်ꩻစတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ အံႏဝွေႏအွꩻဝွေႏနောဝ်ꩻ နုဲင်းမုဲင်ꩻနဲးတဲင် အဒီႏ အရာႏ အကောဝ်ႏအစ အိုသဉ်အိုလာႏတရိုꩻတောဝ်း လဲင်ꩻသေင်လဲင်ꩻနွူႏ၊ လဲင်ꩻနွုမ်ꩻသူႏနွုမ်ꩻဆျာႏသွူလဲ့ အံႏ၊ ထီတဟောဝ်တောဝ်း ထွာစွဉ်ႏနောင်ႏနဲင်ႏဖုံႏလဲ့ ထီတဟောဝ်တဝ်းလဲ့ သွုံꩻအွꩻစတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏတဲင် နီလိုꩻသီး ကလꩻလွဉ်အီရောႏဂါႏ ကသီလွဉ်ꩻအီဗာႏနောဝ်ꩻ တထဝလွိုစွဉ်ႏသွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻတဲင် ကွပ်တအုံအောဝ်ႏကြောင်းတောဝ်း၊ ကွပ်တအံႏအွꩻကြောင်းတဝ်းတွော့ꩻ ကထွာအီဒါႏထာꩻဆာ ရောႏဂါႏမျိုꩻဖုံႏယို နီလိုꩻသီး ဖေႏကမော့ꩻအီမွုန်းဒွုမ်တဲင် ကာႏကွယ်ႏအီအနေႏ အောဝ်ႏလိုႏအုံကြောင်းကြောင်း အောဝ်ႏလိုႏအံႏအွꩻ ကြောင်းကြောင်းစင်တသေႏသေႏနောဝ်ꩻသွူ။ အဟောဝ်သွတ်ꩻတဗာႏနောဝ်ꩻ တရေႏအိန်ႏ(အေႏအိန်ႏ)နောဝ်ꩻလဲ့ မဉ်ႏသွုံꩻဒျာႏတွမ်ႏထီ (ယင်လုံအိမ်သာ) ဖီးထူꩻဖေႏ ကအောဝ်ႏဗာႏမွုန်းတောဝ်း၊ ထီအုံႏနောဝ်ꩻလဲ့ မဉ်ႏအဝ်ႏကြောင်းဒျာႏ ဒုံကိုလမ်းကိုတရိုꩻတောဝ်း မဉ်ႏအောဝ်ႏကြောင်းတသေႏသေႏနွောင်ꩻနောဝ်ꩻ တွမ်ႏနီသွဉ်းသီး ကကာႏကွယ်ႏခါꩻလဲဉ်းရောႏဂါႏ ဗွိုန်ဗွိုန်ဝင်ꩻသွူ။ စတဲင်အချက်နုဲင်းဆကီယို မဉ်ႏတပြဲ့ꩻစွုမ်ႏတောဝ်း မဉ်ႏတကြောင်းသျင်ꩻတောဝ်း ထွာနွောင်ꩻအီဒါႏဟို့ꩻထိုꩻ ဟို့ꩻတကဲစ်ꩻစတဲင် ထာꩻဆာရောႏဂါႏအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻတဲင် ရောႏဂါႏကကူꩻစပ်နွောင်ꩻအီဒါႏ (သေ့ꩻသားဖုံႏ) ဖေႏနေးကကူꩻရတငါငါဗာႏမွုန်းတောဝ်းနောဝ်ꩻ ရောႏဂါႏကာႏကွယ်ႏရေꩻဖုံႏ အဓိကအခေႏခံႏ အောဝ်ႏကြောင်းစင်ရေꩻတဲင် ဖူးဝေးမွိုးဖါသီးလဲ့ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏကြောင်းစင်ရေꩻနောဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏဖေႏပညာႏအမျိုꩻမုဲင်ꩻ၊ အောဝ်ႏလိုႏဖေႏသတိꩻအဖဲ့ꩻမုဲင်ꩻ၊ အောဝ်ႏလိုႏတွိုင်ႏပင်ႏဖဲ့ꩻမုဲင်ꩻစတဲင် ကျမ္မာႏရေꩻထာꩻမာꩻသီး အောဝ်ႏလိုႏသေနာႏခါထွူတွော့ꩻ လိုႏဆောင်ႏရွက်ကိုငါႏသွူ။ ဆောင်ႏရွက်နုဲင်းမုဲင်ꩻတဲင် ဒုံဆောင်ႏတွိုင်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏသွုံꩻဒျာႏ တရေႏအိန်ႏ (ယင်လုံအိမ်သာ) ဖီးထူꩻတအဝ်ႏသော့ꩻလꩻတဝ်းနဝ်ꩻ လိုႏသွုံꩻဒျာႏတွမ်ႏထီသွူ၊ ထီအုံႏ၊ ထီနောင်၊ ထီကန်ႏဖုံႏနောဝ်ꩻလဲ့ အောဝ်ႏလိုႏတွောင်အွꩻ ကြောင်းကြောင်းဒျာႏ၊ နီနမ်းတဲ့နောဝ်ꩻ နီလမ်းတဲ့နဝ်ꩻ နီဒုံဆောင်ႏတဲ့နောဝ်ꩻ၊ အအံႏအအွꩻလဲ့နောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏအုံအဝ်ႏ အံႏအွꩻကြောင်းကြောင်းစင်စင်နောဝ်ꩻသွူ။

ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ ရောႏဂါႏဖေႏကထွာမွုန်း၊ ကျမ္မာႏရေꩻဖေႏကဟောဝ်နွောင်ꩻတသေႏသေႏနောဝ်ꩻ ကလိုႏသေသင်ꩻဒါႏ အဓိကအချက်ဖုံႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလယိုအတွိုင်ꩻသွူ။

  • ၁။ "စူ" ကလားကအံႏဒဲဉ်လဲ့နောဝ်ꩻ၊ အံႏဒဲဉ်ထွူလဲ့နောဝ်ꩻ၊ နွို့တရေႏအိန်ႏထွူလဲ့နောဝ်ꩻ၊ ခွုမ်စံႏထာꩻဝွေႏထာꩻဝက် တမျိုꩻမျိုꩻထွူလဲ့နောဝ်ꩻ တွမ်ႏသပျာႏတွော့ꩻ အောဝ်ႏလိုႏဟွာႏစင်စင်ချာစူသွူ။
  • ၂။ "တရေႏအိန်ႏ" ကရိုꩻနောဝ်ꩻလဲ့ အလွီးဖေႏကနွုမ်ꩻဗာႏမွုန်း မဉ်ႏမာꩻတရေႏအိန်ႏနောဝ်ꩻ ဖီးထူꩻလဲ့ဖေႏကဗဉ်ႏ၊ အလွီးလဲ့ ဖေႏကဗဉ်ႏ၊ ထာꩻဝင်ꩻသꩻလဲ့ ဖေႏကဗဉ်ႏတဲင် အောဝ်ႏလိုႏမာꩻဒျာႏ တွမ်ႏဗဉ်ႏသွံဗဉ်ႏသွူ။
  • ၃။ "ထီ" ထီကရိုꩻနောဝ်ꩻလဲ့ အောဝ်ႏလိုႏအွꩻဒျာႏ ထီကြောင်းကြောင်း၊ မိဉ်ႏဒွိုႏအွꩻနွောင်ꩻနေး ထီလွံꩻနောဝ်ꩻ အဟောဝ်သွတ်ꩻသွူ။
  • ၄။ "အအံႏအအွꩻ" အိုသဉ်အိုလာႏတရိုꩻတဝ်း၊ အယာႏမျိုꩻတရိုꩻတဝ်း ကလားကဒွိုႏသွတ်ꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏပသေ သေႏသေႏချာႏချာႏငါႏသွူ၊ မဉ်ႏဒွိုႏမဉ်ႏသွတ်ꩻလဲ့နောဝ်ꩻ၊ အောဝ်ႏလိုႏဒွိုႏမဉ်မဉ်၊ အဝ်ႏလိုႏအံႏလွံꩻလွံꩻလျားလျားငါႏနောဝ်ꩻသွူ။

အမဉ်ႏဆော့လဲဉ်း၊ အမဉ်ႏနွုမ်ꩻသူႏလဲဉ်းနဝ်ꩻ အတတ်နွိုင်ႏသွတ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏသျောင်ႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏအံႏတဝ်းသွူ၊ အမဉ်ႏခွꩻလဲဉ်းရိုꩻလဲ့ မာꩻလွံꩻယင်းသွူမꩻ မဉ်ႏအံႏလွံꩻလွံꩻလျားလျားနောဝ်ꩻ အဟောဝ်သွတ်ꩻသွူ။

  • ၅။ "ထာꩻအီႏထာꩻစျꩻ" ထာꩻဝွေႏထာꩻဝက်အစ ကထွာနွောင်ꩻအီဒါႏ ရောႏဂါႏနောဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏလိုႏဝေါင်းတငီႏတငါတဝ်း၊ အဟောဝ်သွတ်ꩻနောဝ်ꩻ လဲ့ꩻထိုꩻစွဉ်ႏမေႏနောတ်ꩻ အဟောဝ်သွတ်ꩻသွူ။

ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ ဖူးဝေးမွိုးဖါသီးလဲ့ နမ်းတွိုင်ꩻ ဒုံဆောင်ႏတွိုင်ꩻ စွုမ်ႏဖြီးစွုမ်ႏဖြာꩻ '၉၆'ကွတ်ꩻဆီသူရောႏဂါႏကင်ꩻညာꩻထွူတဲင် ထူႏရေꩻဗဲင်းသွော့ ကြောင်းစင်ရေꩻနုဲင်းအချက်ဆကီယိုအကျောင်ꩻ-[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. လိတ်လုဲင်ꩻဥယျာဉ်ႏလိတ်စောင်ႏအမုဲင်(၂)၊ ခွန်ရုဲင်းခမ်း(နောင်ဗို-နထ)