မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဒေါဝ်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ယာကပေါႏထန်ႏလွဉ်ဒျာႏနောဝ်ꩻ ခလားကတွိုႏ ခရစ်နေင်ႏ ၁၈၀၀ ကာႏသွူ။ ဒေါဝ် ကပေါႏထန်ႏလွဉ်နောဝ်ꩻ ခရစ်နေင်ႏမုဲင်ꩻခါ ခွိုင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻ တွက်လဲင်ꩻတဒါႏတောဝ်းဒုမ်သွူ။

ကရီးခါ ဒွိုႏသော့ꩻအီ ဝီစကီဖွိုင်ꩻ
ဆေꩻတန်အကို ကစာဒါႏ ဒေါဝ်အမျိုꩻအစာꩻ

ဒေါဝ်ယိုဓာတုဗေဒအဟဲ့ꩻအဟောင်နောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဒျာႏ အီသိုင်းအယ်လ်ကိုဟော(Elthyl Alcohol)(မိဉ်ႏတမွေးတောဝ်း) အက်တနော(Ethanol) နောဝ်ꩻသွူ။ ယစ်လိုꩻမျိုꩻ ဥပဒေႏအလꩻ ဒေါဝ်စဲစ် အီသိုင်းအယ်လ်ဟော အယာႏခိဉ်ႏတောမ်ႏဒွုမ်နမ်းအချိုꩻ(၂ mg%)ကပါလွိုဒါႏ အထီမျိုꩻနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဒျာႏဒေါဝ်နောဝ်ꩻသွူ။

ဒေါဝ်ယိုနောဝ်ꩻ ကဲဉ်းအာအာ ဟဲ့ꩻဒျာႏ ဘီယာစွုမ်ႏစွိုꩻ (Beer)၊ ဝုဲင်စွုမ်ႏစွိုꩻ(Wine) တောမ်ႏ ဒေါဝ်ကျံꩻ စွုမ်ႏစွိုꩻ (Spirit or Strong)ဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဘီယာစွုမ်ႏစွိုꩻကိုယို ကဲဉ်းအာအာနောဝ်ꩻ ဒေါဝ်စဲစ်စဲစ်(Pure Alcohol) အယာႏခိဉ်ႏတောမ်ႏ ဒွုမ်နမ်းအချိုꩻ ပါဝင်ႏသော့ꩻ ၃mg% ဗꩻတွိုႏ ၁၀ mg% နောဝ်ꩻသွူ။ ဝုဲင်စွုမ်ႏစွိုꩻကိုယို ပါဝင်ꩻသော့ꩻ ၉mg% ဗꩻတွိုႏ ၁၅ mg% နောဝ်ꩻသွူ။ ဒေါဝ်ကျံꩻစားဖုံႏနောဝ်ꩻ ပါဝင်ႏသော့ꩻလုဲင်ႏ ၃၀ mg%မာꩻကီနောဝ်ꩻသွူ။ ဝုဲင်စွုမ်ႏစွိုꩻကို ကထေထန်ႏဒါႏ သေင်ႏရောင်ꩻသေင်ႏရာႏ အလွောက် တဗက်ဝုဲင်၊ ကောဝ်ရာႏဝုဲင်၊ မောက်ကိန်ꩻရာႏဝုဲင် စတဲင်ဟဲ့ꩻဟောင်ဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဒေါဝ်ကျံꩻစွုမ်ႏစွိုꩻကို ဝီစကီဘရန်ဒီဂျက်(ဒေါဝ်)ရမ်ဖုံႏပါနွို့သော့ꩻဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ထန်ꩻထီဓနိထီဖုံႏအကို အယ်လ်ကိုဟော ၂mg% မိဉ်ႏလွိုနောဝ်ꩻ ဝင်ႏထိုꩻဒျာႏဒေါဝ်သွူ။ ဘီယာယိုလဲ့ ထွာဒျာႏ ဒေါဝ်တမျိုꩻနေနေသွူ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]