နမ်းလျားရောႏဂါႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"နမ်းလျားရောႏဂါႏတွမ်ႏ တသီႏနယ်ꩻဖုံႏ" "နမ်းလျား"ကရိုꩻဒါႏငဝ်းယိုနဝ်ꩻ သုံꩻအီဒျာႏလိုꩻပေႏတာႏလွုမ်ꩻ၊ လိုꩻတန်နဝ်ꩻ ဝင်ꩻတသုံꩻအီတဝ်း၊ လိုꩻကရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏသွူ။ နမ်းလျားကရိုꩻဒါႏငဝ်းယို မဉ်ႏသုံအီလိုꩻပေႏတာႏလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ လိုꩻတန်နဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻအီ မဉ်ႏရီနဝ်ꩻ လိုꩻတန်တာႏ ပအိုဝ်ႏဝေါဟာရသေႏသေႏချာႏချာႏနဝ်ꩻ တအဲဉ်ထဝ်း၊ ယဟန်ႏလဲ့ ဟဲ့ꩻ"အလျားထင်ႏ"၊ ယဟန်ႏလဲ့ဟဲ့ꩻ"ဆော့ထာꩻ"နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ဝေါဟာရနုဲင်းယိုဖုံႏနဝ်ꩻ တဒို့ꩻတခြို့နွောင်ꩻတဝ်း ရောႏဂါႏလက္ခဏာႏဖုံႏတဲင် ခွန်ကုဝေနဝ်ꩻ မဲဉ်လိုꩻပေႏပေႏ၊ မဲဉ်လိုꩻတန်တန် ဟဲ့ꩻဗော့ꩻ "နမ်းလျားရောႏဂါႏ"နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

"နမ်းလျားရောႏဂါႏ"ယိုနဝ်ꩻ မန်းဟဲ့ꩻ"အဖျားရောဂါ"သွူ။ အဖျားကရိုꩻလဲ့ နမ်းလျားရိုꩻရိုꩻတွမ်ႏ နမ်းလျားထာꩻဆော့၊ အဝ်ႏဖျင်နီမျိုꩻသွူ။ ယို ၂-မျိုꩻအကို ထာꩻဆော့သား အဝ်ႏသွီႏကိုတွော့ꩻ လျားတမျိုꩻ၊ လျားတဝ်းတခါႏ၊ လျားတနီꩻလျားတဝ်းတနီꩻ၊ အလျားထင်ႏလင်ꩻထင်ႏလင်ꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻနမ်းလျားထာꩻဆော့သွူ။ နမ်းလျားရိုꩻရိုꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အကျောင်ꩻတရာꩻ အဝ်ႏအာတန်သွူ။ အကျောင်ꩻတရာꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ရောႏဂါႏဝွေႏဒနာႏအလင် တစွိုးစွိုးတမျိုꩻမျိုꩻ မာꩻထွာတွော့ꩻ နမ်းလျားလွဉ်ဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ရောႏဂါႏဝွေႏဒနာႏအလင်ကရိုꩻနဝ်ꩻ ဆရာႏဝွန်ႏမꩻသေသွူ။ ဆရာဝွန်ႏယဟန်ႏနဝ်ꩻ တသေစဲင်းတဝ်းတဲင် ဖေႏကစဲင်းနဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏအနယ်ꩻအမျိုꩻမျိုꩻ၊ နေးတွမ်ႏခြွိုင်းခြိုꩻကိရိယာႏအမျိုꩻမျိုꩻ ထုမ်ႏအီဗာႏရောႏဂါႏသွူ။ နမ်းကလျားအီဗာႏအကျောင်ꩻ အမျိုꩻမျိုꩻကိုနဝ်ꩻ ကွပ်ပွိုးအုံအဝ်ႏအံႏအွꩻထာꩻ တဒါႏတဝ်းတွော့ꩻ နမ်းလျားဗာႏအကျောင်ꩻတရာꩻလဲ့ပါသွူ။ အုံအဝ်ႏတဒါႏတဝ်းကရိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလွေꩻရွိုးရွိုး၊ မာꩻရွိုးရွိုးထာꩻတွင်ꩻ သွီႏအဝ်ႏလျား ယာႏအဝ်ႏလျားတွင်ꩻ မဲဉ်ရျူႏမဲဉ်ခွꩻမွိုင်ထာꩻတွော့ꩻ လွေꩻတောင်းစွော့ꩻ၊ လွေꩻလူးစွော့ꩻထီဖုံႏနဝ်ꩻ အလျားအတအွို တထန်ႏလို့တဝ်း၊ အဝ်ႏစုအဝ်ႏခံသွီႏကို နမ်းကိုတွော့ꩻ အလျားထွိုင်ႏ အလျားကန်ဆုဲင်ꩻထာꩻတဲင် နမ်းလျားဗာႏသွူ။ နဝ်ꩻလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း ယဟန်ႏနဝ်ꩻ ရာႏသီႏဥတုအထန်ႏခွꩻသွူလဲ့ တကꩻလုမ်ꩻတဝ်းခွမ်ꩻလာꩻ၊ တအုံလုမ်ꩻလုမ်ꩻတဝ်းထာꩻတွော့ꩻ အခွꩻပတ်အထန်ႏ အလျားငုတ်အကို ထွာလွဉ်ဗာႏ နမ်းလျားရောႏဂါႏလဲ့ အဝ်ႏသွူ။ ယဟန်ႏနဝ်ꩻ တဥတုတွမ်ႏဥတု အဆွုမ်ႏကို ဥတုနီပါꩻ ထွာလွဝင်ꩻ ပဋိပက္ခတဲင် ထွာလွဉ်ဗာႏ တဟွိုတဟဲ့ꩻ၊ ထွာလွဉ်ဗာႏ နမ်းခိုးနမ်းလျားနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏသွူ။

ယဟန်ႏနဝ်ꩻ ထာꩻလျားလာတရိုꩻတဝ်း၊ လွေꩻသဲင်ꩻရွိုး လုပ်ꩻမာꩻရွိုးတရိုꩻတဝ်း "လျားငါႏ"ရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ဗွောင်ႏတလီꩻခွမ်ꩻလာꩻ၊ အုံတလီꩻလာꩻ၊ ကꩻတဝ်းဆဲင်ꩻတစိꩻစိꩻနဝ်ꩻ တလီꩻခွꩻပတ်အထန်ႏ၊ အလျားတအွိုထန်ႏနွောင်ꩻတဝ်း၊ အလျားအွိုငုတ်ခံသော့ꩻနမ်းကိုတဲင် ထွာလွဉ်ဗာႏ နမ်းလျားရောႏဂါႏသွူ။ မဉ်ႏထွာလွဉ်သွူ နမ်းလျား(အဖျား)ရောႏဂါႏနဝ်ꩻ သွီႏကိုအလျားဓာတ် အာႏတလာသန်လွဉ်တဲင် နမ်းတဗာႏလွုမ်း ယာႏလျားလွဉ်၊ သွီႏဆင်ႏမွိုင်လွဉ်၊ ဟွီဟဲင်ဗွပ်ꩻဗဲပ်ꩻ၊ ယာႏဆာယာႏအဲင်ႏ၊ ကတူႏဆာကတူႏသဲႏ၊ ကတူႏသီးမူꩻ၊ နားသင်ႏ၊ မဉ်ႏအံႏတဝ်းတစွိုးစွိုး၊ ကုဲင်းအွꩻအာထီ-စတဲင်လက္ခဏာႏနုဲင်းယိုဖုံႏနဝ်ꩻ တမျိုꩻမျိုꩻတရိုꩻတဝ်း၊ နီသွံမျိုꩻတရိုꩻတဝ်း ခံႏစာꩻဗာႏဒါႏသွူ။ မဉ်ႏသေနာႏသွူ လက္ခဏာႏနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ဆေ့ꩻတွမ်ႏအာ နမ်းလျားလဲဉ်းတဲင် အလျားဒီႏဂရီႏ အဝ်ႏတခွိုင်းမုဲင်ꩻ မဉ်ႏမဲဉ်သေ၊ မဉ်ႏမဲဉ်စဲင်းနဝ်ꩻ တွမ်ႏပတာꩻတဲင် တဲက်ထွားဗာႏသွူ။ ပတာꩻထွန်ႏတဲက်အီအလျားယို ဖြစ်ꩻလင်ꩻပတာꩻထီ(၉၄)ဖါရင်ဟိုက်ဒီႏဂရီႏကလထွူတဲင် အွဉ်ႏစိခံသော့ꩻဖြောင်းကို ဖြေꩻဗလꩻတရိုꩻတဝ်း၊ ကိပ်သော့ꩻပြေင်အော့ꩻတရိုꩻတဝ်း၊ တဲက်လွေꩻဗာႏသွူ။ မဉ်ႏအွံသော့ꩻဖြောင်းနဝ်ꩻ အွဉ်ႏဗာႏ ၂-မိနစ်၊ မဉ်ႏကိပ်သော့ꩻ ပြေင်အော့ꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏဗာႏ ၃-မိနစ်ရပ်နဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏအွံသော့ꩻဖြောင်းနဝ်ꩻ အလျားဒီႏဂရီႏယို ထူႏဗာႏပတာꩻထီ ကပျꩻနယ်ꩻအတွိုင်ꩻလဲ့ မဉ်ႏတဲက်ပြေင်အော့ꩻကိုနဝ်ꩻ ထူႏပိုႏဗာႏ ၁-ဒီႏဂရီႏသွူ။ ပတာꩻမဉ်ႏပျꩻ (၉၉)လဲ့ ထူႏဗာႏ (၁၀၀)နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ပတာꩻထွန်ႏဂဏန်ꩻမော့ငါ ကတဲမ်းနယ်ဒါႏ (c)န၀်ꩻ "စင်တီဂရိတ်"၊ ကတဲမ်းနယ်ဒါႏ (f)နဝ်ꩻ "ဖာရင်ဟိုက်"ရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် လိုꩻဟဝ်တဖြာꩻ အလျားဒီႏဂရီႏနဝ်ꩻ ပြာႏတနျာႏ ကယီႏနယ်ဒါႏအတွိုင်ꩻ (၆၈-၆)ဒီႏဂရီႏသွူ။ ပေါႏလွိုနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အလျား(အဖျား)ထင်ႏလဲဉ်း မတ်ဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ယိုနဝ်ꩻ ဖါရင်ဟိုက်ဒီႏဂရီႏအလꩻသွူ။

လိုꩻဆာတဖြာꩻယို ဖါရင်ဟိုက်ဒီႏဂရီႏ မဉ်ႏအဝ်ႏ(၁၀၃)မာꩻလနဝ်ꩻ ပေါႏလျားငါႏတဝ်း၊ အုံအဝ်ႏလꩻ၊ ခံႏအဝ်ႏဒါႏနေလဲ့ ပေါႏလွဉ်ꩻ (၁၀၃)ဒီႏဂရီႏနဝ်ꩻ အလျားဟမ်းပေါင်းသန်တဲင် ခံႏယပ်ꩻခံႏယူႏပက်ငါႏလဲဉ်းသွူ။ ပေါႏပတာꩻအဝ်ႏသွူ (၁၀၃)မာꩻကီနဝ်ꩻ အလျားဖေႏကလင်ꩻမွိုင်မွိုင်နဝ်ꩻ လꩻရာꩻ ဒါႏရာꩻအနယ်ꩻ မာꩻဖေႏဗာႏသွူ။ ချꩻအလျားနယ်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏတဲမ်းနယ်ခေါ်ခေါ် နုဲင်းဆꩻငါဖုံႏယိုအတွိုင်ꩻသွူ။ ချꩻအလျားနယ်ꩻနဝ်ꩻ အံႏနေးတသီႏအဝ်ႏ၊ ဆဲ့ꩻနေးတသီႏအဝ်ႏ၊ အဝ်ႏ(၂)မျိုꩻသွူ။ ယဖြာꩻဖြာꩻနဝ်ꩻ ထာꩻဆာမွူးနီꩻည၊ ထာꩻဆာကီႏကယ်ႏတဲင် အံႏနေးဆဲ့ꩻနေး တနွောင်ꩻတဝ်းတွော့ꩻ သွင်ꩻဗာႏနေး တသီႏဗုတ်ꩻတန်လဲ့ အဝ်ႏနေနေသွူ။ ကသွင်ꩻတသီႏဗုတ်ꩻတန်နဝ်ꩻ ကလိုႏအပ်ဒါႏ တသီႏချꩻအလျားဖုံႏ၊ တသီႏသꩻစွူ၊ တသီႏထိန်ꩻဖုံႏယို သော့ꩻရောꩻပါဗာႏ ကလူးကိုစ့်ထီကိုနဝ်ꩻသွူ။ တသီႏအံႏကရိုꩻနဝ်ꩻ တသီႏအင်္ဂလေက်၊ တသီႏပိန္တော်ꩻ(တသီႏတိုင်းရင်း)အဝ်ႏ ၂-မျိုꩻသွူ။ တသီႏဆဲ့ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏတသီႏအင်္ဂလေက်တမျိုꩻလွုမ်ꩻသွူ။ တသီႏအံႏကရိုꩻနဝ်ꩻ အလျားဖေႏကဖေ့၊ ဖေႏကရျူႏခွꩻရိုꩻရိုꩻတွော့ꩻ ဖေႏအံႏတသီႏရသာႏခွꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏတနယ်ꩻ၊ အလျားတအွိုယို ဖေႏကလီ၊ ဖေႏကထန်ႏထိုꩻတသိုꩻဖူꩻ၊ တသိုꩻအိုကိုတွော့ꩻ ဖေႏအံႏတသီႏလုမ်ꩻ၊ တသီႏတသိုꩻထန်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏတနယ်ꩻ၊ အဝ်ႏ ၂-နယ်ꩻသွူ။ ကဖေႏအံႏဒါႏ တသီႏအရသာႏခွꩻနဝ်ꩻ ကဲဉ်းအာအာအဝ်ႏဒျာႏ တသီႏခမ်းရင်ꩻနယ်ꩻလွုမ်ꩻလဲ့ ကဖေႏအံႏဒါႏ တသီႏမာꩻထန်ႏတသိုꩻ၊ တသီႏရသာႏလုမ်ꩻဗွောင်နဝ်ꩻ တသီႏခမ်းရင်ꩻ၊ တသီႏအင်္ဂလေက် အဝ်ႏ၂-မျိုꩻသွူ။ ခေတ်ယိုခါနဝ်ꩻ တသီႏခမ်းရင်ꩻယို အသုံꩻဆေ့ꩻလဲဉ်း၊ သုံꩻအာအံႏအာဒျာႏ တသီႏအင်္ဂလေက်သွူ။ တသီႏအင်္ဂလေက်နဝ်ꩻ ဟဝ်လဲ့ဟဝ်မွိုင်၊ အမဉ်ႏမာႏလဲ့မွိုင်တဲင် ပေါႏတကျင်ႏလယ်ႏတဝ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏသုံꩻအံႏကြွို့ꩻတဝ်း၊ အာႏကွိုꩻဗာႏဒျာႏ ဆရာႏကကျင်ႏလယ်ႏသားသွူ။

ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏ တသီႏချꩻအလျားခေတ်ယိုခါ ကအဝ်ႏသုံꩻအာဒါႏ တသီႏနဝ်ꩻ "ပါရာစီတမော"သွူ။ ပါရာစီတမောယို ကုမ္ပဏီႏအမျိုꩻမျိုꩻ၊ ဖန်မဉ်ꩻအမျိုꩻမျိုꩻတဲင် ထေစာလွဝင်ꩻဖုံႏသွူ။ မန်းခမ်းယိုခါ ကအဝ်ႏသုံꩻဒါႏ ဒီဂိုဂျင်၊ ဘိုင်အိုဂျစ်စစ်၊ မက်ဆာကရစ်၊ လန်းဆန်း-စတဲင် နုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ပါရာစီတမောဒျာႏနေနေသွူ။ တသီႏချꩻအလျား အမျိုꩻမျိုꩻအကို ပါရာစီတမောနဝ်ꩻ အန္တရာယ်ႏ (ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး)ဆေ့ꩻလွိုဝင်ꩻ ရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ပါရာစီတမောယို မဉ်ႏအံႏစွယ်ꩻ ပဉ်လာလာနေးနဝ်ꩻ ခွိုက်ဒါႏကျောက်ကပ်ရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ တသီႏချꩻအလျား၊ တသီႏတသိုꩻမန်ႏသမျနဝ်ꩻ အာဟာႏရအဝ်ႏခံဟို့ꩻကိုမꩻ အံႏနဝ်ꩻဟဝ်သွူ။ အာဟာႏရမဉ်ႏအဲဉ်ထဝ်းနဝ်ꩻ အဲင်ႏဒါႏအဆာႏခြုံတဲင် အဆာႏခြုံပြွꩻဒါႏ၊ ကဲင်ဒါႏ၊ သွီႏထန်ႏဒါႏသွူ။ လိုꩻတန်တဖြာꩻနဝ်ꩻ အံႏလꩻတနီꩻ(၃)လဲင်ႏ၊ တလဲင်ႏနဝ်ꩻ (၅၀၀)ဂရမ် (တလွုံꩻ)လွုမ်ꩻသွူ။ လိုꩻပေႏနဝ်ꩻ ထွားအသက်၊ ထွားအရွယ်ႏတဲင် ချင်းဖေႏအံႏဗာႏသွူ။ တသီႏတသိုꩻ ချꩻအလျားနဝ်ꩻ တသီႏအမျိုꩻမုဲင်ꩻတယဝ်း ဆရာႏဝွန်ႏယဟန်ႏနဝ်ꩻ ငမ်းခွိုင်းအဆာႏခြုံတွော့ꩻ ဖေႏအံႏတွယ်ꩻထွူပါတွမ်ႏ တသီႏအဆာႏခြုံ(တသီႏအင်္ဂလေက်)အိုမီပရာဇိုး၊ ဆိုဒါမင့်-စတဲင်တစွိုးစွိုးသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ပအိုဝ်ႏဟဲ့ꩻ တသီႏကတူႏဆာ (တသီႏတသိုꩻ)သီးယိုနဝ်ꩻ အမျိုꩻမုဲင်ꩻတယဝ်း အွဉ်ႏသတိꩻဗာႏ၊ အံႏလွိုအံႏပိုႏ အခန်ꩻတွိုင်ꩻလꩻတဝ်း၊ အံႏခွိုꩻငါႏလꩻတဝ်း၊ (၆)နားရီႏတလဲင်ႏ တနီꩻယို အံႏလꩻ (၃)လဲင်ႏလွုမ်ꩻသွူ။ နမ်းလျားရောႏဂါႏ အကျောင်ꩻခရာႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏထွူလွေꩻဒွိုန်း တခွိုင်းယိုငါတဲင် ငါယိုနဝ်ꩻ အီႏတဲမ်းနယ်လွေꩻပါ ပျုစုလုမ်ꩻလာꩻနယ်ꩻ တစူးတစိꩻသွူ။

နမ်းလျားရောႏဂါႏ လုမ်ꩻလာꩻနယ်ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  • ၁။ လိုꩻသီးယို နမ်းမဉ်ႏလျားလဲဉ်းသွူ အမွေးမဲဉ်ႏနဝ်ꩻ မဲဉ်လျားတွမ်ႏအကျောင်ꩻတရာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻတယဝ်း အလျားဖေႏကလင်ꩻချာ၊ ဖေႏကထွာ ဖေႏကအဝ်ႏဒျာႏပွုံႏမဲဉ်ႏနဝ်ꩻ လုမ်ꩻလာꩻဖေႏဗာႏသွူ။ အလျားမဉ်ႏအဝ်ႏသွူ (၁၀၃)မာꩻကီနဝ်ꩻ အလျားဖေႏကသက်သာႏမွိုင်နဝ်ꩻ အွဉ်ႏဒပ်ꩻဖေႏဗာႏ ဖဝါႏစဝ်ႏသွူ။ အွဉ်ႏဒပ်ꩻဖဝါႏစဝ်ႏကရိုꩻနဝ်ꩻ ဖဝါႏနိုင်လွန်မွေးတဝ်း၊ ဖဝါႏလူႏယာႏယို စုပ်ꩻစဝ်ႏထီခွꩻခွꩻတွော့ꩻ စေ့ꩻထိုꩻယင်းထီထွူတဲင် ခေါက်အွဉ်ႏဒပ်ꩻ(အွဉ်ႏပယ်)ဖေႏကတောင်၊ ဟို့ꩻ၊ ကီႏဖုံႏ၊ အွဉ်ႏကိပ်ꩻပြေင်အော့ꩻဖုံႏသွူ။

အဝ်ႏလိုႏဖဝါႏ မုဲင်ꩻဖွူꩻဖွူꩻသွူ။ ဖဝါႏမဉ်ႏလုမ်ꩻသွူနဝ်ꩻ စုပ်ꩻယင်းထီ စေ့ꩻအွဉ်ႏဒပ်ꩻဖေႏဗာႏယင်းသွူ။ ပေါႏအလျား တချော့ꩻတဝ်းဒွိုန်းနဝ်ꩻ မာꩻဖေႏဗာႏတိက်ꩻတိက်ꩻသွူ။

  • ၂။ လိုꩻနမ်းကလျားယို ဟို့ꩻမဉ်ႏတလွေꩻတဝ်းလဲ့နဝ်ꩻ၊ လွေꩻဒျာႏလဲ့ ဓာတ်မဉ်ႏဆွော့ꩻ၊ အမဉ်ႏလွေꩻဆေ့ꩻလဲ့နဝ်ꩻ အလျားသန်ပိုႏ၊ အလျားထင်ႏပိုႏ၊ အလျားနန်ꩻလင်ꩻတဲင် ရပ်ဖေႏဗာႏနေးဟို့ꩻနဝ်ꩻမꩻ အလျားလင်ꩻယိုသွူ။ ရပ်ဟို့ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ရပ်တွမ်ႏဗျူ ဝင်ꩻကအဝ်ႏစာလဲ့နဝ်ꩻ၊ ရပ်တွမ်ႏဆပ္ပျာႏထီလဲ့နဝ်ꩻ၊ ရပ်တွမ်ႏပဆျာႏထီလဲ့နဝ်ꩻ၊ ရပ်တွမ်ႏတသာႏထီလဲ့နဝ်ꩻ လꩻလို့ဒျာႏသွူ။

ရပ်ပုံႏရပ်နယ်ꩻနဝ်ꩻ ကျင်ႏလယ်ႏဒျာႏ ပငါပရာꩻသွူ။

  • ၃။ လိုꩻနမ်းလျားယို ဓာတ်မဥ်ႏချုပ်ငါႏ၊ ဓာတ်မဉ်ႏဆွော့ꩻငါႏနဝ်ꩻ အံႏဗာႏပါတသီႏဟို့ꩻပနဲဉ်ႏမꩻ ဟဝ်ယိုꩻသွူ။ တသီႏဟို့ꩻပနဲဉ်ႏကရိုꩻနဝ်ꩻ ပွေ့ကဲင်ꩻ၊ တာႏသေ့ꩻခင်ႏ၊ သေင်ႏထရူးစီႏ၊ မုတ်ခါး-ကပါဒါႏ တသီႏအမျိုꩻဖုံႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ တသာႏခါႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ တသီႏဟို့ꩻပနဲဉ်ႏအလင်လဲ့နဝ်ꩻ အံႏလꩻဒျာႏ၊ ထွားလိုꩻနံးတဲင် ချင်းဖေႏအံႏဗာႏသွူ။ ကွဲတွော့ꩻ မောက်ꩻခင်ႏကပါဒါႏ တသီႏမျိုꩻယိုနဝ်ꩻ ဟို့ꩻလျားဒါႏ၊ အလွဉ်ꩻဒါႏတဲင် လိုႏဖေႏအံႏတဝ်းသွူ။
  • ၄။ တသီႏအံႏနေး ချꩻအလျားနယ်ꩻနဝ်ꩻ သော်တာအံႏတပယ်ꩻ၊ တသာႏသိကျာꩻတပယ်ꩻ၊ တသီႏ ၂-မျိုꩻယို ဖျောႏရော်ꩻဝင်ꩻတွော့ꩻ ဖေႏအွꩻတွမ်ႏထီခွꩻနဝ်ꩻ တသိုꩻလဲ့ထန်ႏ၊ ဆီႏလဲ့လွေꩻဟဝ်၊ ဟို့ꩻခိုးထီလဲ့သက်သာႏ၊ အလျားလင်ꩻမွိုင်ရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ သော်တာအံႏကရိုꩻနဝ်ꩻ တလီꩻဟို့ꩻခြေ့သား ကုဲင်းအံႏတဲင် ဒုံတွိုင်ꩻရပ်တွိုင်ꩻ ဝင်ꩻအဝ်ႏစာဒျာႏသွူ။ ၅။ လိုꩻနမ်းလျားယို အလျားမဉ်ႏတသန်ငါႏတဝ်း၊ မဉ်ႏအဝ်ႏလေႏ ဖါရင်ဟိုက်ဒီႏဂရီႏ (၁၀၂)မာꩻလလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ ပြူးလာႏဗန်ဗန် လစ်ꩻငတ်ꩻဗီႏယို တွမ်ႏတောင်းလျက်ꩻထန်ꩻဖြေင်းတွော့ꩻ ခြွူဟမ်းညည၊ ဖေႏအွꩻတလဲင်ႏတဝန်ႏနေင်းထီ၊ အွꩻဖေႏတနီꩻ ၄-၅လဲင်ႏနဝ်ꩻလဲ့ တသိုꩻဖြောင်၊ တသိုꩻစိုႏတွော့ꩻ အလျားလင်ꩻဒျာႏနေနေသွူ။ မွူးယာခိုႏခိန်ႏအွꩻထွူ မဥ်ႏအုပ်နေးတသိုꩻနဝ်ꩻ ယိန်းဟဝ်ယိုꩻသွူ။
  • ၆။ ရာႏသီႏဥတုပြောင်ꩻတွော့ꩻ တဟွိုဗာႏ၊ နမ်းလျားတရိုꩻတဝ်း၊ လူးမာႏထီတွော့ꩻ နမ်းလျားတရိုꩻတဝ်း၊ မဉ်လျားတွမ်ႏအမျိုꩻမုဲင်ꩻလျား၊ အေင်တသဉ်ကျာႏဗွိုဗွို (၇)ဗေင်ႏ၊ ပြူးလာႏ (၃)ဗီႏ၊ တောင်းလျက်ꩻထန်ꩻ ဟမ်းတန်တန်(၂)တူႏ၊ ထီနဝ်ꩻ ချင်းသော့ꩻလွို တသီႏနမ်း(၃)ဆ၊ (၄)ဆတဲင် ခြွူသွော့နော၊ ပေါႏထီသေ့ꩻပသာႏသွူလဲ့ လင်းလင်ꩻတွော့ꩻ လိုꩻတန်နဝ်ꩻ အွꩻသွော့ တလဲင်ႏ(၂)စောဟန်ႏအို၊ အွꩻဖေႏတနီꩻ (၃)လဲင်ႏနဝ်ꩻ ဟဝ်ဒျာႏသွူ။
  • ၇။ ရာႏသီႏဥတုပြောင်ꩻတရိုꩻတဝ်း၊ လူးမာႏထီတရိုꩻတဝ်း နမ်းမဉ်ႏလျားလွဉ်လဲဉ်းနဝ်ꩻ ကမ္ဘာႏသုံꩻ တသီႏ"ပါရာစီတမော"ယို အံႏခံႏအာဟာႏရတွော့ꩻ အံႏဖေႏ "၅၀၀"ဂရမ်တလဲင်ႏတဖြုံႏ၊ တနီꩻ(၃)လဲင်ႏနဝ်ꩻ ဟဝ်ယိုꩻဒျာႏသွူ။ ဆရာႏယဟန်ႏနဝ်ꩻ ဖေႏအံႏတွယ်ꩻတွမ်ႏ "ဘာမီတွန်"တဖြုံႏ၊ အမောက်စီလင်(၅၀၀)ဂရမ်တဖြုံႏသွူ။ မဉ်ႏထွာလိုꩻပေႏနဝ်ꩻ ချင်းဖေႏအံႏယွမ်ꩻဗာႏသွူ။
  • ၈။ ချꩻအလျားနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ပြူးလာႏဗန်ဗန်ကြောင်းကြောင်း တဗီႏလောင်းယို သော့ꩻတသာႏတတွာမေႏခြဲစ်ꩻဒီႏရပ်နဝ်ꩻတွော့ꩻ ခေါက်ပနျာႏယွယွ၊ ပေါႏအထီထန်ႏသွူတဲ့ အွဉ်ႏဗဲက်ꩻသော့ꩻမဲ့တပင် တဗဲက်ꩻနီဗဲက်ꩻနဝ်ꩻ ဆောခြေ့ထွူတဲင် တဆင်ႏနဝ်ꩻ အလျားလင်ꩻစွဉ်ႏသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ကုဝေ-မုဲင်းကောင်၊ မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်(၆၅)