မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ပါႏရမီႏဆီပါꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

"ပါႏရမီႏဆီပါꩻ"

 • ၁။ "ပါႏရမီႏ"အဓိပ္ပါယ်ႏ

အလောင်ꩻသီး ထာꩻမာꩻကိစ္စ၊ အလောင်ꩻသီး ဥစ္စာႏဒျာႏနောဝ်ꩻမꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏ "ပါႏရမီႏ"နောဝ်ꩻသွူ။ (ပရမပုဒ်+ဤပစ္စေꩻ)။

 • ၂။ "ပါႏရမီႏဆီပါꩻသရုပ်"
  • (၁) ဒါႏနပါႏရမီႏ - ဖေႏလူႏ စွဉ်ꩻကြယ်ꩻစာႏဂ
  • (၂) သီလပါႏရမီႏ - သျောင်ႏရွိုင်ꩻကံဆောက်တယ်ႏ
  • (၃) နေက္ခမ္မပါႏရမီႏ - တောႏထွက်ထန်ႏတခြာ
  • (၄) ပညာႏပါႏရမီႏ - ထာꩻသေထာꩻဒါႏ ထာꩻလိမ္မာႏ
  • (၅) ဝီရိယပါႏရမီႏ - လုံꩻလ ကျိုꩻစာꩻ မာꩻသောင်ႏသာ
  • (၆) ခန္တီႏပါႏရမီႏ - ယွုန်းယောꩻသယ်ꩻခံႏ ခန္တီႏ
  • (၇) သစ္စာႏပါႏရမီႏ - မွေး မဲဉ်ႏစွို့ꩻစွဉ်ႏ
  • (၈) အဓိဋ္ဌာနပါႏရမီႏ - ဆောက်တယ်ႏ ဓိဋ္ဌာန်ႏအဓိဋ္ဌာန်ႏ
  • (၉) မေတ္တာႏပါႏရမီႏ - ရက်ပဲင်ꩻ
  • (၁၀) ဥပေက္ခာႏပါႏရမီႏ - အောဝ်ႏကြွို့ꩻထာႏဝ တရျား။
 • ၃။ "ပါႏရမီႏဆီပါတွမ်ႏ ပဋိပက္ခတရာꩻ"
  • (၁) ဒါႏနပါႏရမီႏ - လောဘ မစ္ဆရိယ
  • (၂) သီလပါႏရမီႏ - ဒုစရဲက်ထာꩻမာꩻဖုံႏ
  • (၃) နေက္ခမ္မပါႏရမီႏ - ဝတ္ထုကာမ ကိလေသာကာမ
  • (၄) ပညာႏပါႏရမီႏ - သမ္မောဟတရာꩻ
  • (၅) ဝီရိယပါႏရမီႏ - ထိန မိဒ္ဓ
  • (၆) ခန္တီႏပါႏရမီႏ - ဣဋ္ဌာႏရုံႏ အနိဋ္ဌာႏရုံႏအလောင်း ကထွာဒါႏ လောဘ ဒေါသ
  • (၇) သစ္စာႏပါႏရမီႏ - မောဟ
  • (၈) အဓိဋ္ဌာနပါႏရမီႏ - တကျင်ꩻနွောင်ꩻတဝ်း သꩻတဖြောဝ်း
  • (၉) မေတ္တာႏပါႏရမီႏ - ဒေါသ
  • (၁၀) ဥပေက္ခာႏပါႏရမီႏ - ဣဋ္ဌာႏရုံႏ အနိဋ္ဌာႏရုံႏ နီဖဲ့ꩻအလောင်းယို အွဉ်ႏသꩻတရျားရျား ညီႏတွာမု။
 • ၄။ "ပါႏရမီႏဗွေအီ အကျောင်ꩻတရာꩻ (၃)ပါꩻ"
  • (၁) အားထုတ်ဗာႏ၊ မာꩻဗာႏ ဘာႏဝနာႏလစ်ꩻပါꩻ
  • (၂) တွမ်ႏပါႏရမီႏ တခေါဝ်းတောဝ်း ပဋိပက္ခတရာꩻဖုံႏယို ဆင်ႏချင်ႏတွမ်ႏ ပစ္စဝေက္ခဏာႏဉာဏ်ႏတဲင် ပယ်ႏထိုꩻဗာႏ။
  • (၃) နီနမ်းယို အပ်လူႏဗာႏဘုရာꩻ။
 • ၅။ "ဘာႏဝနာႏ ၄-ပါꩻ"
  • (၁) ခွိုင်းကားတဲင် ပါႏရမီႏ စာႏဂ စရိယတရာꩻဖုံႏယို ကွီဆုရေႏရွယ်ႏစူꩻဗာႏ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ႏတပါꩻလွုမ်ꩻတွော့ꩻ လို့လို့စင်စင် စျꩻကင်မအွဉ်ႏခါꩻ ကပွါꩻမျာꩻ ဆယ်ꩻဖူꩻဒါႏ ဘာႏဝနာႏနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏ "သဗ္ဗသမ္ဘာရ ဘာဝနာႏ"နောဝ်ꩻသွူ။
  • (၂) ရိုႏရိုႏသေႏသေႏ ကပွါꩻမျာꩻဆယ်ꩻဖူꩻဗာႏ ဘာႏဝနာႏနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏ "သက္ကစ္စဘာႏဝနာႏ"နောဝ်ꩻသွူ။
  • (၃) စွုမ်ႏဘဝ စွုမ်ႏဇာတ် တပျတ်တောဝ်းတဲင် ကပွါꩻမျာꩻဆယ်ꩻဖူꩻဗာႏ ဘာႏဝနာႏနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏ "နိရန္တရဘာႏဝနာႏ"နောဝ်ꩻသွူ။
  • (၄) ခိန်ႏခါႏညဆွာꩻ ကပွါꩻမျာꩻဆယ်ꩻဖူꩻဗာႏ ဘာႏဝနာႏနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏ "စိရကာလ ဘာႏဝနာႏ"နောဝ်ꩻသွူ။
 • ၆။ "စာႏဂငတ်ꩻပါꩻ ထွာဘုရာꩻ (ထာꩻလူႏတန်ငတ်ꩻစွိုး)"
  • (၁) ဓနပရိစ္စာဂ - လူႏရွဉ်ခံꩻ၊ လူႏသေဆင် ခမ်းထီ
  • (၂) ပုတ္တပရိစ္စာဂ - လူႏပိုပေႏ
  • (၃) ဘရိယပရိစ္စာဂ - လူႏမာ
  • (၄) အင်္ဂပရိစ္စာဂ - လူႏသွီႏယာႏ၊ လူႏနမ်းအင်္ဂါႏပေႏတန်
  • (၅) ဇီဝိတပရိစ္စာဂ - လူႏအသက်။
 • ၇။ "စရိယသွံပါꩻ ထွာဘုရာꩻ(ကျင်ꩻသွံမျိုꩻ)"
  • (၁) လောကတ္ထစရိယ - ကျင်ꩻဖေႏလောကအကျိုꩻ၊ အမျာꩻအကျိုꩻတာႏ
  • (၂) ဉာတတ္ထစရိယ - ကျင်ꩻဖေႏ စွိုးခွိုꩻအကျိုꩻတာႏ
  • (၃) ဗုဒ္ဓတ္ထစရိယ - ယံထွာဘုရာꩻ ကျင်ꩻနမ်းတာႏ
 • ၈။ "သွံဆူႏဘုရာꩻ ချိန်ႏသွံပါꩻ"
  • (၁) ပညာဓိကဘုရာꩻ - ဖြဲ့ꩻဗာႏပါႏရမီႏ လစ်ꩻသင်္ချေႏပုဲင်ကမ္ဘာႏတသဲဉ်။
  • (၂) သဒ္ဓါဓိကဘုရာꩻ - ဖြဲ့ꩻဗာႏပါႏရမီႏ သွစ်ꩻသင်္ချေႏပုဲင်ကမ္ဘာႏတသဲဉ်။
  • (၃) ဝီရိယာဓိကဘုရာꩻ - ဖြဲ့ꩻဗာႏပါႏရမီႏ တသီဆူသင်္ချေႏပုဲင်ကမ္ဘာႏတသဲဉ်။
 • ၉။ "ဘုရာꩻကထွာ ဆေ့ꩻအာသက်တန်ꩻ"

ဆေ့ꩻသွတ်ꩻသက်တန်ꩻတရျာꩻ၊ အာသွတ်ꩻသက်တန်ꩻတသဲဉ် ခိန်ႏခါႏကိုတွင်ꩻ ဘုရာꩻပွင်ꩻ တောင်ꩻဝင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻနော။

 • ၁၀။ "ပါႏရမီႏအမျာꩻ အပါꩻသွံဆီ (တွက်နယ်အအဲဉ်ႏ)"
  • (၁) ပါႏရမီႏ (၁၀)ပါꩻ
  • (၂) ဥပပါႏရမီႏ (၁၀)ပါꩻ
  • (၃) ပရမတ္ထပါႏရမီႏ (၁၀)ပါꩻ

ခြွဉ်းထွာ (၃၀)နောဝ်ꩻသွူ။

 • ၁၁။ "ပါႏရမီႏအပျာꩻ အပါꩻသွံဆီ (တွက်နယ်အလုဲင်း)"
  • (၁) ဒါႏနပါႏရမီႏ
  • (၂) သီလပါႏရမီႏ
  • (၃) နေက္ခမ္မပါႏရမီႏ
  • (၄) ပညာႏပါႏရမီႏ
  • (၅) ဝီရိယပါႏရမီႏ
  • (၆) ခန္တီႏပါႏရမီႏ
  • (၇) သစ္စာႏပါႏရမီႏ
  • (၈) အဓိဋ္ဌာနပါႏရမီႏ
  • (၉) မေတ္တာႏပါႏရမီႏ
  • (၁၀) ဥပေက္ခာႏပါႏရမီႏ
  • (၁၁) ဒါႏနဥပပါႏရမီႏ
  • (၁၂) သီလဥပပါႏရမီႏ
  • (၁၃) နေက္ခမ္မဥပပါႏရမီႏ
  • (၁၄) ပညာႏဥပပါႏရမီႏ
  • (၁၅) ဝီရိယဥပပါႏရမီႏ
  • (၁၆) ခန္တီႏဥပပါႏရမီႏ
  • (၁၇) သစ္စာႏဥပပါႏရမီႏ
  • (၁၈) အဓိဋ္ဌာနဥပပါႏရမီႏ
  • (၁၉) မေတ္တာႏဥပပါႏရမီႏ
  • (၂၀) ဥပေက္ခာႏဥပပါႏရမီႏ
  • (၂၁) ဒါႏနပရမတ္ထပါႏရမီႏ
  • (၂၂) သီလပရမတ္ထပါႏရမီႏ
  • (၂၃) နေက္ခမ္မပရမတ္ထပါႏရမီႏ
  • (၂၄) ပညာႏပရမတ္ထပါႏရမီႏ
  • (၂၅) ဝီရိယပရမတ္ထပါႏရမီႏ
  • (၂၆) ခန္တီႏပရမတ္ထပါႏရမီႏ
  • (၂၇) သစ္စာႏပရမတ္ထပါႏရမီႏ
  • (၂၈) အဓိဋ္ဌာနပရမတ္ထပါႏရမီႏ
  • (၂၉) မေတ္တာႏပရမတ္ထပါႏရမီႏ
  • (၃၀) ဥပေက္ခာႏပရမတ္ထပါႏရမီႏ

[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ပါႏရမီႏဆီပါꩻ၊ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏအစွိုꩻ