ဘုရာꩻအလောင်ꩻနုဇာတ်ဆားတွင်ꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ဩကာသ ဩကာသ ဩကာသ၊ သျင်ႏတောႏဗုဒ္ဓ အလောင်ꩻမင်ꩻ၊ ဇာတ်ဆားအတွင်ꩻ ကအဝ်ႏထွာ၊ ဆေ့ꩻနဝ်ꩻတွမ်ႏအာ အီႏဖေါႏထန်ႏ၊ ထွာတိရစ္ဆာန်ႏ ဇာတ်ဘဝ၊ ပင်ႏပန်ꩻဒုက္ခ မတွက်ချက်၊ ပွိုးစွဉ်ႏဟွုန်ရက် သတ္တဝါႏ၊ မတ်နုဲးသွီႏယာႏ ထီႏခွေသီ၊ စွိုးနုဲးဗိုန်ပီ ရာဟုလာႏ၊ ဆင်ꩻရဲꩻကျာႏပါႏ နဲႏအွိုင်ႏကို၊ ပေႏတန်မူႏခို ဟွုန်သညင်ꩻ၊ ခမ်းတန်ဝေင်ꩻခံꩻ ယံတွိုႏဗာႏ၊ ပေႏတန်သတ္တဝါႏ ယံတွိုႏအီ၊ ငတ်ꩻရျာꩻငတ်ꩻဆီ ဇာတ်တောႏပေါင်ꩻ၊ ဗိုန်ထိုအလောင်ꩻ ခံႏဒုက္ခ၊ ကဟွုင်ကည ထဲစ်နဝ်ꩻကာႏ၊ ပန်ငါနောင်ႏလာႏ ယံကထွာ၊ သင်ႏဖေါ်ꩻဖြီထာ အိုꩻသကီႏ၊ အာလဲင်ႏဖြီႏဖြီႏ ထွာထွူမꩻ၊ တဆီသူဌာႏန ဝေင်ꩻသာႏယာႏ၊ သဲင်ꩻကွုတ်အွဉ်ဗာႏ တဲႏအစ၊ ခမ်းတန်ဒေႏသ သတင်ꩻဟုံ၊ သာဝတ္ထိဝေင်ꩻလုံ သတင်ꩻအွီႏ၊ တဆီသူခီႏ ဝါးမင်းထွာ၊ တွမ်ႏသွꩻပေါင်ꩻအာ ဟွုန်မွန်းပျောႏ၊ ချာငါဝုဲႏလောႏ တောႏတွင်ꩻကို၊ ထီနောင်(ယေႏကန်ႏ)တန်ယို အထျꩻသောင်၊ စွုမ်ႏနီꩻဟွန်းရောင် ဝါးဘာႏသာႏ၊ တမျိုꩻအတာႏ အွဉ်ႏနယ်စူꩻ၊ စမ္ပာႏနဂိုရ်ႏခမ်းဖူꩻ သဲင်ꩻကွုတ်ထျာ၊ ဝါးဟင်္သာႏခါ အမိဉ်ꩻဖန်၊ ကွတ်ꩻတန်ယိုတန် ခွꩻရောင်းရီႏ၊ ဘေꩻမျိုꩻမထီႏ ကင်ꩻလွစ်ယန်၊ ပါႏဝါႏခမ်းတန် သတင်ꩻအွီႏ၊ ဝါးကွူသူခီႏ ထွာသေꩻဗာႏ၊ သုခချံꩻသာႏ တောႏတွင်ꩻကို၊ သေင်ႏမွူးတန်ယို အလောင်ꩻကီ၊ တွိုင်ႏပင်ႏဒေါ့ꩻရီ သကုဏ၊ ရာႏဇဂျိုလ်ႏမြို့မ ဝေင်ꩻချမ်ꩻသာႏ၊ ဝါးကီႏထွာဗာႏ ပိဉ်သွံလဲင်ႏ၊ နဝ်ထင်ꩻတောင်ႏတဲင်ႏ ကျောင်ႏချာငါ၊ ကောင်လောင်းသေင်ႏခြာ ပျောႏသွင်ႏအုံ၊ ဝွေႏသာႏလီႏဝေင်ꩻလုံ အကိုဖူꩻ၊ ငတ်ꩻဇာတ်ထျာစူꩻ ကရဝဲက်၊ ငထဝ်းတုတဲက် ငဝ်းအွီႏနွိုး၊ ဖြေင်ꩻသင်ႏတလွိုး တနွိုင်ကဲဉ်၊ မဉ်ႏဟွုန်ဗာႏတဲင် သꩻလဲင်ꩻသူႏ၊ ချာငါနန်းယူႏ ပေႏသꩻငါႏ၊ ခမ်းမျတ်သာႏယာႏ သတင်ꩻအွီႏ၊ ဗာရာဏသီႏ ခမ်းတန်ဖူꩻ၊ သဲင်ꩻကွုတ်ထျာစူꩻ ကိန္နရာႏ၊ လစ်ꩻဇာတ်ထွာဗာႏ နဝ်ꩻဘဝ၊ ပါဋလိပုတ်ဌာန စာႏမရီႏ၊ တဆီငတ်ꩻခီႏ သဲင်ꩻထွာဗာႏ၊ ခမ်းတန်မိတ္ထီလာႏ အလောင်ꩻမင်ꩻ၊ ယို့မျိုꩻထွာလင်ꩻ ဇာတ်တဆီ၊ သေင်ႏမွူးလောင်းကီ ကာႏချာငါ၊ တွမ်ႏသွꩻပေါင်ꩻအာ ကပျောႏသွင်ႏ၊ သံကဿနဂိုရ်ႏရပ်ခွင်ႏ ဝေင်ꩻတန်ကို၊ တဆီပုဲင်ဇာတ်ယို ဆင်ထွာဗာႏ၊ စေတုတ္တရာႏ သတင်ꩻဟုံ၊ သဲင်ꩻအဝ်ႏသဲင်ꩻအုံ အခိန်ႏမဲဉ်ႏ၊ တဆီလစ်ꩻလဲင်ႏ သဲင်ꩻထွာဖိုး၊ အာမျိုꩻအာစွိုး ယံသေစူꩻ၊ တက္ကသိုလ်ႏခမ်းဖူꩻ သေတဇာတ်၊ တင်ႏတဲႏလျောက်ပတ် တရေꩻငါႏ၊ သာဝတ္ထိရပ်ရွာႏ ပနားတန်၊ ဗလအာႏသန် နမ်းထိုဆွာꩻ၊ လောင်ꩻနုဘုရာꩻ ဇာတ်ဘဝ၊ ကာလိင်္ဂရာဇ်ဌာႏန သတင်ꩻအွီႏ၊ နီဇာတ်ဖြီႏဖြီႏ ဝါးတောင်ꩻခံꩻ၊ ကနွိုင်တောႏတွင်ꩻ သေင်ႏမွူးခြာ၊ စွုမ်ႏနီꩻစွုမ်ႏဟာ ကပျောႏသွင်ႏ၊ မထုရခမ်းခွင်ႏ သာလိကာႏ၊ နွုတ်ꩻဇာတ်ထွာဗာႏ ဘဝပန်၊ ကောသမ္ဗီႏခမ်းတန် သတင်ꩻခေါ၊ တဆီနီနော ဆျာထွာစူꩻ၊ ကောလိယခမ်းဖူꩻ သတင်ꩻသာႏ၊ တဆီသွံဒျာႏ ထော့ꩻသဲင်ꩻထျာ၊ ဆေ့ꩻနဝ်ꩻတွမ်ႏအာ မီႏပေါင်ꩻစူꩻ၊ ဗွန်ထိုဘုံꩻထူꩻ ဇာတ်ဘဝ၊ တရာꩻလွိုက သွံဆီသူ၊ စွုမ်ႏမျိုꩻစွုမ်ႏဒူ သဲင်ꩻကွုတ်သော့ꩻ၊ ဘေꩻရန်ႏမော့ꩻ ကင်ꩻညာꩻယန်၊ ဘေꩻမျိုꩻပေႏတန် ကျမ္မာႏပေါင်ꩻ၊ ဗွန်ထိုအလောင်ꩻ ဘဝအာ၊ ဇာတ်ပေါင်ꩻတဲင်ခါ ကမော့ꩻဗာႏ၊ တဆီဟတ္ထာႏ ဒင်ႏကတူႏ၊ သွဉ်းတဲင်ရုမ်းဗူႏ ဝုဲႏဦးချ၊ စိန္တေႏဗုဒ္ဓ ဇာတ်တောႏပေါင်ꩻ၊ ဗွန်ထိုအလောင်ꩻ အစိုးဇာတ်၊ နိဗ္ဗာန်ႏခမ်းမျတ် ယံလꩻဗာႏ၊ ခါးလားကဖျောဝ် အခါႏတွင်ꩻ၊ ဘေꩻမျိုꩻယံကင်ꩻ ရန်ႏယံလွစ်၊ ခွေသွဉ်းရွစ်ထင်ႏ ငဝ်းကထာႏ၊ တပဲ့ꩻပန်ႏကျာꩻ ငဝ်းဓမ္မံႏ၊ ကံႏတန်သွံပါꩻ ယံကဟူႏ၊ ဗွေႏစဝ်းဘုံꩻထူႏ ဘဂဝါ၊ နေးတွမ်ႏကရုဏာ ယံအွဉ်ႏစွꩻ၊ ယံလꩻညာႏတ အခွင်ꩻဖေႏ၊ တပဲ့ꩻရိုႏသေႏ ဂါရဝ၊ သွဉ်းယိုဦးချ ဝန္ဒနာႏ၊ သုခချမ်ꩻသာႏ ယံလꩻဩ။ [၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. လိတ်သွဉ်လိတ်ထွားစောင်ႏ၊ ဘုရာꩻလောင်ႏနုဇားတွင်ꩻကထွာဖို