မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

မဉ်ꩻတွမ်ႏသမဲင်ꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

"မဉ်ꩻတွမ်ႏသမဲင်ꩻ" လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻ ကအီႏအုံတနွောင်းတဉ်ႏခွေါင်လွေꩻနွောင်ꩻ၊ ထိုꩻမားထိုꩻတောဝ်းတွော့ꩻ ကအီႏလွိုင်ႏအာ၊ အာႏတလာလွဉ်ဗာႏတသေႏသေႏထာꩻနောဝ်ꩻ အထျꩻအောဝ်ႏ သမဲင်ꩻတွမ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ သမဲင်ꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻမျိုꩻယို ဝွေꩻသီးတခြိုꩻ အခွုမ်အစံႏ၊ ခွမ်ꩻလာꩻ အကွဉ်အကꩻ၊ ကမာꩻသေꩻ၊ ကတယ်ႏသေꩻခါꩻဒါႏ အလမ်းအပါႏ၊ ဟော်နန်ꩻ၊ ဘုရာꩻကောင်ႏမူꩻ၊ တရွပ်တွမ်ႏကျောင်ꩻ၊ သိမ်ႏတွမ်ႏဘာႏသာႏရေꩻတာႏ ခင်ႏလမ်းအုံ၊ ထီနောင်ထီအုံႏ၊ လိုꩻအုံအောဝ်ႏရုတ်၊ လိတ်ကမ္ပယ်ႏ(ကမ္ပည်းစာ)၊ လိတ်လုံးလောင်း (ကျောက်ထွင်းစာ/ကျောက်စာ)၊ လိတ်ဟိန်ႏလောင်း (ခေါင်းလောင်းစာ)၊ လိတ်ထန်ꩻလာႏ (ပေရွက်ပေါ်စာ/ပေစာ)၊ လိတ်တောင်ꩻဗီႏ (ကြေးချပ်စာ)ဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ အောဝ်ႏဒင်ႏသေꩻခါꩻ သမဲင်ꩻမတ်တောင်ꩻတာႏ၊ နောဝ်ꩻလွုမ်ꩻတကာႏတောဝ်း တထာလောင်း၊ တဒေါင်ရွေꩻလောင်း၊ အွတ်ꩻတံꩻတွိုင်ꩻ၊ လိတ်အွတ်ꩻရွီးလောင်း၊ တံႏခွဉ်ႏထွန်ႏလောင်းတဲ့နဝ်ꩻ၊ လိုꩻသီမုခ်လောင်းနောဝ်ꩻစားဖုံႏတဲ့ ဆုဲင်ꩻချာထွာသမဲင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ လိတ်ကထွာအီ သမဲင်ꩻဖုံႏယိုနောဝ်ꩻ တဲႏစစွဉ်ႏ လိုꩻမဉ်ꩻလွဉ်တဲင် နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻတဲ့ လိုႏဖန်ဒျာႏ မဉ်ꩻပအိုဝ်ႏ၊ လိုႏတဲမ်းနေးဒျာႏ လိတ်ပအိုဝ်ႏ၊ လိတ်ကမ္ပယ်ႏ အမျိုꩻမုဲင်ꩻတယောဝ်း မဉ်ႏတဲမ်းခါꩻတွမ်ႏ လိတ်ပအိုဝ်ႏနောဝ်ꩻ ထွာနွောင်ꩻပအိုဝ်ႏသမဲင်ꩻ၊ မဉ်ႏတဲမ်းဒျာႏတွမ်ႏ ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻလိတ်နောဝ်ꩻ ထွာထိုꩻလဲဉ်းဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻသမဲင်ꩻတဲင် နီပအိုဝ်ႏယို ထိုꩻမားထဲင်းထဲင်း၊ ထိုꩻမားတငါထိုꩻဒါႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻယို ဖေႏကအုံနွောင်းနွောင်း (ရပ်တည်နိုင်ဖို့)တသေႏသေႏနောဝ်ꩻ လိတ်လုဲင်ꩻယို မဉ်ႏသွုံꩻလုဲင်းလုဲင်းမꩻ၊ လိတ်ဖွူꩻ(စောင်ႏ)ထန်ႏအာအာမꩻ၊ စွုမ်ႏရပ်စွုမ်ႏထွောင်း တဲမ်းဝင်ꩻမꩻ၊ လိတ်ဖေႏပညာႏဖုံႏ တဲမ်းထန်ႏအစွိုးစွိုးမꩻ၊ လမ်းမဉ်ꩻ/ဆဲင်ႏမဉ်ꩻ တဲမ်းပအိုဝ်ႏနေးမꩻ၊ ဒုံမဉ်ꩻတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ဝေင်ꩻမဉ်ꩻတဲ့နောဝ်ꩻ တဲမ်းပအိုဝ်ႏနေးမꩻ၊ ကျောင်ꩻမဉ်ꩻ၊ ရပ်ရာႏမဉ်ꩻ၊ ဘုရာꩻကောင်ႏမူꩻမဉ်ꩻ၊ လိုꩻမဉ်ꩻ၊ ကောင်ဆောင်ႏမဉ်ꩻ၊ ထီနောင်ထီအုံႏမဉ်ꩻ၊ တထာမဉ်ꩻ၊ တဖူꩻမဉ်ꩻ၊ တခြိုꩻအခွုမ်အစံႏမဉ်ꩻဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ၊ လိတ်ကမ္ပယ်ႏ၊ လိတ်လုံးလောင်း၊ လိတ်ဒိုနေး တောက်ꩻနေးလုံးဖုံႏတဲ့ မဉ်ႏတဲမ်းပအိုဝ်ႏနေးဒျာႏနောဝ်ꩻမꩻ လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻလိတ်လုဲင်ꩻသမဲင်ꩻ အီႏအောဝ်ႏတဉ်ႏခွေါင်တသေႏနွောင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ꩻယိုအရေꩻတန်ငါႏရိုꩻလဲ့ ပအိုဝ်ႏယိုခါဖုံႏနောဝ်ꩻ ဖန်အာမဉ်ꩻမန်းတဲင် အသꩻတဲ့ ထွာထိုꩻမန်း၊ မဲဉ်သွဉ်တောဝ်း လိတ်ပအိုဝ်ႏ၊ ဒေါ့ꩻပအိုဝ်ႏတောဝ်းထာꩻ၊ ဝွေꩻနမ်းထွာခန်းပအိုဝ်ႏတဲ့ မဉ်ႏတဲမ်းလိတ်ကမ္ပယ်ႏနောဝ်ꩻ ထွာဒျာႏမန်းမဉ်ꩻ၊ ထွာထိုꩻဒျာႏ မန်းသမဲင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်စွဉ်ႏဝွေꩻမဉ်ꩻတဲင် ဝွေꩻနမ်းနောဝ်ꩻ ထွာကီပအိုဝ်ႏလဲ့ လိတ်ကမ္ပယ်ႏလောင်းနောဝ်ꩻ မဉ်ꩻမန်းဒျာႏတဲင် တွိုႏဆုဲင်ꩻဆုဲင်ꩻနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏသမဲင်ꩻထွာနွောင်ꩻတောဝ်း၊ တင်ꩻထင်းဒျာႏမန်းလိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်စွဉ်ႏဒျာႏသမဲင်ꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏမဉ်ꩻထွာလွဉ်တဲင် ခွန်ခွိုꩻသꩻဓာတ်ကအောဝ်ႏဒါႏ ပအိုဝ်ႏမူႏခိုသီးဖုံႏ ခွိုင်းယိုမာꩻငါ-ခိန်ႏခါႏယိုမာꩻလွေꩻ ဖန်ဖေႏဒျာႏသွော့ဝင်ꩻ မဉ်ꩻပအိုဝ်ႏ၊ ဆဲင်ꩻမဉ်ꩻ လမ်းမဉ်ꩻဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ဒုံမဉ်ꩻ၊ ဝေင်ꩻမဉ်ꩻ၊ တဖူꩻမဉ်ꩻ၊ တထာမဉ်ꩻ၊ ထီနောင်မဉ်ꩻ၊ ထီအုံႏထီကန်ႏမဉ်ꩻ၊ ဘုရာꩻစေႏတီႏကောင်းမူꩻမဉ်ꩻ၊ ကျောင်ꩻမဉ်ꩻ၊ တရွပ်မဉ်ꩻ၊ သိမ်ႏတွမ်ႏ ဘာႏသာႏရေꩻခင်ႏလမ်းမဉ်ꩻ၊ လိတ်ကမ္ပယ်ႏအမျိုꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတောဝ်း လိုႏတဲမ်းနေးဒျာႏ လိတ်ပအိုဝ်ႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏတဲမ်းပအိုဝ်ႏနေးဒျာႏ မဉ်ꩻမာꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻမꩻ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻသီး ခွိုꩻသွုပ်တသာတာႏ သမဲင်ꩻအီႏအောဝ်ႏလွဉ်၊ အီႏအောဝ်ႏချာယင်းနောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻတန်ယဟန်ႏ ကအောဝ်ႏဒေါ့ꩻငေါဝ်းနောဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယို သမဲင်ꩻထိုꩻမားလိုꩻမျိုꩻ (သမိုင်းပျောက်နေသောလူမျိုး)တဲ့၊ ခွေသွဉ်းကထီႏ ခွေသွဉ်းကသေထွꩻ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယိုနောဝ်ꩻ သမဲင်ꩻထိုꩻမားလိုꩻမျိုꩻမွေးတောဝ်း (သမိုင်းပျောက်နေသောလူမျိုးမဟုတ်) ယိုခါနောဝ်ꩻ လိုꩻမျိုꩻမာꩻထိုꩻမားချာ လိုꩻမျိုꩻသမဲင်ꩻဒျာႏ (ကိုယ့်လူမျိုး၏ သမိုင်းစာမျက်နှာကို ဖျောက်ပစ်သောလူမျိုးဖြစ်သည်) မဉ်ႏယွုမ်းတောဝ်း ထောင်ထွားစဲင်းစဲင်းချာ၊ ယူႏစံꩻစဲင်းစဲင်းချာသွော့ ပအိုဝ်ႏလိုꩻတန်ယင်ဟန်ႏ၊ ပွယ်ꩻစာꩻယင်ဟန်ႏ၊ တက္ကသိုလ်ႏကျောင်ꩻသားယင်ဟန်ႏ၊ စဲ့ꩻအတန်အကယ်ꩻယင်ဟန်ႏ၊ အွိုင်ႏသားယင်ဟန်ႏ၊ ပါတွမ်ႏယာႏကိုလုံႏထန်ႏသားဖုံႏ အောဝ်ႏယားကုဲင် နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻသမဲင်ꩻတွမ်ႏ သမဲင်ꩻကိုကနွို့နွောင်ꩻဒါႏ လိုꩻမျိုꩻအင်္ဂါႏလက္ခဏာႏဖုံႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏရဲးဆီꩻငါႏလဲဉ်းနောဝ်ꩻသွူ။ သꩻရက်ခွိုꩻပအိုဝ်ႏ မဉ်ႏအောဝ်ႏနေနမ်းလောင်းနောဝ်ꩻ နီနမ်းမဉ်ꩻတဲ့ လိုႏဖန်ပအိုဝ်ႏနေးဒျာႏ၊ ပိုခိုပိုမူႏမဉ်ꩻဖုံႏတဲ့ အောဝ်ႏလိုႏဖန်ဖေႏဒျာႏ မဉ်ꩻပအိုဝ်ႏ၊ မဉ်ꩻပအိုဝ်ႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ ဥပမာႏ- ခွန်ꩻလꩻဗွေ၊ နင်ႏမွန်ဗန်၊ ခွန်ပညာႏခမ်း၊ နင်ႏလေစင်-စစွဉ်ႏနုဲင်းနောဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ ယိုခါ ပအိုဝ်ႏဝေင်ꩻကို ဖန်ဖေႏအပိုမဉ်ꩻမန်းဖုံႏတဲင် ကထွာလိုꩻပေႏတဲ့ သꩻညာꩻထိုꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ၊ ကထွာအမွိုးအဖါတဲ့ သမ်းသွဉ်မန်း၊ ဒေါ့ꩻရီမန်းနေးဒျာႏ အပိုဖုံႏလွဉ်းလွဉ်းတဲင် တွမ်ႏမာꩻထိုꩻမားချာ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻပီဝင်ꩻ၊ တွမ်ႏကယားကုဲင်ချာ နီသမဲင်ꩻ၊ တွမ်ႏကမာꩻသီချာ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻ ပီဝင်ꩻသွူ။ သွဉ်လွဉ်ပညာႏ အလောင်ႏအလင်ဖုံႏနောဝ်ꩻ ခံႏလို့အနေင်ႏပဉ်ဆီဆီ၊ ရွဉ်တဲ့ ခံႏလို့လွဉ်ꩻအာ၊ အသိန်ႏပေါင်ꩻပဉ်ဆီဆီ၊ အဗွေႏတအံႏလွဉ်ꩻဗာႏတောဝ်းလဲ့ အောဝ်ႏဗွေဗောႏထာꩻနဝ်ꩻ တရိုꩻတောဝ်းမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ၊ တဒေါ့ꩻတောဝ်းထာꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ၊ တွိုႏဒျာႏ အီႏသွဉ်ထူႏချာ နီလိတ်ပအိုဝ်ႏနောတ်ꩻ စောင်းအီႏအံႏဗာႏနဲ့တဲ့ရိုႏ၊ သွဉ်းသꩻဓာတ်၊ ကူႏလီႏသꩻဓာတ် (ကျွန်စိတ်ဝင်စားသူ)သားဖုံႏနောဝ်ꩻ ကုဲင်းဒေါ့ꩻလွဉ်ဒါႏ နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ကထွာလွဉ်ဗာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ အလင်တမွေးတောဝ်း ကထွာအမွိုးအဖါသီး သွင်ꩻခါꩻဖေႏလဲဉ်းသွူ သွဉ်းသꩻဓာတ်၊ ကူႏလီႏသꩻဓာတ် (ကျွန်စိတ်သွင်းပေးလိုက်ခြင်း) အခြွိုက်ခြွိုက်တဲင် သွဉ်းသꩻနွို့လဲဉ်း (ကျွန်စိတ်ပေါက်/ကျွန်စိတ်ဝင်သွားပြီ) ထွာထိုꩻလဲဉ်းဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻကူႏလီႏ၊ ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻစူခွုမ်၊ တွမ်ႏကခံႏထူႏလဲဉ်း လိုꩻမျိုꩻလင်သီးသွဉ်းနောဝ်ꩻ ပီဝင်ꩻတဲင် ခွန်ခွိုꩻသꩻဓာတ်သား လိုႏသေနာႏငါႏနောဝ်ꩻသွူ။ ယဟန်ႏသားနောဝ်ꩻ ကွဉ်ကꩻဗော့ꩻ ခွမ်ꩻလာꩻပအိုဝ်ႏလွုမ်ꩻ၊ တွိုႏငေါဝ်းနောဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻမန်းနေးဒျာႏ၊ လိတ်ပအိုဝ်ႏတဲ့ တဒါႏတောဝ်း၊ သွဉ်တဲ့တသွဉ်ထူႏတောဝ်း၊ ဝင်ꩻဒေါ့ꩻဖေႏလဲ့ အလဲင်ႏပေါင်ꩻအာလဲဉ်းသွူဒျာႏ တသွဉ်ထူႏတောဝ်း၊ အရိုꩻဒျာႏ အလꩻဘွဲ့မန်းတွော့ꩻ အွဉ်ႏဆွော့ꩻဒျာႏ အကတူႏ၊ ထင်းပေႏချာထဲင်း လိတ်ပအိုဝ်ႏတဲ့ အောဝ်ႏနေဒွိုန်းနောဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏတွိုႏပွယ်ꩻဒဲဉ်သီႏနောဝ်ꩻ ကွဉ်ကꩻဆောင်းဗော့ꩻခွမ်ꩻလာꩻပအိုဝ်ႏထွူ အွဉ်ႏမွေးလဲဉ်းအနမ်း၊ ငေါဝ်းနောဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻမန်းနေးဒျာႏ နမ်းစောက်အာႏ သꩻဝါးတောင်ꩻ (မင်းသားမျက်နှာဖုံးနှင့် လူသားစားဘီလူး)တန်ဒျာႏ၊ တသေတောဝ်းသားနောဝ်ꩻ ခွန်ခွိုꩻသꩻဓာတ်သားတာႏနောဝ်ꩻ ထီႏဒျာႏလိုꩻမျိုꩻသွုမ်ꩻတိန်၊ လိုꩻမျိုꩻနစ်နာႏငါႏ၊ သꩻပေႏခရာႏ၊ သꩻဆာခရာႏ ဗွိုန်စွဉ်ႏ ဖီပလူꩻနွို့လွဉ် နီပွယ်ꩻကိုနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻ တဉ်ႏခွေါင်တာႏနောဝ်ꩻ ခွမ်ꩻလာꩻလွုမ်ꩻ တထိန်ꩻနွောင်ꩻတောဝ်း၊ အထျꩻအရွီးအခိုႏနောဝ်ꩻ လိတ်လုဲင်ꩻတွမ်ႏ ငေါဝ်းငွါဝေါဟာရဖုံႏဒျာႏ၊ ဖြေင်းတွိုင်ꩻ ပအိုဝ်ႏတမွေးတောဝ်း၊ ပွယ်ꩻဒဲဉ်သီႏကိုနောဝ်ꩻ မန်း၊ ဖြောဝ်ꩻ၊ တောင်ႏရွိုꩻကစ လိုꩻမျိုꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏဖုံႏတဲ့ ကွဉ်ကꩻလွဉ်ဒါႏ ခွမ်ꩻလာꩻပအိုဝ်ႏဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဖြေင်းတွိုင်ꩻ ပအိုဝ်ႏမွေးတောဝ်းကရိုꩻနောဝ်ꩻ ယူႏစဲင်းစဲင်းထွူတွော့ꩻ မွေး တမွေးတောဝ်း ထွေထောင်ထွူမꩻ အောဝ်ႏလိုႏဆွုံꩻဖျတ်ဒါႏဒါႏနောဝ်ꩻသွူ။ အောဝ်ႏလိုႏထွားနုဲင်းငါႏ ခယ်ႏလိုꩻမျိုꩻ၊ ခယ်ႏလိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻ မဉ်အောဝ်ႏမုဲင်ꩻကိုအောဝ်ႏ၊ မဉ်တွိုႏမုဲင်ꩻကိုတွိုႏ၊ မဉ်ဖျော်မုဲင်ꩻကိုဖျော်၊ မဉ်အုံရပ်မုဲင်ꩻအုံ၊ အောဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻမုဲင်ꩻခြာတယောဝ်း ဝွေꩻသီးလမ်း၊ ဝွေꩻသီးဆဲင်ႏ၊ ဝွေꩻသီးကျောင်ꩻ၊ ဝွေꩻသီးလိုꩻသီမုခ်၊ ဝွေꩻသီးသင်ႏခဲင်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ တဲမ်းခယ်ႏနေးဒျာႏလွဉ်းလွဉ်းနောဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏတယွုမ်းတောဝ်း လွေꩻထွားစံꩻသွော့ မွေႏတောႏကက္ကူႏဘုရာꩻဝတ် လစ်ꩻဖဲ့ꩻလစ်ꩻနားသူꩻမွိုင် ခယ်ႏကလူႏခါꩻဒါႏ အခင်ႏလမ်းနောဝ်ꩻ တဲမ်းခါꩻနေးတွမ်ႏ လိတ်ခယ်ႏလွဉ်းလွဉ်းနောဝ်ꩻသွူ။ ဝွေꩻသီးလိုꩻမျိုꩻတအောဝ်ႏသော့ꩻတောဝ်း ခင်ႏလမ်းကိုမဉ်ႏတဲ့ ဝွေꩻသီးလွေꩻမာꩻထွာသမဲင်ꩻ၊ တွိုႏနီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏသွူ နီဒုံကို နီရပ်ကိုချာတဲ့ တဲမ်းဒျာႏတွမ်ႏ ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻလိတ်၊ မဲ့ꩻဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻဟော်ꩻဒါႏတောဝ်း ရိုꩻနောဝ်ꩻတဲ့ ယားကုဲင်မာꩻဖေ့ ပအိုဝ်ႏသမဲင်ꩻတွော့ꩻ တဲမ်းတောဒျာႏ ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻလိတ်နောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ တဲႏစယိုခါ ကထွာကျောင်ꩻနင်းပုဂ္ဂိုလ်ႏ ဗွေႏဗွန်ဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏသွဉ်ထူႏမွေးမွေး လိတ်ပအိုဝ်ႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏဒါႏလဲပ်လဲပ် ဖေႏကတဲမ်းနွောင်ꩻ လိတ်ကမ္ပယ်ႏ၊ လိတ်လုံးလောင်းဖုံႏနောဝ်ꩻမꩻ ထွာနွောင်ꩻသမဲင်ꩻအရေꩻတန်ပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻတာႏတဲ့ ထူႏဂွုဏ်ႏထွိုက်ငါႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကထွာကျောင်ꩻနင်းပုဂ္ဂိုလ်ႏ ဗွေႏဗွန်သီး မဉ်ႏတဒါႏတောဝ်း လိတ်ပအိုဝ်ႏနောဝ်ꩻ သွဉ်ဝင်ꩻဗွိုန်ႏတောဝ်း၊ နိုꩻဆောႏတမာဝင်ꩻဗွိုန်ႏတောဝ်း၊ ဒေါ့ꩻဝင်ꩻဗွိုန်ႏတောဝ်းနုဲင်းနောဝ်ꩻ ဖေႏကထွာဗာႏမွိုန်းနောဝ်ꩻ နမ်းတဲ့ လိုႏသွဉ်ထူႏလဲပ်လဲပ်၊ သွဉ်ပါတကာႏအမျာꩻ၊ နမ်းထွိုင်ႏသွဉ်နေး တမွေးတောဝ်းလဲ့ အွဉ်ႏနယ်ယီးနယ် ဖေႏအနယ်ꩻဖုံႏ၊ ဒေါ့ꩻသွဉ်ဝင်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ အထီထွူႏ အရသာႏအောဝ်ႏ၊ တန်ႏဖိုꩻအောဝ်ႏလွဉ်၊ သမဲင်ꩻတဲ့ ထွာလွဉ်နောဝ်ꩻသွူ။ ကျောင်ꩻနင်းပုဂ္ဂိုလ်ႏ ဗွေႏဗွန်၊ ဒုံလိုꩻတန်၊ အွိုင်ႏလိုꩻတန်၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏလိုꩻတန်၊ လွတ်တောႏအမတ်သီးဖုံႏ၊ ကမာꩻဒါႏစဲ့ꩻပိုႏတန်၊ စဲ့ꩻကတူႏ အတန်အကဲꩻ၊ အနုပညာႏသား၊ ငေါဝ်းသချင်ꩻတဲမ်းသား၊ ဇာတ်သား၊ ဗွီဒီယိုတွယ်ႏသား၊ ကအောဝ်ႏမာꩻ ဒါရိုက်တာသားဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ၊ တဲမ်းလိတ်သား၊ လိတ်လုဲင်ꩻတွမ်ႏယေန်ႏငဲးရေꩻသားဖုံႏနောဝ်ꩻ ယိန်းလိုႏဒါႏလဲပ်၊ လိုႏဒျာႏလꩻဘွဲ့ တွမ်ႏလိတ်ပအိုဝ်ႏ၊ လိတ်ပအိုဝ်ႏဖဲ့ꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏယံလွိုထဲင်း အစွိုꩻလင်သား၊ ဌာႏနလောင်ႏလင်သားဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ လိတ်လုဲင်ꩻတွမ်ႏယေန်ႏငဲးရေꩻ (ဗဟိုႏ)ရွုမ်ꩻသားဖုံႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏဒါႏလဲပ်လဲပ် လိတ်ပအိုဝ်ႏသနဲ့၊ လိတ်ပအိုဝ်ႏငါတဲ့ မဉ်ႏတဒါႏလဲပ်တောဝ်းနောဝ်ꩻ အီႏစဲစ်ဆေꩻဆွုမ်ႏဝင်ꩻ ဗွီဒီယိုခွေႏ၊ ဗွီသီဒီခွေႏ၊ လိတ်ဖွူꩻ(စောင်ႏ)ဖုံႏယို မာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ အီႏစဲစ်ဆေꩻဟောင်း၊ ပေါႏလꩻရွဉ်ငါ မဲဉ်နုဲင်းမုဲင်ꩻနုဲင်း ယူႏဗော့ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻနဲ့၊ အီႏမာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ နောဝ်ꩻမဉ်ႏတမွေးတောဝ်းတဲ့ စင်းဝင်ꩻထွားဖေႏဒျာႏနဲ့၊ မဲဉ်သေဒျာႏနေနေနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ တယ်ႏစွဉ်ႏဒျာႏ ကျောင်ꩻနင်းပုဂ္ဂိုလ်ႏ ဗွေႏဗွန်ရဟန်ꩻသံႏဃာႏဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ဖြားဒုံ၊ ကျောင်ꩻကောႏမတီႏ၊ အွိုင်ႏသား၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏအရန်း ခမ်းဗွေႏဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ၊ လွတ်တောႏအမတ်သီးဖုံႏ၊ စဲ့ꩻပိုႏ(ဗိုလ်မှူး)သီးဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ရွုမ်ꩻသားဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ပါတီစွိုꩻနွို့သားဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ကတွဲႏဒါႏဗွီဒီယို ခိုခိုမူႏမူႏ အနုပညာႏသားဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ရွုမ်ꩻသားဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ငေါဝ်းသချင်ꩻတဲမ်းသား၊ တဲမ်းလိတ်ဆရာႏ၊ လိတ်လုဲင်ꩻတွမ်ႏယေန်ႏငဲရေꩻရွုမ်ꩻသား၊ ထာꩻမာꩻသား၊ လိတ်ကမ္ပယ်ႏတဲမ်းသား၊ ပေႏတင်ႏဆရာႏ၊ တသီႏဆရာႏ၊ ပအိုဝ်ႏမော်စွိုꩻဖုံႏ၊ ပအိုဝ်ႏမူႏအစွိုꩻ အစားစားဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ သꩻနောဝ်ꩻမန်း-နမ်းပအိုဝ်ႏစားနောဝ်ꩻ အွဉ်ႏကုဲင်ထိုꩻလို့လို့ခန်း၊ ချꩻလင်ꩻခန်း ရွဉ်မာႏန၊ ခံꩻမာႏန၊ ဘွဲ့မန်းမာႏန၊ ယောင်ꩻဆင်ꩻမာႏန၊ ကာꩻမာႏန၊ ဒါႏမန်းငေါဝ်းမာႏနဖုံႏနောဝ်ꩻတွော့ꩻ သွဉ်ချာခန်းသွော့ လိတ်ပအိုဝ်ႏ၊ သွဉ်ဒါႏဒါႏဗဲင်းသွော့ နီပအိုဝ်ႏလိတ်၊ ယားထဲင်းမွိုန်းဒွုမ် နီပအိုဝ်ႏသမဲင်ꩻ၊ တဲမ်းသွုံꩻချာသွော့ နီလိတ်ပအိုဝ်ႏ၊ ဒေါ့ꩻရီချာဒျာႏသွော့ ပအိုဝ်ႏငေါဝ်းငွါ၊ နီငေါဝ်းနီဝေါဟာရအောဝ်ႏဒျာႏမွော့ သွုံꩻမွိုန်းဝင်ꩻငေါဝ်း၊ ပေါႏနီသွုံꩻဝင်ꩻငေါဝ်း၊ ဝင်ꩻဝေါဟာရတဲ့ တွမ်ႏနီကယားကုဲင်ချာ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻပီဝင်ꩻ၊ နီမဉ်ႏသေနာႏတောဝ်းတဲ့ အောဝ်ႏလိုႏရီဝင်ꩻ အွိုးကသေနာႏသားဖုံႏ၊ နောဝ်ꩻမꩻ ယိုမာꩻငါ လွူးခန်းသွော့ ခွန်ခွိုꩻသꩻဓာတ်၊ မဉ်ꩻတဲ့ ဖန်ပအိုဝ်ႏနေးသွော့၊ ဖေႏကတောင်ꩻချာ တဲမ်းမုဲင်ခရာႏမဉ်ꩻအောဝ်ႏတဲ့ တဲမ်းမုဲင်ပအိုဝ်ႏနေးသွော့၊ မဉ်ႏတဲမ်းသွုံꩻချာ နီလိတ်ပအိုဝ်ႏနောဝ်ꩻမꩻ နီပအိုဝ်ႏသမဲင်ꩻ အီႏအောဝ်ႏသေꩻလꩻ၊ နီမဉ်ႏတတဲမ်းတောဝ်းယိုခါနောဝ်ꩻ ဆုဲင်ꩻချာသားတာႏသူꩻ သမဲင်ꩻအဲဉ်ထောဝ်းတဲင် နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻသမဲင်ꩻယို ထိုꩻမားထိုꩻဒါႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ- [၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်မောင်ဟန်-နောင်တောင်ꩻ
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၂၄