မီႏမဲဉ်စီꩻပွာꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"မီႏမဲဉ်စီꩻပွာꩻ ထွိုင်ႏကျိုꩻစာꩻ" ဒီမိုကရေစီ အရွီးအခိုႏထျꩻထောင်ꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏဒျာႏနိလိုꩻသီးထာꩻသေတရာꩻလောင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ နီလိုꩻသီးထာꩻသေတရာꩻ မဉ်ႏလွိုင်ႏအာအာမꩻ၊ သေအတွိုင်ꩻ စွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻ ထွိုင်ႏမာꩻထာꩻမာꩻမꩻ၊ နီလိုꩻသီးဥပဒေႏစီꩻကန်ꩻယိုလဲ့ ရိုႏသေႏမꩻ စတဲင်ကအောဝ်ႏထွိုက် အောဝ်ႏသင်ꩻဒါႏ နီလိုꩻသီးနမ်းလောင်းယို စွုမ်ႏဖြာꩻမဉ်ႏအောဝ်ႏသွူနောဝ်ꩻမꩻ ဒီမိုကရေစီစဲစ်မန်ႏယို လꩻဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ထာꩻသေꩻတရာꩻ-ကရိုꩻနောဝ်ꩻ ဟန်ႏနီꩻတနီꩻတွက်တာႏ နီနမ်းအကျိုꩻတရာꩻ ခွေအီႏမာꩻဖေႏဗာႏအမျိုꩻမုဲင်ꩻ? ခွေပိုမာအအကျိုꩻတရာꩻ၊ နီစွိုးခွိုꩻအကျိုꩻတရာꩻ၊ နီဘာႏသာႏအကျိုꩻတရာꩻ၊ နီခမ်းထီအကျိုꩻတရာꩻ၊ နီလိုꩻသီးအကျိုꩻတရာꩻယို ခွေအီႏမာꩻဖေႏဗာႏအမျိုꩻမုဲင်ꩻ?စတဲင်နုဲင်းနောဝ်ꩻဖုံႏ အောဝ်ႏလိုႏသေငါႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကသေအတွိုင်ꩻ အုံခြေင်တောဝ်းထာꩻ ၂၄-နားရီႏကိုယို နားရီႏ ၂၀-ကိုနောဝ်ꩻ အကျိုꩻတရာꩻနုဲင်းကီယို ဖေႏကအောဝ်ႏအီအတွက်တာႏ သောင်ႏသာဖေႏ၊ ထုမ်ႏကျံႏဖေႏ၊ လွေꩻဖေႏ၊ မာꩻဖေႏနောဝ်ꩻမꩻ တိုꩻတက်ထင်ႏထိုဒါႏ ချမ်ꩻသာႏစီꩻပွာꩻယိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ထုမ်ႏကျံႏဖေႏ၊ မာꩻဖေႏ၊ လွေꩻဖေႏတွော့ꩻ ကလꩻလွဉ်ဒါႏ အကျိုꩻရလဒ်နောဝ်ꩻ စီꩻကန်ꩻအောဝ်ႏအောဝ်ႏတဲင် မဉ်ႏလꩻလွဉ်ရွဉ်တရေင်လဲ့ လမ်းကိုအွဉ်ႏရွမ်ခါꩻတတွာမုဲင်ꩻ၊ သွုံꩻစုဲင်ႏလွေꩻဗာႏ တတွာမုဲင်ꩻ၊ လိုꩻသီးရေꩻရာႏ စွဲးကိုဖေႏဗာႏ တတွာမုဲင်ꩻစတဲင် ဖန်းဖြယ်ဗဲင်းဖဝင်ꩻယို ဖေႏကတရျားဒါႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏငါႏနောဝ်ꩻသွူ။ "ဖန်းဖြယ်ဒါႏ"ယိုတမျိုꩻနောဝ်ꩻ အရေꩻတန်ငါႏနောဝ်ꩻသွူ၊ ထုမ်ႏလꩻအာတွိုင်ꩻလဲ့ ဖန်းဖြယ်မဉ်ႏတဒါႏတောဝ်း၊ စီꩻကန်ꩻမဉ်ႏတအောဝ်ႏတောဝ်းနောဝ်ꩻ ဗွိုန်ပီဗော့ꩻဒျာႏ တသာႏစဲးသော့ꩻထီခြောင်တွော့ꩻ အကျိုꩻတအောဝ်ႏအီလွဉ်တောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ။ ထုမ်ႏလꩻဆေ့ꩻယောဝ်း ဆေ့ရေးမဉ်ႏဒါႏနောဝ်ꩻ ယံကဲꩻထဲင်းက လိုꩻထုမ်ႏလꩻအာ ဆေ့ရေးဒါႏတောဝ်းသားနောဝ်ꩻသွူ၊ ထွားစံꩻလုဲင်း လိုꩻကခြွေလဲဉ်းသားဖုံႏသူꩻ ဝင်ꩻဆေ့ရေးဒါႏလွဉ်းလွဉ်း၊ ဝင်ꩻထာꩻသောင်ႏသာအောဝ်ႏသားလွဉ်းလွဉ်း၊ ဝင်ꩻတလျူဖွီသားကဲဉ်းအာအာနောဝ်ꩻသွူ။ တဲႏနီလွူးစနမ်း နီရွမ်ခါꩻဗာႏ တနီꩻငတ်ꩻစွဲး၊ တရေင်ငါ၊ တလာယို တသောင်ႏခွယ်ꩻ၊ သွံသောင်ႏ၊ ရွဉ်အစွောင်ႏအောဝ်ႏခါꩻလဲဉ်းနောဝ်ꩻသွူ။ အလာတဆီနောဝ်ꩻ တသိန်ႏခွယ်ꩻ၊ သွံသိန်ꩻလဲဉ်း၊ အလာတရျာꩻနောဝ်ꩻ အနေင်ႏတဆီတာႏ ခုဲင်ႏအောဝ်ႏတောဝ်း နီရွဉ်စွောင်ႏယို အသိန်ႏတဆီငတ်ꩻ၊ အသိန်ႏသွံဆီအောဝ်ႏနွောင်ꩻဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ တနီꩻတရေင်ယိုနောဝ်ꩻ မဉ်ႏတွက်တွမ်ႏရွဉ်ထုဲင်ႏ (ရွဉ်ဘတ်)နောဝ်ꩻ မဲဉ်ႏသံခန်လွုမ်ꩻ၊ မဉ်ႏတွက်တွမ်ႏခယ်ႏရွဉ်(ယွမ်)နောဝ်ꩻ မဲဉ်ႏတစွဲး(၈)ဗီႏလွုမ်ꩻ၊ မဉ်ႏတွက်တွမ်ႏအမေႏရိကန်ႏဒေါ်လာနောဝ်ꩻ မဲဉ်ႏတဗီႏရပ်လွုမ်ꩻ၊ မဉ်ႏတွက်စတာလင်ပေါင်နောဝ်ꩻ မဲဉ်ႏတနီꩻတဗီႏလွုမ်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ နီမာꩻထာꩻမာꩻ တနီꩻတနီꩻယို မဉ်ႏနုဲင်းလိုꩻမူႏလဲ့ တနီꩻဖေႏကလꩻဗဲင်းနီရေင်၊ လိုꩻခိုနောဝ်ꩻ တနီꩻဖေႏကလꩻနွောင်ꩻဗဲင်း အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ သွံရေင်နောဝ်ꩻမꩻ နီလွူးနမ်းယို အီႏဗွာနွောင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ၊ ဖေႏကလꩻနွောင်ꩻ တတွာယိုလဲ့ အောဝ်ႏလိုႏထုမ်ႏငါႏ အနယ်ꩻလꩻနောဝ်ꩻသွူ။ တနီꩻလꩻနွောင်ꩻနုဲင်းကီယို စွုမ်ႏနီꩻနီꩻ ဖေႏကလꩻနွောင်ꩻနုဲင်းကီယိုနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏယူႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏထုမ်ႏအနယ်ꩻဆꩻဆꩻ၊ အနယ်ꩻယံယံဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ၊ ပိုဖါမာဝါꩻတဲ့ အောဝ်ႏလိုႏတွိုင်ႏပင်ႏရော့ꩻရော့ꩻဗဲင်းဝင်ꩻ၊ သွꩻပေႏခွပေႏထျꩻ၊ လိုꩻသေလိုꩻဒါႏထျꩻလဲ့ ရီရွောင်သေႏသေႏဗဲင်းနောဝ်ꩻမꩻ လꩻဒါႏအနယ်ꩻယံနောဝ်ꩻသွူ။ လွူးညီꩻသွူဝင်ꩻနမ်းလဲ့ ပိုဖါမာဝါꩻ မဉ်ႏတွိုင်ႏပင်ႏဖိုတောဝ်းဝင်ꩻ၊ တွိုင်ႏပင်ႏဝင်ꩻမဉ်ႏတလꩻတောဝ်း၊ မဉ်ႏတနာႏလူႏလုဲင်ႏတောဝ်းဝင်ꩻငေါဝ်းလဲ့ အီႏစီꩻပွာꩻဗာႏနောဝ်ꩻ တယိုꩻတောဝ်း၊ လꩻစွဉ်ႏပိုအာခြေင်လွုမ်ꩻ၊ ရွဉ်ခံꩻ တအာဒါႏတောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ။ ဝင်ꩻတဲ့လိုꩻ၊ နီတဲ့လိုꩻ၊ ဝင်ꩻတဲ့ ကတူႏတဖြုံႏ ယူႏအီထာꩻ၊ နီအီသဲင်ꩻ ကတူႏတဖြုံႏနုဲင်းနုဲင်းတဲင် အောဝ်ႏလိုႏယူႏအီဗဲင်းထာꩻ၊ ဝင်ꩻအီသဲင်ꩻစူနီပင် မာꩻထာꩻမာꩻမဉ်ႏတဲ့ အောဝ်ႏလꩻ၊ နီယိုတဲ့ စူနီပင်အောဝ်ႏပါက မာꩻအီ ခံႏလꩻဗာႏ-ချꩻသꩻဒျာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻမꩻ အာႏဗꩻဒါႏလိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ "ဝင်ꩻနောဝ်ꩻ ရွဉ်သားပိုက အနီꩻအရင်ꩻအောဝ်ႏ၊ ဝင်ꩻထုမ်ႏလꩻနွောင်ꩻသနဲ့၊ နီနောဝ်ꩻ လိုꩻကေန်ꩻပို အနီꩻရင်ꩻအဲဉ်ထောဝ်းနုဲင်းဝင်ꩻက ထုမ်ႏမျိုꩻလꩻနဲ့"ချꩻဖွိုႏသꩻဓာတ်နုဲင်းနောဝ်ꩻလဲ့ တလꩻတောဝ်း၊ ရွဉ်သားနောဝ်ꩻ အံႏခေါ်ဒဲဉ် တနီꩻအတာႏတဆီမွေးတောဝ်း၊ နီနောဝ်ꩻ အံႏခေါ်ဒဲဉ် တနီꩻတခူꩻလွုမ်ꩻတဲ့ တမွေးတောဝ်း၊ ရဲင်ꩻအာႏအောဝ်ႏဒျာႏ ပငါပရာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ မာꩻမꩻ၊ ထုမ်ႏမꩻ၊ ကျံႏမꩻ လꩻနွောင်ꩻနေနေနောဝ်ꩻသွူ၊ ဗေင်ႏယာဗော့ꩻထာꩻ၊ ဖြောဝ်ႏဗော့ꩻဝင်ꩻပွုံႏ၊ ဒေါ့ꩻဟုတ်ꩻပျင်ႏလွင်ꩻဗော့ꩻဝင်ꩻမဉ်ႏလဲ့ နီမျိုꩻခြွေဒါႏနုဲင်းဝင်ꩻနဲ့၊ စူꩻယိုꩻမွိုန်းထာꩻ၊ ယူႏဖွီမွိုန်းထာꩻ၊ မာꩻဖွီမွိုန်းထာꩻ၊ မာꩻတဲးတဲး၊ ထုမ်ႏကျံႏတဲးတဲးမꩻ နီလဲ့ ဗွိုန်လိုꩻခြွေ၊ ထွာဒါႏလိုꩻခြွေသနဲ့ဟွေး။ မီႏမဲဉ်ခြွေလဲ့ ထုမ်ႏထာꩻခြွေနယ်ꩻမꩻ၊ မီႏမဲဉ်ဒါႏလဲ့ ထုမ်ႏထာꩻဒါႏနယ်ꩻမꩻ၊ မီႏမဲဉ်ကေန်ꩻလဲ့ ထုမ်ႏထာꩻကေန်ꩻနယ်ꩻမꩻ အထွာလꩻသနဲ့ဟွေး။ လိုꩻတော်ꩻ ကခြွေဗာႏထာꩻလဲ့ ကွပ်ဝင်ꩻကျိုꩻစာꩻ၊ ဝင်ꩻထုမ်ႏဝင်ꩻကျံႏ၊ ဝင်ꩻမာꩻမꩻ ဝင်ꩻခြွေ၊ လိုꩻဝေင်ꩻ ကခြွေဗာႏထာꩻလဲ့ ဝင်ꩻထုမ်ႏဝင်ꩻကျံႏ၊ ဝင်ꩻဖြေꩻဝင်ꩻစာတွော့ꩻ ဝင်ꩻခြွေ၊ ခမ်းတန်သား ကခြွေဗာႏထာꩻလဲ့ ဝင်ꩻထုမ်ႏဝင်ꩻကျံႏ ဝင်ꩻဖြေꩻဝင်ꩻစာတွော့ꩻ ဝင်ꩻခြွေနေနေ၊ ဝင်ꩻအုံပျင်ႏထာꩻတွော့ꩻ ခြွေနောဝ်ꩻ တပါတောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ။ ဝင်ꩻကခြွေ ဝင်ꩻကချံꩻသာႏ၊ ဝင်ꩻကသာႏယာႏ၊ ဝင်ꩻကပြန်ꩻပြော်ꩻ၊ ဝင်ꩻကထင်ႏထိုတသွောင်းဗာႏထာꩻသူꩻနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻအံႏသွင်ꩻအခိန်ႏ၊ ဝင်ꩻအွဉ်ႏနမ်းတဖွောင်ꩻရဲးဖုံႏမꩻ ခြွေဗꩻ၊ တသွောင်းထိုဗာႏသားလွဉ်းလွဉ်းနောဝ်ꩻသွူ။ ထုဲင်ꩻခမ်း၊ မလေးသျားခမ်းတရိုꩻတောဝ်း၊ ခမ်းလောင်ႏလင်တရိုꩻတောဝ်း ဝင်ꩻမာꩻထာꩻမာꩻနောဝ်ꩻ ၂၄-နားရီႏယို ဗေင်ႏတာႏ၊ အံႏတာႏ၊ အုံပဆားတာႏ၊ လူးထီတာႏ စတဲင်အခိန်ႏအွဉ်ႏခြေင်နောဝ်ꩻ အွဉ်ႏသူနားရီႏတာႏလွုမ်ꩻ၊ တဆီသွစ်ꩻနားရီႏတာႏနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻမာꩻထာꩻမာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏကထဲ့ဆုဲင်ꩻဗာႏယို ၂၄-နားရီႏကို မာꩻထာꩻမာꩻနောဝ်ꩻ မဉ်ႏအွဉ်ႏခြွဉ်းလို့လို့ညီꩻဝင်ꩻ အခိန်ႏနောဝ်ꩻ သူနားရီႏတာႏငါတဲ့ အဲဉ်ထောဝ်း၊ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ ထဲ့ဆုဲင်ꩻဗာႏဝင်ꩻ၊ ဂျပန်ခမ်းထန်ႏဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻဝွန်ႏတန် ကတွိုႏလွဉ် နီပအိုဝ်ႏခြာနောဝ်ꩻ အရိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ အမွေးမဲဉ်ႏဒျာႏရင်ꩻ၊ နီပအိုဝ်ႏနောဝ်ꩻ မွူးရောဝ်ꩻခိုႏ ၉-နားရီႏမꩻ အောဝ်ႏလမ်းစထန်ႏလွေꩻခြံ၊ တွိုႏတဖူꩻလောင်းတဲ့ သမ်းအွꩻမောဝ်ꩻဒွိုန်းကဒေါဝ်၊ သမ်းလွေꩻဟုတ်ꩻဒွိုန်းကထာꩻ တဖူꩻထျꩻနောဝ်ꩻမꩻ ပအိုဝ်ႏယို အဖျုန်ꩻမွေးစွဉ်ႏ အခိန်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ ထွိုင်ႏတွိုႏခြံတဲ့ ရိုꩻရွိုးငါႏတဲင် အုံပဆားက တဆင်ႏတဲင် တွိုႏနားရီႏ ၁၁-မꩻ မာꩻစထာꩻမာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ စငါမာꩻ အနံႏသံးဖျꩻ ဖျင်ငါဖျင်ချာ အွꩻထီအုံပဆားယင်း တွိုႏထံစွဉ်ႏအခိန်ႏအံႏဒဲဉ်နောဝ်ꩻမꩻ ထာꩻမာꩻ တနားရီႏတာႏငါတဲ့ ဟောဝ်ဟောဝ်မာꩻဗာႏတောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ။ အံႏဒဲဉ်ယာထွူ သမ်းဗေင်ႏယာပါယင်းထာꩻတဖဲ့ꩻ၊ ဗေင်ႏထွိုင်ႏစမာꩻတဆင်ႏ သမ်းအုံပဆားဖျင်လဲဉ်း၊ မဉ်ႏတွိုႏနာႏရီႏလစ်ꩻဆင်ႏ သမ်းရိုꩻဒျာႏ အောဝ်ႏလိုႏသဲင်ꩻတွောင်လဲဉ်းထီ၊ အောဝ်ႏလိုႏသဲင်ꩻဒွိုႏလဲဉ်းဒဲဉ်တဲင် သမ်းသဲင်ꩻချာလဲဉ်း၊ ထာꩻမာꩻကိုဟောဝ်ဟောဝ် မာꩻဗာႏတောဝ်း၊ အောဝ်ႏကျင်ꩻလွေꩻဗော့ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ စွုမ်ႏနီꩻနီꩻနောဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏသဲင်ꩻလမ်းကိုလဲ့ အီႏသဲင်ꩻအုံမွန်းအုံကွံ၊ အီႏသဲင်ꩻတွိုင်ႏပင်ႏဝင်ꩻစီꩻပွာꩻမွေးတောဝ်း၊ သဲင်ꩻဖုတ်ꩻဗော့ꩻဝင်ꩻ ချဲးခရာႏ၊ ဟုတ်ꩻဗော့ꩻတလီꩻဆျာႏဖွိုင်ꩻ ဗꩻနားရီႏတဆီ တဆီပုဲင်ထာꩻခေ့ꩻ ထွိုင်ႏဗေင်ႏဗာႏဆေ့ꩻနုဲင်းမွူးရောဝ်ꩻ ထွိုင်ႏလေယင်းဗော့ꩻထာꩻနောဝ်ꩻ မာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ စီꩻပွာꩻဒါႏဟောင်း။ ခမ်းတန်သားနောဝ်ꩻ ထာꩻမာꩻသားအလောင်းယို ဝင်ꩻဖေႏဗော့ꩻ "Work Card"ကရိုꩻဒါႏ ထာꩻမာꩻသားကဒ်စေးလာႏကွို့ꩻတဗာႏလွုမ်ꩻ၊ အဗွေႏတထွားလွဉ်ꩻတောဝ်း၊ ပေါႏအီႏနွို့သွူထာꩻမာꩻယွုံႏကိုလဲ့ နီထွာထာꩻမာꩻသားနောဝ်ꩻ ထူႏနီကဒ်ယိုတွော့ꩻ စောင်ႏသော့ꩻဗော့ꩻ ဝွေꩻသီးစက်ကို၊ ဝွေꩻလွဉ်ခွိုင်းမုဲင်ꩻနားရီႏ မိနစ် စက္ကန့် အနီꩻမုဲင်ꩻ အလာမုဲင်ꩻ အနေင်ႏမုဲင်ꩻ စက်ကိုအွဉ်ႏဒေါ့ꩻလွဉ်ဖေႏစွဉ်ႏ ဝွေꩻထာꩻမာꩻကဒ်လောင်းနောဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏအီႏသဲင်ꩻခိန်ႏလဲ့ ဒွိုႏသော့ꩻယင်း နီကဒ်တလဲင်ႏတွော့ꩻ Out Put အထန်ႏသဲင်ꩻခိန်ႏမုဲင်ꩻ နားရီႏ မိနစ် စက္ကန့် နေင်ႏ လာ နီꩻ ပါထွူလို့တလဲင်ႏချင်ꩻ၊ တနီꩻခေါင်ꩻကို ဝွေꩻမာꩻထာꩻမာꩻ လꩻတွာမုဲင်ꩻ စက်ဒေါ့ꩻနယ်ထွူစွဉ်ႏ တလဲင်ႏချင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏလွေꩻကွီမာꩻ ဝင်ꩻထာꩻမာꩻလဲ့ တလာဖေႏခွိုင်းမုဲင်ꩻ-မဉ်ႏရီနုဲင်းနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻငထဲင်းလိုꩻ၊ ဝင်ꩻတဖေႏမာꩻတောဝ်း၊ နွို့ဝင်ꩻထာꩻမာꩻခွင်ꩻ တအဲဉ်ထောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ၊ ဝင်ꩻတွက်ဒျာႏ တမိနစ်ခွိုင်းမုဲင်ꩻ၊ တနားရီႏခွိုင်းမုဲင်ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻဒျာႏသွူ။ တွိုႏနီခမ်းကိုနောဝ်ꩻ မာꩻဖေႏဝင်ꩻထာꩻမာꩻယို တွက်လာနေးတေားဒျာႏ၊ လာမဉ်ႏဗွေတဲ့ ထေဖေႏဗာႏဗွီႏဗွီႏအအာႏခꩻ၊ တွိုႏထာꩻမာꩻနောဝ်ꩻ အမာꩻဖေႏတတွာမုဲင်ꩻလဲ့ သေတောဝ်း၊ နုဲင်းကျောင်ꩻဆရာႏမူႏဖုံႏနောဝ်ꩻ တနီꩻသွဉ်ဖေႏဒျာႏ ငတ်ꩻနားရီႏတာႏပေႏလွုမ်ꩻ၊ တွိုႏလာခꩻနောဝ်ꩻ သမ်းထူႏဗွေဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ အစိုႏရ တဖူꩻမာꩻသားလဲ့ နုဲင်းနောဝ်ꩻနေနေ၊ တထာပေႏတဗာႏ မာꩻတနီꩻထွူလဲ့ ညတေားဒျာႏ နီသွံလာ၊ တွိုႏအာႏခꩻ သမ်းထူႏဗွေဒျာႏနေနေနောဝ်ꩻသွူ၊ နီလိုꩻတော်ꩻ လွေꩻအံႏစင်းလွဉ်ꩻဝင်ꩻနမ်းလဲ့ နုဲင်းနောဝ်ꩻနေနေ၊ လွေꩻလေဗော့ꩻထာꩻ၊ ဗေင်ႏယာဗော့ꩻထာꩻ၊ အုံပဆားခွိုꩻဗော့ꩻထာꩻ၊ ဟုတ်ꩻမွိုင်းဗော့ꩻထာꩻတဲင် တွိုႏမွူးနီꩻကျာႏခꩻနောဝ်ꩻ သမ်းမဲဉ်လꩻဗွေဗွေနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ ထွားနုဲင်းလွဉ်ꩻဗဲင်း ခမ်းတန်သားထာꩻနယ်ꩻ၊ လိုꩻမျိုꩻတန်သား၊ လိုꩻပညာႏတန်သား၊ လိုꩻခြွေတန်သား ထာꩻနယ်ꩻဆꩻ၊ ထာꩻနယ်ꩻယံဖုံႏမꩻ နီလဲ့အီႏခြွေတန်နွောင်ꩻ၊ ချံꩻသာႏဒါႏ၊ သာႏယာႏလွိုင်ႏကွိုန်ꩻ၊ အောင်ႏမျင်ႏထိုနွောင်ꩻနုဲင်းနုဲင်းဒါႏ နုဲင်းဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ခွိုင်းယိုမာꩻငါ ထွားလိတ်သား ကားကအောဝ်ႏ ကုဲင်းခန်း၊ မာꩻခန်း၊ ထွိုင်ႏခန်း၊ လွေꩻခန်း၊ ထုမ်ႏခန်း၊ ကျံႏခန်းဝင်ꩻပငါပရာꩻတွော့ꩻ အခိန်ႏဒွေါင်ႏဒွေါင်ႏအကို ဖေႏကခြွေခြာႏချံꩻသာႏ တိုꩻတက်ထင်ႏထို လွိုင်ႏကွိုန်ꩻခန်းသွော့ဝင်ꩻအကျောင်ꩻ ဆုတောင်ꩻမင်္ဂလာႏထွူတဲင်-[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ကံႏထွိုက်ရော့ꩻ(ပင်သာႏ)ဖေါင်ႏတောႏဆွိုက်
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၃၀၊ မဲ့ငါ-၁၈