မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

မွူးခွိုꩻလာနွယ်ႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

မွူးခွိုꩻလာနွယ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မွူးယာခိုႏကို မွူးတောင်ႏ၊ မွူးခေ့ꩻခိုႏကို လာလေ၊ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ မွူးယို တင်ႏတယ်ႏအီတွမ်ႏ မွူးရောင်ႏ၊ လာယိုတဲ့ တင်ႏတယ်ႏအီတွမ်ႏ လာရောင်ႏ၊ ဗွေႏရဟန်ꩻသံႏဃာႏသီးလဲ့ တင်ႏတယ်ႏအီတွမ်ႏ သင်္ကန်ꩻရောင်ႏ၊ ခွန်စောဝ်းသီးယိုလဲ့ တင်ႏတယ်ႏအီတွမ်ႏ ခွန်သီးခွမ်ꩻလာꩻရောင်ႏ၊ စဲ့ꩻသီးယိုလဲ့ တင်ႏတယ်ႏအီတွမ်ႏ ခြွိုင်းလက်နက်တွမ်ႏ စဲ့ꩻသီးခွမ်ꩻလာꩻရောင်ႏ၊ လိုꩻမျိုꩻသီးယိုလဲ့ တင်ႏတယ်ႏအီတွမ်ႏ လိုꩻမျိုꩻအလွောက်ꩻ "ယိုꩻယာႏခွမ်ꩻလာꩻရောင်ႏ"နောဝ်ꩻသွူ။ အောဝ်ႏမွူးလာကို ကကာလင်ꩻလွဉ် လိုꩻမျိုꩻဖုံႏကို အင်္ဂလိပ်တွမ်ႏ ဂျပန်လိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻ ထင်ႏသျာꩻလွိုဝင်ꩻသွူ၊ ထွားငါအင်္ဂလိပ်အလံႏတွမ်ႏ ဂျပန်အလံႏဖုံႏနောဝ်ꩻ သေထွꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ၊ တနယ်ꩻ- ဂွုဏ်ႏသိက္ခာႏကအောဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻခွိုꩻနွယ်ႏကို ကလွူးဖွာꩻလင်ꩻလွဉ်ဒါႏ လိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻ စိမ်စွဉ်ႏခွိုးခွိုꩻအလောင်းလဲ့သင်၊ ခမ်းထီအလောင်းလဲ့သင် သစ္စာႏတဉ်ႏခွေါင်ဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ အင်္ဂလိပ်လိုꩻမျိုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻချာအနမ်း "We are good English ဂွုဏ်ႏသိက္ခာႏအောဝ်ႏ လိုꩻမျိုꩻမျတ်ဒျာႏ"၊ ဝွေꩻသီးယို ပေါႏထန်ႏသွူလမ်းဝဲင်ꩻလဲ့ ဆဲင်ꩻတန်(ဆဲင်ꩻကွတ်)ကꩻထွူလဲဉ်းဒျာႏ၊ ထူႏဂွုဏ်ႏအီတွမ်ႏ ဝွေꩻသီးခွမ်ꩻလာꩻသွူ။ အင်္ဂလိပ်လိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻ မဲဉ်တွိုႏခမ်းမုဲင်ꩻတွိုႏ ဝွေꩻသီးခွမ်ꩻလာꩻ လိတ်လုဲင်ꩻတွမ်ႏ ဘာႏသာႏငေါဝ်းငွါနောဝ်ꩻ အွဉ်ႏကုဲင်ဖိုတောဝ်း၊ ဒေါ့ꩻဖြောဝ်ႏသေႏသေႏဒျာႏသွူ။

ဂျပန်လိုꩻမျိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဂျပန်လိုꩻမျိုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ နီယိုမွူးခွိုꩻနွယ်ႏကို ကာလင်ꩻလွဉ်ဒျာႏတဲင် မျိုꩻခွိုꩻမျတ်ဒျာႏ၊ နီခမ်းတွမ်ႏနီဟော်ခံꩻလောင်းနောဝ်ꩻ နီအောဝ်ႏထွူႏတွုမ်ဒျာႏတသေႏသေႏ၊ နီခမ်းယို အောဝ်ႏကမ္ဘာႏလောင်းကို ဖေႏကထိုꩻမားဗာႏမွိုန်းနောဝ်ꩻ ဂျပန်လိုꩻမျိုꩻတွိုင်ꩻ တာႏဝွန်ႏဒျာႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ ဒုတိယစဲ့ꩻကမ္ဘာႏအယံတွင်ꩻ ပစိဖိတ်ဆဲင်ႏရာꩻ ဂျပန်ပိုႏချုပ်တန် ယာမာမိုတို ဒေါ့ꩻဖေႏဝွေꩻစဲ့ꩻတပ် ငေါဝ်းဩဝါဒနောဝ်ꩻ ဟောဝ်ထူႏငါႏလိတ်သွဉ်ခန်ꩻသွူ။

အဲင်ဒီရာဂန္ဓီ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အိန္ဒိယခမ်း ဝွန်ႏတန်ချုပ်လီꩻ မစ္စတာနေရူးပိုမူႏ လွေꩻသွဉ်ပညာႏ အမေႏရိကန်ႏခမ်း မစ်ချီဂန်တက္ကသိုလ်ႏသွူ၊ ကွဉ်ကꩻသဲင်ꩻနေး အခေါဝ်တွို့ꩻခမ်းသားဖုံႏ ခွမ်ꩻလာꩻတဲင် အဖါနေရူးဖေႏလင်ꩻတောဝ်း သင်ႏဖော်ꩻကျောင်ႏ၊ သင်ႏဖော်ꩻကျောင်ႏနောဝ်ꩻ ကျောင်ႏသဲင်ꩻချာယင်း ထုဲင်ႏခမ်းထွူတွော့ꩻ ဆꩻပြွတ်ကွဉ်ကꩻသဲင်ꩻယင်း တွမ်ႏခွမ်ꩻလာ"ဆာရီ"(ဟိန္ဒူခွမ်ꩻလာꩻ)နောဝ်ꩻမꩻ အဖါနေရူးတွမ်ႏ အိန္ဒိယခမ်းသားဖုံႏ ရပ်ထူႏကျိုႏဆွုမ်ႏယင်းကရိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ နီနာꩻဟဝ်နာႏချာနမ်း ပငါပရာꩻသွူ။

မွူးခွိုꩻလာနွယ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

လယ်တီ-ဦးလှတင် ကတဲမ်းဒါႏ "ကျောင်ꩻမျသပိတ် စေႏတီႏသမဲင်ꩻ"ကိုရိုꩻ ခွန်သူရိယစန္တာႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏ"မွူးလာခွိုꩻနွယ်ႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻကို လွူးလင်ꩻလွဉ်ဒျာႏ"အကျောင်ꩻ တဲမ်းမုဲင်ဒင်ႏသေꩻခါꩻ မတ်တန်ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏမွူးလာခွိုꩻနွယ်ႏကို ဖွာꩻလင်ꩻလွဉ်တဲင် ခွိုꩻမျိုꩻမျတ်ဒျာႏ၊ ဂွုဏ်ႏသိက္ခာႏအဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻဒျာႏ၊ တနယ်ꩻ မဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏနောဝ်ꩻ တယ်ႏစကလဲဉ်းခိုႏချာ နေင်ႏပေါင်ꩻ(၂၅၀၀)လွိုနောဝ်ꩻကိုကာႏ ထိန်ꩻသိမ်ꩻလွဉ် ငေါဝ်းငွါ လိတ်လုဲင်ꩻ ယေန်ႏငဲသမဲင်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻမꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ အောဝ်ႏအုံတဲင်နွောင်ꩻ ဗꩻတွိုႏယိုခါသွူ။ "သာႏသနာႏတယ်ႏစ သထွုံႏ"ကရိုꩻဒါႏ ငေါဝ်းယိုအတွိုင်ꩻ မန်းခမ်းသာႏသနာႏ ကလေတောင်ႏလွဉ်ဗာႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏပအိုဝ်ႏသီး သုဝဏ္ဏဘူမိသထွုံႏခမ်းကို တယ်ႏလွဉ်တဲင် နီနာꩻခွိုꩻပအိုဝ်ႏဖုံႏ ဟောဝ်ထူႏဂွုဏ်ႏငါႏသွူ။ ဆာဂျေစကော့ မတ်တန်ꩻအလꩻလဲ့သင်၊ ဂျအိတ်လုစ် မတ်တန်ꩻအလꩻလဲ့သင်၊ ဝီလီယံဒန်း ဟဲက်ကဲက်ကတဲမ်းဒါႏ ပအိုဝ်ႏနီလိုꩻမျိုꩻ ဖြောဝ်ꩻခမ်းလိတ်အုပ်ကိုလဲ့သင် အုံရော်ꩻအာတဝ်း ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻ၊ အုံခေါ်အုံသန်းဒျာႏသွူတကာႏတဝ်း ဝွေꩻသီးငေါဝ်းငွါ၊ လိတ်လုဲင်ꩻ၊ ခွမ်ꩻလာꩻတွမ်ႏ အအူအဒုံႏ ငေါဝ်းတဲက်၊ ငေါဝ်းအိန်ကစဒါႏ ယေန်ႏငဲမုꩻဖုံႏယိုလဲ့ ထိန်ꩻသိမ်ꩻနွောင်ꩻ လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻအကျောင်ꩻ ချီႏယော်ꩻအံႏဖြာႏသေꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ တဲမ်းလိတ်ဆရာႏ ဆာဂျွန်ဒင်း အလိုႏကိုလဲ့ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻ ငေါဝ်းပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ လိတ်လုဲင်ꩻတွမ်ႏ ခွမ်ꩻလာꩻဖြေင်းယို နစ်နစ်သက်သက် ဒေါ့ꩻဖြောဝ်ႏ ကွဉ်ကꩻ တဲမ်းဟော်ꩻလွဒျာႏ ထွူတကာႏတောဝ်း ဝွေꩻသီးယို သမဲင်ꩻအလꩻ ခွန်မျိုꩻနွယ်ႏဒျာႏကရိုꩻလဲ့ ထူႏဂွုဏ်ႏလွချာဒျာႏနမ်းဖုံႏအကျောင်ꩻ တဲမ်းသေꩻခါꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

လိုꩻမျောႏချာလိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻ ကထိုꩻမားဗာႏနောဝ်ꩻ ကွပ်ပွိုးဘာႏသာႏငေါဝ်းငွါ လိတ်လုဲင်ꩻ ခွမ်ꩻလာ သမဲင်ꩻယေန်ႏငဲးကစဒါႏဖုံႏယို ထိန်ꩻသိမ်ꩻနွောင်ꩻတောဝ်းတဲင် ထိုꩻမားဗာႏသွူ။ ကိုးရီးယား၊ ဂျပန်၊ ထုဲင်ꩻ၊ ခယ်ႏ၊ ဖီလစ်ပဲင်၊ အိန္ဒိယ၊ အီရန်၊ အီရတ် ကစဒါႏ ခမ်းဖုံႏနောဝ်ꩻ ကွပ်ကꩻငါႏတောဝ်းဒွုမ် ဝွေꩻသီးယိုꩻယာႏခွမ်ꩻလာꩻရိုꩻကီလဲ့ လိုꩻမျိုꩻထိုꩻမားနွောင်ꩻတောဝ်း၊ ပွိုးစွဉ်ႏထွာလဲဉ်း ခမ်းဗွေႏထီဗွေႏ၊ ခမ်းထီအောဝ်ႏလဲဉ်းဒျာႏတဲင် ခွေါင်ခံႏလဲဉ်းနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းထီအဲဉ်ထောဝ်း၊ ခွေါင်ခမ်ႏမုꩻအဲဉ်ထောဝ်း လိုꩻချင်ꩻချင်ꩻ ကမျောႏထိုꩻဒါႏ လိုꩻမျိုꩻပေႏဖုံႏနောဝ်ꩻ ခယ်ႏခမ်းကို "ရှန်"တွမ်ႏ"ကျို"လိုꩻမျိုꩻ (၁၆-ရျာꩻဗူႏ ၃-ရျာꩻဗူႏခါႏလယ်ႏကို) ပွိုင်းလဲင်ႏ မက်ဆိုပိုတေးနီးယား ယိုခါ အီရတ်ခမ်းကို ဆူးမားရီးယားလိုꩻမျိုꩻ၊ ပွိုင်းလဲင်ႏ ရောမ ယိုခါ အီတလီခမ်းကို အီထရဲက်စတဲင်လိုꩻမျိုꩻ၊ ဆီးရီးယားခမ်းကို မက်ဆီဒိုးနီးယားလိုꩻမျိုꩻတွမ်ႏ မန်းခမ်းကိုပျူလိုꩻမျိုꩻ ကမ်းယံ' သက်ကစဒါႏ လိုꩻမျိုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ကွပ်ပွိုး ထိန်ꩻသိမ်ꩻချာတဝ်း စွိုးခွိုꩻနောဝ်ꩻမꩻ လိုꩻချင်ꩻချင်ꩻ မျောႏလို့ဝင်ꩻတဲင် အောဝ်ႏကမ္ဘာႏလောင်းကို ထိုꩻမားကြောင်းလဲဉ်းနောဝ်ꩻသွူ။ "ဟံႏမဉ်ႏမျောႏနောဝ်ꩻ လိုꩻတလို့တောဝ်း၊ လိုꩻချင်ꩻချင်ꩻ မဉ်ႏမျောႏလို့ဝင်ꩻနောဝ်ꩻ လို့ဒါႏ"ကရိုꩻနောဝ်ꩻ ငေါဝ်းပေႏယို မွူးလာခွိုꩻနွယ်ႏစွုမ်ႏဖြာꩻ ဟောဝ်အွဉ်ႏသတိꩻလွငါႏဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။

ကွပ်ပွိုးစွဉ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကွပ်စွဉ်ႏ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ အစွိုꩻအဗူႏဖုံႏ နေးအာႏနေးရဲင်ꩻ တွူႏတရန်ရုဲင်ꩻတသွိုးလွဉ်အကျိုꩻသွုပ် နယ်ႏခြဲ့ꩻတောႏလန်ႏရေꩻ၊ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တောႏလန်ႏရေꩻ၊ ပဒေႏသရာဇ်စနစ် တောႏလန်ႏရေꩻ (လွိုဆန်ရေꩻ)၊ စွိုးခွိုꩻလွစ်ထန်ႏမုꩻ တောႏလန်ႏရေꩻ(ဒုတိယတောႏလန်ႏရေꩻ)အကျိုꩻသွုပ်ဖုံႏတဲင် ပွိုင်းလဲင်ႏ အောဝ်ႏလမ်းကိုခေ့ꩻ လမ်းဒေ့ꩻဆုံးဘဝ၊ လိတ်လုဲင်ꩻ ထာꩻဒါႏထာꩻသေ အဲဉ်ထောဝ်းဘဝကို ယိုခါ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဖုံႏ ပြွူႏထန်ႏလွဉ်ဗာႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ သမဲင်ꩻရေꩻအလꩻ ထေညင်ꩻတလꩻတောဝ်းသွူ။ ပညာႏရေꩻတွက် အသက်ငတ်ꩻနေင်ႏမာꩻကီ တဆီငတ်ꩻနေင်ႏမာꩻလ သွဉ်တောဝ်းလိတ် လꩻတောဝ်း၊ ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻအတွက် လမ်းဝဲင်ꩻကို မာꩻဗာႏတရေႏအိန်ႏ၊ နမ်းတဗာႏခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻ၊ ဒုံဆောင်ႏကြောင်းစင်ရေꩻ၊ ထီအုံႏထီနောင် ကြောင်းစင်ရေꩻ၊ ဒုစရဲက်မုꩻ ထိုꩻမားရေꩻအတွက် ဒုံဆောင်ႏကို ယာသား ဒေါဝ်မွန်ꩻသား စိုန်တခွန်ꩻ လိုꩻလွꩻလိꩻလေႏပျာႏဖုံႏ ဖေႏကအောဝ်ႏဗာႏမွိုန်း၊ သာႏသနာႏရေꩻအတွက် လာဗွေလာမား နေင်ႏမဲ့လာတန် ဖေႏကထင်ႏဗာႏ ဗွေႏဗွန်ကျောင်ꩻတွမ်ႏ ပရိယတ္တိ ပဋိပတ္တိ သာႏသနာႏ ပင်ႏတသွောင်းရေꩻ၊ သွုပ်သွယ်ႏရေꩻအတွက် တဖူꩻတထာ ဒုံပွေါးတယ်ႏဖျင်ဆို့ꩻမာꩻရေꩻ၊ ဆို့ꩻရုဲင်ရေꩻအတွက် အမွူးစေဉ်ႏတွမ်ႏ ရာႏသီႏအလွောက်ꩻ သေင်ႏရောင်ꩻသေင်ႏရာႏ ဟန်ႏသဉ်ဟန်ႏလာႏ လွုပ်ꩻမာꩻရေꩻ၊ စွိုးခွိုꩻသꩻဓာတ် ပြွူႏထန်ႏရေꩻအတွက် နဲင်ႏငန်ႏရေꩻ စွိုးခွိုꩻသꩻဓာတ်လွူးတဲင်ရေꩻ၊ သမဲင်ꩻရေꩻ၊ စုပေါင်ꩻမာꩻခြွဉ်းသꩻဓာတ်လွူးတဲင်ရေꩻကစဒါႏ သွဉ်တန်ꩻမျိုꩻစွုမ်ႏနောဝ်ꩻလဲ့ တောႏလန်ႏရေꩻ အစိုးစိုးအဆက်ဆက် အွဉ်ႏနေးအထွူႏအတွုမ်၊ ထေနေးအာႏဏာႏစက် ဆောင်ႏရွက်လွဉ်နောဝ်ꩻမꩻ ဟန်ႏနီꩻ စွိုးခွိုꩻပအိုဝ်ႏသီး လိုꩻအုံအောဝ်ႏမုꩻရေꩻနောဝ်ꩻ ထင်ႏတသွောင်လွဉ်ဗာႏ ပဉ်ရန်းရန်းနောဝ်ꩻသွူ။ ကမ္မဉ္စ-ကံႏထာꩻမာꩻနဝ်ꩻတဲ့သင်၊ ကမ္မဖလဉ္စ-ကွပ်ကံႏထာꩻမာꩻ အကျိုꩻသွုပ်နောဝ်ꩻတဲ့သင် အီႏစံႏစာꩻဗာႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ တောႏလန်ႏရေꩻသားဖုံႏ ယွုမ်းအံႏအဗွေတဗာႏ ဆောင်ႏရွက်လွဉ်မꩻ ဟန်ႏနီꩻယိုခါ စံႏစာꩻဗာႏလဲဉ်း အကျိုꩻသွုပ်နောဝ်ꩻသွူ။ နေင်ႏနီရျာꩻဗူႏကို အီႏလို့တလို့တဝ်း နုဲင်းဟန်ႏသနီꩻယို ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ႏအောဝ်ႏဖူꩻတဲင် လမ်းတွိုက်ဖုံႏ ပေါႏအာလွဉ်လဲဉ်း၊ တက္ကသိုလ်ႏပညာႏရန်းထိုဖုံႏလဲ့ ဒါႏအာငါႏလဲဉ်း၊ ဝင်ꩻငေါဝ်းဝင်ꩻငွါဖုံႏလဲ့ ဒေါ့ꩻဒါႏအာငါႏလဲဉ်း၊ စီꩻပွါꩻရေꩻမဲ့လဲ့ ထီႏလုဲင်းလွဉ်အာငါႏလဲဉ်းဒျာႏနောဝ်ꩻ ဟွိုန်ဟောဝ်အာႏရꩻနစ်သက်ငါႏ၊ ထူႏဂွုဏ်ႏခရာႏဟောဝ်ငါႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ ဝေင်ꩻဖူꩻကို ကအောဝ်ႏအုံဒါႏ ဓနလွိုင်ႏအာပုဂ္ဂိုလ်ႏ ယင်ဟန်ႏသားလဲ့သင်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ႏဒါႏပညာႏသား ယဟန်ႏသားလဲ့သင် စွိုးခွိုꩻ ဘာႏသာႏ ငေါဝ်းငွါ လိတ်လုဲင်ꩻ ယိုꩻယာႏခွမ်ꩻလာꩻအလောင်းကို တပေါႏထွူႏတွုမ်တောတ်းဒွုမ်တဲင် ဟောဝ်သꩻပေႏမွေးငါႏနောဝ်ꩻသွူ။ ယင်းဟန်ႏသားနောဝ်ꩻ ထွားဗော့ꩻစီꩻပွာꩻရေꩻ မဲ့တပင်လွုမ်ꩻတွော့ꩻ အပိုလီꩻဖုံႏ အွဉ်ႏတောႏလမ်းတွမ်ႏလိုꩻမျိုꩻလောင်ႏလင်တဲင် ယားကုဲင်ခွိုန်ꩻချာ စွိုးခွိုꩻနောဝ်ꩻလဲ့ အောဝ်ႏဒျာႏ၊ အမူႏနောဝ်ꩻ နီသွီႏယာႏ အခိုနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻလင်နောဝ်ꩻလဲ့ အောဝ်ႏ၊ မူႏတွမ်ႏခိုနဝ်ꩻ နီသွီႏယာႏလွဉ်းလွဉ်းဒျာႏ ကွဲႏတွော့ꩻ ယင်းဟန်ႏသားနဝ်ꩻ ဟိရိဩတ္တပ္ပ အွဉ်ႏဒွုမ်တစိꩻစိꩻတဲင် သီႏလွေꩻဝင်ꩻပြေင်၊ ဖော်လွေꩻလို့ဝင်ꩻငင်းဒေင် လယ်ႏထောင်တဖူꩻတန်ကိုနုဲင်းနောဝ်ꩻလဲ့ အောဝ်ႏတစား၊ လိုꩻကေန်ꩻလိုꩻခြေား ကအောဝ်ႏအုံနွိုင်ႏဒါႏ ဝေင်ꩻထျꩻ ဝေင်ꩻသောင်ဖုံႏ မာꩻအနမ်းဆျာမွူးတဲင် ဒေါ့ꩻပအိုဝ်ႏ ဒေါ့ꩻမန်းနေးတွော့ꩻ တဖော့ခွုမ်စံႏ ထွို့ꩻငင်ႏလို့ဝင်ꩻ တဖူꩻထျꩻတဖူꩻသောင် ထောꩻစောက်ထာꩻစဲင်ႏနောဝ်ꩻတဲ့ သမ်းအောဝ်ႏချင်တဒေါဝ်ႏသွူ။ ကထွာအခို ယင်းဟန်ႏသားရိုꩻလဲ့ ထူႏတာႏဝွန်ႏ "ဆျာမွူးအကဲႏအခေါင်ႏ"လယ်ႏထိုမ်ႏစုရွမ်ခွိုꩻယာႏကိုတွော့ꩻ လွူးနမ်းမွီႏသက် တွမ်ႏအခိုႏအကင်နောဝ်ꩻလဲ့ သမ်းအောဝ်ႏဖျင်တမျိုꩻ၊ အရန်းစွုမ်ႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏပေႏတန်ဖုံႏနောဝ်ꩻလဲ့ နေးဒွုမ်တရေႏတမောႏတွော့ꩻ သမ်းလယ်ႏထိုမ်ႏသောက် ထာꩻစောက်ထာꩻစဲင်ႏ အံႏဖွိုႏအံႏဆုံးထာꩻစားနောဝ်ꩻဖုံႏလဲ့ အာပသာႏတန်နေနေသွူ။ ဓနဥစ္စာႏ ကလွိုင်ႏအာဒါႏအရန်း၊ ဒါႏပညာႏသားအရန်း လိုꩻခေားလိုꩻကေန်ꩻအရန်း ကစဒါႏအရန်းပေါင်ꩻစွုမ်ႏကို အရွယ်ႏမဲဉ်ႏ၊ အရွယ်ႏဖြား ပအိုဝ်ႏပိုဖုံႏနောဝ်ꩻ ဒုံဆောင်ႏဝေင်ꩻဖူꩻကို မာꩻလွူꩻချာလဲဉ်း ထာꩻတောႏထာꩻလောင်ꩻဖုံႏလဲ့ အာပသာႏလွဉ်လဲဉ်း၊ မာꩻလွူꩻချာ ယားဖြေင်းယာဗွာစားနောဝ်ꩻလဲ့ အောဝ်ႏပေါႏချာလဲဉ်းတဲင် ကအီႏတယ်ႏဆို့ꩻအီ တရောင်းတရေꩻ အနာႏဂတ်ပအိုတ်ႏသီး လိုꩻအုံအောဝ်ႏမုꩻ အပွိုင်အခင်နောဝ်ꩻ သꩻထွူႏမွေးငါႏ မရေႏမရာႏသွူ။

လိုႏလွမ်ꩻလာꩻလဲဉ်းရောႏဂါႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကွပ်စွဉ်ႏ ဝင်ꩻထွို့ꩻဗူႏလွဉ်နေး ဘာႏသာႏ ငေါဝ်းငွါ ယေန်ႏငဲ အကွဉ်အကꩻလဲ့သင်၊ မာꩻလွဉ်နေး သွီႏရော်ꩻစနစ်လဲ့သင်၊ နမ်းတွမ်ႏနမ်း ယားကုဲင်ချာ ယိုꩻယာႏထွုံꩻစံႏဓလေ့ꩻဖုံႏလဲ့သင်၊ ယားတရေႏချာ နမ်းပဲင်ႏဂွုဏ်ႏသိက္ခာႏ စွိုးခွိုꩻဂွုဏ်ႏသိက္ခာႏဖုံႏလဲ့သင် အောဝ်ႏကမ္ဘာႏလောင်းကို ကထိုꩻမားထိုꩻဒါႏ လိုꩻမျိုꩻပေႏဖုံႏနောဝ်ꩻ ပီနုဲင်းချာယိုဟွဉ်ႏ အာငါႏလဲဉ်းနောဝ်ꩻသွူ။ သမဲင်ꩻရဲဉ်ႏစဲဉ်ႏဆက် မွူးလာခွိုꩻနွယ်ႏသီး ကထိန်ꩻသိမ်ꩻလွဉ်ဒါႏ စွိုးခွိုꩻဂွုဏ်ႏသိက္ခာႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏနီနာꩻစိုး ဖေႏကဖျော်တွိုႏလွေꩻပါ အနာႏဂတ်အစွိုးအခြွီအတွက် ဟန်ႏသနီꩻ ကပေါႏတသာလွဉ်ဒါႏ ရောႏဂါႏထင်းတန်ပါꩻ၊ ရောႏဂါႏယားတရေႏချာ စွိုးခွိုꩻယိုꩻယာႏ၊ ရောႏဂါႏအံႏဖွိုႏအံႏထို၊ ရောႏဂါႏစီꩻပွာꩻမဲ့တပင်၊ ရောႏဂါႏယားကုဲင်ချာ စွိုးခွိုꩻဂွုဏ်ႏသိက္ခာႏ စတဲင်ရောႏဂါႏ အကျံꩻစားယိုနောဝ်ꩻ ခါးလားကတလာလွဉ်နောဝ်ꩻ လိုႏလွမ်ꩻလာꩻမွိုင်မွိုင်ငါႏလဲဉ်းနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ ဟန်ႏသနီꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻခွင်ႏ လောကတဖြုံႏလွုမ်း ဂွုဏ်ႏသိက္ခာႏအောဝ်ႏအောဝ်ႏ ဖေႏကတရောင်းတရေꩻ ဗွိုန်ပီနုဲင်းမွူးလာ၊ ဖေႏကထင်ႏတသွောင်းနွောင်ꩻ နုဲင်းတံꩻခွဉ်ႏနောဝ်ꩻ အမျာꩻကွိုꩻတောႏမုꩻကထွာဒါႏ အစွိုꩻအဗူႏဖုံႏ ဘာႏသာႏရေꩻဆဲင်ႏရာꩻ အစွိုꩻအဗူႏဖုံႏ၊ ရက်စွိုးခွိုꩻဖုံႏတရန်းတဲင် ဟောဝ်ဖေႏလွေꩻလဲဉ်းပညာႏ မွူးလာခွိုꩻနွယ်ႏ စွိုးခွိုꩻသွီႏယာႏရင်ꩻဖုံႏသွူ။ အောဝ်ႏလိတ်အုပ်လိတ်စောင်ႏ အစွိုးစွိုး အဒေါဝ်ႏဒေါဝ်ႏကိုလဲ့ ခွိုꩻနွယ်ႏဘာႏသာႏ သာႏသနာႏ ထိန်ꩻသိမ်ꩻရေꩻ၊ စွိုးခွိုꩻဂွုဏ်ႏသိက္ခာႏ ထိန်ꩻသိမ်ꩻရေꩻ၊ စွိုးခွိုꩻယေန်ႏငဲးမုꩻတွမ်ႏ ထွုံꩻဓလေ့ꩻထိန်ꩻသိမ်ꩻရေꩻအတွက် လိုႏထွို့ꩻဗူႏဖေႏပညာႏ၊ ပသေဖေႏကတူႏခီး (BRAIN WASH)ကရိုꩻနောဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏစေႏတနာႏ သောင်ႏသာလွေꩻဗာႏ တခွိုင်းယိုနောဝ်ꩻသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်စောက်အာႏ(မုဲင်းကောင်)
  2. လိုꩻယွဲးအာႏရဲင်ꩻ အမုဲင်-၂