မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

လꩻလွဉ် ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသနုဲင်းမုဲင်ꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

"ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ မာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻလꩻ?"

(၁)ငဝ်းနယ်ႏအွဉ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသယို လꩻလွဉ်နုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ခွေသွဉ်းလယ်ႏရီရွောင် တွမ်ထူႏလွေꩻဗာႏ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻသမဲင်ꩻတာႏ အရေꩻတန်လွုမ်ꩻမကာႏ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻတခွိုꩻလွုမ်း ဖေႏနေးကသေထွꩻ ခွေသွဉ်းတဲမ်းထေနယ်လွေꩻဗာႏနုဲင်းယိုသွူ။ နေင်ႏ ၁၉၉၃-ဗာႏ၊ လာဇန္နဝါရီ(၉)နီꩻ ဗꩻလွေꩻနေင်ႏ ၂၀၀၇-ဗာႏ၊ လာစက်တင်ဘာ(၃)နီꩻ၊ ဝေင်ꩻတန်ရန်ႏကွုန်ႏကို ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻနမ်းခြောင်ꩻတင် ဖြားတန်သီး ကျိုꩻစာꩻသောင်ႏသာ ဖြွမ်းဗူႏဝင်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻနဝ်ꩻ ခွေသွဉ်းတဲမ်းစုရွမ်ထန်ႏလွေꩻဗာႏ သုတေသနရွမ်ဖြုဲင်ꩻယိုတပွုတ်နဝ်ꩻသွူ။

(၂)ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻတွမ်ႏ နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နေင်ႏ ၁၉၉၃-ဗာႏ၊ လာဇန္နဝါရီ(၉)နီꩻ၊ ဝေင်ꩻတန်ရန်ႏကွုန်ႏ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏအလုံ သမ္မတအိမ်တော်ရာကို နဲင်ႏငံႏတောႏအစိုႏရနဝ်ꩻ အွဉ်မာꩻလွေꩻဖွဲ့ဗူႏပွုံႏ အခေႏခံႏ ဥပဒေႏတဲမ်းထွို့ꩻရေꩻ အခေႏခံႏမူဖုံႏတွမ်ႏ အခြꩻတဗာႏ အခေႏခံႏမူဖုံႏ အွဉ်ႏထွော့ရေꩻ စွိုးခွိုꩻညီႏလာႏခံႏတန်(ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေး အခြေခံမူများနှင့် အသေးစိတ် အခြေခံရမည့်မူများ ချမှတ်ရေး အမျိုးသားညီလာခံ)သွူ၊ "မွူးရဝ်ꩻခိုႏ အံႏအာဟာႏရထွူ (၈)နားရီႏ တွမ်ႏကာꩻလွေꩻထင်ႏရောင် စွိုးခွိုꩻညီႏလာႏခံႏတန်"အကျောင်ꩻ ဖြားတန်စင်ꩻဖါအောင်ႏခမ်းထီ ခြုဲင်းနယ်နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ စွိုးခွိုꩻညီႏလာႏခံႏ ပထမနီꩻ(၉-၁-၁၉၉၃)နီꩻ ညီႏလာႏခံႏကို အုံကွံတွိုင်ႏပင်ႏ တယ်ႏလွေꩻရီးတွမ်ႏမန်းခမ်းကို ပကတိအုံအဝ်ႏမုꩻ အခရာႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ၊ မန်းခမ်းကို အခေႏအနေႏအလꩻ "ပြည်မ"နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏတဝ်းဒွုမ်တဲင် (၁)ရန်ႏကွုန်ႏတွိုင်ႏ (၂)ပကိုꩻတွိုင်ႏ (၃) ဧရာဝတီတွိုင်ႏ (၄)မကွေးတွိုင်ႏ (၅)မန္တလေꩻတွိုင်ႏ (၆) စစ်ကိုင်းတွိုင်ႏ (၇)တနင်္သာရီတွိုင်ႏ-စတဲင်(တွိုင်ႏ)(၇)ဖြုံႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏထွော့လွေꩻ တွိုင်ႏဒေႏသတန်(တိုင်းဒေသကြီး)နဝ်ꩻသွူ၊ အဝ်ႏနဝ်ꩻထွူ- (၁)ကချင်ခမ်းနယ်ႏ(ပြည်နယ်) (၂)စောက်ꩻခမ်းနယ်ႏ (၃)ကယားခမ်းနယ်ႏ (၄)ခင်ခမ်းနယ်ႏ (၅)ရခဲင်ႏခမ်းနယ်ႏ (၆)ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ (၇)မဲင်ꩻခမ်းနယ်ႏ-စတဲင် ခမ်းနယ်ႏ(၇)ဖြုံႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏထွာလွေꩻ ခမ်းနယ်ႏ(ပြည်နယ်)ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ၊ နဝ်ꩻထွူတဲင် တွိုင်ႏ(တိုင်း)(၇)ဖြုံႏတွမ်ႏ ခမ်းနယ်ႏ(ပြည်နယ်)(၇)ဖြုံႏ ခြွဉ်းဗူႏလို့ဝင်ꩻ (၁၄)ဖြုံႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏထွာလွေꩻ ခမ်းခြွဉ်းဗူႏ သမ္မတမြန်မာနဲင်ႏငံႏတောႏ(ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်)နဝ်ꩻသွူ။ အဝ်ႏနဝ်ꩻမꩻ နေင်ႏ ၁၉၉၃-ဗာႏ၊ လာဧပြီ တွိုႏလွဉ်ဒဲဉ်ဟားလဲဉ်းနဝ်ꩻ ထင်ႏဗာႏထဲင်းညီႏလာႏခံႏတဲင် ညီႏလာႏခံႏကို အွဉ်ႏထွော့လွေꩻခန်း တွိုင်ႏ(တိုင်း)(၇)ဖြုံႏတွမ်ႏ ခမ်းနယ်ႏ(ပြည်နယ်)(၇)ဖြုံႏ ခြွဉ်းဗူႏလို့လို့ဝင်ꩻ (၁၄)ဖြုံႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏထွာလွေꩻခန်း ခြွဉ်းဗူႏသမ္မတမြန်မာနဲင်ႏငံႏတောႏ (ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်)နဝ်ꩻသွူ။ အဝ်ႏနဝ်ꩻမꩻ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏကိစ္စနုဲင်းယို အထူꩻဒေႏသ(၆)နမ်းခြောင်ꩻတင် ဖြားတန်စင်ꩻဖါအောင်ႏခမ်းထီ၊ နဲင်ႏငံႏရေꩻပါတီညီႏလာႏခံႏကို လောဝ်းဟွိုန်ဒင်ႏနယ်လွေꩻဖေႏနုဲင်းယို- "စာနယ်ဇင်း၊ ရေဒီယို၊ ရွုတ်မွန်ငဝ်းသင်ႏ (ရုပ်မြင်သံကြား)၊ လိတ်လွီးလယ်ႏတွမ်ႏ မီဒီယာကိုဖုံႏနဝ်ꩻ ကေႏညာႏလွေꩻ မြန်မာခမ်းကို လိုꩻမျိုꩻခြွဉ်းဗူႏဝင်ꩻ အဝ်ႏ(၁၃၅)မျိုꩻနဝ်ꩻသွူ၊ တွိုင်ႏဒေႏသတန်ကို ကအဝ်ႏဒျာႏ ခမ်းသားလူထု ကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ(မန်း)လိုꩻမျိုꩻဖုံႏသွူ၊ မဉ်ႏထွားခမ်းနယ်ႏ(၇)ဖြုံႏ၊ ခင်ခမ်းနယ်ႏကို လိုꩻကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻ ထွာခင်လိုꩻမျိုꩻ၊ စောက်ꩻခမ်းနယ်ႏကို လိုꩻကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻ ထွာစောက်ꩻလိုꩻမျိုꩻ၊ ကယားခမ်းနယ်ႏကို လိုꩻကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻ ထွာစောက်ꩻတနျာႏလိုꩻမျိုꩻ၊ ချင်ꩻခမ်းနယ်ႏကို လိုꩻကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻ ထွာချင်ꩻလိုꩻမျိုꩻ၊ ရခဲင်ႏခမ်းနယ်ႏကို လိုꩻကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻ ထွာရခဲင်ႏလိုꩻမျိုꩻ၊ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏကိုတဲ့ လိုꩻကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻ ထွာဖြဝ်ꩻလိုꩻမျိုꩻ၊ မဲင်ꩻခမ်းနယ်ႏကိုတဲ့ လိုꩻကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻ ထွာမဲင်ꩻလိုꩻမျိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ"။ န၀်ꩻမꩻ ဖြားတန်ရိုꩻသွုပ် "တွိုင်ႏဒေႏသတွမ်ႏ ခမ်းနယ်ႏကို လိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလဲဉ်း(၈)မျိုꩻနဝ်ꩻ လိုꩻမျိုꩻယို(၈)မျိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလဲဉ်းသွူတွမ်ႏအဒေႏသ၊ အဝ်ႏတွမ်ႏအခင်ႏလမ်းသွူ၊ ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ ဥပဒေႏအလꩻ ထင်ႏထင်ႏသျာꩻသျာꩻအဝ်ႏ အဝ်ႏလဲဉ်းတွမ်ႏတွိုင်ႏ၊ အဝ်ႏတွမ်ႏခမ်းနယ်ႏ၊ လိုꩻမျိုꩻတပါဝင်ႏသော့ꩻတန်း မန်းလိုꩻမျိုꩻတွမ်ႏ လိုꩻမျိုꩻ(၇)မျိုꩻနဝ်ꩻ အီႏဟဲ့ꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ ဟဲ့ꩻဗာႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏခမ်းရင်ꩻသား(ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသား)နဲ့ဩ။ "ဒေႏသဝိသေသလက္ခဏာႏ ကအဝ်ႏဒျာႏ ခမ်းခြွဉ်းဗူႏကိုယို လိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ(၈)မျိုꩻ၊ မြန်မာခမ်းခြွဉ်းဗူႏကို လိုꩻမျိုꩻခြွဉ်းဗူႏဝင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏ(၁၃၅)မျိုꩻ၊ မဉ်ႏနုတ်ထန်ႏထိုꩻ လိုꩻမျိုꩻ(၈)မျိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏကုဲင်ဒျာႏ လိုꩻမျိုꩻ(၁၂၇)မျိုꩻသွူ၊ ကအဝ်ႏကုဲင်ဒျာႏ လိုꩻမျိုꩻ(၁၂၇)မျိုꩻနဝ်ꩻ ဝင်ႏဒျာႏအုံနောင်မန်းလိုꩻမျိုꩻ၊ အုံနောင်ဒျာႏ စောက်ꩻလိုꩻမျိုꩻ၊ အုံနောင်ဒျာႏ ဖြဝ်ꩻလိုꩻမျိုꩻ၊ အုံနောင်ဒျာႏ ခင်လိုꩻမျိုꩻ၊ အုံနောင်ဒျာႏ စောက်ꩻတနျာႏလိုꩻမျိုꩻ၊ အုံနောင်ဒျာႏ မဲင်ꩻလိုꩻမျိုꩻ၊ အုံနောင်ဒျာႏ ရခဲင်ႏလိုꩻမျိုꩻ၊ အုံနောင်ဒျာႏ ချင်ꩻလိုꩻမျိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ကအဝ်ႏကုဲင်ဒျာႏ လိုꩻမျိုꩻ(၁၂၇)မျိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏအုံငီꩻ နီဗွေႏသီး၊ အံႏဒျာႏနီဗွေႏသီးဒဲဉ် လꩻဗော့ꩻ"ဟုတ်ကဲ့"လွုမ်ꩻဟောင်း?"အထူꩻဒေႏသ(၆)နမ်းခြောင်ꩻတင် ဖြားတန်အောင်ႏခမ်းထီ လဝ်းဟွိုန်ဒင်ႏနယ်လွေꩻဖေႏ (အဆိုတင်သွင်း)နဲင်ႏငံႏရေꩻပါတီညီႏလာႏခံႏကိုနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ညီႏလာႏခံႏဥက္ကဋ္ဌ၊ သာႏသနာႏရေꩻဝွန်ႏတန် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမျိုးညွန့်နဝ်ꩻ ရိုꩻဖေႏ"ဦးအောင်ခမ်းထီ- သည်းခံပါ၊ အချိန်ရောက်လာမှာပါ"ရိုꩻဖေႏနုဲင်းနဝ်ꩻအကျောင်ꩻ ဖြားတန်စင်ꩻဖါအောင်ႏခမ်းထီတွမ်ႏ ဖြားတန်ဖြားခွန်မောင်တုတ်သီး ခြုဲင်းနယ်သေꩻနုဲင်းယိုသွူ၊ အနီꩻနဝ်ꩻ ညီႏလာႏခံႏထွူလွေꩻဗော့ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ဖြားတန်ဖြားခွန်မောင်တုတ်ငဝ်းအလꩻ "ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻနမ်းခြောင်ꩻတင် (၃၄)ဖြာꩻ"ထင်ႏရောင်နဲင်ႏငံႏတောႏကအွဉ်မာꩻဒျာႏ အမျိုꩻသာꩻညီႏလာႏခံႏနဝ်ꩻသွူ။ နေင်ႏ ၂၀၁၃-ဗာႏ၊ ပီအဲန်အိုစွိုꩻထေ "ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻသမဲင်ꩻနွို့မတ်တဲင်ႏ"လိတ်လာႏတွမ်ႏ ဖြားတန်ဖြားခွန်မောင်တုတ်ငဝ်းအလꩻ ကေားထင်ႏနဲင်ႏငံႏတောႏ အမျိုꩻသာꩻညီႏလာႏခံႏ ပီအဲန်အိုနမ်းခြောင်ꩻတင်နဝ်ꩻ (၁၀)ဖြာꩻ၊ ဖြားတန်စင်ꩻဖါအောင်ႏခမ်းထီ၊ ဖြားတန်ခွန်ထွန်းရီ၊ ဖြားခွန်အောင်ႏသာႏ(နောင်ကာꩻ)၊ ဖြားခွန်ဝိဇ္ဇာႏ၊ ဖြားခွန်သိန်းလွင်(ပင်ႏလုံ)၊ ဖြားခွန်စံထွန်း၊ ခွန်တင်ထွဋ်၊ ခွန်ပညာႏဗုတ်၊ ဗိုလ်ကျော်ကျော် (ရွီႏ)၊ ဖြားခွန်သိန်းလွင်သီးဖုံႏထင်ႏသွူ။ ပ-အ-မ-ဖ နမ်းခြောင်ꩻတင်ဖုံႏနဝ်ꩻ(၄)ဖြာꩻ၊ ဖြားခွန်မောင်ငွေ၊ ဖြားခွန်အောင်ခင်(ဟိုပုံꩻဝေင်ꩻနယ်ႏ၊ ပ-အ-မ-ဖရွုမ်ꩻတာႏဝွန်ႏခံႏ)၊ ဖြားခွန်မောင်ကြီး(ပင်လောင်ꩻ)၊ဖြားခွန်မောင်တုတ်သွူ။ ရ-လ-လ-ဖနမ်းခြောင်ꩻတင်နဝ်ꩻ (၃)ဖြာꩻ ဖြားခွန်စိန်ရွှေ၊ ဖြားတိဆောင်၊ ဖြားအောင်ရွှေလတ်သွူ။ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻနမ်းခြောင်ꩻတင်(၁၂)ဖြာꩻ ခွန်ကိုမောင်(ဟိုပုံꩻ)၊ ဖြားခွန်သိန်းမြင့်(ပင်လောင်ꩻ)၊ ဖြားခွန်မြတ်သူ(ဆီဆိုင်)၊ ဖြားခွန်ကျော်သူ(အောင်ပန်း)၊ ခွန်မင်းလွင်(ဟိုပုံꩻ)၊ ဖြားခွန်ထွန်းလှိုင်(ပင်လုံ)၊ ခွန်စိန်မောင်(သထုံ)၊ ဖြားခွန်ငြိမ်းမောင်(သထုံ)၊ ဖြားခွန်ဖေမြ(သထုံ)၊ ခွန်ဝင်းနောင်(ဘားအံ)၊ ဖြားခွန်အောင်ဘ(ရန်ကုန်)၊ ဖြားခွန်မောင်မောင်တင်(ရန်ကုန်)တွမ်ႏ နေင်ႏ ၁၉၉၀-ဗာႏ လွိုက်ရွေꩻခံႏလꩻ နမ်းခြောင်ꩻတင်နဝ်ꩻ(၅)ဖြာꩻ ဖြားထွန်းရင်လော(တစည)၊ ခွန်သန်းထူး(ဆိုက်ခေါင်)၊ ဖြားစံလှ(ဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပုံꩻ၊ ခမ်းသားလွတ်တောႏနမ်းခြောင်ꩻတင်)၊ ခွန်အေးမောင်(ဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပုံꩻ ခမ်းနယ်ႏလွတ်တောႏနမ်းခြောင်ꩻတင်)၊ ဖြားခွန်စိန်ဝင်း(နောင်မွန်နေ၊ ၁၉၉၀-သီႏသဲင်ႏဝေင်ꩻနယ်ႏ ခမ်းသားလွတ်တောႏနမ်းခြောင်ꩻတင်)သီးဖုံႏ ဖြွမ်းဖြွမ်းဗူႏဗူႏ ထင်ႏရောင်ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻမျိုꩻဖုံႏလဲ့ နွို့ငီꩻထင်ႏအုံကွံရောင် နဲင်ႏငံႏတောႏ ကအွဉ်မာꩻဒျာႏ အမျိုꩻသာꩻညီႏလာႏခံႏယိုနဝ်ꩻသွူ။ ထွိုင်ႏအွဉ်ႏထွော့ထွူ တွိုင်ႏတွမ်ႏခမ်းနယ်ႏ လွိုတဲင်ဆꩻငါနဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻရီအုံကွံသွုပ်ယင်း "ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကအဝ်ႏတွင်ꩻ ကအဝ်ႏသွုံꩻဒျာႏ ၁၉၄၇-ဗာႏ၊ အွဉ်ႏထွော့ဖေႏခမ်းနယ်ႏနဲ့? အွဉ်ႏထွော့ဖေႏတဝ်းနဲ့? အခရာႏ(ပြည်နယ်သတ်မှတ်ရေး/မသတ်မှတ်ရေး)နဝ်ꩻ ထူႏခွုမ်စံႏလွေꩻယင်းမူအတွိုင်ꩻ"အကျောင်ꩻ ဖြားတန်အောင်ႏခမ်းထီတွမ်ႏ ဖြားတန်ဖြားခွန်မောင်တုတ်သီး ခြုဲင်းနယ်ဖေႏနဝ်ꩻသွူ။ ဖြားတန်ဖြားခွန်မောင်တုတ် ငဝ်းတွမ်ႏ "နေင်ႏ ၁၉၉၄-ဗာႏ၊ လာစက်တင်ဘာ အထူꩻဒေႏသ(၆) ဖြားတန်စင်ꩻဖါအောင်ႏခမ်းထီ ဆွေꩻနွေꩻဒင်ႏနယ်ချက် လိတ်ရဲဉ်ႏ(မန်းဘာႏသာႏ)"လိတ်စောင်ႏအလꩻ "ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကအဝ်ႏတွင်ꩻ ကသွုံꩻဒျာႏ နေင်ႏ ၁၉၄၇-ဗာႏ၊ အွဉ်ႏထွော့ဖေႏခမ်းနယ်ႏနဲ့? အွဉ်ႏထွော့ဖေႏတဝ်းနဲ့? အခရာႏ (ပြည်နယ်သတ်မှတ်ရေး/မသတ်မှတ်ရေး)မူနဝ်ꩻ အဝ်ႏနုဲင်းလယိုသွူ- (၁)ငဝ်းငွါဘာႏသာႏ၊ လိတ်လုဲင်ꩻ၊ ယေန်ႏငဲရေꩻ၊ သမဲင်ꩻအခံႏကလဲဉ်းခိုႏချာ-စတဲင် လိုꩻမျိုꩻခေါ်တမျိုꩻ အင်္ဂါႏလက္ခဏာႏဖုံႏ အဝ်ႏဗာႏ (ဘာသာစကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု နောက်ခံသမိုင်း-စသည့် သီးခြားသည့် လူမျိုးအင်္ဂါလက္ခဏာရှိရမည်)။ (၂)သင်ꩻရာꩻလိုꩻအဖြာꩻပေါင်ꩻ (တထာႏဝလွို)အဝ်ႏဗာႏ (လျော်ကန်သင့်မြတ်သည့် လူဦးရေရှိရမည်၊ ထက်ဝက်ကျော်ရှိရမည်ဟု ညီလာခံမှ သတ်မှတ်သည်)။ (၃)စီꩻပွာꩻရေꩻ မွန်ဗန်မုအဝ်ႏဗာႏ (သင့်တင့်လျောက်ပတ်သည့် စီးပွားရေးရှိရမည်)။ (၄)ကအဝ်ႏအုံဒျာႏ ဟံႏနယ်ႏဖုံႏ သွုပ်ဆွိုင်ꩻဗာႏလို့ဝင်ꩻ (နေထိုင်သည့်နယ်မြေ တဆက်တစပ်တည်းရှိရမည်)-အွဉ်ႏထွော့သေꩻခါꩻမူ"နုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ ဖြားတန်အောင်ႏခမ်းထီ ခြုဲင်းသွုပ်- "စောက်ꩻခမ်းနယ်ႏတာႏခါလဲ့ အွဉ်ႏထွော့ဖေႏခမ်းနယ်ႏနဲ့? အွဉ်ႏထွော့ဖေႏတဝ်းနဲ့?မူနဝ်ꩻအလꩻ အွဉ်ႏထွော့လွေꩻဖေႏလဲဉ်းတွော့ꩻ စောက်ꩻလꩻဗာႏလဲဉ်းသွူ၊ ဗွိုန်ပီနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ ဝေင်ꩻနယ်ႏတောင်ႏကီꩻ လိုꩻအဖြာꩻ(၁၀၀)ကို ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻအဝ်ႏ(၅၆)ဖြာꩻနဝ်ꩻသွူ၊ နဝ်ꩻမꩻ ဝေင်ꩻနယ်ႏတောင်ႏကီꩻယို ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအွုတ်ချွုတ်ရေꩻကို လꩻဗာႏသွူ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ လ-ဝ-က(လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာ) ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏအစိုႏရစာႏရင်ꩻ လိုꩻစာႏရင်ꩻနဝ်ꩻ တမဲဉ်ႏတဝ်းသွူ၊ ငိမ်ꩻချမ်ꩻရေꩻအလွီး စအီႏအဝ်ႏဒျာႏလွုမ်ꩻနဝ်ꩻမꩻ မာꩻခိုးလျားဒါႏ အခေႏအနေႏနဝ်ꩻမꩻ အွဉ်ႏဆွိုးထိုꩻဗာႏနဝ်ꩻအခရာႏသွူ။ တွိုႏနဝ်ꩻတဲင် လ-ဝ-ကစာႏရင်ꩻအလꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ အမဲဉ်ႏတရာꩻကအဝ်ႏဒျာႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏပင်လောင်ꩻ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပုံꩻ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏသီႏသဲင်ႏ ယို(၃)ဝေင်ꩻနယ်ႏနဝ်ꩻ ထွာလꩻခန်း ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုတ်ချွုတ်ခွင်ꩻ"အကျောင်ꩻ ဖြားတန်အောင်ႏခမ်းထီ ရိုꩻဖေႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

(၃)ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအတာႏ ကွီထဲင်းဝေင်ꩻနယ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ထွိုင်ႏတွိုႏ နေင်ႏ ၁၉၉၄-ဗာႏ၊ လာစက်တင်ဘာ စွိုးခွိုꩻညီႏလာႏခံႏကို အထူꩻဒေႏသ(၆) ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအွဉ်ငါနမ်းခြောင်ꩻတင် ဖြားတန်စင်ꩻဖါဖြားအောင်ႏခမ်းထီနမ်း ထင်ႏဒင်ႏကွီထဲင်းယင်း ပအိုဝ်ႏလိုꩻ အတထာႏဝလွို ကအဝ်ႏဒျာႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏလွယ်လဲမ်ကို ကအဝ်ႏဒျာႏအွိုင်ႏ(ကျေးရွာအုပ်စု)အဖြုံႏ(၁၀)ယို ဖေႏနေးကအွဉ်ႏပါသော့ꩻ ဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပုံꩻကိုလဲ့သင်၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏတောင်ႏကီꩻကို ကအဝ်ႏဒျာႏ အွိုင်ႏ(ကျေးရွာအုပ်စု)အဖြုံႏ(၂၀)တွမ်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏရွီႏအခဝ်ကွဉ်ႏကို ကအဝ်ႏဒျာႏ အွိုင်ႏ(ကျေးရွာအုပ်စု)(၆)ဖြုံႏယို အွဉ်ႏခြွဉ်းထွူ ယံဖေႏအွဉ်ႏထွော့ဖေႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏကျောက်တလွုံꩻတသာအကျောင်ꩻ၊ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻဖုံႏ ဖေႏကအဝ်ႏထန်ႏခေါ်ထိုꩻမွိုန်း ဝင်ꩻဝေင်ꩻနယ်ႏခလ၊ ယံဖေႏကအဝ်ႏ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻဒုံဆောင်ႏဖုံႏ၊ အွိုင်ႏဖုံႏ ဖေႏနေးကပါသွော့ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအွုတ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသကိုထွူတဲင် ဖေႏနေးကလꩻစွဉ်ႏ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအွုတ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ႏ(တိုင်း)၊ ရေႏသေꩻဖေႏကဗꩻစွဉ်ႏခမ်းနယ်ႏ(ပြည်နယ်)အရန်းနဝ်ꩻ နီသွဉ်းသီးပအိုဝ်ႏ စွိုးခွိုꩻအွဉ်ငါ ဖြားတန်အောင်ႏခမ်းထီနမ်း ကျိုꩻစာꩻသွင်ꩻဒင်ႏနယ်ထေ့ထဲင်းယင်း ညီႏလာႏခံႏကိုနဝ်ꩻသွူ။ ကွဲတွော့ꩻ "လ-ဝ-က(လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန)"စာႏရင်ꩻအလꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ တအဝ်ႏဝဝ်း တထာႏဝလွိုတဲင် အသော့ꩻပါတဝ်း ကလော်ꩻ၊ ရွီႏ၊ ကျောက်တလွုံꩻတန်၊ ပင်ႏလုံ၊ လွယ်လဲမ်၊ မောက်ꩻမုဲင်ႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ၊ နဝ်ꩻမꩻ လိုꩻမျိုꩻကလꩻဝေင်ꩻနယ်ႏ(၂)ဖြုံႏသား လꩻရောင်နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ရေꩻလꩻဒေႏသနဝ်ꩻသွူ။ ဓနုလိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ လꩻဝေင်ꩻနယ်ႏရွာငံတွမ်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏပင်ႏတရား၊ ပလောင်းလိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ လꩻဝေင်ꩻနယ်ႏနမ့်စင်တွမ်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမန်တုံ၊ ကိုးကန်းလိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ လꩻဝေင်ꩻနယ်ႏကုန်ကျမ်းတွမ်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏလောက်ကိုင်ဖုံႏသွူ၊ ကထွာလွဉ်ဒျာႏ (ဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပင်၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏမိုင်းမော၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏပင်ဝို၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏနာႏဖန်ႏ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏမက်မန်းတွမ်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏပင်သင်ꩻ)ဝေင်ꩻနယ်ႏ(၆)ဖြုံႏ တခရဲင်ႏသား "ဝ"လိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ အလꩻစွဉ်ႏ နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ႏ"အကျောင်ꩻ ဖြားတန်အောင်ခမ်းထီ ခြုဲင်းနယ်နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻတဲင် တယ်ႏနေင်ႏ ၂၀၀၈-ဗာႏ၊ လာမေ(၂၉)နီꩻကို နဲင်ႏငံႏတောႏ ခွꩻငိမ်ꩻသာႏယာႏရေꩻတွမ်ႏ လွိုင်ႏကွိုန်ꩻရေꩻကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချွုတ်မှူးတန် သန်းရွှေကဲစ်ꩻစူမုဲင် ကေႏညာႏချက်အမုဲင် ၇/၂၀၀၈ အလꩻ အွဉ်ႏထွာတဉ်ႏလွေꩻ ခမ်းခြွဉ်းဗူႏသမ္မတမြန်မာနဲင်ႏငံႏတောႏ ၂၀၀၈-အခေႏခံႏဖွဲ့ဗူႏပွုံႏဥပဒေႏတဲင် လိတ်မဲ့ငါ(၁၇)ပုဒ်မ ၅၆(ဂ)အလꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဖုံႏ တရာꩻဝင်ႏ လꩻလွေꩻခန်း ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏ အုပ်ချွုတ်ရေꩻလꩻဒေႏသနဝ်ꩻသွူ။ တယ်ႏနေင်ႏ ၂၀၀၈-ဗာႏ၊ လာမေ(၂၉)နီꩻကို ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဖုံႏ တရာꩻဝင်ႏလꩻခန်း ပအိုဝ်ႏနမ်းအုပ်ချွုတ်ရေꩻလꩻဒေႏသနဝ်ꩻသွူ။(ခွန်ဆန်းကျော်-၂၀၁၄)

(၄)မှတ်ပုံတဲင်ယို အရေꩻတန်မွေးကွီခမ်းနယ်ႏတာႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအါက်ငါဖုံႏ ထုမ်ႏကျံႏကျိုꩻစာꩻလꩻလꩻမွေး ပအိုဝ်ႏကမဉ်လꩻဒျာႏ ခမ်းနယ်ႏကီလဲ့ တလꩻဗာႏတဝ်း၊ ကလꩻလွုမ်ꩻဝေင်ꩻနယ်ႏပင်လောင်ꩻ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပုံꩻ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏသီႏသဲင်ႏ-စတဲင်(၃)ဝေင်ꩻနယ်ႏ မဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏနဝ်ꩻ "နီသွဉ်းသီးပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ခမ်းသားမွိုးဖါ အပဲစ်တကင်ꩻတဝ်း၊ တွိုႏယိုခါလဲ့ အဝ်ႏနေဒွိုန်းက ပါꩻအဝ်ႏဒေါ့ꩻနယ် "အွဉ်ႏမာꩻမတ်ပုံတဲင်ဟုဲင်း"လဲ့ မာꩻတဝ်းဒွိုန်းဖုံႏလဲ့အဝ်ႏ၊ အခိန်ႏကွီခမ်းနယ်ႏတွင်ꩻ မတ်ပုံတဲင်အဲဉ်ထဝ်း၊ လ-ဝ-ကလိုꩻစာႏရင်ꩻကို ပါသော့ꩻတဝ်းတဲင် လꩻဗာႏတဝ်းခမ်းနယ်ႏနဝ်ꩻသွူ"။ ညီႏလာႏခံႏတွင်ꩻနဝ်ꩻတဲ့ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏ လိုꩻစာႏရင်ꩻကိစ္စနဝ်ꩻ "ထွာဒွိုန်းက ထေင်ထင်ဝင်ꩻတွမ်ႏငဝ်း၊ ဝေင်ꩻနဘ်ႏလင်ꩻခွိုꩻကို လ-ဝ-ကစာႏရင်ꩻအလꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻအဝ်ႏ(၁၂)ဖြာꩻလွုမ်ꩻ၊ ပအိုဝ်ႏကအဝ်ႏဒျာႏ စင်းသင်းကောင်တန်လောင်းနဝ်ꩻ အသိအမှတ်ပြုတဝ်း၊ အသိအမှတ်ပြုဒျာႏ လ-ဝ-ကလိုꩻစာႏရင်ꩻလွုမ်ꩻသွူ၊ ပါꩻရိုꩻတော လွိုင်လုံ၊ ကုန်းမောဝ်းကိုနဝ်ꩻ လိုꩻနဝ်ꩻကိုဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလော်လယ်ဒျာႏ ကောင်ကိုတခြာကိုသွူ၊ နေင်ႏ ၁၉၉၃-ဗာႏ၊ ထွိုင်ႏတွိုႏတနီꩻကိုနဝ်ꩻ ခွန်သာ(ယာဗွာခွန်)ကားလားကနွို့ငိမ်ꩻချမ်ꩻရေꩻ စဲ့ꩻခွန်သာကမာꩻသီ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဖုံႏတွင်ꩻ သတင်ႏစာႏကို သမ်းပါလွဉ်၊ ထွိုင်ႏတွိုႏနဝ်ꩻမꩻ လ-ဝ-က(လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန)ကဒေါ့ꩻဒျာႏပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ အဝ်ႏ(၁၂)ဖြာꩻလွုမ်ꩻယို မဲဉ်ႏနဲ့?မဲဉ်ႏတဝ်းနဲ့ ထင်ႏထင်ႏသျာꩻသျာꩻ သေစဲင်းလွဉ်ဗာႏသွူ။ လိတ်လွီးလယ်ႏ(သတင်းစာ)ကို "ကတမ်းဒျာႏ စဲ့ꩻခွန်သာ(နဝ်ꩻတဝ်းလဲ့)စဲ့ꩻအဲမ်တီအေ (Moung Tai Army-MTA)ကမာꩻသီ၊ ကခꩻဆာဒျာႏ ဖြားဂန္ဓမာႏသီးဖုံႏ၊ ပအိုဝ်ႏဒုံသားဖုံႏ အသီတွမ်ႏအဆာ အဝ်ႏစွဉ်ႏ(၂၀၀)နီရျာꩻလွိုရပ်နဝ်ꩻကိုနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏအဝ်ႏအဖြာꩻ အရျာꩻအရေင်၊ ကွဲးတွော့ꩻ ပအိုဝ်ႏနဝ်ꩻကိုနဝ်ꩻ အတမာꩻတဝ်းမှတ်ပုံတဲင်၊ လ-ဝ-က (လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန)စာႏရင်ꩻကိုတအဲဉ်ထဝ်း၊ တပါသော့ꩻတဝ်း"အကျောင်ꩻ ဖြားတန်ခြုဲင်းနယ်ဖေႏနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻတဲင် လိုꩻအဖြာꩻ မှတ်ပုံတဲင် အဲဉ်ထဝ်းနဝ်ꩻ ထွာလိုꩻမျိုꩻတရာꩻဝင်ႏတဝ်း ပါꩻတွက်ပါတဝ်း၊ မြန်မာခမ်းသားပါတဝ်းနဲင်ႏငံႏတောႏ လိုꩻစာႏရင်ꩻကိုနဝ်ꩻသွူ၊ နဝ်ꩻမꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဖုံႏစွုမ်ႏဖြာꩻ အဝ်ႏလိုႏမာꩻမှတ်ပုံတဲင်နဝ်ꩻသွူ၊ ပအိုဝ်ႏဖုံႏ အဝ်ႏလိုႏဖေႏသတိလို့ဝင်ꩻ မှတ်ပုံတဲင်ကိုနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏလိုႏသော့ꩻဒျာႏ"ပအိုဝ်ႏ"၊ မဉ်ႏတဲမ်းမန်းနေးနဝ်ꩻ "ပအိုဝ်ႏ"အကျောင်ꩻ ယံတမာသွော့ဝင်ꩻမွိုင်မွိုင်သွူ။ "နီသွဉ်းသီးပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ခမ်းသားမွိုးဖါ အပဲစ်တကင်ꩻတဝ်း၊ တွိုႏယိုခါလဲ့ အဝ်ႏနေဒွိုန်းက ပါꩻအဝ်ႏဒေါ့ꩻနယ်"အွဉ်ႏမာꩻမှတ်ပုံတဲင်ဟုဲင်း"လဲ့ မာꩻတဝ်းဒွိုန်းဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏ၊ အခိန်ႏကွီခမ်းနယ်ႏတွင်ꩻ မှတ်ပုံတဲင်အဲဉ်ထဝ်း၊ လ-ဝ-က(လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန)လိုꩻစာႏရင်ꩻကို ပါသော့ꩻတဝ်းတဲင် လꩻဗာႏတဝ်း ခမ်းနယ်ႏနဝ်ꩻသွူ"(ဖြားတန်စင်ꩻဖါအောင်ႏခမ်းထီ-၁၉၉၃)။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻတဲင် ဖွဲ့ဗူႏထွူကော်မရှင်တွော့ꩻ အဝ်ႏလိုႏတွမ်ထူႏလွေꩻလိုꩻစာႏရင်ꩻအကျောင်ꩻ ဒင်ႏနယ်ထင်ႏအဆို(အဆိုပြုတင်သွင်း)ညီႏလာႏခံႏကိုကီလဲ့ "အခိန်ႏတလꩻတဝ်းဒွိုန်း"ဝင်ꩻသမ်းရိုꩻဒျာႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် နိသွဉ်းသီးပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ လꩻထွာလွုမ်ꩻ(၃)ဝေင်ꩻနယ်ႏ၊ လꩻလွုမ်ꩻပအိုဝ်ႏခမ်းနမ်းပဲင်ႏအုတ်ချွုတ်ရေꩻလꩻဒေႏသ အကျောင်ꩻ-ဖြားတန်စင်ꩻဖါအောင်ႏခမ်းထီ ခြုဲင်းနယ်ဖေႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ အဝ်ႏလိုႏကွီခမ်းနယ်ႏ(ပြည်နယ်)ခိန်ႏ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဖုံႏမှတ်ပုံတဲင် တအဲဉ်ထဝ်းတဲင် လꩻဗာႏတဝ်း ဝေင်ꩻနယ်ႏ၊ ခမ်းနယ်ႏတဲင် နီသွဉ်းသီးခွိုꩻနွယ်ႏပအိုဝ်ႏတာႏ ထွာလွဉ်သꩻတဟဝ်တဝ်းအခရာႏနဝ်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ဖေႏ ကလꩻသေꩻဗာႏ"ပီအဲန်အို အထူꩻဒေႏသ(၆) ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအွဉ်ငါ"နမ်းခြောင်ꩻတင် ဖြားတန်စင်ꩻဖါဖြားတန်အောင်ႏခမ်းထီနမ်း ထင်ႏဒင်ႏထွူတဲင် တွမ်ႏလိတ်ယာႏနဝ်ꩻ ဗွိုန်ဗွိုန်ဒျာႏဝင်ꩻ ပ-အ-မ-ဖ စွိုꩻနဝ်ꩻ ထင်ႏဒင်ႏဟော်ꩻနယ်ထေ့ထဲင်းယင်း ညီႏလာႏခံႏကို"အကျောင်ꩻ ဖြားတန်ခွန်မောင်တုတ်ခြုဲင်းနယ်ဖေႏနဝ်ꩻသွူ၊ နဲင်ႏငံႏတောႏကအွဉ်မာꩻဒျာႏ စွိုးခွိုꩻညီႏလာႏခံႏကို ထီႏဗာႏသွဉ်းသီးပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ လွောင်ႏဗူႏမုꩻအဝ်ႏမွေး အယံတဲပ်မွေးမꩻ နီသွဉ်းသီးလꩻဗာႏ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုတ်ချွုတ်ရေꩻလꩻဒေႏသနဝ်ꩻသွူ။

(၅)အချွုတ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မဉ်ႏခြုဲင်းနယ်ဗာႏအချွုတ်နဝ်ꩻ နေင်ႏ ၁၉၉၃-ဗာႏ၊ လာဇန္နဝါရီ(၉)နီꩻ ဗꩻလွေꩻနေင်ႏ ၂၀၀၇-ဗာႏ၊ လာစက်တင်ဘာ(၃)နီꩻ (၁၄)နေင်ႏကာႏလကို နဲင်ႏငံႏတောႏအစိုႏရနဝ်ꩻ အွဉ်မာꩻလွေꩻ ဖွဲ့ဗူႏပွုံႏအခေႏခံႏဥပဒေႏ တဲမ်းထွို့ꩻရေꩻအခေႏခံႏမူဖုံႏတွမ်ႏ အခြꩻတဗာႏအခေႏမူဖုံႏ အွဉ်ႏထွော့ရေꩻ စွိုးခွိုꩻညီႏလာႏခံႏတန် (ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးအခြေခံမူများနှင့် အသေးစိတ်အခြေခံရမည့်မူများ ချမှတ်ရေး အမျိုးသားညီလာခံ)တဲင် ခမ်းခြွဉ်းဗူႏခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻမျိုꩻဖုံႏ ဖေႏအာႏထင်ႏရောင် အုံကွံရောင်နဝ်ꩻသွူ၊ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ တဗာႏလွုမ်းအတာႏ ဖြားတန်စင်ꩻဖါအောင်ႏခမ်းထီတွမ်ႏ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအွဉ်ငါသီး (၃၄)ဖြာꩻ လွောင်ႏဗူႏမုꩻအဝ်ႏအဝ်ႏ၊ အနယ်ꩻပရိယာယ်ႏတဲပ်တဲပ် ကွီထူႏလွေꩻ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ရေꩻလꩻဒေႏသတဲင် ဗꩻဟန်ႏသနီꩻ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ ပိုလီꩻသီးဖုံႏ ခင်ႏလမ်းအုံအဝ်ႏလဲဉ်း၊ မဲ့ငါပေႏဗာႏတဝ်းဒွုမ်နုဲင်းပွိုင်းလဲင်ႏသွူ၊ အနယ်ꩻထွို့ꩻသꩻခြꩻခြꩻ ကသွုံꩻစွယ်ꩻဒျာႏ အွဉ်ငါစွန်ꩻထီကဗွေဗိတ်ဒျာႏ နီပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအွဉ်ငါ ဖြားတန်စင်ꩻဖါအောင်ႏခမ်းထီလဲ့သင်၊ ဒင်ႏသွင်ꩻနယ်တာႏ ကတဲမ်းရွုမ်ရဲမ်ဖေႏဒျာႏလိတ်ရဲဉ်ႏ နီပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ ဖြားတန်ဖြားခွန်မောင်တုတ်လဲ့သင် နီသွဉ်းသီး ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻတခွိုꩻလွုမ်း အဝ်ႏလိုႏထူႏဂုဏ်ႏ၊ အဝ်ႏလိုႏဟွိုန်ဟဝ်တောင်ꩻသေꩻတသေႏသေႏမွေးငါႏနဝ်ꩻသွူ။ န၀်ꩻမꩻတဲင် ခေတ်တသာပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ မူႏခိုခွန်နင်ꩻ ပေႏတန်ဖြားဆားစွုမ်ႏဖြာꩻ အဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏဖေင်ꩻတဝ်း ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဖုံႏ ဖေႏနေးကအုံတနွောင်းနွောင်ꩻ နုဲင်ႏဟန်ႏနီꩻ ကမာꩻလွဉ်ဖေႏဒျာႏ၊ ကသီမားလဲဉ်းဒျာႏ၊ ကောတယ်ႏကောႏဖေႏသား အာႏဇာႏနီႏဖြားတန်သီး၊ သွꩻဟဝ်ရုဲင်းဖက်သီးဖုံႏ ကေꩻဇူꩻနဝ်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ မူႏခိုပေႏတန်ဖြားဆားစွုမ်ႏဖြာꩻ တွမ်ႏသꩻစေႏတနာႏအဝ်ႏအဝ်ႏ၊ ခွိုꩻရက်သꩻအဝ်ႏအဝ်ႏ အဝ်ႏလိုႏထူႏဆွုမ်ႏထိန်းထမ်ႏရောင် ပြေင်ထမ်ႏတာႏဝွန်ႏ၊ သမဲင်ꩻဖေႏတာႏဝွန်ႏ၊ အဝ်ႏလိုႏဆပ်ꩻချာယင်း နီဖါဖြားတန်သီး ကေꩻဇူꩻတရာꩻ၊ တွမ်ႏအနယ်ꩻ ထူႏသွုပ်တာႏဝွန်ႏဖေႏကလꩻထဲင်းယင်း ဝေင်ꩻနယ်ႏ(၃)ဖြုံႏ အဝ်ႏလိုႏကျိုꩻစာꩻဖြွမ်းဖြွမ်းဗူႏဗူႏဝင်ꩻတွော့ꩻ ဖင်းထေ့ပြဲင်ႏတခေးယင်းဝင်ꩻ လွတ်တောႏနဲင်ႏငံႏရေꩻကွင်ꩻကို၊ နီသွဉ်းသီး ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ ဖေႏကလꩻဗာႏ"တွိုင်ႏ(တိုင်း)"အရန်း၊ "ခမ်းနယ်ႏ(ပြည်နယ်)"အရန်းထွူတဲင် တွမ်ႏသꩻရက်ရက်ပဲင်ꩻပဲင်ꩻ ဆွန်ꩻစူငီꩻတွမ်ႏ ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻမျိုꩻကားလို့လို့ထွူတဲင် တယ်ႏဆို့ꩻသွုပ်လွေꩻ စီꩻကန်ꩻဗွေ စွိုးခွိုꩻဒီမိုကရေစီစနစ်ကအဝ်ႏဒျာႏ ခမ်းခြွဉ်းဗူႏ မြန်မာသမ္မတနဲင်ႏငံႏတောႏယိုသနယ် ဗွေႏသီးဩ။

ထူႏကွိုꩻတဲမ်းထန်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အချက်ကပါဒါႏ နုဲင်းဆကီယိုဖုံႏနဝ်ꩻ တဲမ်းထူႏသေꩻခါꩻတွမ်ႏ (၁)နေင်ႏ ၂၀၁၄-ဗာႏ၊ လာမေ(၂၃)နီꩻ၊ မွူးနီꩻသောကျာႏ၊ မွူးပင်-၁း၃၀ နားရီႏခိန်ႏ၊ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ ဒုံဖက်ꩻရဲးကို၊ ခွေသွဉ်းလိတ်တဲမ်းသား ခွန်မေႏလို့ꩻတွမ်ႏ သွꩻဟောဝ်ခွန်မောင်မွေး လယ်ႏထေ့ဒေါ့ꩻရီရွမ်ရဲမ်လွေꩻ နဲင်ႏငံႏတောႏကအွဉ်မာꩻဒျာႏ စွိုးခွိုꩻညီႏလာႏခံႏတန်ကို ဒင်ႏသွင်ꩻအဆိုသား(အဆိုတင်သွင်းသူ)ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻချွုတ် နာယကတန် ဖြားတန်စင်ꩻဖါအောင်ႏခမ်းထီ၊ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ရေꩻလꩻဒေႏသ ဖေႏကလꩻ ဒင်ႏသွင်ꩻနုဲင်းနယ်နုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ နဲင်ႏငံႏတောႏဖေႏလွဉ်နုဲင်းမုဲင်ꩻ-စတဲင်အခရာႏနဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ (၂)ထွိုင်ႏတွိုႏ ၂၀၁၄-ဗာႏ၊ လာမေ(၂၄)နီꩻ၊ မွူးနီꩻစနေႏ မွူးရဝ်ꩻခိုႏ ၈း၃၀ နားရီႏခိန်ႏ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻတွမ်ႏ ယေန်ႏငဲရေꩻရွုမ်ꩻလမ်းတွိုက်ကို ခွေသွဉ်း ခွန်မေႏလို့ꩻမော့ꩻခွဲဒေါ့ꩻရီတွမ်ႏ နဲင်ႏငံႏတောႏကအွဉ်မာꩻဒျာႏ စွိုးခွိုꩻညီႏလာႏခံႏတန် (အမျိုးသားညီလာခံ)ကို ဒင်ႏသွင်ꩻနယ်အီတာႏ ကောရွမ်ရဲမ်တဲမ်းထန်ႏကိုသား (အဆိုပြုတင်သွင်းမည့်စာတမ်း ကူညီပြုစုရေးသားသူ) ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻချွုတ် နယ်ကတန် ထဲင်းတဖြာꩻ ဖြားတန်ခွန်မောင်တုတ် (ပ-အ-မ-ဖ အကိုရေꩻ-၂လီꩻ)တဲင် ခွေသွဉ်းတဲမ်းလိတ်သားနမ်း ရီရွမ်လွေꩻ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ရေꩻလꩻဒေႏသ ဖေႏကလꩻပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအွဉ်ငါ ဖြွမ်းဖြွမ်းဗူႏဗူႏ ကျိုꩻစာꩻလွဉ်ဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻအကျောင်ꩻအခရာႏနဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ (၃)စွိုးခွိုꩻညီႏလာႏခံႏကို နဲင်ႏငံႏတောႏဖွဲ့ဗူႏတယ်ႏဆို့ꩻပွုံႏအခန်ꩻ နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ရေꩻလꩻဒေႏသအတာႏ ဖြဝ်ꩻခမ်းအခဝ်နဝ် အထူꩻဒေႏသ(၆)ဖြားတန် စင်ꩻဖါအောင်ႏခမ်းထီ ဆွေꩻနွေꩻဒင်ႏနယ်ချက် လိတ်ရဲဉ်ႏ နေင်ႏ ၁၉၉၄-ဗာႏ၊ လာစက်တင်ဘာ(မန်းဘာႏသာႏ)ကိုကပါဒါႏ အချက်အလျက်ဖုံႏသွူ။ (၄)ပီအဲန်အိုစွိုꩻ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻသမဲင်ꩻနွို့မတ်တဲင်ႏ နေင်ႏ-၂၀၁၃-ဗာႏ။ (၅)ခမ်းခြွဉ်းဗူႏသမ္မတမြန်မာနဲင်ႏငံႏတောႏ ၂၀၀၈-အခေႏခံႏ ဖွဲ့ဗူႏဗွုံႏဥပဒေႏ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်မေႏလို့ꩻ
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၂၀၊ မဲ့ငါ-၁၀