ဝီခီပီးဒီးယား:ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားတာႏ အွဉ်ႏထွော့ချက်ဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားယို မာꩻနွောင်ꩻလွိုကယ်ꩻထဲင်း လိုꩻကသုင်ꩻပုင်ႏမဲဉ်ႏ အကျောင်ꩻအခြောင်ꩻတစူးတစိꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကမာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာစွဲးကမ်းကို ဖေႏနေးဝီခီပီးဒီးယား တရွို့ꩻလွေꩻ တရောင်းတရေꩻနုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏသွူ။ ဗျူရိုကရဲစ်နဝ်ꩻ ထွာလိုꩻကေားသုင်ꩻသား မာꩻလွိုထဲင်းကနဝ်ꩻတဲင် ထွာစွဲးကမ်းကိုလွဖေႏ ပရောစဲတ်ယို ဖေႏနေးကယိန်း တဝေ့ꩻပန်ႏလွေꩻယံလံလꩻအီဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားဖုံႏ၊ ဗျူရိုကရဲတ်အခရာႏ အချက်အလျက်တွမ်ႏ ကေားကသုင်ꩻနွောင်ꩻအရန်းနဝ်ꩻစား စာႏရင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ထွားအွိုး ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သား တွမ်ႏ ဗျူရိုကရဲတ် ကိုဖုံႏလꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

ကေားသုင်ꩻဝီခီပီးဒီးယားသားတဖြာꩻအနေႏ မဉ်ႏထွာလွဉ် ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သား မွေးတဝ်းလဲ့ ဗျူရိုကရဲတ်တဖြာꩻနဝ်ꩻတဲးတဲ့ ယိန်းစွဲးကမ်းကိုဖေႏနွောင်ꩻနွောင်ꩻမွော့-ယူႏဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားတွမ်ႏ ဗျူရိုꩻကရဲတ်ဖုံႏယို ဖေႏအပ်ဒင်ႏနေးဒျာႏတွမ်ႏ မဲးစနိစ်သွူ။ ကေားသုင်ꩻဝီခီပီးဒီးယားသား ပါꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း ဖေႏနေးကထွာ ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သား မွေးတဝ်းလဲ့ ဖေႏကထွာဗျူရိုကရဲတ်တဖြာꩻ ကျိုꩻစာꩻမာꩻလꩻနွောင်ꩻဒျာႏလဲ့ ဖေႏကတနꩻတွမ်ႏ ကအွဉ်ႏထွော့ချက် ယင်ဟန်ႏဖုံႏအဝ်ႏနေဒွိုန်းသွူ။ ကရိုꩻဒါႏ အွဉ်ႏထွော့ချက်ဖုံႏနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာအွဉ်ႏထွော့ဒျာႏ တွမ်ႏလိုꩻအာသီးသဘော်ꩻဆန္ဒဒျာႏ၊ နဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ နုဲင်းလ့ယိုအတွိုင်ꩻသွူ။

ယံကထွာကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်(အဲတ်မိဉ်)တဖြာꩻအတာႏ အွဉ်ႏထွော့ချက်ဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဗွောင်ခါꩻအဓိပ္ပါယ်ႏဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • လꩻထွူမွဉ်းဖျင်မဉ်ꩻ (Named editors)ကရိုꩻနဝ်ꩻ ခါးလားကတဲႏ အမွဉ်းဖျင်ထာꩻမာꩻယို နေးတွမ်ႏကေားသုံꩻသားမဉ်ꩻတွမ်ႏ ငဝ်းပလို့ꩻထွူတဲင် နွိုသော့ꩻထေ့သေꩻခါꩻဗာႏ ဝီခီပီးဒီးယားအကိုသူꩻနဝ်ꩻသွူ။
 • တသေတဝ်း ကေားသုံꩻသားမဉ်ꩻဖုံႏ (Anonymous users)ကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ကအီႏမွဉ်းဖျင်အီတာႏ တနွို့သေꩻခါꩻတဝ်းလိုꩻသားဖုံႏနဝ်ꩻသွူ၊ ဝွေꩻသီးဖုံႏယို မာꩻခါꩻဖေႏနေး တွမ်ႏဝွေꩻသီးအုဲင်ပီလိတ်လွေꩻလွဉ်ꩻ အမုဲင်ပေႏနဝ်ꩻသွူ။
 • ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားဖုံႏ (Administrators)ကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အစွိုꩻကို လိုꩻဝင်ꩻသꩻကဆွော့ꩻလꩻ ယွုမ်းအံႏလꩻ ကေားကမွဉ်းဖျင်သားနဝ်ꩻသွူ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻတဲင် အရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်ယို အထျꩻအဝ်ႏဒင်ႏဒျာႏ ထာꩻယွုမ်းအံႏအလောင်းတန်နဝ်ꩻသွူ။

ပါမုဲင်ꩻထွာနွောင်ꩻ အရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားတဖြာꩻဟောင်း[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • အမွဉ်းဖျင်နုဲင်းမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း ထွာလွဉ်နွောင်ꩻဒျာႏ ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်ဖေႏ ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားသားတဖြာꩻ၊ တသေတဝ်း ကေားသုင်ꩻသားမိဉ်ꩻယိုတဲး တဖေႏအပ် တအွဉ်ႏထွာနွောင်ꩻတဝ်း ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားတဖြာꩻနဝ်ꩻသွူ။
 • ခါးလားကဒင်ႏ ဖေႏနေးကထွာ ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားတဖြာꩻခိန်ႏ ကထွာကေားသုင်ꩻသားနဝ်ꩻ အခြောင်ꩻတွိုႏတွိုႏ ဖေႏကထွာဗာႏ လိုꩻနွို့စွဲးကိုဖေႏ ပရောစဲတ်ယိုနဝ်ꩻသွူ၊ တအွဉ်ႏထွော့ခါꩻနေးတဝ်း အခိန်ႏကရိုꩻလဲ့ ဖေႏနေးကနွို့စွဲးကမ်းကိုဗာႏဖိုဗဲင်း အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ သိုမ်လာရပ်နဝ်ꩻမꩻသွူ။
 • ထွာကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သား ကမိဉ်ခွုမ်မာꩻဒါႏ အမွဉ်းဖျင်သားယို ဝွေꩻသီးနမ်းရေꩻရာႏကိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏသော့ꩻသေꩻခါꩻပါ ကသꩻဆွော့ꩻလꩻဒါႏ အီးမေးလ်လိတ်လွေꩻလွဉ်ꩻ တဗာႏဗာႏသွူ၊ အီးမေးလ်ယို စဲစ်ဆေꩻဟော်ꩻထွားသေႏသေႏတွော့ꩻ အဝ်ႏလိုႏပြန်ႏခွုန်ꩻဖေႏငါႏ၊ ပွိုးတမုဲင်ꩻနဲးတဲင် ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားနဝ်ꩻ ယလဲင်ႏလဲင်ႏ သွုပ်ဆွိုက်အီဗာႏတွမ်ႏ အီးမေးလ်နုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏသွူ။

ကလိုႏထဲင်းဒါႏအချက်ဖုံႏ- တွမ်ႏတဖွေါင်ꩻ ထာꩻမာꩻခရာႏဖုံႏလဲ့ ဖေႏနေးကအဝ်ႏမာꩻကျင်ꩻတထွူဗာႏ။[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ကဒေါ့ꩻသေꩻခါꩻဒါႏလိုꩻနဝ်ꩻ ဖေႏနေးကဗော့ꩻဗာႏကျင်ꩻသုင်ꩻသေႏဗာႏ တွမ်ႏပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယား မူဝါဒဖုံႏတွမ်ႏ ယီးထွဉ်ႏနယ်ချက်ဖုံႏသွူ။
 • ကဒေါ့ꩻသေꩻခါꩻဒါႏလိုꩻနဝ်ꩻ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏလိတ်မဲ့ငါဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏလိုႏမာꩻကျင်ꩻသေꩻခါꩻငါႏနေနေ၊ ကွပ်အချက်ယိုတဲင် ကေားသုင်ꩻသားတဖြာꩻ ခွုမ်မာꩻပြောင်ꩻလုဲင်ႏလွေꩻဖေႏထွူလဲဉ်း ဝီခီပီးဒီးယားကိုယို အရျာꩻတန်ꩻနေးသွူ၊ တအွဉ်ႏထွော့ခါꩻနေးတဝ်း အဖျင်ဆင် ခွုင်းယိုခွုင်းနဝ်ꩻလဲ့ အဖျင်ဆင်ဟဝ်စား ယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ ယိန်းယံကယ်ꩻထဲင်းစွဉ်ႏ အဖျင်ဆင်အထီအသွီႏညမ်းဖုံႏ အာတန်နဝ်ꩻသွူ။
 • ဝီခီပီးဒီးယားကိုယို အဗိုန်ပီတဝ်း အကွို့ꩻအခဝ်ဖုံႏအဝ်ႏ၊ ကဒေါ့ꩻသေꩻခါꩻဒါႏ ဖေႏကထွာအီကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားတဖြာꩻ အကမွဉ်းဖျင်ဒါႏ ကဲဉ်းအာအာယို မိဉ်ႏထွာဝီခီပီးဒီးယားယို ကယိန်းယံယံအီအဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ ယိန်းမဲဉ်ႏတနꩻငါႏသွူ၊ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏ ခြွဉ်းသော့ꩻ("ရွီးခိုႏ"အကွို့ꩻအခဝ်ကို) မွေးတဝ်းတဲ့ ဖျင်ဆင်ယင်း၊ ("တမ်းပလေက်"အကွို့ꩻအခဝ်)ကို တဲမ်းသော့ꩻတမ်းပလေက်၊ မွေးတဝ်းတဲ့ ဖေႏကယံ မွဉ်းဖျင်ဖေႏ၊ မွေးတဝ်းလဲ့ မာꩻဖေႏနေး ကဏ္ဍစနစ် ("ကဏ္ဍ"အကွို့ꩻအခဝ်)ကယိန်းယံဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာမာꩻယံလွဉ်အီဖေႏ ဝီခီပီးဒီးယားယိုနဝ်ꩻသွူ။ ကယီးထွဉ်ႏနယ်အမိဉ်ꩻ "ကေားသုင်ꩻသား" မွေးတဝ်းလဲ့ "ကေားသုင်ꩻသားအိုင်ကိုမ်ချက်လိတ်မဲ့ငါ"အကို ကဒေါ့ꩻသေꩻခါꩻ လိုꩻကမာꩻဒါႏ ဖျင်ဆင်မုꩻအအာသွတ်ꩻသားယို မွဉ်းဖျင်သား တထောက်ခံႏကြွို့ꩻတဝ်း ကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻသွူ။

ကွီမာꩻ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ကမဉ်ခွုမ်မာꩻ ထွာနေးကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားနဝ်ꩻ ကွီမာꩻဗာႏ Request For adminiship လိတ်မဲ့ငါလောင်း (ကွီဗာႏမဲး)ငဝ်းကွီအီတဗာႏသွူ၊ ကွီဒေါ့ꩻခါꩻနမ်းတာႏလဲ့ အဝ်ႏလꩻဒျာႏ၊ ထွာဖေႏ ကေားမွဉ်းဖျင်သားအလင်နမ်းတင်တဲင် ကွီဒေါ့ꩻဖေႏလဲ့ လꩻနွောင်ꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။
 • ကေားမွဉ်းဖျင် မဉ်ꩻအဝ်ႏထွူလဲဉ်းသားတဖြာꩻနဝ်ꩻ ကေားမွဉ်းဖျင်သားအလင်တဖြာꩻ ဖေႏနေးကထွာကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားတွော့ꩻ ကွီဒေါ့ꩻဖေႏလꩻနွောင်ꩻဒျာႏကရိုꩻလဲ့ ကဒေါ့ꩻသေꩻခါꩻသားနဝ်ꩻ ဖေႏကတနꩻမဲဉ်ႏဗာႏအွဉ်ႏထွော့ချက်၊ ကဒေါ့ꩻသေꩻခါꩻဖေႏဝွေꩻနမ်းလဲ့ မိဉ်ႏလက်ခံႏမꩻနဝ်ꩻသွူ။

လိုꩻဖေႏမဲးအခွင်ꩻကအဝ်ႏသားဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • တသေတဝ်းအမိဉ်ꩻ မွေးတဝ်းလဲ့ ကေားသုင်ꩻအမိဉ်ꩻကအဝ်ႏထွူသားလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း ခွုင်းကားတဲင် ကသုင်ꩻသားဖုံႏ ကကွီဒေါ့ꩻအကိုယို ဖေႏနပ်စမ်ꩻချက်ဖုံႏ လꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။
 • မွဉ်းဖျင်မိဉ်ꩻကအဝ်ႏထွူသားလို့လို့ ဖေႏမဲးလꩻဒျာႏ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ ခန်ꩻထွော့ခါꩻအချက်ယဟန်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ နုဲင်းလယိုအတွိုင်ꩻသွူ။
  • တသေတဝ်း လိုꩻကေားသုင်ꩻသားမိဉ်ꩻနဝ်ꩻ ဖေႏမဲးအခွင်ꩻအဲဉ်ထဝ်း။
  • မွဉ်းဖျင်မိဉ်ꩻကအဝ်ႏထွူသားဖုံႏ ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားကို သက်တန်ꩻသိုမ်လာတွမ်ႏ ယီးထွဉ်ႏမဉ်ꩻအထျꩻကို အဝ်ႏလွိုႏလွိုႏတမွေးတဝ်းတွော့ꩻ အမွဉ်းဖျင်ယို အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ မဉ်ႏဗွေနီရျာꩻထွူမꩻ နွို့ဖေႏမဲးလꩻနဝ်ꩻသွူ။
  • မွဉ်းဖျင်သား ကဒင်ႏဒါႏ ဖေႏနေး(ဝွေꩻ)ကထွာကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားတဲင် ဝွေꩻကကွီဒေါ့ꩻလွဉ်အချက်ကိုယို ဖေႏ(ချာ)မဲးအခွင်ꩻအဲဉ်ထဝ်းသွူ။
  • သုင်ꩻအကောက်အာအာထွူတဲင် ပေါႏမဉ်ႏကျမ်ႏကျိုꩻစာꩻဖေႏမဲးနဝ်ꩻ ခံႏဗာႏဝင်ꩻပေ့ꩻထိုꩻ၊ အမဲးနဝ်ꩻတဲ့ တတွက်သော့ꩻပါတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။
  • တဲႏစစွဉ်ႏကဖေႏမဲးခိန်ႏ လိုꩻကေားသုင်ꩻသား တမွဉ်းဖျင်နွောင်ꩻတဝ်း ရောမ်ဖြုဲင်ꩻနဝ်ꩻလဲ့ ဖေႏမဲးအခွင်ꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ ကေားသုင်ꩻသား ကခံႏဗာႏဒါႏ ဝင်ꩻပေ့ꩻထိုꩻအမွဉ်းအဖျင်လိုꩻ အမဲးနဝ်ꩻလဲ့ တတွက်သော့ꩻပါတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။

အဝ်ႏအစွိုꩻအဗူႏ ဖေႏမဲး[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ဖေႏမဲးယို အီႏဗွောင်ခါꩻဖေႏ ညနွုတ်ꩻနီꩻ တပတ်သွူ၊ မိဉ်ႏထွာနမ်းတွမ်ႏနမ်းကွီဒေါ့ꩻနဝ်ꩻ တွက်လွေꩻ တဲႏကဒင်ႏသော့ꩻနီꩻ ဗꩻနွုတ်ꩻနီꩻတပတ်ကိုနဝ်ꩻသွူ၊ မိဉ်ႏထွာဒျာႏ မွဉ်းဖျင်သားအလင်တဖြာꩻ ကွီဒေါ့ꩻဖေႏကရိုꩻလဲ့ တွက်လွေꩻစဒျာႏ ကေားမွဉ်းဖျင်သား ကခံႏဗာႏဝင်ꩻကွီဒေါ့ꩻဖေႏသား ကလက်ခံႏစနီꩻနဝ်ꩻသွူ။
 • နဝ်ꩻနွုတ်ꩻနီꩻအကို အထီအသွီႏကဗွေဒါႏ ကေားမွဉ်းဖျင်သားဖုံႏအနေႏ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏအကွီဒေါ့ꩻယို ဖေႏလွဗာႏ ထာꩻထင်းထာꩻထီႏဖုံႏသွူ၊ အထီအသွီႏကဗွေဒါႏ ကေားမွဉ်းဖျင်သားတဖြာꩻ ထောက်ခံႏ (support) မွေးတဝ်းလဲ့ ရဲးဆီꩻ (oppose)ကကွီဒေါ့ꩻယို အဝ်ႏလꩻဒျာႏသွူ၊ ကဖေႏမဲးကိုနဝ်ꩻ ကဲဉ်းအာအာ အဝ်ႏတဲမ်းသော့ꩻဖေႏပါ ကဖေႏဗာႏမဲးအထျꩻအထောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။
 • အထီအသွီႏကဗွေဒါႏ ကေားမွဉ်းဖျင်သားတွိုင်ꩻ အကွီဒေါ့ꩻတဗာႏအကို ဖေႏမဲးလꩻတလဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ။
 • ယလဲင်ႏလဲင်ႏ အကွီဒေါ့ꩻတဗာႏလောင်း အီႏထောက်ခံႏဗာႏဟောင်း မွေးတဝ်းလဲ့ အီႏရဲးဆီꩻဗာႏဟောင်း-အွဉ်ႏထွော့ယပ်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ ထွာဒါႏနေနေ၊ မိဉ်ႏတွိုႏအခိန်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ကထွာနာꩻ ထာꩻထီႏထာꩻထင်းယို နွို့ဒေါ့ꩻသော့ꩻဖေႏ နပ်စမ်ꩻချက် (comment)အကွို့ꩻခဝ်ကို အဝ်ႏလꩻဒျာႏသွူ။ နပ်စမ်ꩻချက်ဖုံႏနဝ်ꩻ မဲးတမွေးတဝ်း၊ မွဉ်းဖျင်သားယင်ဟန်ႏ အီႏအွဉ်ႏထွော့ဗာႏယပ်ꩻခုဲင်ႏခိန်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အုံအခါႏဖေႏလွ့မဲး (neutral)သားဖုံႏ အဝ်ႏစွဉ်ႏကရိုꩻလဲ့ မာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ တဖေႏအာႏတဝ်းသွူ။ မဲးနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ကုဲင်းခံႏဗာႏဒါႏ ဝင်ꩻအွဉ်ႏထွော့ ထွာဒျာႏနပ်စမ်ꩻချက်ဖုံႏအနေႏတဲင် ဝင်ꩻကုဲင်းခြုဲင်းလွေꩻသော့ꩻတေားလုဲင်ႏဒါႏ နပ်စမ်ꩻချက်အကွို့ꩻအခဝ်ကိုသူꩻနဝ်ꩻသွူ။
 • ဖေႏမဲးခါးလားကပေ့ꩻခိန်ႏ ကေားဖေႏမဲးသားတဖြာꩻအနေႏ မဉ်ပြောင်ꩻလုဲင်ႏချာ မွေးတဝ်းလဲ့ ထူႏသိမ်ꩻချာယင်းမဲးဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏလꩻဒျာႏ၊ မာꩻဖေ့တဝ်း ကဖေႏသေꩻခါꩻထွူမဲးနဝ်ꩻတွော့ꩻ ကဲစ်ꩻထိုꩻဗော့ꩻလိတ်ရဲဉ်ႏ မာꩻသွော့အမုဲင်အကဲစ်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ ကမုဲင်ကဲစ်ꩻခါꩻဒါႏမဲးဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာမဲးပယ်ႏ အီႏအွဉ်ႏထွော့နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

နပ်တွက်မဲး[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • မဉ်ႏလဲဉ်းနွုတ်ꩻနီꩻတပတ်နဝ်ꩻ အီႏတွက်လွေꩻမဲးဖုံႏ၊ အထောက်ခံႏ မဉ်ႏလွို ၇၅%နဝ်ꩻ ယေဘုယျအနေႏ ထွာကွီဒေါ့ꩻခါꩻအောင်ႏမျင်ႏဒျာႏ အွဉ်ႏထွော့ခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

အကွီဒေါ့ꩻခါꩻထာꩻအောင်ႏမျင်ႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ကကွီဒေါ့ꩻခါꩻယို ဗျူရိုကရဲတ်တဖြာꩻ အီႏအွဉ်ႏထွော့ဖေႏနဝ်ꩻသွူ၊ ကကွီဒေါ့ꩻသေꩻခါꩻဒါႏလိုꩻယို ထွာကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သား မွေးတဝ်းလဲ့ ထွာဗျူရိုကရဲတ်တဖြာꩻ ပေါႏလိုꩻအာသီးသဘော်ꩻမဉ်ႏဗိုန်နဝ်ꩻတဲး ဖေႏမဲးမဉ်ႏထွူသွတ်ꩻခိန်ႏ ဗျူရိုကရဲတ်သားတဖြာꩻ သုင်ꩻတွမ်ႏဝွေꩻအခြွိုင်းတဲင် ကေားမွဉ်းဖျင်သားယို အီႏဒင်ႏအွဉ်ႏထွာလွေꩻဖေႏ ကေားရဲဉ်ꩻဖန်းဖြယ်သားအနေႏနဝ်ꩻသွူ။ ဗျူရိုကရဲတ် ကပေ့ꩻသိမ်ꩻထိုꩻဒါႏ အကွီဒေါ့ꩻသားအနေႏတဲး ကအွဉ်ႏထွော့ဖေႏအကိုနဝ်ꩻ ဖေႏကထွာဒျာႏ လိုꩻအာသီးသꩻဆန္ဒအတွိုင်ꩻနဝ်ꩻမꩻသွူ။
 • ဗျူရိုကရဲတ်သားဖုံႏနဝ်ꩻ အခင်ႏမွဉ်အွဉ်ႏထွော့အီ ကထောက်ခံႏဒါႏ မဲးသီးရျာꩻခေါင်ꩻလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း (အခင်ႏခံႏပါဗာႏ) ကေားသုံꩻသားဖုံႏ ကဖေႏဒါႏမဲး အအွဉ်ႏသꩻဘော်ꩻဆန္ဒဖုံႏယင်နဝ်ꩻသွူ။
 • ယေဘုယျအနေႏ အကွီဒေါ့ꩻဖေႏနေးကအောင်ႏမျင်ႏနွောင်ꩻအီနဝ်ꩻ အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏလꩻ ထောက်ခံႏမဲး ၇၅%နဝ်ꩻသွူ။
 • အကွီဒေါ့ꩻ မဲးကအဝ်ႏဒါႏ "တရာꩻကဝင်ႏဒါႏ"မဲးအနပ်အတွက်ခြွဉ်း ၃-ဗာႏမာꩻလနဝ်ꩻ ထွာအသွုမ်ꩻ-ယူႏဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။
 • ကပေ့ꩻထိုꩻဒါႏ အကွီဒေါ့ꩻ ဗျူရိုကရဲတ်သားအနေႏ တွမ်ႏကလွောက်ꩻရာꩻကတူႏစဲဉ်ႏတွော့ꩻ အပေ့ꩻယို လွေꩻသော့ꩻရော်ꩻဗာႏ အုံကိုမ်ချက်အကွို့ꩻအခဝ်ကိုသူꩻနဝ်ꩻသွူ။

သွုပ်ဆွိုက်လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]