မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝီခီပီးဒီးယား:ကေားသုင်ꩻသားဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

‍‍‍‍‍

ပါမုဲင်ꩻခန်းတဲ့ယဝ်း စူယာꩻကိုယို ထွံꩻသဲဉ်ꩻခါꩻနွောင်ꩻဒျာႏ ဝီခီပီးဒီးယားသွူဩ။ ကအီႏမာꩻဗာႏနဝ်ꩻ နာꩻမွဉ်းဖျင်ဗာႏကွို့ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတဗာႏရိုꩻရိုꩻလွုမ်ꩻသွူ။

ဝီခီပီးဒီးယန်း မွေးတဝ်းလဲ့ ကေားမွဉ်းဖျင်သား ကေားသုင်ꩻသားတဖြာꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ စေႏတနာႏ(ပရဟိတ)ဝွန်ႏထံꩻသားတဖြာꩻအနေႏ ကေားတဲမ်းစန်ႏ ထဲမ်မွဉ်းဖျင် ဝီခီပီးဒီးယားရောမ်ဖြုဲင်ꩻသားတဖြာꩻဒျာႏတဲင် တဗွိုန်ပီတဝ်းနုဲင်း ဟော်ꩻထွားရိုꩻရိုꩻသားသွူ။ ဝီခီဖေႏနေးကထင်ႏထို ဗွေစွုမ်ႏထဲင်းအတာႏ ပါမုဲင်ꩻတယဝ်း တွမ်ႏသ့ꩻစေႏတနာႏ ရုဲင်းရုဲင်းဟန်ဟန်တဲင်တွော့ꩻ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏမွဉ်းဖျင်ကိုသွူတဲင် ထွာလွဉ်အီနွောင်ꩻဒျာႏ ဝီခီပီးဒီးယန်းတဖြာꩻသွူ။ ဟော်ꩻထွားထောင်လွူꩻနွောင်ꩻဒျာႏ အခေႏခံႏ မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻနယ်ꩻသွဉ်ခန်ꩻဖုံႏ မွေးတဝ်းလဲ့ ကဗွေစွုမ်ႏစဲင်းသျင်ꩻဒါႏ ယီးအွဉ်ႏနယ်ချက်ဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏလ့ꩻဒျာႏသွူဩ။