မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝီခီပီးဒီးယား:ယံကမာꩻဖေ့ချာလꩻသွူးတာႏ အွဉ်ႏထွော့ချက်ဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
မူဝါဒ အဒွောင်ႏဖိုင်ႏ:

ယံကမာꩻဖေ့လꩻချာသွူးတာႏ အွဉ်ႏထွော့ချက်ဖုံႏ (criteria for speedy deletion) ကရိုꩻနဝ်ꩻ ကထွာဒါႏ အဲတ်ဒ်မိဉ်သားအနေႏ ကအီႏမာꩻဖေ့တာႏ တွိုင်ႏပင်ႏခရာႏတလိုႏတဝ်းဒွုမ်တဲင် နေးတွမ်ႏနမ်းအွဉ်ႏထွော့ချက်တွော့ꩻ မာꩻဖေ့ထိုꩻ ဝီခီဖီးဒီးယားလိတ်မဲ့ငါယို၊ မွေးတဝ်းလဲ့ ဝီခီဖီးဒီးယားမီဒီယာဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ တွမ်ႏကတနꩻဒါႏ ကအွဉ်ႏထွော့ချက်လယိုဖုံႏလွုမ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။

ကအီႏမာꩻဖေ့အတာႏ ကာႏပိုန်းထိုꩻစွဉ်ႏ ထာꩻတွိုင်ႏပင်ႏ အခွင်ꩻတအဲဉ်ထဝ်းလိတ်မဲ့ငါဖုံႏတွမ်ႏ ဖုဲင်(လိတ်ဆင်း)ဖုံႏနဝ်ꩻ ထွို့ꩻမွုန်းတဝ်းအခိန်ႏတွော့ꩻ ယံကမာꩻဖေ့သွူး ရေႏရွယ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

ပေါႏလွိုတဲင် ကိစ္စအစဲင်းလွိုနဝ်ꩻ အဲတ်ဒမိဉ်သားဖုံႏ ယံကမာꩻဖေ့သွူးဗာႏမွုန်း လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ တဝဝ်းလဲ့ ဖုဲင်ဖုံႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏရေꩻဗာႏဒျာႏသွူ၊ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏယို တညတဝ်းဒွိုန်း မဉ်ႏကာႏပိုန်းထိုꩻ ယံဖေႏကမာꩻဖေ့တွိုင်ႏပင်ႏချက်နဝ်ꩻတဲး ပေါႏလွိုတဲင် ကမော့ꩻလွဉ်ဒါႏ လွဉ်ꩻကာႏထိုꩻခွုမ်ပဲင်ႏခွင်ꩻလယို တွမ်ႏကလွောက်ꩻငီႏဒါႏ အွဉ်ႏထွော့ချက်လယို အဝ်ႏလိုႏမာꩻဖေ့မွိုင်ကြွိုင်တဝ်း လိတ်မဲ့ငါ့နဝ်ꩻသွူ၊ တဲမ်းမွဉ်းဖျင်လိုꩻသားနဝ်ꩻ ယလဲင်ႏလဲင်ႏ ခြွူႏမွဉ်းဖျင်ဆင်သေႏသေႏဒါႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ အဝ်ႏအာတန်တဲင် ဖန်ဆင်ꩻလိတ်မဲ့ငါထွူနဝ်ꩻ မာꩻဖေ့လိတ်မဲ့ငါ တစွုမ်ႏလို့တဝ်းဒွိုန်းနဝ်ꩻ အဲတ်ဒမိဉ်သားအနေႏ အဝ်ႏလိုႏသျောင်ႏထိုꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

ပါꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း ကသော့ꩻမွိုင်ကြွိုင်ဒါႏ တမ်းပလေက် မာꩻဖေ့ဖုံႏအကို ပေါႏသော့ꩻလွေꩻတဗာႏထွူနဝ်ꩻ ယံဖေႏကမာꩻဖေ့သွူးနဝ်ꩻ ကွီထေ့လꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ၊ လေက်မဲ့ငါတဗာႏယို ယံကမာꩻဖေ့သွူး ခါးလားဝင်ꩻကကွီလွဉ်နဝ်ꩻ လိတ်မဲ့ငါနဝ်ꩻတဗာႏ ယိန်းတိုꩻတက်ဟဝ်လွဉ်နွောင်ꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ၊ အွဉ်ႏချော့ꩻအွဉ်ႏထွာထိုꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဒွေါင်ႏအနေႏ၊ ပေါင်ꩻလွေꩻခင်ႏလမ်းတထွောင်း မွေးတဝ်းလဲ့ ယီးထွဉ်ႏချာနေး၊ ဖေႏနေးကယိန်းလွောက်ꩻနဝ်ꩻ သဲင်ꩻချာထိုꩻဗားဆိဉ်းအလီꩻ၊ မွေးတဝ်းလဲ့ နေးတွမ်ႏအနယ်ꩻတမျိုꩻမျိုꩻတဲင် ယံဖေႏနေးကဖြေႏသျင်ꩻနွောင်ꩻ စတဲင် ယူႏသော့ꩻသွော့နုဲင်းနဝ်ꩻ။ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏယို ရာႏဇဝင်ႏအလီꩻပွိုင်းလဲင်း ကားကအဝ်ႏအတွိုင်ꩻ မဉ်ႏတနꩻတွမ်ႏ ကအဝ်ႏလိုႏမာꩻဖေ့သွူးနဝ်ꩻမꩻ လိတ်မဲ့ငါနဝ်ꩻနဝ်ꩻ မဲဉ်ႏတနꩻတွမ်ႏ လိတ်မဲ့ငါအဝ်ႏလိုႏမာꩻဖေ့သွူးနဝ်ꩻသွူ၊ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏယို ယံဖေႏကမာꩻဖေ့သွူး ကကွီလွဉ်ယိုအကို မဉ်ႏတနꩻစွဉ်ႏအွဉ်ႏထွော့ချက်ယို ယံဖေႏကအွဉ်ႏနယ် ဖန်ဆင်ꩻလိတ်မဲ့ငါသား' မွေးတဝ်းလဲ့ ခြွူႏမွဉ်းအတန်သား ပါꩻမုဲင်ꩻလဲ့မရိုꩻ အွဉ်ႏဟွုန်နွောင်ꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

ကေားဖန်ဆင်ꩻလေက်မဲ့ငါသား ကအီႏမာꩻဖေ့သွူးတာႏ ကtag ခါꩻဖုံႏယို အဝ်ႏလိုႏဖုဲင်းထိုꩻတဝ်း။ ဖန်ဆင်ꩻလိတ်မဲ့ငါသားတမွေးတဝ်း ကေားခြွူႏမွဉ်းသားတဖြာꩻဖြာꩻ အဝ်ႏလိုႏဖုဲင်းထိုꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ၊ ကအီႏမာꩻဖေ့သွူး သဘော်ꩻတဗိုန်တဝ်း ကေားဖန်ဆင်ꩻသားနဝ်ꩻ နျꩻခလုတ် tag အကို ကအဝ်ႏဒါႏ Contest this speedy deletion အခြဲ့နဝ်ꩻထွူတဲင် ကွပ်ပွိုးတမုဲင်ꩻ တလိုႏမာꩻဖေ့တဝ်းအခရာႏဖုံႏနဝ်ꩻ သျင်ꩻနယ်တွိုင်ႏပင်ႏနွောင်ꩻဒျာႏသွူ၊ အခြဲ့နဝ်ꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏဆွိုင်ꩻခါꩻသေꩻတထွူ အိုင်ကိုမ်ချက်လိတ်မဲ့ငါကို ကအဝ်ႏထွူဒါႏခင်ႏလမ်းကိုနဝ်ꩻသွူ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ ခြွူႏမွဉ်းသားတဖြာꩻလွုမ်ꩻ ကခြွူႏမွဉ်းခါꩻထွူအကို မဉ်ႏမာꩻတခြေင်ထိုꩻလေက်မဲ့ငါနဝ်ꩻ ယံကမာꩻဖေ့ အကွီလွဉ်နုဲင်းနဝ်ꩻ ယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ကအီႏမာꩻဖေ့ လေက်မဲ့ငါတခြေင်ယိုအတာႏ တွယ်ꩻဗာႏ tag တွမ်ႏ{{Db-blanked}} တမ်းပလေက်နဝ်ꩻသွူ၊ (ထွားသွော့ G7 ကိုနေား။)

အွဉ်ႏထွော့ချက်ဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အစွိုးစွိုး-အဒဝ်ႏဒဝ်ႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ထွာလိတ်မဲ့ငါ အစွိုးအမျိုꩻကားကအဝ်ႏတဲင် ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏ၊ ယီးထွဉ်ႏချာဖုံႏ၊ ကေားသုင်ꩻသားလိတ်မဲ့ငါဖုံႏ၊ အိုင်ကိုမ်ချက် လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ၊ ဖုဲင်ဖုံႏစတဲင် အဝ်ႏပါသော့ꩻနဝ်ꩻသွူ။

G1. အဓိပ္ပါယ်ႏတအဲဉ်ထဝ်းလာꩻလာꩻ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အလုဲင်းတဗာႏ ကအွောန်ႏနယ်ခါꩻဒါႏလိတ်မဲ့ငါ - Wikipedia:Patent nonsense

လေက်ယာႏကြုန်ꩻကြန်ꩻစားဖုံႏ မွေးတဝ်းလဲ့ အဓိပ္ပါယ်ႏတအဲဉ်ထဝ်းအကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏ တဝ်းလဲ့ ရာႏဇာႏဝင်ႏဖုံႏစတဲင် လေက်မဲ့ငါဖုံႏ ပါသော့ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ယိုဖုံႏအကို အတဲမ်းအကဲစ်ꩻညံးလွဉ်ꩻငါႏ၊ လဲဉ်းပိဉ်ဖဲ့ꩻလွဉ်ꩻငါႏ ငဝ်းမိင်းဆွာꩻတရွားစားဖုံႏ၊ မုဲင်တောင်ꩻဝွေႏထာꩻဖုံႏ၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်း တီအိုရီဖုံႏ၊ စူသျုက်ထာꩻတွမ်ႏ ကောလာဟလဖုံႏ၊ ယူႏစမ်ꩻနေးကွို့ꩻအကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏ၊ ငဝ်းပလို့ꩻမန်းနေးတမွေးတဝ်းဖုံႏ၊ ဘာႏသာႏပြန်ႏသေꩻခါꩻ အကျောင်ꩻခရာႏညမ်းစားဖုံႏ တပါသော့ꩻတဝ်းနဝ်ꩻသွူ၊ သဲပုံလေက်မဲ့ငါတွမ်ႏ ကောသုံꩻသားလိတ်မဲ့ငါကို ကအဝ်ႏဒါႏ လေက်မဲ့ငါဖုံႏလဲ့ တပါသော့ꩻတဝ်းနဝ်ꩻသွူ၊ မိဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏဒွေါင်ႏဒွေါင်ႏနဝ်ꩻ နာꩻမိဉ်ႏသေနာႏလေက်မဲ့ငါလဲ့ အဝ်ႏလိုႏသော့ꩻတဝ်း G1 ယိုသွူ။

G2. လေက်မဲ့ငါအစမ်ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ခြွူႏမွဉ်းအီတာႏတွမ်ႏ ဖေႏနေးကစမ်ꩻနွောင်ꩻအီလꩻ ဝီခီဖီးဒီးယား ခွုမ်မာꩻချက်အလောင်ႏလင်ဖုံႏတွော့ꩻ ဖန်ဆင်ꩻခါꩻဖေႏ လေက်မဲ့ငါနုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏ၊ ကစမ်ꩻဒါႏ ဝီခီဖီးဒီးယား သဲပုံလေက်မဲ့ငါဖြယ်ဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏပါသော့ꩻသွူ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ သဲပုံ(Sandbox) လေက်မဲ့ငါနဝ်ꩻ တပါသော့ꩻတဝ်း။ အွဉ်ႏထွော့ချက်ယိုဖုံႏအကို ကေားသုံꩻသားလေက်မဲ့ငါကို ကအဝ်ႏဒါႏ လေက်မဲ့ငါဖုံႏ ပါတဝ်း၊ ကွဲႏတွော့ꩻ တသုံꩻတဝ်း မွေးတဝ်းလဲ့ တမ်းပလေက်ကဗိုန်ဝင်ꩻဖုံႏပါသော့ꩻသွူ။ {{Db-g2}}, {{Db-test}}

G3. စူသျုက်သေꩻခါꩻထာꩻတွမ်ႏ ကစွော်စွော်တဲမ်းလွိုခါꩻဒါႏ ကောလာဟလဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အချက်အခဝ် လောင်ႏလင်ဖုံႏ။ Wikipedia:Vandalism

အချက်ယိုအကို စွော်စွော်တဲမ်းလွိုတေား အချက်အခဝ်မာႏဖုံႏ၊ ကစွော်စွော်တဲမ်းလွိုခါꩻဒါႏ ကောလာဟလဖုံႏ (ပုံႏကရေႏမိုးဒျာႏ ဖေႏကမာꩻအီဖုံႏ) အဝ်ႏပါသော့ꩻသွူ။


G4. ယံကမာꩻဖေ့အုံကိုမ်ချက်အလꩻ ကျမ်ႏဖန်ဆင်ꩻချာယင်း လေက်မဲ့ငါကမာꩻဖေ့ထိုꩻထွူ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

တပေါႏညငါႏတဝ်းဒွိုန်း ယံကမာꩻဖေ့ထိုꩻ အုံကိုမ်ခါꩻအလꩻ ဗိုန်ပီလို့ဒျာႏ တွမ်ႏကမာꩻဖေ့ထိုꩻလေက်မဲ့ငါနဝ်ꩻတဲင် ထူႏတဲမ်းထွားနုဲင်းကွို့ꩻလွုမ်ꩻတွော့ꩻ အထင်ႏထိုထဲင်းတဲ့ တအဲဉ်ထဝ်း၊ ကတူႏစဲဉ်ႏမုဲင်ꩻလဲ့တရိုꩻတဝ်း ကဖန်ဆင်ꩻချာယင်းဒါႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။


G5. ခံႏဗာႏဝင်ꩻပေ့ꩻထိုꩻ ကောသုံꩻသားသီး ထာꩻဖန်ဆင်ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အချက်အခဝ် လောင်ႏလင်ဖုံႏ။ Wikipedai:Banning policy တောမ်ႏ Wikipedai:မူဝါဒ

ခံႏဗာႏဝင်ꩻပေ့ꩻရဲးခါꩻ မွေးတဝ်းလဲ့ ထွာနုဲင်းခံႏဗာႏဝင်ꩻပေ့ꩻထိုꩻ ကေားသုံꩻသားဖုံႏ ကာႏပိုန်းထိုꩻ ဝင်ꩻကပေ့ꩻပိစ်ꩻမူဝါဒတွော့ꩻ ကဖန်ဆင်ꩻခါꩻဒါႏ လေက်မဲ့ငါဖုံႏတဲင် လိုꩻလောင်ႏလင် တနွို့မွဉ်းဖျင်သော့ꩻတဝ်း လေက်မဲ့ငါဖုံႏနဝ်ꩻသွူ၊ သုံꩻကလꩻဒါႏ မွေးတဝ်းလဲ့ ကရလိုႏအွဉ်ႏခြွဉ်းဒါႏ တမ်းပလေက်ကမာꩻခါꩻ transclude ဖုံႏ မွေးတဝ်းလဲ့ ကဏ္ဍဖုံႏအတွက် အဝ်ႏလိုႏကျင်ꩻသုံꩻအီတဝ်း G5 ယိုသွူ။

  • ယံဖေႏနေး ကမဲဉ်ႏတနꩻသော့ꩻဗာႏနဝ်ꩻ ကေားသုံꩻသား မိဉ်ႏမာꩻဒျာႏ ဝင်ꩻကအဝ်ႏပေ့ꩻပိစ်ꩻထိုꩻ ဝွေꩻခြွူႏမွဉ်းခိန်ႏတွင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏသွူ၊ မိဉ်ႏထွာဒျာႏ ခါးလားဝင်ꩻကပေ့ꩻရဲး မွေးတဝ်းလဲ့ ဝင်ꩻဖုဲင်းထိုꩻအပေ့ꩻရဲးထွူမꩻ ကဖန်ဆင်ꩻဒါႏ လေက်မဲ့ငါဖုံႏနဝ်ꩻတဲးတဲ့ တပါတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။
  • အွဉ်ႏထွော့ချက်အလꩻ လွဉ်ꩻကာႏထိုꩻ ဝင်ꩻပေ့ꩻရဲးသားကေားသုံꩻသားထွူတွော့ꩻ ကမွဉ်းဖျင်ဒါႏနဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။

{{Db-g5|ခံႏဗာႏဝင်ꩻပေ့ꩻ ကေားသုံꩻသားမိဉ်ꩻ}}, {{Db-banned|ခံႏဗာႏဝင်ꩻပေ့ꩻ ကေားသုံꩻသားမိဉ်ꩻ}}


G6. မာꩻဖေ့ထိုꩻ အနယ်ꩻပညာႏဆဲင်ႏရာꩻ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

တထွာအီတဝ်းထာꩻတနွိုင် မွဉ်းဖျင်အထိန်ꩻသိမ်ꩻဖုံႏ၊

  • မာꩻဖေ့ထိုꩻအဝ်ႏတခြေင်ဒျာႏထာꩻ ကဒပ်ꩻခါꩻမွူးနီꩻစား ထိန်ꩻသိမ်ꩻရေꩻကဏ္ဍဖုံႏ
  • မာꩻဖေ့ထိုꩻ ကတူႏစဲဉ်ႏအကိုနဝ်ꩻ ဒပ်ꩻသေꩻခါꩻ "(အငဝ်းဗိုန်အခရာႏဖြယ်)"တဲင် အွဉ်ႏဖွို့သေꩻခါꩻကွို့ꩻဒျာႏ အငဝ်းဗိုအခရာႏဖြယ် လေက်မဲ့ငါတဗာႏလွုမ်ꩻ။
  • မာꩻဖေ့ထိုꩻ ကယီးထွဉ်ႏနယ်ဒါႏ ပေ့ꩻသေꩻခါꩻ အွဉ်ႏတရွို့ꩻလေက်မဲ့ငါ၊ မွေးတဝ်းလဲ့ မာꩻဖေ့ထိုꩻ လေက်မဲ့အလောင်ႏလင်ဖုံႏ။
  • မာꩻဖေ့ထိုꩻ အမာႏကမာꩻထွာအီဒါႏ ယိုယိုနဝ်ꩻနဝ်ꩻ မွေးတဝ်းလဲ့ namespace ကမာႏဒါႏလေက်မဲ့ငါဖုံႏ။
  • အုံကိုမ်တမ်းပလေက်ချက်အကို လိုꩻအာသီးဆန္ဒအလꩻ တသုံꩻဗာႏတဝ်း တမ်းပလေက်ဖုံႏယို မာꩻဖေ့ထိုꩻ။


G7. အဝ်ႏကေားတဲမ်းသား ကွီမာꩻဖေ့[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

လေက်တမဲ့ ကေားတဲမ်းသား ကတဲမ်းသော့ꩻဒါႏ အကျောင်ꩻခရာႏ ကဲဉ်းအာအာဖုံႏယို နေးတွမ်ႏသဖော်ꩻရိုꩻရိုꩻတွော့ꩻ ကွီမာꩻဖေ့နုဲင်းနဝ်ꩻ၊ အဝ်ႏကေားတဲမ်းသားတဖြာꩻ လေက်တမဲ့ငါယို မိဉ်ႏမာꩻတခြေင်ထိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ ထွာနုဲင်းအကွီမာꩻဖေ့ ယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏလꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။