မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝီခီပီးဒီးယား:FAQ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ဝီခီပီးဒီးယား:FAQ/framework

လိတ်မဲ့ငါယိုကိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ သုင်ꩻဝီခီပီးဒီးယားတောမ်ႏ နွို့တဲမ်းတွင်ꩻ ဆင်ႏဆင်ႏရီလွောန်ခွိုꩻဒါႏ ငဝ်းရီဖုံႏ (FAQ) စာႏရင်ꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

ငဝ်းရီသွုပ်ထဲင်းယင်းတောမ်ႏ ငဝ်းစေ(ဖြေႏ)တာႏ ကအွောန်ႏနယ်ခါꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါအစကီဖိုင်ႏနဝ်ꩻ တရန်းကို နွို့ဟောꩻထွားနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ မိဉ်ႏမဲဉ်ရီ FAQ လိတ်မဲ့ငါကို တပါတဝ်းဒွိုန်းဒါႏ ငဝ်းရီဖိုင်ႏနဝ်ꩻ ထွားသွော့ Wikipedia:Questions ကိုဩ။

ဝီခီပီးဒီးယား ငဝ်းရီဖိုင်ႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အီႏမွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻဗာႏ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ?[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အလုဲင်းတဗာႏ ကအွောန်ႏနယ်ခါꩻဒါႏလိတ်မဲ့ငါ - Wikipedia:Contributing to Wikipedia
မိဉ်ႏမာꩻမွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻသွူ ဝီခီပီးဒီးယားလိတ်မဲ့ငါ အာခြွောန်းနဝ်ꩻ ယိုꩻပေႏဒျာႏသွူ။ နျꩻသွော့ ဝီခီပီးဒီးယားလိတ်မဲ့ငါလောင်း ကအဝ်ႏဒါႏ "မွဉ်းဖျင်"ကရိုꩻဒါႏနဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။ (မွေးတဝ်းလဲ့ - မွဉ်းဖျင် အခန်ꩻ/အကွို့ꩻ)။ မာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် နာꩻကအဝ်ႏထွားဒါႏ လိတ်မဲ့ငါလောင်း လိတ်ယာႏဖိုင်ႏ တွိုႏလွေꩻထိုꩻ ကမွဉ်းဖျင်နွောင်ꩻဒါႏ text box လိတ်မဲ့ငါတသာကိုသူꩻနဝ်ꩻသွူ။ box ကိုနဝ်ꩻ နာꩻကမဲန်တဲမ်းသွင်ꩻသော့ꩻဒါႏ လိတ်ဖိုင်ႏတောမ်ႏ ပုင်ႏလင်ဖိုင်ႏ၊ ဇယားဖိုင်ႏယို သုင်ꩻနေး wiki markup ထွူ တဲမ်းသော့ꩻနွောင်ꩻလဲန်း boxကိုနဝ်ꩻသွူ။ နာꩻတဲမ်းမိန်ႏထွူလဲန်းသွူနဝ်ꩻ မွဉ်းဖျင် လုဲင်ႏသော့ꩻအအဲန်ႏချုက်အဒွောင်ႏယို ဟဝ်တဲမ်းသော့ꩻသင်ꩻငါႏ edit-box ဖဲ့ꩻလ ကအဝ်ႏဒါႏ အအဲန်ႏချုတ် အကွက်ꩻကိုနဝ်ꩻသွူ။

မာꩻ(ဖန်ဆင်ꩻ)ဗာႏ လိတ်မဲ့ငါတသာ နုဲင်းမုဲင်ꩻ?[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အီႏဖန်ဆင်ꩻ ရွောမ်ဖြုဲꩻတသာတပုဒ်တာႏ တောမ်ႏနာꩻအနေႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏရီးခါꩻဗာႏ ဝီခီပီးဒီးယား အကောက်တဗာႏတဲင် (မာꩻ)လꩻနွောင်ꩻဒျာႏ အကောက်တဗာႏ ခင်ႏလမ်းယိုကိုသွူ။ မာꩻ(ဖန်ဆင်ꩻ)အကောက်တဗာႏထွူ ဖေႏကသေနွောင်ꩻဗာႏ အကျိုꩻကေꩻဇူꩻအလင်ဖိုင်ႏတာႏ ဟော်ꩻထွားသွော့ ကောပ်ပွိုးတမုဲင်ꩻ မွော့မာꩻ(ဖန်ဆင်ꩻ)ဗာႏတွိုႏ အကောက်တဗာႏဟောင်း ကရိုꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါယိုနဝ်ꩻနေား။
အီႏတဲမ်း(ဖန်ဆင်ꩻ) ရွောမ်ဖြုဲင်ꩻတသာတပုဒ်တာႏ ဟောꩻထွားပါသွော့ အရီးသွတ်ꩻနာꩻရွောမ်ဖြုဲင်ꩻကိုယိုဩ။; တောမ်ႏနာꩻအနေႏ သုင်ꩻစမ်ꩻနွောင်ꩻဒျာႏ အဝ်ႏလွိုႏလွိုႏကာႏကာႏ ကဖန်ဆင်ꩻနွောင်ꩻဒါႏ ရွောမ်ဖြုဲꩻတပုဒ် Article Wizard ယိုနဝ်ꩻသွူ။ နာꩻနမ်းပဲင်ႏ ကေားသုင်ꩻသားခင်ႏလမ်းကိုယို မိဉ်ႏမဲဉ်ဖန်ဆင်ꩻ လိတ်မဲ့ငါတသာတဗာႏတာႏနဝ်ꩻ ဟော်ꩻထွားသွော့ အီႏဖန်ဆင်ꩻဗာႏ ကေားသုင်ꩻသား လိတ်မဲ့ငါဖြယ်တဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻယိုဩ။; မွေးတဝ်းလဲ့ သုင်ꩻရီး Article Wizard ထွူ ဖန်ဆင်ꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ အရေꩻတန် လိတ်ဖြိုင်ႏဖိုင်ႏ ထင်ႏထင်ႏသျာꩻသျာꩻ ဖေႏကပါလိုမ်းစွုမ်ႏအတာႏနဝ်ꩻ သတိꩻဖေႏပါသွော့ဩ။

ခွေသွောန်းရွောမ်ဖြုဲင်ꩻ ပွိုးတမုဲင်ꩻ မွော့ခံႏဗာႏတွိုႏ ယားကုဲင်ဟောင်း?[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ထွားထဲင်းအလင်။ Wikipedia:Why was the page I created deleted?
နာꩻလိတ်မဲ့ငါကိုကအဝ်ႏဒါႏ အိုင်အဝ်ႏခင်ႏလမ်း(လိပ်စာ)အတွိုင်ꩻ မိဉ်ႏနွို့ထွားခိင်ႏ လိတ်မဲ့ငါဆꩻကီသုတ်ꩻကအဝ်ႏဒါႏ အကွက်ꩻရောင်ႏတနျာႏကိုနဝ်ꩻ ပါမုင်ꩻ ယားကုဲင်ထိုꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အီႏထီႏလွောန်ဗာႏ ("ကေားသုင်ꩻသားမိဉ်ꩻ (အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီ၊ စွဲးကမ်း)" ကရိုꩻဒါႏ ပုင်ႏစံႏနဝ်ꩻ)တောမ်ႏ ကယားကုဲင်ဒါႏ အကျောင်ꩻနယ်ချက်(တောမ်ႏလိတ်ဖြိုင်ႏတခေင်ႏ)ဖိုင်ႏနဝ်ꩻသွူ။ မိန်ႏယူႏဒျာႏ အကျောင်ꩻနယ်ချက် တလိုမ်းကိုမ်ႏတဝ်းဒွိုန်းနဝ်ꩻ တဝ်းလဲ့ နာꩻသဘောꩻမိန်ႏတဗိုန်တဝ်းနဝ်ꩻ နျꩻသွော့ "အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီ"ကရိုꩻဒါႏ လိဉ့်ထွူ ရီပသာလွေꩻနွောင်ꩻဒျာႏ လိတ်ဝွေꩻသီးထျꩻသွူ။

အီႏပြောင်ꩻဗာႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတပုဒ်အမိဉ်ꩻ နုဲင်းမုဲင်ꩻ?[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နာꩻအနေႏ မိဉ်ႏမဲဉ်ခြုဲင်းထိုꩻလိတ်မဲ့ငါတဗာႏနဝ်ꩻ ထူႏသုင်ꩻအီ "ခြုဲင်း" ("မွဉ်းဖျင်" အစေႏဖဲ့ꩻကအဝ်ႏဒါႏ) အနေန်နဝ်ꩻတဲင် ခြုဲင်းထိုꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ အီႏခြုဲင်းထိုꩻနုဲင်းယိုတာႏ နာꩻအကောက်နဝ်ꩻ လꩻခါꩻဒျာႏ အဝ်ႏလွိုႏလွိုႏကာႏကာႏ အွောန်ႏထွူအတီႏ အခေႏနေႏမꩻ ထွာနဝ်ꩻသွူ။ အဓိပ္ပါယ်ႏနဝ်ꩻ သက်တန်ꩻ အဆေ့ꩻသုတ်ꩻ အဝ်ႏဗာႏလိစ်ꩻနီꩻ တောမ်ႏ အဆေ့ꩻသုတ်ꩻ မွဉ်းဖျင်ခါꩻဗာႏ အလဲင်ႏတဆီနဝ်ꩻသွူ။ နာꩻနဝ်ꩻ မိဉ်ႏတော် အဝ်ႏလွိုႏလွိုႏကာႏကာႏ မာꩻခါꩻထွူအတီႏသုင်ꩻသားမိန်ႏမွေးတဝ်းနဝ်ꩻ မွေးတဝ်းလဲ့ ခြုဲင်းထိုꩻမိန်ႏတလꩻနွောင်ꩻတဝ်းနဝ်ꩻ မွေးတဝ်းလဲ့ နာꩻကမဲန်ခြုဲင်းထိုꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါယို မိန်ႏရဲးပါႏ(ကာႏကွယ်ႏ)ခါꩻဒျာႏနဝ်ꩻ နွို့လွူꩻထွားသွော့ Wikipedia:Requested moves ကိုနဝ်ꩻဩ။

ခွေသွောန်း အကောက်ယို အီႏပြောင်ꩻလုဲင်ႏဗာႏမိဉ်ꩻ/ အီႏယားကုဲင်ဗာႏ နုဲင်းမုဲင်ꩻ?[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ယံကပြောင်ꩻထိုꩻနွောင်ꩻ နာꩻကေားသုင်ꩻသားမိဉ်ꩻယိုတာႏ ဟောꩻထွားသွော့ Wikipedia:Changing username ယိုဩ။
ကေားသုင်ꩻသားမိဉ်ꩻယို ယားကုဲင်ထိုꩻတလꩻနွောင်ꩻတဝ်းသွူ။ မိဉ်ႏယားကုဲင်ထိုꩻ ကေားသုင်ꩻသားအကောက်နဝ်ꩻ ကေားသုင်ꩻသား ကနွို့တဲမ်းခါꩻဒါႏ လိတ်ဖိုင်ႏနဝ်ꩻ ကောပ်အထွာထိုꩻနွောင်ꩻဒါႏ တဗူႏတဗန်ႏ(ကမောက်ကမ)နဝ်ꩻသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ တောမ်ႏနာꩻအနေႏ မာꩻနွောင်ꩻဒျာႏ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏထိုꩻမိဉ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ထွူတကာႏတဝ်း ကေားသုင်ꩻသားနာꩻလိတ်မဲ့ငါ မော့ꩻ(ခဝ်)ကီကိုနဝ်ꩻ အွောန်ႏသော့ꩻတောမ်ႏ {{db-user}} တမ်းပလေက်တဲင် ယားကုဲင်ထိုꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ Right to vanish ယိုလဲ့ ဟောꩻထွားနွောင်ꩻဒျာႏသွူဩ။

အီႏအာႏကွိုꩻဗာႏ ဝီခီပီးဒီးယား နုဲင်းမုဲင်ꩻ?[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အချက်အလျက်အစဲင်းတာႏ ဟော်ꩻထွားသွော့ Wikipedia:Citing Wikipedia ယိုဩ။

ဝီခီပီးဒီးယားကို ပါမုဲင်ꩻဖုံႏ နွို့တဲမ်းသော့ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဟောင်း?[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဝီခီပီးဒီးယားကိုကအဝ်ႏဒါႏ ရွောမ်ဖြုဲꩻကဲန်းအာဖိုင်ႏယို ကဲန်းအာအာနဝ်ꩻ မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻသား နွို့တဲမ်းဖေႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ နာꩻအနေႏ မိန်ႏနျꩻစမ်ꩻ အနေန်ခလိုက်"နွို့ထွား ရာႏဇဝင်ႏတာႏ" လိတ်မဲ့ငါမော့ꩻကီနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ထီႏဗာႏစွောန်ႏ ကနွို့တဲမ်းရွောမ်ဖြုဲင်ꩻသားကထွာဒါႏ မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻသားတောမ်ႏ ကခြပ်ချောꩻမွဉ်းဖျင်ဒါႏအခိင်ႏဖိုင်ႏနဝ်ꩻသွူ။ နာꩻရေႏမိုးချက် ဝီခီပီးဒီးယားယို နာꩻမိန်ႏသုင်ꩻ အာႏကွိုꩻ(အိုင်နောင်)နေးအနေႏနဝ်ꩻ ထွားသွော့ ငဝ်းရီ ကီနဝ်ꩻနေား။ ထဲင်းယင်းအချက်ဖိုင်ႏအတာႏ ဟောꩻထွားသွော့ ပါမုဲင်ꩻဖုံႏတဲမ်း ဝီခီပီးဒီးယားဟောင်း နဝ်ꩻနေား။

ခွေသွောန်းအနေႏ ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻ၊ ဥပဒေႏ၊ စီꩻပွာꩻရေꩻ၊ လိုမ်းဗိန်ႏရေꩻတောမ်ႏ ကိစ္စအစွိုးလင်ဖိုင်ႏတာႏ မီႏအာႏကွိုꩻအိုင်နောင် ဝီခီပီးဒီးယားယို လꩻနွောင်ꩻနေဟောင်း?[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မိန်ႏဒေါ့ꩻဗာႏငဝ်းတငွါငါနဝ်ꩻ လꩻနွောင်ꩻတဝ်းသွူ။ နာꩻအနေႏ ဖေႏကျံႏဉာဏ်ႏတဲးဝါး (ဥပမာႏ-ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻ၊ ဥပဒေႏ၊ စီꩻပွာꩻရေꩻတောမ်ႏ စွောန်ꩻရုဲင်းဗာႏဒါႏ အွောန်ႏထွော့ချက်ဖိုင်ႏ)အတာႏ အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီသွော့တောမ်ႏ ခင်ႏလမ်းဆဲင်ႏရာꩻ လꩻလုဲင်သိဉ် ကဒါႏလဲပ်သားထျꩻနဝ်ꩻနေား။ ကဒေါ့ꩻဗာႏငဝ်း နုဲင်းယိုအတာႏနဝ်ꩻ ဝီခီပီးဒီးယားကိုကအဝ်ႏဒါႏ အချက်ဖိုင်ႏနဝ်ꩻ တန်ႏဖိုꩻအငိုꩻ တအဲန်ထဝ်း၊ မဲန်ႏဗဲက်မုꩻတအဲန်ထဝ်း နုဲင်းနဝ်ꩻတမွေးတဝ်း။ ကွဲႏတွော့ꩻ တောမ်ႏဝီခီပီးဒီးယားအနေႏတဲင် ဝီခီပီးဒီးယားကို ကထီႏဗာႏသတင်ꩻအချက်ဖိုင်ႏနဝ်ꩻ တဖေႏနွောင်ꩻတဝ်း အိုင်နောင်အာႏကွိုꩻခရာႏအခွေါင်အခံႏနဝ်ꩻသွူ။ ရွောမ်ဖြုဲင်ꩻကိုကပါသော့ꩻဒါႏ အကျောင်ꩻခရာႏဖိုင်ႏယို ပါꩻတဖြာꩻဖြာꩻ တဝ်းလဲ့ အဝ်ႏတဆဲင်ႏတဝ်းတောမ်းခင်ႏလမ်းယိုကိုသား တညတဝ်းဒွိုန်းခိင်ႏ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏထိုꩻ၊ စူနျꩻငီႏငါထာꩻတဲင် ခံႏဗာႏဝင်ꩻမွောန်းဖျင်ထိုꩻနုဲးနဝ်ꩻသွူ။ အချက်ဖိုင်ႏ ဖေႏနေးကယိင်းသေႏချာႏအတာႏနဝ်ꩻ ဟောꩻထွားသွော့ Wikipedia:General disclaimer ကိုယိုဩ။

ပါမုဲင်ꩻပဲင်ႏ ဝီခီပီးဒီးယားယိုဟောင်း?[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မွောန်းဖျင်အချက်ဖိုင်ႏ ပိန်ဗာႏဗာႏအတာႏနဝ်ꩻ ဟောꩻထွားသွော့ ပါꩻမုဲင်ꩻပဲင်ႏ ဝီခီပီးဒီးယားယိုဟောင်း နဝ်ꩻဩ။

နွို့ log in ခိန်ႏ ကျုံႏခွဲးအယပ်ꩻခုဲင်ႏအဝ်ႏထိုꩻဩ?[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဖေႏကသေနွောင်ꩻ အချက်အလျက်အစဲင်းတာႏ ဟော်ꩻထွားသွော့ Help:Logging in ယိုဩ။

အီႏသွုပ်ဆွိုက်ဗာႏ ဝီခီပီးဒီးယားနုဲင်းမုဲင်ꩻ?[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

သတင်ꩻအချက်အလျက်အစဲင်းတာႏ ထွားသွော့ Wikipedia:Contact us ယိုဩ။

လိတ်ပအိုဝ်ႏ / လိတ်မန်း စနိစ်တာႏ ငဝ်းရီဖိုင်ႏ[မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ရီ ။ ။ ဖိုန်ႏတာႏ အီႏဒေါင်း(down)ထူႏဗာႏ ယူနီကိုဒ် နုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားကို ကအဝ်ႏသုင်ꩻဒါႏဖောင့်နဝ်ꩻ ထူႏဗာႏမုဲင်ꩻကို?
Where can I get font currently used in the Pa'O Wikipedia?
စေ ။ ။ You can get Unicode 6.0 fonts from here: (Wikipedia:Font)
ရီ ။ ။ လိတ်ဖုံႏနဝ်ꩻ ဟော်ꩻတလꩻတဝ်း၊ လိတ်ဖြုံႏထီႏမဲဉ်ႏတဝ်း။ အီႏသုင်ꩻဗာႏ font နုဲင်းမုဲင်ꩻ?။
I cannot read the content. Which font I should use?
စေ ။ ။ သွꩻထျꩻနဝ်ꩻ အဗွေတဗာႏ ကလွောက်ꩻနာႏကဲက်ညီႏဒါႏ ပအိုဝ်ႏ/မျန်မာယူနီကိုဒ်စံစနိစ် တအဝ်ႏတဝ်းဒွိုန်းဒျာႏ။ နဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ဒေါင်းထူႏနွောင်ꩻဒျာႏ SIL ယိုကိုသွူ။ ထွူတကာႏတဝ်း အီႏထွားအီ သုဲက်ယိုတာႏ အဝ်ႏလိုႏပါဒါႏ ခွုမ်မာꩻတဲးဝါးခါꩻဒါႏ ဝဲက်ဗရောက်သာဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ယိုခါနဝ်ꩻတဲ့ Chrome/ firefox နဝ်ꩻ သုင်ꩻပေါင်းအဆင်ႏပြေႏအီနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻနဝ်ꩻ ထူႏနွောင်ꩻဒျာႏ [၁] ယိုကိုသွူ။
It is clear that you need to install a true Myanmar Unicode Standard and use latest version of Firefox or IE. Please download Firefox from [၂]. Unicode Standard fonts can be download free from 1. Padauk from SIL 2.Myanmar3 from MyanmarNLP 3.Parabaik 4.Mymyanmar
ရီ ။ ။ ယူနီကိုဒ် စနိစ်ကယ်ႏ လိတ်ဖြုံႏကယ်ႏ သွင်ꩻသော့ꩻထွူလဲဉ်း စက်ကိုလဲ့ လိတ်ဖြုံႏဖုံႏနဝ်ꩻ မဲဉ်ႏတဝ်းဒွိုန်း အဝ်ႏထွာက သီႏစဲင်ႏဖုံႏသွူ။
မေး ။ ။ ယူနီကုဒ်စနစ်ရော၊ စာလုံးရော စက်မှာ သွင်းပြီးသွားပြီ။ စာလုံးတွေကလေးဒေါင့်တွေဖြစ်နေတယ်။
I have already installed Unicode System, but cannot see Myanmar characters. Only squares or ?.
ဖြေ ။ ။ မိတ်ဆွေရဲ့ ဝက်ဘ်ဘရောက်ဆာကို ယူနီကုဒ်နဲ့ သဟဇာတဖြစ်အောင်ချိန်ညှိရမှာပါ။ Internet Explorer မှာဆိုရင် View-> Encoding then select ::Unicode(UTF8)ကိုရွေးပေးပါ။ Mozilla Firefox ဆိုရင် View->Character Encoding မှာ Unicode(UTF8) ကိုရွေးပေးပါ။
You have to set your web browser to understand Unicode. For IE, go to "View," "Encoding" then select "Unicode (UTF8)". Also, go to "Internet Options", click on "Fonts" on the "General" tab, find Myanmar for "Language scripts" and select "Padauk." For Firefox, go to the "View" menu, select "Character Encoding," then select "Unicode (UTF8)."
မေး ။ ။ ကျွန်တော့်မှာရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ စာရေးရင် ပေါင်းတင်ပြီး ရေးချင်တာဗျာ - ဓာတ်ပုံနေရာအထားအသိုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ရှင်းပြထားတာတွေ တွေ့လို့ အဲ့တာတွေကိုတော့ လေ့လာပြီးပါပြီ - ဒါပေမယ့် Upload တင်ဖို့ကျတော့ လိုက်ရှာတာနေရာတွေ့ပေမယ့် တင်ခွင့်မပေးသေးဘူးဆိုပြီး ပြနေတယ် - ဝီကီသုံးတာ ရက်ပိုင်းပဲ ရှိသေးတာဆိုတော့ သိပ်လည်း အများကြီး နားမလည်သေးဘူး - သိတဲ့သူများ တစ်ချက်လောက် ကူညီကြစေချင်ပါတယ်။
ဖြေ ။ ။ဝီကီသုံးတာ ရက်ပိုင်းပဲ ရှိသေးလို့ပါ။ နောက်ပိုင်းတင်လို့ရမှာပါ...ဆက်လက်ရေးသားပါ...အားပေးပါတယ်...။
မေး ။ ။ Login မဝင်လဲ ပြင်ခွင့်ပေးထားပါသလားခင်ဗျာ။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ပြင်ခွင့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ အချို့အရေးကြီးတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ သို့မဟုတ် ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးတွေကိုတော့ အနှောက်အယှက်ပြုလုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် အက်ဒမင်က ပိတ်ထားတဲ့အတွက် ပြင်ဆင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မေး ။ ။ ဒီစနစ်အစား ဇော်ဂျီလိုစနစ်မျိုး သုံးလို့မရဘူးလား။
Why can't we use Zawgyi instead of mentioned method?
ဖြေ ။ ။ ဇော်ဂျီလိုစနစ်မျိုးကရေတိုအတွက်ပဲကောင်းပါတယ်။ ဒီစွယ်စုံကျမ်းက နောင်လာမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက် လုပ်နေရမှာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် စာမျက်နှာမှာ အသုံးပြုတာ ကိစ္စမရှိပေမယ့် ဒါကမြန်မာအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ်စံအပြည့်အဝမလိုက်နာတဲ့စနစ်ကိုဒီလိုနေရာမှာ သုံးမိရင် ခုရှုပ်နောင်ရှင်းရအလွန်ခက်မယ့် ကိစ္စကြီးဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါကြောင့်အစကတည်းက သည်းခံပြီး ယူနီကုဒ်စံအပြည့်အဝ လိုက်နာတဲ့ စနစ်ကိုပဲလုံးဝသုံးသင့်ပါကြောင်း အကြံပြုပါရစေ။ မြန်မာယူနီကုဒ်စနစ်ကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့စနစ်ဖြစ်အောင် ပညာရှင်များက ကြိုးပမ်းနေပါကြောင်း ထပ်လောင်းပြောပြပါရစေ။
Zawgyi and other pseudo-Unicode systems are suitable for private web pages and blogs. However, they don't comply with the standards called for by the World-Wide Web Consortium (W3C), which recommends usage of Unicode systems. The Myanmar Wikipedia belongs to the Internet community. Please consider the long term and request that you help the Wikipedia by using the standard,l fully-compliant Unicode Standard fonts.


ဝီခီပီးဒီးယား:FAQ/footer

တမ်းပလေက်:Help navigation